Hodin

Hledám varianty 'hodin' [ hodiny (7) hodinu (17) hodině (3) hodinách (1) hodina (7) hodin (7) ]. Nalezen 41 verš.
Žalmy 90:4...přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina! Spláchneš je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra...
Matouš 20:3...je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak...
Matouš 20:12...na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom...
Matouš 24:36...pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten denhodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn -...
Matouš 24:50... Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce....
Matouš 25:13...vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu...
Matouš 26:40... zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a modlete se, abyste...
Matouš 27:45...ním. V poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli,...
Marek 6:35...jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli. "Propusť je, si jdou do okolních statků a...
Marek 13:32...pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten denhodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn,...
Marek 14:35...na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné...
Marek 14:37... ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení....
Marek 15:25...šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v devět hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ...
Marek 15:33...ním. V poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi...
Marek 15:34...zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema...
Lukáš 7:21...nebo máme čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů...
Lukáš 12:39...jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu...
Lukáš 12:40...vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijdehodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr,...
Lukáš 12:46... pak jeho pán přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi nevěrné....
Lukáš 22:59... člověče!" opakoval Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl...
Lukáš 23:44...Okolo poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se...
Jan 4:52...lépe. Odpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy...
Jan 11:9...jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo...
Skutky 2:15...opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka...
Skutky 3:1...další zachráněné. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu. Právě...
Skutky 5:7...ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se...
Skutky 10:3...se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde...
Skutky 16:33...slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato...
Skutky 19:34..."Veliká je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě hodiny. Městský tajemník pak uklidňoval dav slovy: "Občané...
1. Jan 2:18...Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila...
Zjevení 3:3... přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu. Máš ale v Sardách několik osob,...
Zjevení 3:10...slovo vytrvalosti, i zachovám od hodiny zkoušky, která přijít na celý svět, aby byli...
Zjevení 8:1...sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí...
Zjevení 9:15...rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich...
Zjevení 11:13...svých nepřátel vystoupili v oblaku do nebe. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla....
Zjevení 14:7..."Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe,...
Zjevení 14:15...na oblaku: "Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!" Tehdy ten, který...
Zjevení 17:12... ale mají přijmout moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou sílu a...
Zjevení 18:10... město mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!" I kupci země nad budou plakat a truchlit, neboť...
Zjevení 18:17...a perlami - takové bohatství zničeno v jedné hodině!" Každý kormidelník i veškeré množství těch, kdo se...
Zjevení 18:19...všichni námořní rejdaři - bylo zničeno v jedné hodině!" Vesel se nad tím městem, nebe, svatí apoštolové i...

Slova obsahující hodin: hodin (7) hodina (7) hodinách (1) hodině (3) hodinu (17) hodiny (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |