Hodil

Hledám varianty 'hodil' [ hozeny (1) hozeni (1) hozena (2) hozen (4) hoďte (4) hoďme (1) hodit (2) hodíme (2) hodili (13) hodila (2) hodil (11) hodí (9) hoď (5) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 37:20..."Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabítHodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř!...
Genesis 37:22...mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krevhoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na...
Genesis 37:24... tu zdobenou suknici, co nosil, popadli hohodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se...
Exodus 1:22...lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodíhoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž...
Exodus 4:3..."Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada!...
Exodus 7:9...nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůlhoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš...
Exodus 7:10...a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v...
Exodus 7:12...tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéžHodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl...
Exodus 15:25...a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu...
Exodus 22:30...svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poliHoďte je psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi...
Exodus 32:24... strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je...
Numeri 5:17...vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytkuhodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina,...
Numeri 19:6...vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látkuhodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak...
Numeri 35:20...do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství...
Numeri 35:22...náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z...
Jozue 10:27...zapadalo, Jozue přikázal, je sejmou z kůlůhodí je do jeskyně, kde se předtím skrývali. K ústí jeskyně...
Soudců 8:25...odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty zlaté náušnice,...
2. Samuel 18:17...v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzalihodili ho v lese do velké jámy a navršili nad ním velkou...
2. Samuel 20:12...zastavují, odvlekl Amasu z cesty do polehodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel...
2. Samuel 20:21...odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své...
2. Samuel 20:22...lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavuhodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od...
2. Královská 6:6... Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřevahodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni si ji," řekl a on...
2. Královská 13:21...kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníkyHodili ho tedy do Elíšova hrobu a utekli. Jakmile ten muž...
Ester 9:24...Hamedaty Agagovce, si usmyslel vyhladit ŽidyHodil si pur (neboli los), kdy je zničit a vyhladit....
Job 19:6... pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na  hodil svoji síť! Hle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve;...
Jeremiáš 38:6...proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiášehodili ho do jímky prince Malkiáše, která byla na strážním...
Jeremiáš 38:9...proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinněHodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani...
Jeremiáš 51:63... tu knihu dočteš, přivaž k kámenhoď ji doprostřed Eufratu. Potom řekni: ‚Takto se ponoří...
Ezechiel 5:4...do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeberhoď je do ohně a nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí...
Ezechiel 23:35...Panovník Hospodin: Protože jsi na zapomnělahodila jsi za hlavu, poneseš následky své zvrhlosti a...
Daniel 3:6... Kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti...
Daniel 3:11...soše, a kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé,...
Daniel 3:15...vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl...
Daniel 3:20... Šadracha, Mešacha a Abednega svážouhodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali,...
Daniel 3:21... jak byli - v pláštích, kalhotách i čepicích - a hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův...
Daniel 6:8...bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Nuže, králi, potvrď ten edikt svým...
Daniel 6:13...bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To slovo platí," přisvědčil král,...
Daniel 6:17...tedy král vydal rozkaz, Daniela přivedouhodí ho do lví jámy. Král tehdy Danielovi řekl: "Kéž ...
Daniel 6:25...pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než...
Jonáš 1:12..."Co s tebou máme udělat, aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že...
Jonáš 1:15...ty sám, Hospodine, konáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře, a moře přestalo zuřit. Mužů se zmocnila...
Zachariáš 11:13...- třicet stříbrných. Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu, kterou ocenili!"...
Matouš 6:30...obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy...
Matouš 15:26... pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětemhodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i...
Marek 4:26...řekl: "Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno...
Marek 7:27...najíst děti. Není správné vzít chleba dětemhodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi...
Marek 9:42...lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámenhodili ho do moře. [44] Kdyby sváděla tvá ruka, usekni...
Marek 12:42...házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdovahodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal...
Lukáš 12:28...trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! Nezabývejte...
Lukáš 13:19...Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzalhodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož...
Lukáš 17:2...lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámenhodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých...
Jan 8:7...jim: "Kdo z vás je bez hříchu, po první hodí kamenem." A opět se sklonil a psal po zemi...
Jan 15:6...nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány,...
Jan 21:6... hoši?" zavolal na . "Nemáme," odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete," řekl jim. Hodili...

Slova obsahující hodil: dohodil (1) hodil (11) hodila (2) hodili (13) nehodili (1) nepřihodilo (1) nezahodili (1) odhodil (4) odhodili (1) pohodil (1) pohodili (2) předhodil (1) přehodil (1) přehodili (1) přihodilo (6) rozhodil (1) shodil (2) shodila (2) shodili (1) shodils (1) vhodil (3) vyhodil (2) vyhodili (1) zahodil (9) zahodili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |