Hoden

Hledám varianty 'hoden' [ hodni (3) hoden (20) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 32:11... a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému...
Deuteronomium 19:6...své zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy předtím neměl v nenávisti...
2. Samuel 22:4...násilím ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny...
Žalmy 18:4...vítězství, můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Provazy smrti...
Matouš 3:11...přichází po mně, je silnější než . Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a...
Matouš 10:13...domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, ...
Matouš 10:37... Kdo rád otce nebo matku více než , není  hoden. Kdo rád syna nebo dceru více než , není ...
Matouš 10:38... Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje , není  hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí...
Matouš 22:8...připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoli...
Marek 1:7..."Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu. jsem...
Lukáš 3:16... ale přichází někdo silnější než . Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít...
Lukáš 20:35...tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se ...
Lukáš 21:36...zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem...
Jan 1:27... To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu." Toto se stalo v...
Skutky 13:25...pokládáte - hle, on přichází po mně! Jemu nejsem hoden ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu...
Židům 11:38... pronásledovaní a trpící. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a...
Zjevení 4:11...věky věků a hází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc,...
Zjevení 5:2...silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na...
Zjevení 5:4...jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít tu knihu a nahlédnout do . Jeden z těch...
Zjevení 5:9...modlitby svatých a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl...
Zjevení 5:12...jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a bohatství,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |