Ho

Hledám pøesnì 'ho'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) hu (1) ho (2256)
Genesis 2:15...na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je EufratHospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden,...
Genesis 3:3...smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho...
Genesis 4:8...po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain...
Genesis 4:15...a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese...
Genesis 4:17...a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad,...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem,  jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi...
Genesis 9:23...venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého...
Genesis 12:20...svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pakněm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a...
Genesis 16:10..."Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě....
Genesis 18:9...pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se...
Genesis 19:17...ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej...
Genesis 19:34...nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci...
Genesis 21:29...postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi...
Genesis 22:2..."Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do...
Genesis 22:9... A tak šli oba spolu. Když přišli na místojež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal...
Genesis 22:13...tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a...
Genesis 24:10...Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu...
Genesis 24:32...jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal...
Genesis 24:33...i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím...
Genesis 24:54...bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali...
Genesis 25:9...a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmaeljeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží...
Genesis 25:21...Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlilHospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to...
Genesis 27:23..."Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak...
Genesis 27:26...a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ...
Genesis 27:27...synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal:...
Genesis 27:37...?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za...
Genesis 28:6... Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že...
Genesis 28:11...z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo....
Genesis 29:13...zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu....
Genesis 30:15... žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře,"...
Genesis 31:23...dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci...
Genesis 32:9...táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezaujednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci...
Genesis 32:20...pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda,...
Genesis 32:21...jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s ním potom setkám,...
Genesis 32:26... dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se...
Genesis 32:28...mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé...
Genesis 32:30...zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl:...
Genesis 33:4... k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho....
Genesis 33:20...za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi...
Genesis 35:18...život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín,...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 37:3...Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:5...ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim:...
Genesis 37:8... vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat?...
Genesis 37:9... kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další...
Genesis 37:10...hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a...
Genesis 37:14...za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce...
Genesis 37:15...údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho:...
Genesis 37:18...svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že...
Genesis 37:20...si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho...
Genesis 37:21...z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!"...
Genesis 37:22...mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krevhoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na...
Genesis 37:24...suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody....
Genesis 37:27...bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je...
Genesis 37:28...bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 37:33...v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef...
Genesis 37:35...a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal...
Genesis 38:5...syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy...
Genesis 38:28... hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a...
Genesis 39:1...mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar,...
Genesis 39:4...ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem...
Genesis 39:12...v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal...
Genesis 39:20...mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají...
Genesis 40:8..."Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 41:14...oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěš ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty,...
Genesis 41:15... Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile...
Genesis 41:33...ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť...
Genesis 41:42...Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu...
Genesis 41:43...roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat...
Genesis 41:45...dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se...
Genesis 41:49...Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:21...vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasiliJeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se...
Genesis 42:24...nim vrátil, promluvil s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim...
Genesis 42:37...Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva...
Genesis 43:5...bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči...
Genesis 43:9...a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a...
Genesis 44:5... řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co...
Genesis 44:20...otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří....
Genesis 44:21...' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme:...
Genesis 44:22...jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým...
Genesis 44:28...‚Sami víte, že mi manželka porodila dva synyJeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 44:32... našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osob jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem:...
Genesis 45:3...) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli....
Genesis 45:27...zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal,...
Genesis 45:28...okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se...
Genesis 47:7...mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob...
Genesis 47:8...před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet...
Genesis 49:9...tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se,...
Genesis 49:23... jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal...
Genesis 50:1...vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby...
Genesis 50:13...s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli...
Genesis 50:26... Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů,...
Exodus 1:16...Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude...
Exodus 2:2... Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho...
Exodus 2:3...krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když  ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku,...
Exodus 2:10...a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno...
Exodus 2:12...strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel...
Exodus 2:20...ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly?...
Exodus 4:2...Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl...
Exodus 4:4...se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas."...
Exodus 4:23...syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť ho syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit....
Exodus 4:24...Na místě, kde cestou nocovali, sením střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však...
Exodus 4:26...údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli...
Exodus 4:27...ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi...
Exodus 4:28...ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho...
Exodus 5:2...slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit...
Exodus 6:1...ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"  Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s...
Exodus 6:9...'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli....
Exodus 10:1...předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho...
Exodus 12:6...samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za...
Exodus 12:7...izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho...
Exodus 12:11...do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a...
Exodus 12:43...Izraele ve svých pokoleních budou držet strážHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o...
Exodus 12:44...žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec...
Exodus 12:45...za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,...
Exodus 13:13...prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a...
Exodus 17:12...Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali...
Exodus 18:7...manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden...
Exodus 19:21...Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se...
Exodus 20:20...se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát...
Exodus 21:6...ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k...
Exodus 21:13...udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky,...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Exodus 21:29...jíst; majitel toho býka pak bude bez vinyJestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho...
Exodus 21:36...vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho...
Exodus 21:37...býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když kdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá,...
Exodus 22:1...býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi.  Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen...
Exodus 22:20...samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli...
Exodus 22:25...se k němu jako lichvář, neukládej mu úrokJestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho...
Exodus 23:5... poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla koho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem,...
Exodus 23:21...a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí...
Exodus 28:38...šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů...
Exodus 29:5...do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k...
Exodus 29:7...turban a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a...
Exodus 31:3...Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého...
Exodus 32:1...Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíšhory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem,...
Exodus 32:30... Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní...
Exodus 34:20... to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit,...
Exodus 35:31...syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého...
Exodus 40:13...do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi...
Leviticus 1:11...ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží,...
Leviticus 4:4...bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na...
Leviticus 4:24...darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se...
Leviticus 8:7...Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj...
Leviticus 8:12...umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby...
Leviticus 8:31...ním i jeho syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu...
Leviticus 11:26... který nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude...
Leviticus 13:5... kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a...
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej...
Leviticus 13:10...rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo...
Leviticus 13:11...ochlupení, a na otoku je jizva živého masaje to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:13...od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo,...
Leviticus 13:17...zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí...
Leviticus 13:21...- je to rána malomocenství, vypukla na vředuJestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na...
Leviticus 13:26...za nečistého - je to rána malomocenstvíJestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její...
Leviticus 13:36...se prašivina poté, co byl prohlášen za čistéhomu ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, ...
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na pleši. Kz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši...
Leviticus 14:3...platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána...
Leviticus 14:12...Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje...
Leviticus 16:9...‚pro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho...
Leviticus 16:11...smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal...
Leviticus 16:21...setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním...
Leviticus 19:34...žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k...
Leviticus 20:4...oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému...
Leviticus 20:14...krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženujejí matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí -...
Leviticus 21:8...ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude...
Leviticus 22:5...mrtvolou nebo výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověka, který...
Leviticus 24:9...mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to...
Leviticus 24:11...Izraele a popral se v táboře s jedním IzraelcemOnen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a...
Leviticus 24:14... Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k...
Leviticus 24:23...Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali ho. Synové Izraele...
Leviticus 25:39...vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám...
Leviticus 25:49...strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuznýjeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám....
Numeri 4:8...každodenní chléb. Na to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných...
Numeri 4:11...na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a...
Numeri 11:19...Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale...
Numeri 11:33... takže si je rozprostřeli po celém tábořeJeště měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když...
Numeri 15:33...muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi,...
Numeri 15:36...jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, zemřel, jak...
Numeri 20:29...z hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. ...
Numeri 21:8...zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlilHospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a...
Numeri 21:9...na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho uštkl had...
Numeri 21:27...jeho zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste opevnit...
Numeri 21:34...svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u EdreiHospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do...
Numeri 22:3...Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto...
Numeri 22:5...posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito...
Numeri 22:40... Tam Balák obětoval skot a brav a pozvalhostině Balaáma i hodnostáře, kteří ho přivedli. Ráno pak...
Numeri 22:41...přivedli. Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. ...
Numeri 23:13...abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš...
Numeri 23:14...je všechny. Zatrať mi je odtamtud!" A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm...
Numeri 23:17...se k Balákovi a mluv takto." Vrátil se tedyněmu; stál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými...
Numeri 23:25...vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když  ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" Balaám však Balákovi...
Numeri 23:28...zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám...
Numeri 24:9... jejich kosti ohryže, jejich šípy rozláme. Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho...
Numeri 27:22... totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze...
Numeri 35:19... je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li...
Numeri 35:21...něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo koho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře,...
Numeri 35:27...hranice svého útočištného města a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije ho, nebude mstitel...
Deuteronomium 1:38...Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o...
Deuteronomium 2:33...svým lidem proti nám vytáhl do boje v JahceHospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho...
Deuteronomium 3:2...nám s celým svým lidem vytáhl do boje u EdreiHospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho...
Deuteronomium 3:28...nepřejdeš. Pověř však Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za...
Deuteronomium 4:22... Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zem. Mějte se tedy na...
Deuteronomium 4:25...V zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárnešJestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoli...
Deuteronomium 4:29... nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým...
Deuteronomium 4:42...Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo koho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti...
Deuteronomium 9:23...jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte...
Deuteronomium 13:9...světa či z druhého). Nesvoluj a neposlouchej ho! Nesmíš se nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho...
Deuteronomium 13:10...nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho krýtmusíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby...
Deuteronomium 13:11...zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého...
Deuteronomium 15:13... ale sedmého roku jej propustíš na svobodu.  ho budeš propouštět na svobodu, nenech jej odejít s...
Deuteronomium 15:14...na svobodu, nenech jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o...
Deuteronomium 15:21...místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou...
Deuteronomium 18:22...poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nužejestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se...
Deuteronomium 19:4...každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když kdo někoho zabije a uteče, aby si zachránil život (v...
Deuteronomium 19:12...do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a vydají...
Deuteronomium 21:1...bojuje, nepadne. Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku...
Deuteronomium 21:18...mužství, náleží právo prvorozenství jemu. Když kdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který...
Deuteronomium 21:19...a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za...
Deuteronomium 22:2...zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane,...
Deuteronomium 22:18...před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval...
Deuteronomium 24:1...bližního vztáhnout srp. Může se stát, že se kdo ožení s manželkou, ale ta se mu znelíbí, neboť na ...
Deuteronomium 24:3...také zprotiví, napíše rozlukový list,  ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel...
Deuteronomium 25:11...pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby...
Deuteronomium 28:20...při vcházení, prokletý budeš i při vycházeníHospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém...
Deuteronomium 30:2... můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpětHospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny...
Deuteronomium 30:20...Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu....
Deuteronomium 31:29... kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými...
Deuteronomium 32:10... Jákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní kraji ho našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil jej a...
Deuteronomium 34:9...pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl napln duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil ruce....
Jozue 4:14...Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na...
Jozue 5:13...toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské zeměJednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle -...
Jozue 7:25...Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstíHospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho...
Jozue 8:8...je vydá do rukou. se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých...
Jozue 8:23... nezůstal, kdo by přežil ani kdo by uniklJen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi....
Jozue 9:12...vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho...
Jozue 10:33...provedl v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil;...
Jozue 10:37...od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi...
Jozue 10:39...obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili...
Jozue 13:21... úbočí Pisgy a Bet-ješimot - všechna města horní roviny a celé království emorejského krále Sichona,...
Jozue 15:16...tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn...
Jozue 15:17...ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal...
Jozue 15:18... a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženuJednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o...
Jozue 16:6... Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho východně od Janoachu. Za...
Jozue 17:18...lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden losHory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá,...
Jozue 20:4...před krevní mstou. Když se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské...
Jozue 20:5...a poskytnou mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu ho,...
Jozue 22:10...získali podle Hospodinova rozkazu skrze MojžíšeJeště v kanaánské zemi, než překročili Jordán, postavili...
Jozue 24:3...za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řeky a provedl jsem...
Jozue 24:24...k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl...
Jozue 24:26...a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod...
Jozue 24:30... zemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-serachu v Efraimských...
Jozue 24:33...v dědictví Josefových synů. Také Eleazar, syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo...
Soudců 1:6...s ním. Kananejce i Perizejce pobili, ale Adoni-bezek uprchl. Pronásledovali ho, a když ho dopadli,...
Soudců 1:7...dopadli, usekali mu palce na rukou i na nohou. Adoni-bezek tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na...
Soudců 1:8...a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypálili....
Soudců 1:12...tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn...
Soudců 1:13...ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu...
Soudců 1:14...Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženuJednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o...
Soudců 2:9... zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v Efraimských...
Soudců 3:10...Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem....
Soudců 3:21...tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do...
Soudců 4:6...poslala pro Baráka, syna Abinoamova z neftalímského Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti...
Soudců 4:7... pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho...
Soudců 4:10...s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i...
Soudců 4:18...vládl mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel...
Soudců 4:19...a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s...
Soudců 4:24...před syny Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně...
Soudců 6:26...otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu....
Soudců 6:31...kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli...
Soudců 7:9... Midiánský tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť...
Soudců 7:13... jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj...
Soudců 8:27...ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v...
Soudců 9:24...zradili. To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich krev dopadla...
Soudců 9:40... aby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho...
Soudců 9:54... Abimelech k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká:...
Soudců 11:11... co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak...
Soudců 12:5...Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli kdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte přejít,"...
Soudců 12:6...Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože...
Soudců 13:11...Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došelonomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s...
Soudců 13:25...mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův. Samson sestoupil...
Soudců 14:9... ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrátil k otci a matce,...
Soudců 14:17..." řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala....
Soudců 14:19...neorali, hádanku mou byste neuhodli!" Tehdy se ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam...
Soudců 15:1...z jeho družbů, který se s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit...
Soudců 15:13..." odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen spoutat a vydat jim. Zabít nechceme."...
Soudců 15:14...novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili naproti....
Soudců 16:2...šel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v...
Soudců 16:5...za filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho...
Soudců 16:8... tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom...
Soudců 16:12...jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na...
Soudců 16:16... v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k smrti...
Soudců 16:19...a přinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, mu z hlavy oholí těch...
Soudců 16:21...Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil. Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy...
Soudců 16:25...A když byli v nejlepším, řekli: "Zavolejte Samsona, je zábava!" Zavolali tedy Samsona z vězení, aby je...
Soudců 16:26...aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout...
Soudců 16:31...smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho...
Soudců 17:9... k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského Betléma. Hledám si místo k...
Soudců 17:12...pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík...
Soudců 18:3... k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase toho levitského...
Soudců 18:5..."Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha...
Soudců 18:15... co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského mladíka (totiž do Míkova domu). Poptali...
Soudců 19:3...Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsícejejí muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a...
Soudců 19:4... a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítalJeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal...
Soudců 19:22... umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct...
Soudců 19:25...žádnou hanebnost tomu muži!" Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a...
Růt 4:4...si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu....
Růt 4:6...jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil vlastní dědictví!...
Růt 4:7..." (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a smě tento obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul...
Růt 4:8...) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším...
Růt 4:15...nenechá bez příbuzného. v Izraeli jménoOn vrátí do života a ve stáří se o tebe postará....
Růt 4:17... Sousedky říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno - pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal...
1. Samuel 1:11...a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své...
1. Samuel 1:17... na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!"...
1. Samuel 1:20...s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila jsem...
1. Samuel 1:22...slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy."...
1. Samuel 1:23...myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A...
1. Samuel 1:24...a pečovala o něj, dokud ho neodkojila. A když ho odkojila, vzala tříletého býčka, efu mouky a džbán vína...
1. Samuel 1:27...Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlilaHospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy...
1. Samuel 1:28...mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj...
1. Samuel 2:19...Samuel, hošík oblečený plátěným efodem. Matka mu dělávala i kabátek a každoročně mu ho přinášela, když...
1. Samuel 2:25... Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova...
1. Samuel 3:17...jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a...
1. Samuel 7:12...a pobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen a nazval ho...
1. Samuel 9:13...pořádají na návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na...
1. Samuel 9:16...prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým...
1. Samuel 9:18...můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí...
1. Samuel 10:1... Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho....
1. Samuel 10:10...- přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi upadl do prorockého...
1. Samuel 10:11...upadl do prorockého vytržení. Když všichni, kdo ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s proroky,...
1. Samuel 10:13...přísloví: To i Saul patří k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste...
1. Samuel 10:21...kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl...
1. Samuel 11:3...abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do...
1. Samuel 11:6... Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden...
1. Samuel 12:13...Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte:...
1. Samuel 12:14...ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se vzpírat...
1. Samuel 13:10..." A obětoval zápalnou oběť. Jakmile byl s obětí hotov, hle - přichází Samuel! Saul mu vykročil naproti, aby...
1. Samuel 14:26...vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale...
1. Samuel 14:27... aby ho ochutnal, protože se báli přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou...
1. Samuel 14:34..." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojska a řekte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady...
1. Samuel 14:52...válka proti Filištínům. Kdykoli Saul viděl koho schopného a udatného, povolal ho do své služby. ...
1. Samuel 15:13...Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti...
1. Samuel 15:22...je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti,...
1. Samuel 15:27...Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp...
1. Samuel 16:1...litoval, že Saula učinil králem Izraele.  Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad...
1. Samuel 16:7...a řekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku...
1. Samuel 16:8...na srdce." Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin...
1. Samuel 16:11..."Hospodin si nikoho z nich nevybral." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji...
1. Samuel 16:12...pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a...
1. Samuel 16:13..."To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho...
1. Samuel 16:14... Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od...
1. Samuel 16:17...svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po kom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem...
1. Samuel 16:21...Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a vstoupilněmu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal...
1. Samuel 16:23... Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá...
1. Samuel 17:25...ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael...
1. Samuel 17:27...neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho,...
1. Samuel 17:31... se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl...
1. Samuel 17:35...medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl...
1. Samuel 17:42...štítonošem, vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě...
1. Samuel 17:43...pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na jdešho?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při...
1. Samuel 17:48...Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl...
1. Samuel 17:50...a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil...
1. Samuel 17:51...David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu....
1. Samuel 17:57...syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před Saula....
1. Samuel 17:58...v ruce. "Čípak jsi syn, chlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského,"...
1. Samuel 18:1...Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší...
1. Samuel 18:2...Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho...
1. Samuel 18:3...k sobě do služby a ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako...
1. Samuel 18:4...sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i...
1. Samuel 18:5...meč, luk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul...
1. Samuel 18:11...tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!"...
1. Samuel 18:13...Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v...
1. Samuel 18:28...dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál...
1. Samuel 19:11...a ještě noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít....
1. Samuel 19:15...Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili....
1. Samuel 20:17..."Hospodin zúčtuje s Davidovými nepřáteli!" Jonatan z lásky k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho...
1. Samuel 20:31...nebudeš si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?"...
1. Samuel 20:33...Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal,...
1. Samuel 20:34...poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne...
1. Samuel 20:40...netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraň a...
1. Samuel 21:2...Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke kzi Achimelechovi, ale toho setkání s Davidem vylekalo....
1. Samuel 21:10...jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi...
1. Samuel 21:15...a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem...
1. Samuel 21:16...ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do...
1. Samuel 23:7... že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města...
1. Samuel 23:14... David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho...
1. Samuel 23:22..."Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítiliJeště si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde...
1. Samuel 23:23... že se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédte a prověřte všechny úkryty, kde by se mohl skrývat. ...
1. Samuel 24:6...a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a...
1. Samuel 24:20...do tvých rukou, ale ty jsi nezabil. Když kdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po...
1. Samuel 25:1...se svými muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho...
1. Samuel 25:5..."Jděte do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině,...
1. Samuel 25:37...vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivělmu to všechno vyprávěla. V tu chvíli ho ranila mrtvice a on...
1. Samuel 26:8...a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho...
1. Samuel 26:10...vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní....
1. Samuel 27:4...oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat...
1. Samuel 28:3...to jmenuji natrvalo svým osobním strážcem." Samuel byl mrtev. Všichni Izraelci ho oplakávali a pohřbili...
1. Samuel 28:11...živ Hospodin, žádný trest za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi...
1. Samuel 28:20..." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil....
1. Samuel 29:4...co vytknout." Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí,...
1. Samuel 30:6...Karmelském. David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni byli...
1. Samuel 30:11...vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco k jídlu,...
1. Samuel 30:13... tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan,...
1. Samuel 30:15...území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš k  hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi...
1. Samuel 30:16...rukou mého pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli,...
1. Samuel 31:3...Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a...
2. Samuel 1:6... který mu to oznamoval. Mladík odpověděl: "hodou jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula...
2. Samuel 1:10... ale život ještě neopouští.' A tak jsem šelněmu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije....
2. Samuel 1:15...řekl mu na to David. Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil,...
2. Samuel 2:5...Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi...
2. Samuel 2:8...dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna Iš-bošeta...
2. Samuel 2:9...Iš-bošeta, odvedl ho do Machanajim a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a...
2. Samuel 2:21...Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a vezmi si jeho...
2. Samuel 2:23...pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním...
2. Samuel 2:32...byli s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel...
2. Samuel 3:11...neodvážil říct Abnerovi ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je...
2. Samuel 3:22...tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z jezdu se spoustou kořisti. Abner tehdy nebyl u Davida v...
2. Samuel 3:23... Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho...
2. Samuel 3:24..." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak to, žes ho propustil...
2. Samuel 3:26...od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od studny Sira. David o tom ale nevěděl....
2. Samuel 3:27...o tom ale nevěděl. Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si...
2. Samuel 3:34...jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho...
2. Samuel 4:4...od doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu...
2. Samuel 4:6... v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechabjeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro...
2. Samuel 4:7...ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti,...
2. Samuel 4:10...Hospodin, který vykoupil z každého souženíMuž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si...
2. Samuel 5:17...byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se...
2. Samuel 6:7...ji, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost...
2. Samuel 7:10...jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby...
2. Samuel 9:2...Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král....
2. Samuel 9:3...služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit...
2. Samuel 9:5... v Lo-debaru," odpověděl Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielova, nechal...
2. Samuel 9:6...Amielova, nechal přivést. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a...
2. Samuel 10:19... kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se...
2. Samuel 11:13...tedy Uriáš ještě zůstal v Jeruzalémě. Nazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On...
2. Samuel 11:14... David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše do...
2. Samuel 11:22...tedy vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok...
2. Samuel 11:25..."Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě...
2. Samuel 11:26..." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile doba...
2. Samuel 12:9...přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zlé....
2. Samuel 12:17...půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země,...
2. Samuel 12:22...jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč...
2. Samuel 12:23...mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést...
2. Samuel 12:24...a miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a...
2. Samuel 13:4... královský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil...
2. Samuel 13:16..."Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi...
2. Samuel 13:28...svým mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!' a vy ho...
2. Samuel 14:7...obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za to, že zavraždil svého...
2. Samuel 14:10...jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby kdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně....
2. Samuel 14:26...jedinou vadu. Když si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože ho tížily), potom...
2. Samuel 14:30..."Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi...
2. Samuel 14:31...to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít,"...
2. Samuel 14:32...ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal,...
2. Samuel 15:5...za mnou a bych mu zjednal právo." A kdyžněmu někdo přistoupil, aby se mu poklonil, Abšalom k němu...
2. Samuel 15:18... zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj - všichni Kréťané a...
2. Samuel 16:2...ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl...
2. Samuel 16:11...řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho, ...
2. Samuel 17:2...noci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem, dokud je znavený a skleslý. Všichni jeho muži se...
2. Samuel 18:11...jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k...
2. Samuel 18:15...byl v koruně dubu stále naživu, obstoupilo ho deset Joábových zbrojnošů a ubili Abšaloma k smrti. Joáb...
2. Samuel 18:17...v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzalihodili ho v lese do velké jámy a navršili nad ním velkou...
2. Samuel 18:32...obhájil přede všemi, kdo proti tobě povstali." "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král....
2. Samuel 19:16...vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes...
2. Samuel 19:22...z celého domu Josefova." Abišaj, syn Cerujiho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil...
2. Samuel 19:26... do dne jeho vítězného návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal: "Proč jsi...
2. Samuel 19:30...krále dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si...
2. Samuel 20:6...David proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky...
2. Samuel 20:9...daří, bratře?" oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za vousy, aby ho políbil. Amasa přitom ...
2. Samuel 20:10... nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zem....
2. Samuel 20:13... že se každý, kdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidil z cesty, pokračovali všichni za Joábem a...
2. Samuel 20:15...se tam shromáždili a přidali se k němu. Joábovi muži přitáhli a oblehli ho v Abel-bet-maace. Navršili k...
2. Samuel 20:17..."Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám," odvětil. Pokračovala tedy: "Odpradávna se...
2. Samuel 20:21...ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jdeco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn...
2. Samuel 21:17... ale Davidovi přispěchal na pomoc; zasáhl toho Filištína a zabil ho. Davidovi muži tehdy Davida...
2. Samuel 21:21...Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři...
2. Samuel 23:7...se takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména...
2. Samuel 23:21... když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen...
1. Královská 1:1...v pokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když...
1. Královská 1:6...si vozy a jízdu a běhalo před ním padesát mužůJeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to...
1. Královská 1:33...králi, řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na moji mulu a dovezte...
1. Královská 1:34...moji mulu a dovezte ho k prameni Gíchon. Tam  ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem...
1. Královská 1:35...roh a volejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět. přijde, usedne na můj trůn a bude...
1. Královská 1:38...ještě více než trůn mého pána, krále Davida!" Kz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy...
1. Královská 1:40..." žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět, pískali na píšťaly a radovali se...
1. Královská 1:42...rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal seJeště to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze...
1. Královská 1:44...David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslalním kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova,...
1. Královská 1:45...a Pléťanů. Posadili ho na královu mulu a kz Sádok s prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále...
1. Královská 1:53...se však na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a...
1. Královská 2:6...pás na svých bedrech i obuv na svých nohou. Zachovej se tedy podle své moudrosti, ale nenech ho v šedinách...
1. Královská 2:8...bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z Bachurim. Tenkrát, když jsem...
1. Královská 2:9...mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět,...
1. Královská 2:13...rukou. Za Šalomounovou matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn Chagity. "Přicházíš v pokoji?" otázala se ho....
1. Královská 2:14... "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael...
1. Královská 2:25...pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho popravil. Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu....
1. Královská 2:29...Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb uteklHospodinovu stánku a že je u oltáře. Šalomoun poslal...
1. Královská 2:31...Král na to prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce...
1. Královská 2:34..." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj...
1. Královská 2:42...z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu?...
1. Královská 2:46...Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou. ...
1. Královská 3:8...mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým,...
1. Královská 3:19...cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna,...
1. Královská 3:20...syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá...
1. Královská 3:26...králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítěJen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž sevřelo soucitem nad...
1. Královská 3:27..."Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě -...
1. Královská 6:9...para a z něj pak do horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho kazetovým stropem...
1. Královská 6:38...chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci zivJedenáctého roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám...
1. Královská 8:5...levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval...
1. Královská 8:19... že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten...
1. Královská 9:16...vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své...
1. Královská 10:1...o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušela v hádankách....
1. Královská 10:18...lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest...
1. Královská 11:11...bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové,...
1. Královská 11:20...Veličenstva Tachpenes. Tachpenesina sestra mu porodila syna Genubata a Tachpenes ho odchovala ve...
1. Královská 11:29...svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu JosefovaJednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho...
1. Královská 11:30...byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů...
1. Královská 11:34... jako to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho...
1. Královská 11:38... Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a...
1. Královská 12:1...místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý...
1. Královská 12:3...Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým...
1. Královská 12:11...měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, ...
1. Královská 12:14...podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, ...
1. Královská 12:18... kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím,...
1. Královská 12:20... Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a pozvali ho do shromáždění, kde...
1. Královská 13:4...a popel na něm se rozsype!" Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři,...
1. Královská 13:13... "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím mužem....
1. Královská 13:14...osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž...
1. Královská 13:18...jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl:...
1. Královská 13:20...vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vodyJeště seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl,...
1. Královská 13:23...nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl...
1. Královská 13:24...mu ten prorok, který ho přivedl, svého oslaon odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo...
1. Královská 13:26...bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten prorok, který ho odvrátil z cesty, uslyšel,...
1. Královská 13:27...řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a osla se...
1. Královská 13:29...ani neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého...
1. Královská 13:31...hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům: " umřu, pochovejte do...
1. Královská 14:13...vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On bude z...
1. Královská 14:18...vkročila na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze...
1. Královská 14:22... Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co...
1. Královská 15:8...válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa...
1. Královská 15:27...svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu zosnoval spiknutí a porazil ho u...
1. Královská 15:28...celým izraelským vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat...
1. Královská 16:6...králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok...
1. Královská 16:7...a místo něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi...
1. Královská 16:10...tirského paláce. Vtom přišel Zimri, udeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy...
1. Královská 16:18...a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a zapálil...
1. Královská 16:21...lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za krále, zatímco druhá polovina stála za...
1. Královská 16:34...izraelští králové před ním. Chiel Betelskýjeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého...
1. Královská 17:19...můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do horní...
1. Královská 17:23... Do chlapce se vrátila duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal...
1. Královská 18:7...druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na...
1. Královská 18:17... "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu...
1. Královská 18:21...Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li...
1. Královská 18:23...sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale je...
1. Královská 18:25...lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a...
1. Královská 18:26..." Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána do poledne: "Baali,...
1. Královská 19:5..." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a...
1. Královská 19:7...a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehlHospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé....
1. Královská 19:13...Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil...
1. Královská 19:18...kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo...
1. Královská 19:19... syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytkaJedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho...
1. Královská 20:8...a zlato, neodmítl jsem mu to." "Neposlechni ho!" radili mu stařešinové i všichni ostatní. "Nepodvoluj...
1. Královská 20:33...podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za...
1. Královská 20:34...vyšel a on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal...
1. Královská 20:36...svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode...
1. Královská 20:37...něj, potkal ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil....
1. Královská 20:38...a poranil. Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král...
1. Královská 20:39...nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy...
1. Královská 21:5... otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že...
1. Královská 21:10...půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí, že zlořečil...
1. Královská 21:13... Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i...
1. Královská 21:25...Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho...
1. Královská 22:3...Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?" Potom se zeptal...
1. Královská 22:8...prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlast tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se...
1. Královská 22:12...k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podob: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi...
1. Královská 22:15...řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád,...
1. Královská 22:16...úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi v...
1. Královská 22:21...to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal:...
1. Královská 22:22...‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech...
1. Královská 22:26...král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak...
1. Královská 22:32...potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli...
1. Královská 22:33...poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl...
1. Královská 22:37... každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili. Když myli jeho vůz v...
2. Královská 1:13...velitele i s jeho padesáti. Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí...
2. Královská 1:15...padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním,...
2. Královská 2:8...zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po...
2. Královská 2:12...můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát  ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy....
2. Královská 2:16...Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána....
2. Královská 2:17...je neposílejte!" řekl jim Elíša. Když ale na něj naléhali, z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrá, pošlete...
2. Královská 3:27...edomskému králi, ale nedokázal to. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval...
2. Královská 4:8... co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena...
2. Královská 4:19...šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec...
2. Královská 4:20..."Odnes ho k matce," řekl otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne umřel v náručí....
2. Královská 4:21...matce. Okolo poledne umřel v náručí. Vynesla ho nahoru a položila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou...
2. Královská 5:3...dívku, která pak sloužila u Námanovy manželkyJednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k...
2. Královská 5:6...zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list...
2. Královská 5:8...- zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho,...
2. Královská 5:16...tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!"...
2. Královská 5:23...šaty." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty...
2. Královská 6:6... "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil...
2. Královská 6:13..." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je...
2. Královská 6:28... král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna....
2. Královská 6:29...ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme ho syna uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem...
2. Královská 7:17... přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale...
2. Královská 7:20...oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženě, jejíhož...
2. Královská 8:12...muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se...
2. Královská 8:14...Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal...
2. Královská 8:21...proti judské nadvládě a ustanovil si králeJehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci...
2. Královská 9:2...a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi za ním, odveď ho...
2. Královská 9:13...Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na...
2. Královská 9:17...strážný na jizreelské věži uviděl, jak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to řekl:...
2. Královská 9:25...a on se zhroutil na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu...
2. Královská 9:26...nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev Nábotajeho synů, kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš...
2. Královská 9:27..." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se je, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za ním a...
2. Královská 9:28...Jibleamu. Dojel ale do Megida, kde zemřelJeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a pochovali ho k...
2. Královská 10:3...jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a nejschopnějšího, dosaďte ho na...
2. Královská 10:9... Ano, jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?!...
2. Královská 10:15... Nikoho neušetřil. Cestou odtud narazil na Jonadaba, syna Rechabova, který ho přicházel pozdravit. "Jsi...
2. Královská 10:21...Baalovi," přikázal Jehu, a tak to rozhlásiliJehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni...
2. Královská 10:26...svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův sloup...
2. Královská 11:2...původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše...
2. Královská 11:12... Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za...
2. Královská 11:18... Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a...
2. Královská 12:8...chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal kze Jojadu i ostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete...
2. Královská 12:18...aramejský král Chazael, zaútočil na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém....
2. Královská 12:21...Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě...
2. Královská 12:22...poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad, syn Šimeatův, a Jehozabad, syn...
2. Královská 13:4...i jeho syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil Hospodina o milost a Hospodin ho vyslyšel. Viděl totiž...
2. Královská 13:14...mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad...
2. Královská 13:17...své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je otevřel, řekl mu: "Střel!"...
2. Královská 13:19...král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo...
2. Královská 13:21...země vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci právě kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníky. Hodili ho...
2. Královská 13:25...na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadadJeho, syn Joachazův, tehdy na Ben-hadadovi, synu...
2. Královská 14:19... jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do...
2. Královská 14:20...za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě Davidově,...
2. Královská 14:21... Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě...
2. Královská 14:22...ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš...
2. Královská 15:7...králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě...
2. Královská 15:10...svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté, co ho...
2. Královská 15:14...měsíc. Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn Gadiho, dorazil k Samaří a tam Šaluma, syna Jábešova, napadl....
2. Královská 15:25...který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášůvjeho pobočník, proti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou...
2. Královská 15:30...i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do AsýrieHošea, syn Ely, pak proti Pekachovi, synu Remaliášovu,...
2. Královská 16:5...králem Pekachem, synem Remaliášovým, vytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale nedokázali ho...
2. Královská 16:6...král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro Aramejce. Potom se do Eilatu nastěhovali Edomci a...
2. Královská 16:9...to asyrskému králi jako úplatu. Asyrský král ho vyslyšel. Přitáhl k Damašku, dobyl ho, obyvatele odvlekl...
2. Královská 16:14...úlitbu a skropil oltář krví své pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal...
2. Královská 16:15...směrem na sever. Potom král Achaz přikázal kzi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní...
2. Královská 17:3...ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem...
2. Královská 17:4...a odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému vládci do...
2. Královská 17:17...a sloužili Baalovi. Své syny a dcery prováděli ohněm a zabývali se čarováním a věštěním. Zaprodali se,...
2. Královská 19:7...rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho...
2. Královská 19:8...že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl...
2. Královská 19:14...Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před...
2. Královská 19:33...a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To...
2. Královská 19:37...se sebral, odtáhl pryč a zůstal v NiniveJednou, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, ho...
2. Královská 20:1...syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl...
2. Královská 21:6...nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce provedl vlastního syna ohněm. Věštil, čaroval, zabýval...
2. Královská 21:26...se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě...
2. Královská 23:16...kůl. Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty...
2. Královská 23:18...všechno to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo...
2. Královská 23:26...silou a řídil by se celým Zákonem MojžíšovýmHospodin se ale přesto neodvrátil od rozhorlení svého...
2. Královská 23:29...se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti...
2. Královská 23:30...on ho zabil v Megidu, jakmile se tam objevilJeho služebníci převezli jeho tělo na voze z Megida do...
2. Královská 23:33... přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovat v...
2. Královská 23:35...Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu...
2. Královská 24:2... Po třech letech se ale proti němu vzbouřilHospodin však na něj posílal chaldejské, aramejské, moábské...
2. Královská 24:12... svými veliteli a svými komorníky babylonskému králi vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém roce...
2. Královská 25:5...v obležení. Král prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské...
2. Královská 25:7...rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli oči, spoutali ho bronzovými...
2. Královská 25:27... V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král...
1. Letopisů 2:3...Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: ErOnan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy...
1. Letopisů 4:9...a rody Acharchela, syna Harumova. Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec,...
1. Letopisů 7:22...z Gatu, když jim přišli pobrat dobytekJejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci...
1. Letopisů 9:27...Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat....
1. Letopisů 10:3...Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a...
1. Letopisů 10:9... našli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé...
1. Letopisů 10:14...radil s věšteckým duchem, místo aby se radilHospodinem. Ten ho proto zahubil a království předal...
1. Letopisů 11:14...ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěkOni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a...
1. Letopisů 11:23... lva, tenkrát, když napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce...
1. Letopisů 12:20...přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich...
1. Letopisů 13:10... protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku...
1. Letopisů 14:2... aby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho...
1. Letopisů 14:8...pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim...
1. Letopisů 14:17... Davidova pověst se šířila po všech zemíchHospodin způsobil, že se ho bály všechny národy. Když si...
1. Letopisů 17:9...jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby...
1. Letopisů 17:14...jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se...
1. Letopisů 20:7... I on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito...
1. Letopisů 21:15...padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala...
1. Letopisů 21:21...přicházel David. Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšel z mlatu a poklonil se Davidovi k zemi....
1. Letopisů 21:22...mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila....
1. Letopisů 21:23... Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá,...
1. Letopisů 21:24..." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu...
1. Letopisů 21:28...svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal...
1. Letopisů 21:30...na výšině v Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla...
1. Letopisů 26:10...udatných synů a bratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který...
1. Letopisů 28:9... A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin...
1. Letopisů 29:22...úlitbami a s hojnými oběťmi za celý IzraelJedli a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho...
1. Letopisů 29:23...vůdce a Sádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se...
1. Letopisů 29:25...krále Davida se poddali králi ŠalomounoviHospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou...
2. Letopisů 1:1...královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pev chopil královské vlády. Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a...
2. Letopisů 2:3...stavěl svůj palác. Nuže, stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného...
2. Letopisů 6:9... že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých beder. Ten...
2. Letopisů 9:8...tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na svůj...
2. Letopisů 9:17...lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů...
2. Letopisů 10:1...místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý...
2. Letopisů 10:3...Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým...
2. Letopisů 10:11...měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, ...
2. Letopisů 10:14...podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, ...
2. Letopisů 10:18... kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím,...
2. Letopisů 11:22...Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. Ostatní své syny chytře rozmístil...
2. Letopisů 12:1...a obstaral pro mnoho žen. Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a stal se silným,...
2. Letopisů 13:10... je z něj kněz těch vašich nebohů. Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás...
2. Letopisů 13:11...levité. Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidla....
2. Letopisů 13:20...Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemiJeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval....
2. Letopisů 14:6... "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemi, branami a závorami. Země zůstala...
2. Letopisů 15:2...slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a BenjamíneHospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete...
2. Letopisů 15:15...radoval, protože přísahali celým srdcem. Hledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal najít a...
2. Letopisů 16:10...od nynějška čelit válkám." Asa se na vidoucího rozhněval. Rozzuřil se tak, že ho dal ve vězení vsadit...
2. Letopisů 16:14...pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům. Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě...
2. Letopisů 18:2...sňatkem svého syna spojenectví s Achabem. Po kolika letech Achaba navštívil v Samaří a ten pro něj a...
2. Letopisů 18:7...prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlast tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se...
2. Letopisů 18:11...k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podob: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi...
2. Letopisů 18:14...co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o Rámot-gileád,...
2. Letopisů 18:15... "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi ve...
2. Letopisů 18:20...to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal:...
2. Letopisů 18:21...‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech...
2. Letopisů 18:25...král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a královskému synu Joašovi....
2. Letopisů 18:31...potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho napadli. Když...
2. Letopisů 18:32...poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a zasáhl...
2. Letopisů 19:2...se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho:...
2. Letopisů 21:9...proti judské nadvládě a ustanovil si králeJehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými...
2. Letopisů 21:18...zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. Po...
2. Letopisů 21:20...se králem ve dvaatřiceti letech a kralovalJeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval....
2. Letopisů 22:3...matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla...
2. Letopisů 22:9...hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabili. Potom ho...
2. Letopisů 22:11...královských synů, kteří měli zemřít, a spolujeho kojnou ho ukryla v ložnici. Tak tedy Achaziášova...
2. Letopisů 23:11...levé straně, u oltáře před chrámem. Jojadajeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu...
2. Letopisů 23:17...lid. Všichni pak vyrazili k Baalovu chrámu a zbořili ho. Rozbili jeho oltáře i sochy a Baalova...
2. Letopisů 24:13...rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli...
2. Letopisů 24:16...svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli...
2. Letopisů 24:21... Opustili jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na...
2. Letopisů 24:25...jaksepatří potrestali, odtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané proti němu spikli...
2. Letopisů 25:23...jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jeho zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna...
2. Letopisů 25:27...králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutí....
2. Letopisů 25:28...za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho ve Městě Davidově k jeho předkům....
2. Letopisů 26:1... Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě...
2. Letopisů 26:2...ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš...
2. Letopisů 26:5...Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával...
2. Letopisů 26:20...oltáře vyrazilo malomocenství. Nejvyšší kz Azariáš s ostatními kněžími se na něj podíval a hle -...
2. Letopisů 26:23...Amosův. Když Uziáš spočinul u svých předků, pochovali ho poblíž jeho otců na poli u královské hrobky....
2. Letopisů 27:9...let. Když pak Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval...
2. Letopisů 28:5... návrších a pod kdejakým košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále....
2. Letopisů 28:20...Hospodina. Asyrský král Tiglat-pilesar siceněmu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil....
2. Letopisů 28:23...byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají...
2. Letopisů 28:27...králů. Když Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů...
2. Letopisů 29:6...ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zlé....
2. Letopisů 29:16...očistit Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin. Kží vešli dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili....
2. Letopisů 29:30...přítomní poklekli a klaněli se. Ezechiášjeho hodnostáři uložili levitům, oslavují Hospodina...
2. Letopisů 30:3... že oslaví Hod beránka v druhém měsíci, protože ho nemohli uspořádat v patřičný čas, neboť ještě nebylo...
2. Letopisů 32:3...napadnout Jeruzalém, svolal poradu svých hodnostářů a velitelů. Navrhl, se zasypou vodní prameny...
2. Letopisů 32:21... syn Amosův, se za to modlili a volali k nebiHospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny...
2. Letopisů 32:29...a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal...
2. Letopisů 32:30...nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně...
2. Letopisů 32:31...se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na...
2. Letopisů 32:33...králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali ho v horní části pohřebiště synů Davidových. Celý...
2. Letopisů 33:6...nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněm v údolí Ben-hinom. Věštil,...
2. Letopisů 33:10... které Hospodin před syny Izraele vyhubilHospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho...
2. Letopisů 33:11...lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na  Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé...
2. Letopisů 33:13...se pokořil před Bohem svých otců a modlil seněmu, takže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho...
2. Letopisů 33:20... Když Menaše spočinul u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat jeho...
2. Letopisů 33:24...kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem vícJeho dvořané se proti němu spikli a zabili ho v jeho...
2. Letopisů 35:24...!" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho na jiný vůz a...
2. Letopisů 36:1...pak vzal Jošiášova syna Joachaze a prohlásili ho v Jeruzalémě za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal...
2. Letopisů 36:3...letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládce v Jeruzalémě sesadil a uložil zemi...
2. Letopisů 36:6...v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými...
2. Letopisů 36:10...Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s...
2. Letopisů 36:13...slovem v ústech proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i proti králi Nabukadnezarovi, který ho...
Ezdráš 8:21... Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš...
Ezdráš 8:22...Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho...
Nehemiáš 2:5...králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému služebníku laskavost, pošli do Judska, do města, v...
Nehemiáš 6:3...posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho...
Nehemiáš 6:12...a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil...
Nehemiáš 6:13...protože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili mu, abych se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim...
Nehemiáš 6:19...dceru Mešulama, syna Berechiášova. Vychvalovali ho přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy,...
Nehemiáš 13:28... zrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba, byl zetěm...
Ester 1:10...paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal Mehumana,...
Ester 2:2... co provedla a jak se proti zakročilo. Právě ho obsluhovali královští panoši a ti mu poradili: "Nechť se...
Ester 2:20...místo v královském kancléřství. Ester stále ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak Mordechaj...
Ester 4:7...na náměstí před královský palác. Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra...
Ester 4:8...do králových pokladnic za vyhlazení Židů. Dal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich...
Ester 5:11... také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik synů a čím vším ho král poctil...
Ester 6:6..." vejde," řekl král. Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho...
Ester 6:11...jsi řekl, nevynecháš." A tak Haman vzal to roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal...
Ester 6:13...s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své že Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili...
Ester 7:9...vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím...
Ester 8:2...pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal ho Mordechajovi. Ester pak Mordechaje učinila správcem...
Ester 8:3... Ester pak znovu promluvila před králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu pohromu,...
Ester 10:2...vnitrozemí i mořské ostrovy. Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jakož i podrobnosti o Mordechajově...
Ester 10:3...druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě....
Job 2:3...sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis ho služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu...
Job 2:6...ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat...
Job 2:11... Když o všem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz...
Job 2:12...navštívit, aby ho politovali a potěšili. Uviděli ho zdálky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče,...
Job 3:5...nesháněl, kéž vůbec nezačal s úsvitem! Kéž by ho pohltila černá tma, mračno kéž by ho bylo přikrylo,...
Job 7:18...tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš...
Job 8:19...vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jinde z prachu vykvete....
Job 9:11...zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem,  ho nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když něco vezme...
Job 9:14...i pomocníci netvora! Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho obvinil? Neobhájím...
Job 9:16...o milost žadonit. I kdyby se dostavil, když ho předvolám, nevěřím, že by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil...
Job 9:19...nadechnout, nasytil by samou útrapou. Přemoci ho? Hle - je nejsilnější! Jít s ním na soud? Kdo ho...
Job 13:9...Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat,...
Job 14:3... jako stín prchne, nezastaví se. Přesto všakněho oči nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí...
Job 14:6... jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být, si užije život jako nádeník! Strom, ten aspoň...
Job 14:20...odplaví - takto ty bereš člověku naději! Když ho napadneš, navždy odchází, strnou mu rysy a ty ho...
Job 15:21...své dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších zní, když klid, napadá ho útočník....
Job 15:23...meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je...
Job 15:24...pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok....
Job 15:30...se šířit po zemi. Takový neunikne temnotějeho výhonek plamen sežehne, dech Božích úst ho odvane. ...
Job 18:7...jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhasneJeho rázný krok znejistí, jeho vlastní záměry ho porazí....
Job 18:11...smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohroma,...
Job 18:18...jméno nezazní nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude mít v lidu...
Job 19:27... kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím.  ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale - srdce mi...
Job 19:28... ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou umíráJenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece...
Job 20:9...ten tam, bude zapuzen jak noční vidina. Okojež vídalo ho, ho nespatří, nebude k nalezení ve svém...
Job 20:16...to bohatství z břicha vyžene. Bude nasávat hadí jed, jazyk zmijí ho zabije. Nikdy nezažije proudy oleje,...
Job 20:23... bída se na něj vrhne ze všech sil. Zatímco on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho...
Job 20:25...zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad mu náhle trčí šíp a jeho špice se žlučí skví. Kdejaká hrůza...
Job 20:26...se žlučí skví. Kdejaká hrůza ho dostihla, na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl...
Job 20:28...odhalí jeho vinu, země se postaví proti němuJeho dům odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný den....
Job 21:33...vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude země pohřební, vždyť za ním kráčí celé procesí a...
Job 23:8...bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na...
Job 23:9...na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná ...
Job 23:13...rtů, v nitru jsem uchovával výroky jeho ústOn je však Jediný - kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to...
Job 24:9... Jiní zas sirotka od prsu uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu...
Job 26:9...vody do oblak, mračno pod nimi se však netrháOn zahaluje úplněk, mrakem ho přikrývá jako závojem....
Job 27:8... napadají, jako zločinci! Copak bezbožný nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o duši? Copak Bůh...
Job 27:20...naposled; když oči otevře, nic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeň, uprostřed noci ho vichr odnese....
Job 27:21...jako povodeň, uprostřed noci ho vichr odnese. Východní vítr ho odnese kdovíkam, odvane ho daleko z jeho...
Job 27:23... právě když bude chtít před ním utéci. Posměš zatleská mu svýma rukama, s pískotem vyžene ho z jeho...
Job 31:36...odpoví! můj žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako...
Job 32:13...neuměl, nikdo jste pro něj nenašli odpověďJen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk...
Job 33:19...od jámy, aby jeho život nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže v kostech stálé...
Job 33:26...svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář s jásáním a...
Job 34:14...asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno...
Job 34:29...a on vyslýchá křik ubohých. Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom...
Job 35:7... jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost...
Job 35:14... Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš,...
Job 37:4...zní, hřímá svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlas, nic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí...
Job 37:24... bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí...
Job 39:10...sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou orat v údolích?...
Job 39:20...sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat jako luční kobylky? Jeho hrdé ržání bázeň nahání!...
Job 39:24...toulec se šípy, kopí a šavle se blýskají. Chvěje se vzrušením, hltá dálky, když zazní polnice, nic ho...
Job 40:22...ulehne, v rákosí bažin skrývá se. Trnovníky ho přikrývají stínem, říčními vrbami je obklopen. Když řeka...
Job 40:24...klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do nozder?...
Job 40:29...uzavřít, aby ti sloužil navždycky? Nebo sením jak s ptáčkem pomazlíš? Dáš ho na vodítko dcerkám na...
Job 40:30...Dáš ho na vodítko dcerkám na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na...
Job 40:31...Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavy? Opovaž...
Job 41:2...na něj člověka porazí. Nikdo se neosmělí, aby ho vydráždil - kdo by se tedy proti mně postavil? Kdo ...
Job 41:5...o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavě: Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo pronikne jeho dvojité...
Job 41:14...uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží...
Job 41:18...sebou trhne, jsou strachy bez sebe. Zasáhnout ho mečem je zcela zbytečné, stejně tak kopím, šípem či...
Job 41:20... bronz považuje za dřevo trouchnivé. Šípy ho nezaženou na útěk, kamenů z praku si všímá jako plev. Za...
Job 42:11...Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli...
Žalmy 10:4...chválí, Hospodina snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení. Na...
Žalmy 10:9... Bezbranné lidi očima sledují, jako lvihouští v záloze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili,...
Žalmy 13:5...jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji...
Žalmy 17:13... jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši. PovstaňHospodine! Postav se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem...
Žalmy 21:7... věhlas a nádheru ty mu udílíš. Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na...
Žalmy 22:9..., pošklebuje se, hlavou potřásá: "Spolehl na Hospodina, tak mu pomůže, jen ho zachrání, když ho ...
Žalmy 33:18...o záchranu, i když sílu, nedá vyváznoutHospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo...
Žalmy 35:10... Všechny kosti tehdy řeknou: "Kdo se tiHospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího,...
Žalmy 35:25...Bože můj, nejásají nade mnou! si nemyslí: "Ho! To jsme chtěli!" neříkají: " jsme ho dostali!"...
Žalmy 37:32... jeho kroky se nezvrtnou. Ničema na spravedlivého číhá, hledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin ho však...
Žalmy 37:33...číhá, hledá způsob, jak ho zahubitHospodin ho však nenechá v jeho rukách, nedá ho odsoudit v...
Žalmy 37:36... Pominul ale - hle, není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď na poctivé, všímej si...
Žalmy 40:4... Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na...
Žalmy 41:3...myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůžeHospodin ho uchrání, naživu udrží jej, šťastným na zemi ho...
Žalmy 41:9... přičítají mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj...
Žalmy 50:13...svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť...
Žalmy 55:20...jich tolik je proti mně! Bůh vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se nikdy...
Žalmy 56:1...- ale v tebe skládám naději! Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý...
Žalmy 59:1... tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův...
Žalmy 61:8...Před Boží tváří trůní navždycky, dej,  ho provází láska s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěky...
Žalmy 62:5...jak zídka nahnutá, jak plot, který se rozpadáJen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho...
Žalmy 66:17...vám vyprávět, co pro udělal. Volal jsemněmu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem. Hanebnost...
Žalmy 67:8...Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný...
Žalmy 71:11... ti, kdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho - kdo by ho zachránil?!" Bože...
Žalmy 75:9...soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižujeHospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm...
Žalmy 78:34...marnosti, když jejich léta zkrátil hrůzami. Když je však hubil, pilně ho hledali, vraceli se a Boha sháněli....
Žalmy 78:40... vánek, jenž odvane a se nevrátí. Kolikrát jen ho v poušti dráždili, jakou ho v pustině trápili...
Žalmy 78:58...jejich, tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho svými modlami! Bůh to vše...
Žalmy 78:70...a jako země, již upevnil navěky. Vyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal...
Žalmy 78:71...Davida, vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž...
Žalmy 79:6...Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hv raději na pohany, kteří uznat nechtějí, vylij ho na...
Žalmy 89:21... vybraného z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal....
Žalmy 89:44... rozveselil jsi všechny jeho soupeře. Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji podepřít. Jeho...
Žalmy 89:46...konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalil. Dny jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla...
Žalmy 91:14...dál, lva i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke m, a tak ho zachráním, poznal jméno a ho vyvýším....
Žalmy 91:16...s ním, vysvobodím jej a oslavím. Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro...
Žalmy 95:2...s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho...
Žalmy 95:7... Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněmeOn je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám...
Žalmy 103:11...náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k těm, kdo ho...
Žalmy 103:13... tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo...
Žalmy 105:20... když jej protříbila Hospodinova řeč, král ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů dal mu...
Žalmy 106:12... ani jediný z nich neutek. Tehdy věřili jeho zaslíbením, tehdy ho chválili se zpěvem. Rychle však...
Žalmy 106:32...po všechna pokolení, navěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli nim pochybil. V...
Žalmy 106:33... také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik rozhořčili, že se unáhlil svými rty....
Žalmy 106:43...do jejich područí. Znovu a znovu zachraňoval je, oni ho ale vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali...
Žalmy 109:12... jeho jmění si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky...
Žalmy 109:17...kdo bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak  ho raní, nestál o požehnání, tak ho opustí! Jak oděv...
Žalmy 109:19...vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast.  ho to prokletí zahalí jako plášť, ho vždy obepíná jako...
Žalmy 109:31... Po pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho před jeho soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl...
Žalmy 117:1... uprostřed tebe, Jeruzaléme! Haleluja! Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit!...
Žalmy 145:18...cestách svých, ve všem, co působí, je laskavýHospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho...
Žalmy 145:19... všem, kdo ho vzývají v opravdovosti. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je...
Žalmy 145:20...ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránitHospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale...
Žalmy 148:1...jeho pravidla. Haleluja! Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin svých!...
Žalmy 148:2...na nebi, chvalte ho z výšin svých! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy!...
Žalmy 148:3... chvalte ho, všechny jeho zástupy! Chvalte ho, slunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící!...
Žalmy 148:4... chvalte ho, všechny hvězdy zářící! Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích! ...
Žalmy 150:1...oddaných! Haleluja! Haleluja! Chvalte Bohajeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc! Chvalte ho...
Žalmy 150:2... chvalte ho na obloze za jeho moc! Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou...
Žalmy 150:3... chvalte ho za jeho velikou vznešenost! Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery!...
Žalmy 150:4...na rohy, chvalte ho na loutny a citery! Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly!...
Žalmy 150:5... chvalte ho na struny a píšťaly! Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými! Všechno,...
Přísloví 1:19...léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to...
Přísloví 6:6...ze sítě! Jdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned! Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce...
Přísloví 7:13...na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbá, bez uzardění mu povídá:...
Přísloví 16:26...bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí, protože mu, jeho vlastní hlad ho pohání. Ve špíně se hrabe ničema...
Přísloví 19:19... jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc....
Přísloví 25:16...jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li medjez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj...
Přísloví 26:17...nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do sporu, jenž se ho netýká. Jako...
Přísloví 27:22...v hmoždíři napadrť rozdrtil palicí, nezbavil bys ho hlouposti! Své ovce znej na první pohled, své srdce...
Přísloví 28:11... Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí. Když jásají spravedliví, je to veliká...
Přísloví 28:27... kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho...
Přísloví 31:1...krev, pod tlakem hněvu vzniká svár. Slova Lemuele, krále z Massy, výroky, jimž ho matka učila: Co říci,...
Kazatel 4:10...jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo...
Kazatel 8:3...dodržuj s ohledem na Boží přísahu. Neopouštěj ho ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouře - vždyť může učinit,...
Kazatel 8:4...může učinit, co si zamane! Za královským slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní...
Kazatel 10:11...však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou...
Kazatel 12:7...vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Marnost nad marnost, řekl Kazatel,...
Píseň 3:1... Na lůžku jsem toužila za nocí po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak ...
Píseň 3:2...ho, ale nenašla. A tak vstanu a město prochodím, pátrám po ulicích i náměstích po tom, kterého z duše...
Píseň 3:4...- Viděli jste toho, kterého z duše milujiJen jsem je minula, našla jsem toho, kterého z duše miluji!...
Píseň 5:6...kanula z prstů mých na rukojeť závory. Milému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešel - duše...
Píseň 8:13...svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Tyjež prodléváš v zahradách, druhové touží uslyšet tvůj...
Izaiáš 1:3... vychoval, oni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale...
Izaiáš 3:12...za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci...
Izaiáš 5:19...jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálí s dílem svým, abychom si...
Izaiáš 5:26...udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hle - hned rychle...
Izaiáš 5:29...spustí řev; zavrčí a chytí úlovek, odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad...
Izaiáš 7:3...se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větruHospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna...
Izaiáš 7:6...a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si ho a králem tam uděláme syna Tabealova.'...
Izaiáš 9:3...veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající jeho rameno i hůl jeho...
Izaiáš 11:10...vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. V...
Izaiáš 14:25... to bude: Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho...
Izaiáš 19:21...jim zachránce a obhájce, aby je vysvobodilHospodin se poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina...
Izaiáš 22:21...služebníka Eliakima, syna Chilkiášova, obléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám...
Izaiáš 22:23...nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého...
Izaiáš 27:7... Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové?...
Izaiáš 31:4...- všichni společně budou zničeni! Toto mi řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou...
Izaiáš 37:7...rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho...
Izaiáš 37:8...že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl...
Izaiáš 37:14...Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a rozložil ho před...
Izaiáš 37:34...a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To...
Izaiáš 37:38...se sebral, odtáhl pryč a zůstal v NiniveJednou, když se klaněl v domě svého boha Nisrocha, ho jeho...
Izaiáš 40:2... potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskypl k Jeruzalému a ohlašujte mu, že skončila jeho poroba,...
Izaiáš 40:10...judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout s ním....
Izaiáš 40:13...vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho...
Izaiáš 40:14...se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu...
Izaiáš 41:2...- pojďme společně k soudu přistoupit. Kdo na výcho vzbudil vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil mu...
Izaiáš 42:12...Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostíHospodinu vzdají čest, ho chválí na ostrovech....
Izaiáš 46:6...stříbro na váze - najímají zlatníka, aby jim z toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na...
Izaiáš 46:7...boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho...
Izaiáš 48:15... , sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a jeho cesta bude úspěšná....
Izaiáš 49:7..., aby spása obsáhla celý svět. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž lidé...
Izaiáš 51:2...jámu, z níž vykopáni jste. Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho...
Izaiáš 52:4... bez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec...
Izaiáš 53:3...po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmimuž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si...
Izaiáš 55:4... již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš...
Izaiáš 62:11...kamení, zvedněte korouhev pro národy! HleHospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte...
Izaiáš 65:8...vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé víno a řeknou:...
Jeremiáš 6:11...slovo je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho tedy...
Jeremiáš 6:27...tu! "Učinil jsem ve svém lidu prubířem, abys ho zkoumal a vyzkoušel, abys prověřil ryzost jejich cest....
Jeremiáš 7:30..." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své...
Jeremiáš 8:8... Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí lživé pero...
Jeremiáš 11:19..."Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho vytněme, si na jeho jméno nikdo nevzpomene!"...
Jeremiáš 13:1...zcela vyvrátím a vyhubím, praví Hospodin."  Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej...
Jeremiáš 13:4...který nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedy a schoval jej...
Jeremiáš 13:7...tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a hle - pás byl plesnivý a úplně...
Jeremiáš 18:18...přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco...
Jeremiáš 20:3...Horní Benjamínské bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur druhého dne z klády propustil, Jeremiáš mu řekl:...
Jeremiáš 20:9...celé dny hanbu a posměšky. Říkám si: " seněm ani nezmíním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo...
Jeremiáš 20:10..."Hrůza všude kolem, Magor-misaviv! Udejte ho! Pojďme ho nahlásit!" Všichni přátelé čekají na můj...
Jeremiáš 20:15...Den, kdy matka rodila, není požehnán!  je zlořečený ten, kdo mému otci oznámil: "Narodil se ti...
a další...

Slova obsahující ho: abdiho (2) abiho (1) ahavského (1) achaštariho (1) achochijského (1) ajského (3) akáciového (24) akšafského (1) amaleckého (1) amalekovského (1) amciho (2) amiho (2) anatotského (1) aramejského (13) aravského (1) arkijského (2) armoniho (1) aroerského (1) asyrského (22) babylonského (57) baniho (8) bášanského (7) beerího (1) beériho (1) beerotského (3) bělostného (2) benjamínského (1) beraního (2) betlémského (5) betšemešského (2) bezbožného (1) bezmocného (1) bezúhonné (3) bezúhonně (6) bezúhonného (1) bezúhonní (5) bezúhonnost (1) bezúhonnosti (3) bezúhonný (10) bezúhonných (2) běžného (2) bichriho (8) bílého (8) bilhou (1) binuiho (3) blaho (4) blahobyt (16) blahobytem (1) blahobytu (3) blahopřáním (2) blahopřát (2) blahořečí (1) blahořečil (1) blahoslavení (1) blahoslaví (1) bláhové (2) bláhově (1) bláhovému (1) bláhovosti (1) bláhový (3) bláhových (1) blaženého (1) bledého (1) blízkého (2) bližního (53) bloudícího (1) bohabojného (1) bohatého (3) bohoslužba (3) bohoslužbě (2) bohoslužbu (2) bohoslužby (3) bohoslužebná (4) bohoslužebné (4) bohové (34) bolestného (1) božího (135) bronzového (6) budoucího (3) bukiho (2) buniho (1) buziho (1) buzského (2) bývalého (2) cebajimského (2) cedrového (4) celého (75) císařského (1) cizího (10) ctihodné (2) ctihodný (3) cypřišového (2) časného (2) čeho (25) čehokoli (11) černého (1) čerstvého (1) červeného (2) čistého (41) čnícího (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |