Hoře

Hledám varianty 'hoře' [ hoříš (1) hořím (3) hoří (6) hořet (2) hořelo (1) hořeli (1) hořel (5) hoře (111) hory (152) horu (80) horou (15) horo (3) horami (12) horám (13) horách (75) hora (18) hor (61) ]. Nalezeno 516 veršù.
Genesis 7:19...stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula...
Genesis 7:20...všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů....
Genesis 8:5... Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal...
Genesis 10:30... Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směremhoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých...
Genesis 12:8... jenž se mu ukázal. Odtud se přesunulhorám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem...
Genesis 14:10...do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i...
Genesis 19:17...se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane...
Genesis 19:19...mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím,...
Genesis 19:30...z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dceramihorách, neboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel tedy se svými...
Genesis 22:2...země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal,...
Genesis 22:14...opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z...
Genesis 31:21...řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne...
Genesis 31:23...se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a...
Genesis 31:25...Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili v...
Genesis 31:54...při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A...
Exodus 3:1...vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře...
Exodus 3:12...lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele...
Exodus 4:27..." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co...
Exodus 15:17...lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó...
Exodus 18:5...a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě...
Exodus 19:2...tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z ...
Exodus 19:3...pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z  hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš...
Exodus 19:11...dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš:...
Exodus 19:12...stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se...
Exodus 19:13...bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve zazní dlouhé troubení...
Exodus 19:14...dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupilhory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu:...
Exodus 19:16...třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu....
Exodus 19:17...z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni...
Exodus 19:18...vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí horyHora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin...
Exodus 19:20...hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten...
Exodus 19:23... Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece...
Exodus 20:18...to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli...
Exodus 24:4...slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti...
Exodus 24:9...izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco...
Exodus 24:12...pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání...
Exodus 24:13...Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám...
Exodus 24:15... jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na...
Exodus 24:16...přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak...
Exodus 24:17...Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel doprostřed oblaku a...
Exodus 24:18... Mojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." ...
Exodus 25:40...vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů...
Exodus 26:30...Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 27:8...udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní...
Exodus 27:21...Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů...
Exodus 31:18...a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné...
Exodus 32:1...Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíšhory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem,...
Exodus 32:11... svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z...
Exodus 32:12...říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen...
Exodus 32:15...lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupilhory. Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou...
Exodus 32:19...měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v...
Exodus 33:6...ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral...
Exodus 34:2... Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u mne. Nikdo ...
Exodus 34:3...u mne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před...
Exodus 34:4...těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě...
Exodus 34:29... totiž Desatero, zapsal na desky. Cestouhory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš...
Exodus 34:32...vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej...
Leviticus 7:38...a pokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali...
Leviticus 24:3... o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 25:1...Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země,...
Leviticus 26:46...a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin...
Leviticus 27:34...Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce...
Numeri 3:1...v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený...
Numeri 8:4...přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 10:33...A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy...
Numeri 13:17...jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí....
Numeri 13:29...syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a...
Numeri 14:45...tábor. Amalekovci a Kananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na a bili je ...
Numeri 20:22...izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazilahoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin...
Numeri 20:23...obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a...
Numeri 20:25... Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu...
Numeri 20:27...přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je...
Numeri 20:28...oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z hory s Eleazarem...
Numeri 21:4... Klatba. Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil...
Numeri 23:7..."Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a...
Numeri 28:6...oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K...
Numeri 33:23...v Kehelatě. Vyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer. Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě...
Numeri 33:24...Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer. Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě. Vyšli z Charady a...
Numeri 33:37...na poušti Cin. Vyšli z Kádeše a utábořili sehory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce...
Numeri 33:38...vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo...
Numeri 33:39...na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král,...
Numeri 33:41...zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně. Vyšli z Calmony a...
Numeri 34:7...takto: od Středozemního moře ji vytyčítehoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu...
Deuteronomium 1:2... Labanem, Chacerotem a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct...
Deuteronomium 1:6...k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do...
Deuteronomium 1:7...dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v Aravě, na horách,...
Deuteronomium 1:24...jednom z každého kmene. Vypravili se vzhůru do hor a přišli do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali...
Deuteronomium 1:41...a lehkomyslně jste se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim -...
Deuteronomium 1:43...příkazu a opovážlivě jste se vydali do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti...
Deuteronomium 1:44...jste se vydali do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za vámi jako...
Deuteronomium 2:37...k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městůmhorách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. ...
Deuteronomium 3:8...v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirion, kdežto...
Deuteronomium 3:25...tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a...
Deuteronomium 4:11...děti." A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma, oblak...
Deuteronomium 4:48...Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu...
Deuteronomium 5:4...námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem...
Deuteronomium 5:5...se báli toho ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z...
Deuteronomium 5:22...Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a...
Deuteronomium 5:23...jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni...
Deuteronomium 8:7...prameny, jež vyvěrají z hlubin v údolích i na horách; do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a...
Deuteronomium 8:9... do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš...
Deuteronomium 9:9...tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky smlouvy,...
Deuteronomium 9:10...vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a...
Deuteronomium 9:15...deskami smlouvy v obou rukou jsem sestoupilhory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste...
Deuteronomium 9:21... který jsem vysypal do potoka stékajícího z  hory. Také v Tabeře, Masse a Kibrot-hataavě jste popouzeli...
Deuteronomium 10:1...desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu...
Deuteronomium 10:3...a s oběma deskami v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím,...
Deuteronomium 10:4...vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil...
Deuteronomium 10:5...mi je Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupilhory. Desky jsem pak uložil do truhly, kterou jsem vyrobil,...
Deuteronomium 10:10...Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí....
Deuteronomium 11:11...zahradu. Země, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž...
Deuteronomium 11:29...přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem...
Deuteronomium 12:2... sloužily svým bohům - na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich...
Deuteronomium 27:4... přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu,...
Deuteronomium 27:12...Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon,...
Deuteronomium 27:13... Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny...
Deuteronomium 32:49...promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v moábské zemi naproti Jerichu, a...
Deuteronomium 32:50...zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke...
Deuteronomium 33:15... nejlepší úrodou všech měsíců, největší chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze...
Deuteronomium 33:19...vycházíš, a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti....
Deuteronomium 34:1... Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu...
Jozue 2:16...zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou....
Jozue 2:22...šňůru. Zvědové vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé...
Jozue 2:23... Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupilihor, přebrodili se, a když přišli k Jozuovi, synu Nunovu,...
Jozue 8:30...pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník...
Jozue 8:33...Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti hoře Gerizim a polovina proti hoře Ebal, jak kdysi přikázal...
Jozue 9:1...všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře...
Jozue 10:6...nás! Pomoz nám! Všichni emorejští královéhor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s...
Jozue 10:40...Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králihory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho nenechal...
Jozue 11:2... krále akšafského a další krále na severuhorách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v...
Jozue 11:16...Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu zemhory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň Arava -...
Jozue 11:17...Arava - izraelské hory i jejich podhůří, vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v...
Jozue 11:21... době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovcehor: z Hebronu, Debiru, Anabu i ze všech judských a...
Jozue 12:1...straně Jordánu obsadili od potoka Arnon hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský...
Jozue 12:5... Ten sídlil v Aštarotu a v Edrei a ovládal horu Hermon, Salchu i celý Bášan po gešurské a...
Jozue 12:7...Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí hoře Chalak, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue...
Jozue 13:5...a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od...
Jozue 13:6...Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od Libanonu k Misrefot-majim, všechny Sidonce ...
Jozue 13:11...Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezí, celou horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž celé bášanské...
Jozue 14:12... takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát...
Jozue 15:8...Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním...
Jozue 15:9...na severním konci údolí Refaim. Od vrcholu  hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům...
Jozue 15:10... Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západhoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což...
Jozue 15:11...svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři....
Jozue 15:48...potoku a k pobřeží Středozemního moře. Na horách: Šamir, Jatir, Socho, Dana, Kiriat-sana (což je...
Jozue 16:1...vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území...
Jozue 17:15...a Refajců, když je vám tak těsno v Efraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A...
Jozue 17:16... když je vám tak těsno v Efraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc,...
Jozue 17:18...lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden losHory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá,...
Jozue 18:12...přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje...
Jozue 18:14...straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu...
Jozue 18:16...prameni Neftoach. Hranice potom klesá k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí...
Jozue 19:50... které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách. To město vystavěl a usadil se v něm. Toto jsou...
Jozue 24:30...dědičném území v Timnat-serachu v Efraimských horách severně od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po...
Jozue 24:33...připadlo jeho synu Pinchasovi v Efraimských horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali...
Soudců 1:9... aby bojovali proti Kananejcům bydlícímhorách, v Negevu a v podhůří. Vytáhli také proti Kananejcům...
Soudců 1:34...pracím. Syny Danovy zatlačili Emorejci do hor; vůbec je nenechali sestoupit do nížiny. Emorejci byli...
Soudců 2:9...dědičném území v Timnat-cheresu v Efraimských horách severně od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelo...
Soudců 3:3... Sidonce a Hivejce bydlící v libanonském pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby...
Soudců 3:27...k Seiře. Když dorazil, zatroubil v Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s...
Soudců 4:5...palmou mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských horách a Izraelci si k přicházeli pro rozhodnutí. Ta...
Soudců 4:6...mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor. pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s...
Soudců 4:12...dozvěděl, že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu...
Soudců 4:14...tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazilhory Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před...
Soudců 5:5... z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů...
Soudců 6:2...krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkrytyhorách a jeskyních a opevňovali se na nepřístupných...
Soudců 7:24... Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor odříznout Midiánce!...
Soudců 8:18..."Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich...
Soudců 9:7... Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte ,...
Soudců 9:25...aby zabil své bratry. Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili zálohy a ty přepadaly každého, kdo kolem...
Soudců 9:36...Gaal uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen...
Soudců 9:48...pohromadě, vystoupil s celým svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si...
Soudců 10:1...pokolení Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl...
Soudců 11:37...jedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi...
Soudců 11:38...ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství. Po dvou měsících se vrátila...
Soudců 16:3...si je na záda a vynesl je na vrchol  hory před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v...
Soudců 17:1... Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce:...
Soudců 17:8...si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se...
Soudců 18:2...obhlédnout zem." Dorazili do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu...
Soudců 18:13... Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět...
Soudců 19:1...byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z judského...
Soudců 19:16...vracel z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli...
Soudců 19:18...cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského...
1. Samuel 1:1...byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána, syn Jerochama, syna Elihuova, syna...
1. Samuel 9:4...se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic. Prošli kraj...
1. Samuel 13:2...jich bylo se Saulem v Michmasu a v betelských horách a tisíc s Jonatanem v benjamínské Gibeji. Zbytek...
1. Samuel 14:22... Když se všichni Izraelci ukrytí v Efraimských horách doslechli, že Filištíni utíkají, připojili se i oni...
1. Samuel 23:14... David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho...
1. Samuel 23:26...pronásledovat. Saul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se snažil před...
1. Samuel 26:20...král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul....
2. Samuel 15:30...a zůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také...
2. Samuel 15:32...radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde...
2. Samuel 16:1...vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se...
2. Samuel 20:21... Jde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi...
1. Královská 5:29... Nuceným pracím velel Adoniram. Šalomoun mělhorách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho...
1. Královská 11:7...se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil...
1. Královská 12:25... Jeroboám vystavěl město Šechem v Efraimských horách, kde se usídlil. Odtud se vypravil dál a vystavěl...
1. Královská 16:24...a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána  hory Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a...
1. Královská 18:19...příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta...
1. Královská 18:20...obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se...
1. Královská 19:8...pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal...
1. Královská 19:11...připravit o život." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin...
1. Královská 20:23...mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na...
1. Královská 20:28...Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko...
1. Královská 22:17...řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl...
2. Královská 1:9...s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží...
2. Královská 2:16...ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do některého údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl...
2. Královská 2:25...těch výrostků rozsápaly. Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku...
2. Královská 4:25..." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl...
2. Královská 5:22...mládenci od prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej jim, prosím, talent stříbra a dvoje slavnostní...
2. Královská 6:17...mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když se k němu Aramejci začali...
2. Královská 19:31...ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů...
2. Královská 23:13...obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro...
1. Letopisů 4:42...a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny...
1. Letopisů 5:23...od Bášanu po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové...
1. Letopisů 6:52...města na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, Jokmeam...
2. Letopisů 2:1...a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače kamene. Dozíralo...
2. Letopisů 2:17...70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamenehorách a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky. ...
2. Letopisů 3:1...v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na...
2. Letopisů 13:4...000 vybraných bojovníků. Abiáš se postavil na horu Cemaraim v Efraimském pohoří a prohlásil: "Jeroboáme a...
2. Letopisů 15:8...země i z měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti...
2. Letopisů 18:16...řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl...
2. Letopisů 19:4...se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. Po celé...
2. Letopisů 20:22... Hospodin proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy,...
2. Letopisů 21:11... Boha svých otců, a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele...
2. Letopisů 26:10...stád v podhůří i v nížině a oráče i vinaře na horách, a kdekoli se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu...
2. Letopisů 33:15...oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil...
Nehemiáš 8:15...v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do hor a přineste ratolesti z ušlechtilých i planých oliv, z...
Nehemiáš 9:13...svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouval. Dal...
Ester 1:12...přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů (královské...
Job 9:5...- uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje, poráží je, když hněvá se....
Job 14:18...přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na prach rozdrolí, jako se balvan z místa odvalí, jako...
Job 15:7...jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost...
Job 28:9...nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují rukuhory vyvracejí z kořenů. Ve skále dokáží razit štolu, očima...
Job 40:20...děl, meč na něj vztáhne jen jeho StvořitelHory mu odvádějí povinný poplatek, poblíž dovádí všechna...
Job 41:12...něj. Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho...
Job 42:7...k Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste...
Žalmy 2:6...jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn,...
Žalmy 3:5...Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu...
Žalmy 11:1... Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové...
Žalmy 15:1... ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví...
Žalmy 18:8...můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil...
Žalmy 24:3... nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten,...
Žalmy 30:8...nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl...
Žalmy 36:7...sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři,...
Žalmy 39:4...jitřil jsem. Srdce pálilo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk začal promlouvat: Můj...
Žalmy 43:3...svou - ty povedou, budou provázethoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu...
Žalmy 46:3...se nebudeme bát, i kdyby se země propadlahory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny...
Žalmy 46:4...se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlnyhory se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud...
Žalmy 48:2... vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je...
Žalmy 48:3...svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. Bůh...
Žalmy 48:12...země dosahá. Pravice tvá je plná spravedlnostihora Sion se veselí! Jen jásají judské dcery nad...
Žalmy 50:10...zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích, divoké...
Žalmy 65:7...světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž dokážeš...
Žalmy 68:15...Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory veliké, hory bášanské,...
Žalmy 68:16... jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory veliké, hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanské!...
Žalmy 68:17...skalnaté, hory bášanské! Proč závistivě hledítehory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek?...
Žalmy 72:3...lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu.  hory přinesou lidu blahobyt, pahorky spravedlnost...
Žalmy 74:2... na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez...
Žalmy 76:5...i štít. séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkých! Obráni o kořist jsou i nejudatnější,...
Žalmy 78:54...zavřely. Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich...
Žalmy 78:68...kmen si nevybral, Judův kmen ale vyvolilhoru Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam...
Žalmy 79:5... Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany,...
Žalmy 80:11... zarostla celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší....
Žalmy 83:15... Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne, takto je stíhej svojí bouří, je vyděsí tvá...
Žalmy 87:1... Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad...
Žalmy 90:2...jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků...
Žalmy 97:5...svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje seHory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré...
Žalmy 98:8... kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostíhory k tomu zpívají před Hospodinem, jenž přichází...
Žalmy 99:9... Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!" ...
Žalmy 104:6...pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekly se, před tvým...
Žalmy 104:8...se, před tvým burácením prchaly. Sahalyhorám, stekly však do údolí,na místo tebou určené. Hranice...
Žalmy 104:10...Ty pouštíš potoky do údolí, aby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u...
Žalmy 104:13...zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro...
Žalmy 104:18...postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíků. Stvořil...
Žalmy 104:32...raduje! Pod jeho pohledem země třese sehory dýmají pod jeho dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý...
Žalmy 114:4... dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátekHory skákaly jako beránci, jako jehňata dováděly pahorky!...
Žalmy 114:6...ses, Jordáne, obrátil nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata dováděly,...
Žalmy 121:1...když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od...
Žalmy 125:1... Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufajíhoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky!...
Žalmy 125:2...nezakolísá, stojí navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky!...
Žalmy 133:3...tekoucí, po jeho rouchu po cíp. Jak rosahory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin...
Žalmy 144:5... Sestup, Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor, dýmají! Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli...
Žalmy 147:8...oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým...
Žalmy 148:9... prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví,...
Přísloví 8:25...vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky jsem se zrodila, ještě...
Přísloví 27:25...vyroste na posekané louce, seno se znovu svezehor. Beránci kdykoli oděv ti poskytnou, za kozlíky si...
Píseň 2:8... Slyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kopce! Srnci či kolouchu můj milý...
Píseň 2:17...se, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách béterských! Na lůžku jsem toužila za nocí po tom,...
Píseň 4:1...vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí...
Píseň 4:6...s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na pahorek vonných koření. Celá jsi...
Píseň 4:8... z Hermonu, z doupat lvů, z těch leopardích hor. Srdce zajalas, drahá nevěsto, srdce zajalas...
Píseň 4:15...živých vod, bystřina proudící z libanonských hor! Zvedni se, větříku severní, ach, jižní vánku, přijď!...
Píseň 6:5...jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z...
Píseň 8:14... můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách koření! Vidění o Judovi a jeruzalémě, které viděl...
Izaiáš 2:2...a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko...
Izaiáš 2:3...lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás...
Izaiáš 2:14...všechny statné bášanské duby, pro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny, pro všechny hrdé bašty,...
Izaiáš 4:5...dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin...
Izaiáš 5:25...lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory zatřásly - v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším...
Izaiáš 8:18...a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů,...
Izaiáš 10:12... Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho...
Izaiáš 10:32...skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské...
Izaiáš 11:9...zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody...
Izaiáš 13:4...vítěze, aby vykonali můj hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda! Slyš lomoz království a...
Izaiáš 14:13... k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se...
Izaiáš 14:25... to bude: Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho...
Izaiáš 16:1... Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při arnonských...
Izaiáš 18:3...žijete na světě, vy, kteří obýváte zem, vizte na horách zdviženou korouhev, slyšte, jak troubí polnice! Toto...
Izaiáš 18:6...se výhonky. Všechno to zůstane dravým ptákůmhor a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes léto a...
Izaiáš 18:7...řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů. ...
Izaiáš 22:5...a zmatení, den boření hradeb a křiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na...
Izaiáš 24:23...slunce se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu...
Izaiáš 25:6...umlkla píseň ukrutných! Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se...
Izaiáš 25:7...šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící...
Izaiáš 25:10...se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá...
Izaiáš 27:13...v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců,...
Izaiáš 28:21... nepůjde se zachumlat. Hospodin povstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí,...
Izaiáš 29:8...vyčerpán s hrdlem vyprahlým - právě tak dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a...
Izaiáš 30:17...zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako korouhev na kopci. Hospodin čeká, aby se nad...
Izaiáš 30:25... čechranou vidlemi a lopatou. Z každé mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den...
Izaiáš 30:29...když průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude burácet svým...
Izaiáš 31:4...tak sestoupí Hospodin zástupů, aby bojovalhoru Sion a její návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem...
Izaiáš 34:3...budou pohozeni, zapáchat budou jejich mrtvolyhory se jejich krví rozmočí. Nebeský zástup se celý...
Izaiáš 37:32...ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů...
Izaiáš 40:4...Bohu našemu! Každé údolí je vyvýšeno, každá hora a výšina poklesnou; co je hrbolaté, je vyrovnáno...
Izaiáš 40:9... slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej...
Izaiáš 40:12...Kdo prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha...
Izaiáš 41:15...k mlácení, novým a s hroty ostrými. Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s pahorky naložíš jako s plevami....
Izaiáš 42:11...Kedarských, obyvatelé Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu vzdají čest, ho...
Izaiáš 42:15...porodu, sténat budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i pahorky, sežehnu na nich všechny rostliny, proměním...
Izaiáš 42:25...vydal je. Obklopily je plameny, ale nerozumělihořeli, ale k srdci si to nevzali. Teď ale toto praví...
Izaiáš 44:23...to učinil; radostně křičte, zemské hlubiny!  hory zvučně zpívají i lesy a všechny stromy v nich, neboť...
Izaiáš 49:11... a doprovodí je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle - ...
Izaiáš 49:13...krajiny. Jásejte, nebesa, země, raduj se, vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil,...
Izaiáš 52:7...prohlašuje: "Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje,...
Izaiáš 54:10... že nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, láska od...
Izaiáš 55:12... Ano, vyjdete s radostí, doprovázeni v pokojiHory a pahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám budou...
Izaiáš 56:7...a drží se smlouvy - ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby....
Izaiáš 57:7... Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam...
Izaiáš 57:13...ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictví a obdrží horu svatosti. On říká: Budujte, budujte, cestu...
Izaiáš 63:19...tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory roztřásly! Jako když oheň zapálí roští a vodu v hrnci...
Izaiáš 64:2...své nečekané divy - sestoupils a před tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým...
Izaiáš 65:7...i s vašimi otci, praví Hospodin. Protože na horách kadidlo obětovali, protože uráželi na návrších,...
Izaiáš 65:9...beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo  hory obsadí; moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v...
Izaiáš 65:11...Hospodina opustili, vás, kdo jste zapomněli na horu svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali,...
Izaiáš 65:25...zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj...
Izaiáš 66:20...všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin. Přivedou je tak, jako...
Jeremiáš 3:23... jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na výšináchhorách je pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro...
Jeremiáš 4:24...jsem k nebi - bylo bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl...
Jeremiáš 9:9... když je ten národ takový?" Pláču a běduji nad horami, nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv, že jsou...
Jeremiáš 13:16... dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti,...
Jeremiáš 15:14...v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám  hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozumíš,...
Jeremiáš 16:16...zas pošlu mnoho lovců, aby je lovili po všech horách a návrších a v puklinách mezi skalami. Všechny...
Jeremiáš 17:3...kůly u košatých stromů na vysokých kopcích i na horách v kraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady...
Jeremiáš 17:4... neboť jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá...
Jeremiáš 17:26...okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmi...
Jeremiáš 18:14...kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad mezi horami chladné bystřiny? Můj lid však na zapomněl, pálí...
Jeremiáš 20:9... jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu...
Jeremiáš 26:18... z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho snad judský král...
Jeremiáš 31:5...a vesele se roztančíš. Znovu vysadíš vinice na horách v Samaří a ti, kdo je vysadí, je také sklidí. Přijde...
Jeremiáš 31:23...‚Požehnej ti Hospodin, příbytku spravedlnostihoro svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy -...
Jeremiáš 32:44...okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, neboť...
Jeremiáš 33:13...budou odpočívat pastýři se stády. Ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, v kraji...
Jeremiáš 46:18...Hospodin zástupů: Jako se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází...
Jeremiáš 50:6...svedené svými pastýři, kteří je vláčeli mezi horami. Trmáceli se po horách a po kopcích; zapomněli, kde...
Jeremiáš 50:19...Karmelu i v Bášanu, aby se nasytil v efraimských horách i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom čase, praví...
Jeremiáš 51:25...Sionu, praví Hospodin. Hle, jsem proti toběhoro záhuby, která hubíš celou zemi, praví Hospodin....
Jeremiáš 51:32...ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí, bojovníci jsou zděšeni! Tak praví Hospodin...
Pláč 4:19...byli rychlejší než orli na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na poušti. Hospodinův...
Pláč 5:10...chléb ohroženi mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly...
Pláč 5:18...nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči - žehory Sion zbyla pustina, že se tam honí lišky! Ty,...
Ezechiel 6:2..."Synu člověčí, obrať se proti izraelským horám a prorokuj proti nim. Řekni: Izraelské hory, slyšte...
Ezechiel 6:3...horám a prorokuj proti nim. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník...
Ezechiel 7:7... tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, ...
Ezechiel 7:16... hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v roklích naříkat...
Ezechiel 11:23...sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města. Ve vidění, které jsem dostal od...
Ezechiel 17:22...ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele....
Ezechiel 17:23...strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem...
Ezechiel 19:9... aby neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami. Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u...
Ezechiel 20:40... celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 28:14...určil jsem za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý...
Ezechiel 28:16...a zhřešil jsi. Proto jsem vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa...
Ezechiel 31:12...porazili a nechali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží polámány ve všech...
Ezechiel 33:28...pustinu a její pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde. Obrátím...
Ezechiel 34:13...je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech osad v jejich zemi. Budu je...
Ezechiel 34:14...na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro bude pastva, tam budou odpočívat na krásných...
Ezechiel 34:26...a spát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání...
Ezechiel 35:8...by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na tvých stráních, v údolích i ve všech...
Ezechiel 35:12...jsem slyšel všechny tvé urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustina, můžeme je klidně spolykat!'...
Ezechiel 36:1..." "Synu člověčí, prorokuj o izraelských horách. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo Hospodinovo....
Ezechiel 36:4...lidé pomlouvají a očerňují vás, proto, izraelské hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník...
Ezechiel 36:6... Proto prorokuj o izraelské zemi a řekni horám a výšinám, stržím a roklinám: Tak praví Panovník...
Ezechiel 36:8...kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete ovoce mému lidu...
Ezechiel 37:22...je zpátky do vlasti. V zemi, na izraelských horách, je učiním jediným národem a všem jim bude kralovat...
Ezechiel 38:8...lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské hory, jež byly tak dlouho posety troskami. Poté, co budou...
Ezechiel 38:20...spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech...
Ezechiel 38:21...a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a...
Ezechiel 39:2... a vyvleču z dalekého severu a zavedu na hory Izraele, kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám...
Ezechiel 39:4...ti nechám vypadnout z pravice. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k...
Ezechiel 39:17...pro vás připravím, k veliké obětní hostině na horách Izraele. Budete žrát maso a chlemtat krev. Budete...
Ezechiel 40:2...do izraelské země a postavil na velmi vysokou horu. Na se od jihu rýsovalo cosi jako město. Přivedl ...
Ezechiel 43:12...jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol  hory a celé jeho okolí je svatosvaté. Hle - toto je zákon...
Daniel 2:35...ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské...
Daniel 9:16...hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem našich...
Daniel 9:20... svého Boha, o slitování nad jeho svatou horou - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle...
Daniel 11:45...stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci." "V tom...
Ozeáš 5:1...proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu jáma hloubená. ...
Ozeáš 10:8...oltářích vzroste trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš,...
Joel 2:1...oheň! na Sionu troubí polnice, na svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země se třesou,...
Joel 2:2...den zahalený soumrakem! Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna...
Joel 3:5...vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil,...
Joel 4:17...jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou ...
Joel 4:18...a nevpadnou do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou...
Amos 3:9...vyhlaste na palácích v Egyptě: Shromážděte se na hory Samaří - jen se podívejte na ten zmatek, na to...
Amos 4:1...krávy, tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé...
Amos 4:13...se, Izraeli, setkat s Bohem svým! Hle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky,...
Amos 6:1...těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý...
Amos 9:13...dožene oráč a toho, kdo šlape hrozny, rozsévačHory budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce přímo...
Abdiáš 1:8...Hospodin, vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na...
Abdiáš 1:9...Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi...
Abdiáš 1:16...se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy. Budou pít a pít...
Abdiáš 1:17...pít k zalknutí, zmizí, jako by nebyly. Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům...
Abdiáš 1:19...Hospodin. Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu, obyvatelé podhůří pak filištínský kraj; získají také...
Abdiáš 1:21...obsadí města v Negevu. Zachránění vystoupí na horu Sion, aby vládli nad Ezauovou horou. A nastane...
Jonáš 2:7...hlubina, hlava tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Tys ...
Micheáš 1:4...příbytek, sestupuje, šlape po výšinách zeměHory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají...
Micheáš 3:12...Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina! V posledních dnech se přihodí,...
Micheáš 4:1...vyvýšenina! V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko...
Micheáš 4:2...národy půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás...
Micheáš 4:7...mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne navěky. Migdal-edere, ty Věži...
Micheáš 6:1... co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami, pahorky slyší, co prohlásíš! Slyšte, hory,...
Micheáš 6:2...horami, pahorky slyší, co prohlásíš! Slyštehory, Hospodinovu při, slyšte, odvěké zemské základy!...
Micheáš 7:12...zemí od Egypta po Eufrat, od moře k moři a od hor k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým...
Nahum 1:5...i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí LibanonuHory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho...
Nahum 2:1...ti hrob. Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat....
Nahum 3:18... tví pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli! Po horách rozptýlen je tvůj lid a není, kdo by je shromáždil. ...
Abakuk 3:3...Z Temanu přichází Bůh, Svatý přicházíhory Paranu. séla Jeho sláva halí nebesa, země je plná jeho...
Abakuk 3:10...bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekamihory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní přívaly,...
Sofoniáš 3:11...pyšné chvastouny. nikdy nebudete namyšlení na hoře svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a...
Ageus 1:8...Všimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. pak v něm najdu...
Ageus 1:11...úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze...
Zachariáš 4:7...praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž vrcholový...
Zachariáš 6:1..." Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu....
Zachariáš 8:2...Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupůHorlím pro Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen...
Zachariáš 8:3... Jeruzalém bude nazýván Městem pravdyhora Hospodina zástupů Horou svatosti. Tak praví Hospodin...
Zachariáš 10:3...zubožení, bez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své...
Zachariáš 14:4...bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se...
Malachiáš 1:3...Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem zavrhlHory jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal...
Matouš 4:8...Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu....
Matouš 5:1... Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci,...
Matouš 5:14...pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby...
Matouš 8:1... a ne jako znalci Písma. Když pak sestupovalhory, šly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden...
Matouš 14:23... Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď ...
Matouš 15:29...vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství...
Matouš 17:1...jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako...
Matouš 17:9... nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpěthory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte,...
Matouš 17:20...mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude...
Matouš 18:12...by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně...
Matouš 21:1...k Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do...
Matouš 21:21...udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to. Když...
Matouš 24:3...bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy...
Matouš 24:16... tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, nesestupuje, aby si z domu něco...
Matouš 26:30..." A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni...
Matouš 28:16... Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli...
Marek 3:13... aby ho neprozrazovali. Potom vystoupil na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu....
Marek 5:5... Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl...
Marek 5:11...ho prosil, je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto...
Marek 6:46...zástup. A když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera...
Marek 9:2...a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářily a...
Marek 9:9...sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpěthory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud...
Marek 11:1...k Jeruzalému - k Betfagé a Betanii u Olivetské hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do...
Marek 11:23...víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by v...
Marek 13:3...bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v...
Marek 13:14... tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, neschází do domu, aby si odtud...
Marek 14:26..." A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode odpadnete. Je...
Lukáš 1:39...V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu a...
Lukáš 1:65...a lidé si o tom všem povídali po celých judských horách. Všichni, kdo o tom slyšeli, si to uchovávali v...
Lukáš 3:5...jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé,...
Lukáš 4:29... Vstali a hnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit...
Lukáš 6:12...s Ježíšem provést. V těch dnech pak vystoupil na horu, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu, a...
Lukáš 6:17... který se stal zrádcem. S těmi sestoupilhory a stanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a...
Lukáš 9:28...vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled...
Lukáš 9:37... co viděli. Když pak druhý den sestoupilihory, vyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z...
Lukáš 12:49...jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby  hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se...
Lukáš 19:29... Když se přiblížil k Betfagé a k Betaniihory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se...
Lukáš 19:37...na cestu. Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků...
Lukáš 21:21... Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, z něj odejdou, a kdo jsou na...
Lukáš 21:37...učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu...
Lukáš 22:39...ven a podle svého zvyku se odebral na Olivetskou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl...
Lukáš 23:30...nerodila a jejichž prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se...
Jan 4:20...žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, je v...
Jan 4:21...chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my...
Jan 6:3... které konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky. Blížily se...
Jan 6:15...ho udělali králem, a tak se o samotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru...
Jan 8:1...pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu...
Skutky 1:12..." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty....
Skutky 7:30... Po dalších čtyřiceti letech se mu na pouštihory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se...
Skutky 7:38... Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je...
1. Korintským 13:2... měl všechno poznání a víru, že bychhory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co...
Galatským 4:24...to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna jehory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato...
Galatským 4:25...své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť...
Židům 8:5...vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba,...
Židům 11:38... Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustináchhorách, po jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky...
Židům 12:18...k pokání. Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k...
Židům 12:20...jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře dotklo  hory, bude ukamenováno." Byla to tak hrozná podívaná, že...
Židům 12:22..." se třesu hrůzou.") Přistoupili jste alehoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k...
2. Petr 1:18...si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme...
Zjevení 4:5...blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích....
Zjevení 6:14...zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a...
Zjevení 6:16...do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tím,...
Zjevení 8:8...by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela...
Zjevení 14:1...666. A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří...
Zjevení 16:20...vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovyhory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy...
Zjevení 17:9...zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich...
Zjevení 21:8...i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně...
Zjevení 21:10..." Odnesl v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od...

Slova obsahující hoře: blahořečí (1) blahořečil (1) hoře (111) hořel (5) hořeli (1) hořelo (1) hořet (2) nahoře (20) nehořelo (1) ohořelé (2) rozhořel (2) shořela (3) shořeli (1) shořet (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |