Hořím

Hledám varianty 'hořím' [ hoříš (1) hořím (3) hoří (6) hořet (2) hořelo (1) hořeli (1) hořel (5) hoře (111) ]. Nalezeno 125 veršù.
Genesis 10:30... Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směremhoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých...
Genesis 22:2...země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal,...
Genesis 22:14...opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z...
Genesis 31:54...při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A...
Exodus 3:1...vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře...
Exodus 3:12...lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele...
Exodus 15:17...lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó...
Exodus 19:2...tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z ...
Exodus 24:16...přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak...
Exodus 24:18...oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvil k...
Exodus 25:40...vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů...
Exodus 26:30...Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 27:8...udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní...
Exodus 27:21...Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů...
Exodus 31:18...a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné...
Exodus 32:11... svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z...
Exodus 34:3...u mne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před...
Exodus 34:32...vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej...
Leviticus 7:38...a pokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali...
Leviticus 24:3... o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 25:1...Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země,...
Leviticus 26:46...a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin...
Leviticus 27:34...Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce...
Numeri 3:1...v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený...
Numeri 8:4...přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 20:22...izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazilahoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin...
Numeri 20:23...obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a...
Numeri 28:6...oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K...
Numeri 33:23...v Kehelatě. Vyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer. Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě...
Numeri 33:39...na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král,...
Numeri 34:7...takto: od Středozemního moře ji vytyčítehoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu...
Deuteronomium 1:6...k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do...
Deuteronomium 3:8...v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirion, kdežto...
Deuteronomium 4:48...Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu...
Deuteronomium 5:4...námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem...
Deuteronomium 5:22...Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a...
Deuteronomium 9:9... kterou s vámi Hospodin uzavřel - zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody....
Deuteronomium 9:10...vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a...
Deuteronomium 10:4...vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil...
Deuteronomium 10:10...Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí....
Deuteronomium 11:29...přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem...
Deuteronomium 27:4... přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu,...
Deuteronomium 27:12...Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon,...
Deuteronomium 27:13... Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny...
Deuteronomium 32:50...zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke...
Jozue 8:30...pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník...
Jozue 8:33...Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti hoře Gerizim a polovina proti hoře Ebal, jak kdysi přikázal...
Jozue 12:1...straně Jordánu obsadili od potoka Arnon hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský...
Jozue 12:7...Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí hoře Chalak, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue...
Jozue 15:10... Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západhoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což...
Soudců 8:18..."Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich...
1. Královská 11:7...se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil...
1. Královská 19:8...pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal...
1. Letopisů 4:42...a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny...
2. Letopisů 3:1...v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na...
2. Letopisů 33:15...oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil...
Ester 1:12...přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů (královské...
Job 41:12...něj. Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho...
Job 42:7...k Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste...
Žalmy 2:6...jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn,...
Žalmy 15:1... ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví...
Žalmy 39:4...jitřil jsem. Srdce pálilo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk začal promlouvat: Můj...
Žalmy 43:3...svou - ty povedou, budou provázethoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu...
Žalmy 48:2... vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je...
Žalmy 78:54...zavřely. Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich...
Žalmy 79:5...Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří ...
Žalmy 99:9... Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!" ...
Žalmy 125:1... Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufajíhoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky!...
Izaiáš 8:18...a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů,...
Izaiáš 10:12... Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho...
Izaiáš 10:32...skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské...
Izaiáš 11:9...zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody...
Izaiáš 14:13... k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se...
Izaiáš 24:23...slunce se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu...
Izaiáš 25:6...umlkla píseň ukrutných! Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se...
Izaiáš 25:7...šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící...
Izaiáš 25:10...se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá...
Izaiáš 27:13...v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců,...
Izaiáš 28:21... nepůjde se zachumlat. Hospodin povstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí,...
Izaiáš 29:8...tak dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte!...
Izaiáš 42:25...vydal je. Obklopily je plameny, ale nerozumělihořeli, ale k srdci si to nevzali. Teď ale toto praví...
Izaiáš 57:7... Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam...
Izaiáš 65:25...zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj...
Jeremiáš 15:14...v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám  hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozumíš,...
Jeremiáš 17:4... neboť jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá...
Jeremiáš 20:9... jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu...
Jeremiáš 51:32...ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí, bojovníci jsou zděšeni! Tak praví Hospodin...
Pláč 5:10...chléb ohroženi mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly...
Ezechiel 17:22...ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele....
Ezechiel 17:23...strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem...
Ezechiel 20:40... celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 28:14...určil jsem za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý...
Ozeáš 5:1...proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu jáma hloubená. ...
Joel 2:1...oheň! na Sionu troubí polnice, na svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země se třesou,...
Joel 3:5...vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil,...
Joel 4:17...jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou ...
Amos 4:1...krávy, tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé...
Amos 6:1...těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý...
Abdiáš 1:8...Hospodin, vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na...
Abdiáš 1:9...Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi...
Abdiáš 1:16...se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy. Budou pít a pít...
Abdiáš 1:17...pít k zalknutí, zmizí, jako by nebyly. Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům...
Micheáš 4:7...mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne navěky. Migdal-edere, ty Věži...
Sofoniáš 3:11...pyšné chvastouny. nikdy nebudete namyšlení na hoře svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a...
Zachariáš 8:2...Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen hořím! Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sion a budu bydlet...
Zachariáš 10:3...zubožení, bez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své...
Zachariáš 14:4...bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se...
Matouš 5:14...pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby...
Matouš 17:20...mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude...
Matouš 21:21...udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to. Když...
Matouš 24:3...bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy...
Marek 11:23...víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by v...
Marek 13:3...bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v...
Lukáš 12:49...jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby  hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se...
Lukáš 21:37...učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu...
Jan 4:20...žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, je v...
Jan 4:21...chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my...
Skutky 7:38... Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je...
Židům 8:5...vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba,...
Židům 12:18...k pokání. Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k...
Židům 12:22..." se třesu hrůzou.") Přistoupili jste alehoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k...
2. Petr 1:18...si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme...
Zjevení 4:5...blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích....
Zjevení 14:1...666. A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří...
Zjevení 21:8...i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně...

Slova obsahující hořím: hořím (3) pohořím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |