Hoří

Hledám varianty 'hoří' [ hoříš (1) hořím (3) hoří (6) hořet (2) hořelo (1) hořeli (1) hořel (5) hoře (111) ]. Nalezeno 125 veršù.
Genesis 10:30... Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směremhoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých...
Genesis 22:2...země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal,...
Genesis 22:14...opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z...
Genesis 31:54...při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A...
Exodus 3:1...vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře...
Exodus 3:12...lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele...
Exodus 15:17...lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó...
Exodus 19:2...tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z ...
Exodus 24:16...přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak...
Exodus 24:18...oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvil k...
Exodus 25:40...vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů...
Exodus 26:30...Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 27:8...udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní...
Exodus 27:21...Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů...
Exodus 31:18...a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné...
Exodus 32:11... svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z...
Exodus 34:3...u mne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před...
Exodus 34:32...vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej...
Leviticus 7:38...a pokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali...
Leviticus 24:3... o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 25:1...Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země,...
Leviticus 26:46...a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin...
Leviticus 27:34...Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce...
Numeri 3:1...v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený...
Numeri 8:4...přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 20:22...izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazilahoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin...
Numeri 20:23...obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a...
Numeri 28:6...oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K...
Numeri 33:23...v Kehelatě. Vyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer. Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě...
Numeri 33:39...na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král,...
Numeri 34:7...takto: od Středozemního moře ji vytyčítehoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu...
Deuteronomium 1:6...k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do...
Deuteronomium 3:8...v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirion, kdežto...
Deuteronomium 4:48...Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu...
Deuteronomium 5:4...námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem...
Deuteronomium 5:22...Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a...
Deuteronomium 9:9... kterou s vámi Hospodin uzavřel - zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody....
Deuteronomium 9:10...vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a...
Deuteronomium 10:4...vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil...
Deuteronomium 10:10...Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí....
Deuteronomium 11:29...přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem...
Deuteronomium 27:4... přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu,...
Deuteronomium 27:12...Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon,...
Deuteronomium 27:13... Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny...
Deuteronomium 32:50...zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke...
Jozue 8:30...pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník...
Jozue 8:33...Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti hoře Gerizim a polovina proti hoře Ebal, jak kdysi přikázal...
Jozue 12:1...straně Jordánu obsadili od potoka Arnon hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský...
Jozue 12:7...Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí hoře Chalak, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue...
Jozue 15:10... Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západhoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což...
Soudců 8:18..."Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich...
1. Královská 11:7...se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil...
1. Královská 19:8...pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal...
1. Letopisů 4:42...a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny...
2. Letopisů 3:1...v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na...
2. Letopisů 33:15...oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil...
Ester 1:12...přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů (královské...
Job 41:12...něj. Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho...
Job 42:7...k Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste...
Žalmy 2:6...jsem ustanovil svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn,...
Žalmy 15:1... ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví...
Žalmy 39:4...jitřil jsem. Srdce pálilo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk začal promlouvat: Můj...
Žalmy 43:3...svou - ty povedou, budou provázethoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu...
Žalmy 48:2... vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je...
Žalmy 78:54...zavřely. Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich...
Žalmy 79:5...Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří ...
Žalmy 99:9... Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!" ...
Žalmy 125:1... Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufajíhoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky!...
Izaiáš 8:18...a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů,...
Izaiáš 10:12... Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho...
Izaiáš 10:32...skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské...
Izaiáš 11:9...zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody...
Izaiáš 14:13... k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se...
Izaiáš 24:23...slunce se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu...
Izaiáš 25:6...umlkla píseň ukrutných! Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se...
Izaiáš 25:7...šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící...
Izaiáš 25:10...se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá...
Izaiáš 27:13...v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců,...
Izaiáš 28:21... nepůjde se zachumlat. Hospodin povstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí,...
Izaiáš 29:8...tak dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte!...
Izaiáš 42:25...vydal je. Obklopily je plameny, ale nerozumělihořeli, ale k srdci si to nevzali. Teď ale toto praví...
Izaiáš 57:7... Copak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam...
Izaiáš 65:25...zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj...
Jeremiáš 15:14...v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám  hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozumíš,...
Jeremiáš 17:4... neboť jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá...
Jeremiáš 20:9... jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu...
Jeremiáš 51:32...ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí, bojovníci jsou zděšeni! Tak praví Hospodin...
Pláč 5:10...chléb ohroženi mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly...
Ezechiel 17:22...ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele....
Ezechiel 17:23...strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem...
Ezechiel 20:40... celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 28:14...určil jsem za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý...
Ozeáš 5:1...proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu jáma hloubená. ...
Joel 2:1...oheň! na Sionu troubí polnice, na svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země se třesou,...
Joel 3:5...vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil,...
Joel 4:17...jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou ...
Amos 4:1...krávy, tohle poslyšte, vy, jež se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé...
Amos 6:1...těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý...
Abdiáš 1:8...Hospodin, vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na...
Abdiáš 1:9...Tví hrdinové, Temane, zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi...
Abdiáš 1:16...se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy. Budou pít a pít...
Abdiáš 1:17...pít k zalknutí, zmizí, jako by nebyly. Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům...
Micheáš 4:7...mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne navěky. Migdal-edere, ty Věži...
Sofoniáš 3:11...pyšné chvastouny. nikdy nebudete namyšlení na hoře svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a...
Zachariáš 8:2...Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen hořím! Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sion a budu bydlet...
Zachariáš 10:3...zubožení, bez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své...
Zachariáš 14:4...bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se...
Matouš 5:14...pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby...
Matouš 17:20...mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude...
Matouš 21:21...udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to. Když...
Matouš 24:3...bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy...
Marek 11:23...víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by v...
Marek 13:3...bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v...
Lukáš 12:49...jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby  hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se...
Lukáš 21:37...učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu...
Jan 4:20...žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, je v...
Jan 4:21...chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my...
Skutky 7:38... Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je...
Židům 8:5...vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba,...
Židům 12:18...k pokání. Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k...
Židům 12:22..." se třesu hrůzou.") Přistoupili jste alehoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k...
2. Petr 1:18...si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme...
Zjevení 4:5...blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích....
Zjevení 14:1...666. A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří...
Zjevení 21:8...i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně...

Slova obsahující hoří: hoří (6) hořící (7) hořícího (3) hořícímu (1) hořím (3) hoříš (1) neshoří (1) neshoříš (1) ohoří (1) pohoří (48) pohořích (1) pohořím (1) rozhoří (1) shoří (5) vyhoří (1) zahoříš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |