Hnusnými

Hledám varianty 'hnusnými' [ hnusnými (10) hnusným (5) hnusných (7) hnusnou (1) hnusné (17) hnusná (1) ]. Nalezeno 38 veršù.
Leviticus 26:30...oltáříky, položím vaše mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných model a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v...
Deuteronomium 7:26...jako ona. Budeš se štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla klatbě. Pečlivě dodržujte...
Deuteronomium 29:16...národů. Viděli jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modly - dřevo a kamení, stříbro a zlato, jichž se...
1. Královská 15:12...země modlářskou prostituci a odstranil všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou...
1. Královská 21:26...Jezábel. Páchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné modly přesně tak, jako to dělali Emorejci, které...
2. Královská 17:12...zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili hnusným modlám, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!"...
2. Královská 21:11... než jaké před ním páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. Nuže, tak praví...
2. Královská 21:21... Ve všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám, kterým sloužil jeho otec, a klaněl se jim....
2. Královská 23:24...vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžkyhnusné modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v...
Izaiáš 65:4...a jedí maso podsvinčat - v jejich hrncích je hnusná polévka! Přitom říkají: "Zůstaň tam a nechoď blíž,...
Jeremiáš 16:18... protože mou zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných model a dědictví zaplnili svými ohavnostmi."...
Jeremiáš 50:2...hroutí se! Jeho sochy jsou zostuzeny, jeho hnusné modly se zhroutily! Přitáhl na něj národ severní,...
Ezechiel 6:4...kadidlové oltáříky budou rozbity a před vaše hnusné modly naházím vaše mrtvoly. Mrtvoly Izraelců navrším...
Ezechiel 6:5...mrtvoly. Mrtvoly Izraelců navrším před jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů....
Ezechiel 6:6... Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky, kadidlové oltáříky budou...
Ezechiel 6:9...ode , a nad jejich očima smilně šilhajícíma po hnusných modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a...
Ezechiel 6:13...Hospodin - se jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším...
Ezechiel 7:20...vyrobili své ohavné obrazy. Udělali z toho své hnusné modly, a s tím naložím jako s odpadky. Cizincům...
Ezechiel 8:10...všelijaké ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát...
Ezechiel 14:3..."Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to, co je vede k...
Ezechiel 14:4...- Kdokoli z domu Izraele by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k...
Ezechiel 14:5... v tom, jak se mi všichni odcizili svými hnusnými modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto praví...
Ezechiel 14:6...Hospodin - Obraťte se! Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte tvář ode všech svých ohavností!...
Ezechiel 14:7...by se ode oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k...
Ezechiel 20:16... soboty, neboť v srdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s...
Ezechiel 20:31...se dodnes poskvrňujete tím, že všem těm svým hnusným modlám darujete své děti, které necháváte projít...
Ezechiel 20:39...Panovník Hospodin: Jděte si každý uctívat své hnusné modly! Ale pak, i když odmítáte poslouchat,...
Ezechiel 22:3...svůj soudný den! Město, jež se pošpiňuje výrobou hnusných model! Provinilo ses krví, kterou jsi prolilo,...
Ezechiel 23:7...se s každým, po kom zatoužila, se všemi jejich hnusnými modlami. Nepřestala se svým smilstvem, které se...
Ezechiel 23:30...smilnit s pohany a poskvrňovala ses jejich hnusnými modlami. Dávám ti do rukou kalich tvé sestry,...
Ezechiel 23:37...a ruce mají od krve. Cizoložily se svými hnusnými modlami a krmily je dětmi, které mi porodily....
Ezechiel 30:13...Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Vymýtím hnusné modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V Egyptě ...
Ezechiel 33:25...Hospodin: Jíte maso s krví, vzhlížíte ke svým hnusným modlám, proléváte krev, a ještě chcete vládnout...
Ezechiel 36:18...v zemi prolévali krev a poskvrnili ji svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je mezi národy, takže jsou...
Ezechiel 36:25...čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové srdce a do nitra...
Ezechiel 37:23...dvě království. se nebudou poskvrňovat svými hnusnými modlami, svými nechutnými obrazy a všemi ostatními...
Ezechiel 44:10...bloudil, a kteří ode mne zabloudili za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinu. Budou v svatyni...
Ezechiel 44:12...k službám. Protože jim sloužili u jejich hnusných model a svedli dům Izraele k hříchu, proto jim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |