Hned

Hledám varianty 'hned' [ hned ]. Nalezeno 147 veršù.
Genesis 25:31...Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!"...
Genesis 25:33...odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to...
Genesis 37:33... Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř!...
Exodus 5:18... a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale...
Exodus 8:25..." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona,...
Exodus 12:15... Po sedm dní budete jíst nekvašené chlebyhned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by...
Exodus 32:7...se povyrazili. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta,...
Leviticus 27:17...osetou chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li...
Numeri 9:17...Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam synové...
Numeri 9:21...jen od večera do rána a ráno se opět vzneslhned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned...
Numeri 24:11... a hle, ty jim potřetí jen žehnáš a žehnášHned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,'...
Numeri 24:14...nebo zlého - řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v...
Deuteronomium 9:12...desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta,...
Soudců 5:15...držel s Barákem, když poslán byl tehdy do údolíhned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy....
Soudců 6:38... jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dnehned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosu -...
Soudců 9:29...Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto liduhned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu: ‚Abimelechu,...
Soudců 19:24...Je tu dcera, ještě panna, a také jeho družkaHned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimi, co se vám...
Soudců 20:13...se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věcHned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a...
Růt 4:4...to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a jsem hned po tobě." A on řekl: "Vykoupím je." Tehdy Boáz dodal:...
1. Samuel 2:16...vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to násilím!" Tak se ti mladíci...
1. Samuel 6:15...přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které...
1. Samuel 9:13...na návrší obětní hostinu. Vyhledejte hohned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší...
1. Samuel 14:33... maso s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal:...
1. Samuel 19:24...cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Ráměhned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do...
1. Samuel 20:21...vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terčHned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže...
1. Samuel 20:31... nebudeš si jist sebou ani svým královstvímHned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč ...
1. Samuel 22:11... dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i...
1. Samuel 22:17... Achimelechu - ty i všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály u něj: "Na ! Pobijte...
1. Samuel 24:9... Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po cestěHned potom vyšel z jeskyně i David a zavolal za Saulem:...
1. Samuel 25:41...za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá...
1. Samuel 26:7...uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u hlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh...
1. Samuel 29:10...i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži...
1. Samuel 29:11...odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco...
2. Samuel 13:29...jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned zvedli, každý nasedl na svého mezka a dali se na útěk....
2. Samuel 14:31...Abšalomovi služebníci to pole vypálili. Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví...
2. Samuel 17:9...schoval v nějaké jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé někteří z našich padli, kdekdo se to...
1. Královská 1:6... neptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš se narodil hned po Abšalomovi a byl velmi krásný, podobně jako on....
1. Královská 1:13...život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi,...
1. Královská 19:20... "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať se a považ, co...
2. Královská 1:9... Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži, král praví:...
2. Královská 4:22...mládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužemHned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl ....
2. Královská 4:27...muži, vrhla se k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl:...
2. Královská 5:15...uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapceHned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu...
2. Královská 6:14..." Když pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned tam poslal koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tam...
2. Královská 7:9...trestuhodné čekat do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci." Když dorazili k městské...
2. Královská 8:6...je ten syn, kterého Elíša vzkřísil!" Král se  hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom ...
2. Královská 9:13...Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody...
2. Letopisů 29:17...za město k potoku Kidron. S posvěcováním začali hned prvního dne prvního měsíce. Osmého dne téhož měsíce...
2. Letopisů 29:20... jsou před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil městské hodnostáře a vydal se do...
Ezdráš 4:6...jejich úmysl. Když se pak vlády ujal Xerxeshned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele Judy a...
Ezdráš 5:3...a Boží proroci byli s nimi a povzbuzovali jeHned nato za nimi přišel Tatenaj, hejtman zaeufratského...
Ester 2:9... Ta dívka se mu líbila a získala si jeho přízeňHned ji dal krášlit, obstaral přednostní příděly a...
Ester 5:5...jsem pro něj připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co...
Ester 5:14..."Nech postavit kůl na padesát loktů vysokýhned ráno řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak...
Ester 8:9...jménem a zapečeťte to královým prstenem." Hned tehdy, třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan,...
Ester 10:3...médských a perských. Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější. Celé to...
Job 6:24...‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat...
Job 8:6...prosit o milost, budeš-li čistý a poctivýhned zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu...
Job 24:24...však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi budou a jako všichni sklizeni, jako...
Job 39:30...chtějí hltat krev; kde jsou mrtvoly, tam je hned!" Tehdy Hospodin promluvil k...
Žalmy 77:17... séla Vody , Bože, viděly, vody vidělyhned se zachvěly, otřásly se i mořské hlubiny! Vody se...
Žalmy 90:14...dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj seHned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím zpíváme...
Přísloví 6:6...za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned! Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu...
Přísloví 7:12...a jak rozpustilá, její nohy doma stání nemajíHned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá...
Přísloví 7:22...rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel hned za , jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne...
Izaiáš 5:11...jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávajíhned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než...
Izaiáš 5:26... od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a hlehned rychle přispěchá! Nikdo z nich se neunaví, neklesne,...
Izaiáš 30:19...volání, zahrne svou milostí. Jakmile uslyšíhned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu...
Izaiáš 40:24...zapustí v zemi kořeny, jak na zavane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu tedy chcete...
Izaiáš 66:8...Jakmile však Dcera sionská rodit začalahned svoje děti na svět přivedla! Copak , který otevírám...
Jeremiáš 35:4...Božího muže Chanana, syna Jigdaliášova. Byla hned vedle síně velmožů, nad síní strážce prahu Maasejáše,...
Jeremiáš 36:10... syna Šafanova, jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu...
Ezechiel 7:8...se onen den - místo jásotu je na horách děsHned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne na...
Ezechiel 23:17...svým chtíčem. Jakmile se však s nimi poskvrnilahned se znechutili. Smilnila zjevně, obnažená ve své...
Ezechiel 26:1...Hospodin." Jedenáctého měsíce dvanáctého rokuhned prvního dne toho měsíce, jsem dostal slovo...
Daniel 5:29...‚rozpolceno' a dáno Médům a Peršanům!" Belšasar hned na to přikázal, Daniela obléknou purpurem, na krk...
Daniel 6:20...i obvyklé radovánky a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se...
Daniel 6:24...neprovedl nic zlého." Král se velice zaradovalhned přikázal, Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z ...
Daniel 9:23... "jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemstvíHned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a ...
Matouš 3:16...nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího...
Matouš 4:20..."Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné...
Matouš 4:22...otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak...
Matouš 8:34...to o těch posedlých vyprávěli. Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali...
Matouš 9:4...jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci:...
Matouš 13:20...zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovohned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je...
Matouš 13:21...kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledováníhned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale...
Matouš 14:22...tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětíHned potom přiměl učedníky, nastoupí na loď a jedou...
Matouš 14:27..."Vzchopte se, to jsem !" promluvil na  hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty,"...
Matouš 21:2...a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámiHned tam najdete přivázanou oslici a u oslátko. Odvažte...
Matouš 21:3...něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje' a hned je pošle." To se stalo, aby se naplnilo slovo...
Matouš 21:19...z tebe navěky nerodí ovoce!" A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podivili se: "Jak to,...
Matouš 24:29...je mrtvola, tam se slétnou supi.'" "Hned po soužení oněch dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá...
Matouš 26:53... Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů? Jak by se pak ale...
Marek 1:21...za ním. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen...
Marek 1:29...galilejském kraji. Když odešli ze synagogyhned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi....
Marek 1:30...tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o  hned řekli. Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka...
Marek 1:42...slovy: " to chci. Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s...
Marek 2:12...ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni...
Marek 3:6...ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš...
Marek 4:16...půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovohned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou...
Marek 4:17...kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledováníhned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje do trní: To...
Marek 5:42..."Děvčátko, říkám ti, vstávej." Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo dvanáct let....
Marek 6:25..."O hlavu Jana Křtitele!" řekla matka. A tak hned spěchala za králem a žádala: "Chci, abys mi hned teď...
Marek 6:27...přísahám a svým hostům to nechtěl odmítnoutHned poslal kata s příkazem, přinese Janovu hlavu. Ten...
Marek 6:45...ty chleby jedlo pět tisíc mužůHned potom přiměl své učedníky, nastoupí na loď a jedou...
Marek 6:50...ho totiž uviděli a vyděsili se.On ale na  hned promluvil: "Vzchopte se, to jsem ! Nebojte se."...
Marek 6:54...zakotvili. Jakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Zběhali celý ten kraj a začali na nosítkách...
Marek 7:25... aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajitHned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku...
Marek 9:8..."Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte."  Hned se rozhlédli, ale neviděli u sebe nikoho než...
Marek 9:20...ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uvidělhned jím ten duch začal zmítat, upadl a s pěnou u úst se...
Marek 9:24...věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když Ježíš uviděl,...
Marek 9:39... "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménuhned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi...
Marek 10:52...mu řekl: "Jdi, tvá víra uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě. Když se přiblížili...
Marek 11:2...a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámiHned jak do vejdete, najdete přivázané oslátko, na...
Marek 11:3...‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli oslátko...
Marek 14:45...se ho a veďte ho opatrně." Jakmile přišelhned přistoupil k němu a políbil ho se slovy: "Rabbi!" V tu...
Marek 15:1...zakokrhá, třikrát zapřeš" a propukl v pláč.  Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími...
Lukáš 2:13...do plenek, ležící v jeslích." A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících...
Lukáš 4:39...ni, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala a začala je obsluhovat. Všichni, kdo měli...
Lukáš 5:13..." to chci. Buď čistý!" a malomocenství ho hned opustilo. Potom mu nařídil: "Nikomu to neříkej, ale na...
Lukáš 5:25...si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou...
Lukáš 6:49... bez základů. Když se na něj přivalila řekahned spadl a zkáza toho domu byla hrozná." Když dokončil...
Lukáš 8:47...mu přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra ...
Lukáš 11:37...ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišelhned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že...
Lukáš 12:36...se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřelihned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při...
Lukáš 12:54..."Když vidíte od západu přicházet oblakhned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak. Když fouká...
Lukáš 13:13...je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. Představeného synagogy...
Lukáš 14:5...spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho hned nevytáhli?" Nezmohli se na žádnou odpověď...
Lukáš 17:7...by vás. Kdo z vás by svému služebníkovi hned po jeho návratu z orby nebo pastvy řekl: ‚Pojď ke...
Lukáš 19:14...nepřijdu.' Jeho krajané ho ale nenávidělihned vyslali poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme ho za...
Jan 6:21...se!" Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž pluli. Druhého dne si zástup,...
Jan 13:27...podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan. "Co děláš, dělej...
Jan 13:30... nějaké peníze chudým. Jidáš vzal to soustohned vyšel ven. Byla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn...
Jan 13:32...v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned. Moji drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Budete ...
Jan 19:34...mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopímhned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává...
Skutky 9:20...pak strávil několik dní s damašskými učedníkyhned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn....
Skutky 9:34...Kristus uzdravuje. Vstaň a ustel si!" On hned vstal a všichni obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho...
Skutky 10:5..."Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornostHned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je...
Skutky 10:33...domě Šimona koželuha u moře.' Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď jsme tu všichni...
Skutky 16:26...se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil, a...
Skutky 16:33...hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je...
Skutky 17:10...složili záruku, propustili je. Bratři pak hned v noci vyslali Pavla i Silase do Beroje. Také tam po...
Skutky 17:14...podněcovat a bouřit davy. Bratři proto Pavla hned poslali k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. Ti,...
Skutky 22:13...se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!' Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a on řekl: ‚Bůh našich otců...
Skutky 23:2...jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa....
Jakub 1:24... který se vidí v zrcadle, ale když odejdehned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon...
Zjevení 4:2...sem a ukážu ti, co se musí stát potom." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na...

Slova obsahující hned: hned (151) ihned (52)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |