Hnal

Hledám základ 'hnal' [ hnal (4) hnala (1) hnali (9) nahnali (1) nevyhnal (2) nevyhnali (6) nežehnal (1) obehnal (2) odehnal (5) odehnali (2) požehnal (75) požehnali (2) přihnal (3) přihnali (1) rozehnal (9) sehnali (1) vyhnal (42) vyhnali (19) zahnal (8) zahnali (5) zahnals (1) žehnal (13) žehnali (6) žehnaly (1) ]. Nalezeno 217 veršù.
Genesis 1:22...ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích;...
Genesis 1:28...jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem,...
Genesis 2:3...veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho...
Genesis 3:23...a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat....
Genesis 5:2...jej podle své podoby. Stvořil je jako mužeženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal...
Genesis 9:1...noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás...
Genesis 14:19...Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího...
Genesis 24:1...pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém...
Genesis 24:35...služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot, stříbro a...
Genesis 24:60...služebníkem a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců!...
Genesis 25:11...i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého,...
Genesis 26:12...roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, ...
Genesis 26:27..."Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že...
Genesis 27:4...a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil...
Genesis 27:7...a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu...
Genesis 27:10...svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď,...
Genesis 27:19...a jez z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak...
Genesis 27:23...ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano,"...
Genesis 27:25...najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl; přinesl mu také víno...
Genesis 27:27... A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin...
Genesis 27:30...ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se...
Genesis 27:31...z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem...
Genesis 27:33...než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova...
Genesis 28:1...měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských...
Genesis 28:6...a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal...
Genesis 30:27... Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš...
Genesis 30:30... protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?"...
Genesis 31:23... třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhyhnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských...
Genesis 32:1...Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel...
Genesis 32:20...'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k...
Genesis 32:30...odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář,...
Genesis 35:9...jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však ...
Genesis 39:5... Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co...
Genesis 47:7...ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti...
Genesis 47:10...putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil...
Genesis 48:3...Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a...
Genesis 48:15... ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a...
Genesis 48:20...vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys...
Genesis 49:28...a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo....
Exodus 9:20...dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale...
Exodus 10:11... jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 10:13...napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a celou...
Exodus 20:11... ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, ...
Exodus 23:28... Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou...
Exodus 39:43...tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin promluvil k...
Leviticus 9:22...přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou...
Leviticus 9:23...vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva....
Leviticus 16:10... aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k...
Leviticus 16:26...za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo...
Numeri 21:32...vyzvědače do Jaezeru. Dobyli jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátili a...
Numeri 24:1...viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale...
Numeri 32:39... syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš tedy Gileád...
Deuteronomium 1:44... kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vámhnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru k...
Deuteronomium 2:7...stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto...
Deuteronomium 2:12...bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili je a usadili se na jejich místě, jako to...
Deuteronomium 2:21... Hospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny...
Deuteronomium 2:22... když před nimi vyhladil Chorejce, takže je vyhnali a usadili se na jejich místě, kde jsou dodnes....
Deuteronomium 4:38...svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby uvedl do...
Deuteronomium 10:8...Hospodinem, sloužili mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl...
Deuteronomium 12:7...svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak...
Deuteronomium 14:24...desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a...
Deuteronomium 15:14...se s ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale...
Deuteronomium 16:10... podle toho, jak ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za...
Deuteronomium 16:15...vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě...
Deuteronomium 16:17... co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin,...
Deuteronomium 21:5... aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle nich se rozhodne každá pře a každé napadení.)...
Deuteronomium 24:19... sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své...
Deuteronomium 27:12... Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak...
Deuteronomium 28:12...nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým...
Deuteronomium 29:27...a hrozném rozlícení vyrval z jejich země a vyhnal je do jiné země, kde jsou dodnes." Skryté věci...
Jozue 8:16...ve městě byl zburcován, aby je pronásledovaliHnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V...
Jozue 13:12...a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnal. Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a...
Jozue 13:13... Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed Izraele ...
Jozue 14:13...řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron dodnes...
Jozue 15:14... (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmaje,...
Jozue 16:10...všechna ta města byla i s osadami. Nevyhnali ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto Kananejci...
Jozue 17:14...početný lid, neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue,...
Jozue 22:6...srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů. Polovině kmene...
Jozue 22:7...břehu Jordánu. Když je Jozue posílal domů, požehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím, s...
Jozue 23:9...jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; dodnes před vámi nikdo...
Jozue 24:7...a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal na moře a zatopil je. Na vlastní oči jste viděli,...
Jozue 24:10... Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás vysvobodil z jeho ruky. Potom...
Jozue 24:12... Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani...
Jozue 24:18...mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I...
Soudců 1:20...podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. Synové Benjamínovi ale...
Soudců 1:21...Anakových synů. Synové Benjamínovi ale nevyhnali Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a tak Jebusejci žijí...
Soudců 1:27...Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali ani obyvatele Doru, Jibleamu a Megida s jejich...
Soudců 1:33...země, protože je nedokázali vyhnat. Neftalí nevyhnal obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak se usídlil...
Soudců 6:9...Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy...
Soudců 9:40... aby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých...
Soudců 9:41... Abimelech se pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne Šechemští...
Soudců 11:2...manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi...
Soudců 11:7...odpověděl: "Copak jste z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože...
Soudců 11:23...od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat...
Soudců 13:24...mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal...
Soudců 20:45...jich na silnicích dostihli ještě pět tisícHnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak...
1. Samuel 2:20...se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys...
1. Samuel 17:52...a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám...
1. Samuel 23:5...se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich stáda a osvobodil obyvatele Keily. Abiatar, syn...
1. Samuel 30:20...získal zpět. Pobral také všechen brav a skotHnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist...
2. Samuel 6:11...Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo...
2. Samuel 6:12...bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy radostně...
2. Samuel 6:18...obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen...
2. Samuel 6:20...každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala...
2. Samuel 13:25..." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?"...
2. Samuel 14:15...to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla: Povím to králi. Co...
2. Samuel 19:40...lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do Gilgalu...
2. Samuel 22:15...zaburácel, hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta moří byla...
1. Královská 8:14...bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď...
1. Královská 8:55...k nebi, postavil se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin,...
1. Královská 14:24...těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k...
1. Královská 21:26...tak, jako to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova,...
2. Královská 5:11...rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než...
2. Královská 13:23... Nechtěl dopustit jejich zkázu a dosud je nevyhnal ze své blízkosti. Aramejský král Chazael pak zemřel a...
2. Královská 16:3...ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na...
2. Královská 16:6...ho porazit. V době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro Aramejce. Potom se do...
2. Královská 17:8...se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele...
2. Královská 17:11...to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili...
2. Královská 17:18...ho. Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen...
2. Královská 17:23...neodvrátili se od nich. Nakonec tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny...
2. Královská 17:27..."Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval...
2. Královská 21:2...ohavných způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které...
2. Královská 23:27...prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto...
2. Královská 24:3...opravdu staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše...
2. Královská 24:20...a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti...
1. Letopisů 4:10..." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a...
1. Letopisů 8:13...vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich bratři byli Šašak a Jeremot...
1. Letopisů 12:16...měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu. Také...
1. Letopisů 13:14...u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl. Chíram, král Týru,...
1. Letopisů 16:2...obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny...
1. Letopisů 16:43...každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém domě,...
1. Letopisů 23:13... aby dýmali před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se...
1. Letopisů 26:5... sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří...
2. Letopisů 6:3...bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď...
2. Letopisů 13:9... která vám Jeroboám vyrobil? Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste...
2. Letopisů 15:11...toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se...
2. Letopisů 20:7...ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele...
2. Letopisů 28:3...ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na...
2. Letopisů 30:27... Kněží a levité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho...
2. Letopisů 31:10...do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš...
2. Letopisů 33:2...se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které...
Nehemiáš 11:2...devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v...
Job 1:19...prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran,...
Job 30:5...se chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za zloději. Ve strmých roklích...
Job 31:20...nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli ruka...
Job 38:13... aby uchopila zem za okraje a ničemy z  hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak...
Job 42:12...náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000...
Žalmy 18:15...krupobití a blesky plamenné! Deštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla...
Žalmy 44:3...starodávných dnech. Svou vlastní rukou jsi vyhnal pohany, a je jsi usadil; rozdrtils národy, a je jsi...
Žalmy 44:10...jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals nás...
Žalmy 44:11...a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci...
Žalmy 44:12...Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o...
Žalmy 68:15...jsou ze zlata! Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory...
Žalmy 78:26...vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků, jako...
Žalmy 78:55...zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví,...
Žalmy 80:9...záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadil. Místo jsi pro tu révu...
Žalmy 88:9...vlnami jsi porazil! séla Přátele ode zahnal jsi, způsobils, že si oškliví. Nemohu uniknout ze...
Žalmy 88:19... ze všech stran. Přátele i známé jsi ode zahnal, mým společníkem je temnota! Poučný žalm Etana...
Žalmy 104:11...aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv...
Žalmy 107:38...vysadili, které pak vydaly hojný užitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil...
Izaiáš 17:2...se útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být...
Izaiáš 27:8...ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při....
Izaiáš 50:1...rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás musel...
Izaiáš 51:2...Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a rozmnožil. Ano, Hospodin potěší Sion,...
Jeremiáš 4:2...‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví Hospodin...
Jeremiáš 16:15...na severu a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal...
Jeremiáš 23:3...pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodí...
Jeremiáš 23:8...severní země a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce...
Jeremiáš 27:15... Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi svými proroky." Ke...
Jeremiáš 29:14... a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás vyhnal pryč. Prohlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil...
Jeremiáš 31:10...v krajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako...
Jeremiáš 50:17...utlačitele! Izrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď drtí...
Jeremiáš 52:3...Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti...
Pláč 3:2...jsem pocítil, jak trestá jeho rozzuřený kyj. Odehnal , do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovu, celý...
Pláč 3:43...ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka,...
Ezechiel 11:16...řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy, ano, rozprášil jsem je po...
Ezechiel 34:21...rohy trkáte všechny nemohoucí, jste je odehnali pryč, proto své ovce zachráním, aby nebyly za...
Daniel 9:7...zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli...
Joel 4:6...a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je probudím, aby se vrátili...
Amos 9:4...je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé do zajetí zahnali, přikážu meči, aby je tam vyhubil. Spočinu na nich...
Abakuk 3:14...hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když se těšili, jak pohltí ubožáky ve...
Zachariáš 11:8...Začal jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také...
Matouš 14:19...těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům...
Matouš 21:12...Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel...
Matouš 21:33...podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v lis a postavil věž. Pak ji...
Matouš 26:26...mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte;...
Marek 1:34...množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože...
Marek 5:40... Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a...
Marek 6:41...těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je...
Marek 7:26...mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a...
Marek 8:7... Měli také pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl, předkládají i je. A tak se najedli do...
Marek 10:16...Potom je bral do náručí, vkládal na ruce a žehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž...
Marek 12:1...podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v lis a postavil věž. Pak ji...
Marek 14:22...se vůbec nenarodil." Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je tělo...
Marek 16:9...se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s...
Lukáš 1:51...pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl z...
Lukáš 2:34...jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k pádu i...
Lukáš 4:29...v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstalihnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich...
Lukáš 9:16...těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali...
Lukáš 9:40...ho trápí. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli!" "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!"...
Lukáš 20:12... Poslal tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnali. Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu...
Lukáš 24:30...zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a...
Lukáš 24:50...je odvedl k Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl...
Lukáš 24:51... Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe...
Jan 2:15...si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a...
Jan 9:34...plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a...
Jan 9:35...tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane...
Skutky 7:45...na území pohanů, které Bůh před našimi otci vyhnal. Tak to bylo do dnů Davida, kterého si Bůh oblíbil...
Skutky 7:58... zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy...
Skutky 13:50...a Barnabášovi rozpoutali pronásledování a vyhnali je ze svého kraje. Ti však na setřásli prach z...
Skutky 17:5...žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali nějaké pouliční povaleče, vyvolali srocení davu,...
Skutky 18:16... takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně. Všichni se pak vrhli na představeného...
Skutky 19:29...Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy společníky na...
Efeským 1:3...Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v...
1. Tesalonickým 2:15...Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám...
Židům 11:20...ho také (obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou...
Židům 11:21...budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a "poklonil se, opřen o svou...

Slova obsahující hnal: hnal (4) hnala (1) hnali (9) nahnali (1) nevyhnal (2) nevyhnali (6) nežehnal (1) obehnal (2) odehnal (5) odehnali (2) požehnal (75) požehnali (2) přihnal (3) přihnali (1) rozehnal (9) sehnali (1) vyhnal (42) vyhnali (19) zahnal (8) zahnali (5) zahnals (1) žehnal (13) žehnali (6) žehnaly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |