Hněvu

Hledám varianty 'hněvu' [ hněvu (91) hněvem (77) hněv (149) ]. Nalezeno 308 veršù.
Genesis 27:45...tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a...
Genesis 39:19..."Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo...
Genesis 49:6...nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich...
Genesis 49:7...zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je tak...
Exodus 11:8...potom odejdu." A tak odešel od faraona rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne....
Exodus 15:7...své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody...
Exodus 22:23...volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a...
Exodus 32:10...tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš...
Exodus 32:11... svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta...
Exodus 32:12...je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš!...
Exodus 32:19...táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je...
Numeri 1:53...svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví."...
Numeri 11:1...na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel, vzplanul hněvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj...
Numeri 11:10... jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč...
Numeri 11:33...nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak...
Numeri 12:9...služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam...
Numeri 17:11...za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici,...
Numeri 18:5...oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše...
Numeri 22:22...hodnostáři. Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil...
Numeri 22:27... lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici...
Numeri 24:10...ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys ...
Numeri 25:3...Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky...
Numeri 25:4...pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským...
Numeri 32:10...jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta,...
Numeri 32:13...' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to...
Numeri 32:14... abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá...
Deuteronomium 6:15...žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě vzplane hněv Hospodina, tvého Boha, a vyhladí z povrchu země....
Deuteronomium 7:4...cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by vyhladil. Proto s nimi naložte takto:...
Deuteronomium 9:19...a popudili jej. Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil tak, že by vás...
Deuteronomium 11:17...a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by...
Deuteronomium 13:18... Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství a ve svém smilování ...
Deuteronomium 29:19...- naopak, vzplane proti němu Hospodinův vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne každou kletbou zapsanou v této...
Deuteronomium 29:22...a Cebojim, které Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin ...
Deuteronomium 29:23...to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu...
Deuteronomium 29:26...neurčil. Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize....
Deuteronomium 29:27...zapsané v této knize. Hospodin je v zuřivém hněvu a hrozném rozlícení vyrval z jejich země a vyhnal je...
Deuteronomium 31:17...s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je...
Deuteronomium 32:22...národem je popudím. vzplanul oheň mého hněvu, šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její...
Jozue 7:1...klatbě, a Hospodin vzplanul proti synům Izraele hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného...
Jozue 7:26... Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes jmenuje Emek-achor,...
Jozue 9:20...Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali."...
Jozue 22:20... syn Zerachův, provinil porušením klatby, Boží hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden...
Jozue 23:16...a klanět se jim, vzplane proti vám Hospodinův hněv, takže z této krásné země, kterou vám dal, rychle...
Soudců 2:14...a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří je plenili....
Soudců 2:20...vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou...
Soudců 3:8...a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim z...
Soudců 9:30...Ebedova, dozvěděl správce města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslal k Abimelechovi posly se vzkazem:...
Soudců 10:7...mu. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům, kteří je...
Soudců 14:19...šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak...
1. Samuel 11:6...se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal...
1. Samuel 15:11...odvrátil a nevyplnil slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za...
1. Samuel 20:34...Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní nejedl. Trápil se...
1. Samuel 28:18...neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv proti Amalekovi, proto s tebou dnes Hospodin naloží...
2. Samuel 6:7...naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že...
2. Samuel 11:20...celý průběh bitvy, možná to krále popudíhněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k...
2. Samuel 22:8...se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující...
2. Samuel 24:1...bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil...
2. Královská 13:3...od nich. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského krále...
2. Královská 21:6...Hospodinových očích spoustu zla a popouzel hohněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o...
2. Královská 22:13...nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a...
2. Královská 22:17... vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat...
2. Královská 23:26...přesto neodvrátil od rozhorlení svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám,...
1. Letopisů 13:10...naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že...
1. Letopisů 27:24...je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále...
2. Letopisů 12:7... a tak je nezničím. Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalém, nechám je o vlásek uniknout. Stanou se...
2. Letopisů 12:12...komory. Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je úplně. V Judsku se...
2. Letopisů 19:2...nepřáteli? Kvůli tomu na tebe přijde Hospodinův hněv. Našlo se ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v...
2. Letopisů 19:10... nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratry, ale i na vás. Tak jednejte...
2. Letopisů 24:18...proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili k...
2. Letopisů 25:15... Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k němu proroka, který mu řekl: "Proč uctíváš...
2. Letopisů 28:11...svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové - Azariáš,...
2. Letopisů 28:13...dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním...
2. Letopisů 29:8... Proto na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil je odstrašujícím příkladem pro výstrahu a...
2. Letopisů 29:10... smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin...
2. Letopisů 30:8... svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a synové...
2. Letopisů 32:25...proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. Potom se však z pýchy kál, stejně jako obyvatelé...
2. Letopisů 32:26...Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávu....
2. Letopisů 33:6...Hospodinových očích spoustu zla a popouzel hohněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím...
2. Letopisů 34:21...knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otcové...
2. Letopisů 34:25...rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat...
2. Letopisů 36:16...proroků si tropili žerty, Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl...
Ezdráš 7:23... aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků,...
Ezdráš 8:22...ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho sílahněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme se tedy...
Ezdráš 10:14...příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl...
Nehemiáš 13:18...Když poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!" Když se tedy v jeruzalémských branách...
Ester 1:12...Vašti přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů...
Ester 2:1... se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všemhněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na to, co...
Ester 7:7...králem a královnou jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman...
Ester 7:10...postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek...
Job 4:9... je sklízejí. Dechem Božím zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev umí řvát a šelma zavrčí, i lví...
Job 9:13...zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj hněv Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním se musí sklonit...
Job 10:17...prokážeš. Postavíš další svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska zas a znovu...
Job 14:13...v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk...
Job 15:13...ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk? Může...
Job 19:11... mou naději vyvrací jako strom z kořenů. Svým hněvem srší proti mně v domnění, že jsem jeho nepřítel. V...
Job 19:29...' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte." Sofar Naámský mu na to...
Job 20:23...on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou...
Job 32:2...Buzského z rodu Ramova, vzplanul proti Jobovi hněvem. Hrozně se rozhněval, že se Job považuje za...
Job 32:5... že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem...
Job 35:15...pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec nestará! Job...
Job 36:13...vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni řetězy....
Job 36:33...cíl. Vypovídá o něm jeho burácení - on bouří hněvem proti bezpráví! Při tom pomyšlení se srdce děsí,...
Job 40:11... obleč se do slavné nádhery! Svému hroznému hněvu průchod dej, pohleď na všechny pyšné a poniž je....
Job 42:7...Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně...
Žalmy 2:5... vysmívá se jim Hospodin. Jednou k nim alehněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem...
Žalmy 2:12...Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho...
Žalmy 6:2...hlasem. Žalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení netrestej! Smiluj se,...
Žalmy 7:7... v prachu vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se,...
Žalmy 7:12...upřímných! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj...
Žalmy 18:8...zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující...
Žalmy 21:10... přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí! Jejich...
Žalmy 27:9...přede mnou svou tvář! Svého služebníkahněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej ...
Žalmy 30:6... jeho věrní, chvalte památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život...
Žalmy 37:8... když někdo provádí, co si umane. Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci...
Žalmy 38:4...jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil ...
Žalmy 56:8...sápají. Copak uniknou se svou hanebností? Svým hněvem, Bože, smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý...
Žalmy 59:14...jejich kletby, za všechny lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen se dozví zemské končiny, že...
Žalmy 76:8...- ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země...
Žalmy 76:11...v zemi zachrání! séla Slavit musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš. Hospodinu, svému Bohu,...
Žalmy 78:21...svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel tohněval se, proti Jákobovi vzplanul plamenem, vykypěl hněvem...
Žalmy 78:31... ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti nim! Pobil mezi nimi ty nejvypasenější,...
Žalmy 78:38...je a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou zuřivost nechtěl...
Žalmy 78:49... na jejich dobytek palčivý žár. Planoucí hněv svůj poslal na , prchlivost, zlobu a soužení, anděly...
Žalmy 78:50...zkázy na dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny...
Žalmy 78:59...ho svými modlami! Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj...
Žalmy 79:6...Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří uznat nechtějí, vylij ho na...
Žalmy 80:5...zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého liduhněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz...
Žalmy 80:17...pěstoval, posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad...
Žalmy 85:4...hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší...
Žalmy 88:17...snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese valí, zdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád ...
Žalmy 90:9...tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejíhněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život...
Žalmy 90:11... náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč...
Žalmy 102:11...svého nápoje slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi , abys odmrštil!...
Žalmy 106:23...postavil před něj, a tak odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit...
Žalmy 106:40...smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivil! Napospas pohanům proto...
Žalmy 110:5..." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou sraženi! bude soudit národy, všude...
Přísloví 12:16... kdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky....
Přísloví 15:1...odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání, tupci z úst chrlí...
Přísloví 21:14... bude volat sám. Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i velkou zuřivost. Poctivému je...
Přísloví 24:18...nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co...
Přísloví 27:4...s tupcem je těžší než obojí. Zloba je krutáhněv prudký, kdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené...
Přísloví 29:8...dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se moudrý dohaduje, pohrůžky, posměch...
Přísloví 30:33...máslo, pod tlakem vytéká z nosu krev, pod tlakem hněvu vzniká svár. Slova Lemuele, krále z Massy, výroky,...
Kazatel 7:9...než ten, kdo se nadýmá. Nebuď snadno popudlivýhněvu, mrzutost odpočívá v klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou...
Kazatel 10:4...všem dává najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře se z místa nehýbej, vždyť krotkost napraví i...
Píseň 1:6... to slunce se do mne opřelo! Synové matky hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní...
Izaiáš 5:25...izraelského pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže...
Izaiáš 7:4...děsit těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým hněvem Aramejce Recina a syna Remaliášova. Ano, Aram s...
Izaiáš 9:11...plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Lid...
Izaiáš 9:16...a všechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Zlo...
Izaiáš 9:18...i lesní houštiny, se sloupy dýmu zvedajíHněvem Hospodina zástupů proto zčerná zem a tento lid bude...
Izaiáš 9:20...na Judu se pak vrhli společně. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda...
Izaiáš 10:4... než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda...
Izaiáš 10:5...se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich ruce je prchlivost! Vypravil jsem...
Izaiáš 10:25... prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich...
Izaiáš 12:1...- byls na rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi . Hle, Bůh zachránil - doufám a ...
Izaiáš 13:3...hrdiny, své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda!...
Izaiáš 13:5...světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu, aby zničili celou zem! Kvílejte, neboť je blízko...
Izaiáš 13:9... Hle, Hospodinův den neúprosně přicházíhněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a...
Izaiáš 13:13...Hospodina zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako stádo, jež nikdo nesvolá,...
Izaiáš 26:20... Schovej se na malou chviličku, než přejde jeho hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal...
Izaiáš 30:27... Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření,...
Izaiáš 30:30...hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s průtrží, lijákem a...
Izaiáš 33:11...senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň...
Izaiáš 42:25...jeho učení, a tak na vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal je. Obklopily je plameny, ale...
Izaiáš 48:9...od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě krotím, abych ...
Izaiáš 51:13...základy země. Denně žiješ v stálé hrůze před hněvem utiskovatele, který se chystá k záhubě. Ale hněv...
Izaiáš 51:17... který jsi z ruky Hospodinovy kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár závrati!...
Izaiáš 51:20...na každém rohu jak antilopa lapená, pod tíhou hněvu Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš,...
Izaiáš 51:22...pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých...
Izaiáš 57:17...nad hříchem jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém odcházeli pryč. Viděl...
Izaiáš 59:18...se zahalil. Jak si zasluhují, tak jim odplatíhněv pro protivníky, odplatu pro soky; i ostrovům...
Izaiáš 60:10...zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji....
Izaiáš 63:3...káď a nikdo z národů se ke mně nepřidal. Ve svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal, mi...
Izaiáš 63:6... vlastní prchlivostí jsem se posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal národy, svou prchlivostí jsem je opojil,...
Izaiáš 66:15...vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněv, své hrozby v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněm...
Jeremiáš 2:35... A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slova, prý:...
Jeremiáš 4:4... lide judský a obyvatelé jeruzalémští, můj hněv nevyšlehne plamenem, se nerozpálí vašimi zločiny,...
Jeremiáš 4:8... naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dne, praví Hospodin, se zhroutí král...
Jeremiáš 4:26...města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: "Z celé země zbudou sutiny, i...
Jeremiáš 6:11...je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho tedy na děti v...
Jeremiáš 7:20..."Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody...
Jeremiáš 7:29...zavrhl a opustil pokolení, které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin...
Jeremiáš 12:13... Tím, co sklidí, budou zahanbeni, je prudkým hněvem stihne Hospodin." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o...
Jeremiáš 15:14...vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine...
Jeremiáš 17:4...v neznámé zemi, neboť jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 18:20...přimlouval se za , abych od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči...
Jeremiáš 18:23...Jen se před tebou skácejí; v čase svého hněvu zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdi a kup od...
Jeremiáš 21:5...proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí v tomto...
Jeremiáš 21:12...zachraňujte z rukou utlačitele. Jinak můj hněv vzplane plamenem, rozhoří se a nezhasne, protože vaše...
Jeremiáš 23:19...slova uslyšel?" Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý!...
Jeremiáš 23:20...darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém...
Jeremiáš 25:15...mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám. ...
Jeremiáš 25:37...Pokojné louky utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se...
Jeremiáš 25:38...pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho hněvu! Na počátku vlády judského krále Joakima, syna...
Jeremiáš 30:23...vaším Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý!...
Jeremiáš 30:24...snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém...
Jeremiáš 32:37...ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na...
Jeremiáš 33:5...se naplní mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji...
Jeremiáš 36:7...Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým hněvem!" Baruch, syn Neriášův, udělal všechno, co mu prorok...
Jeremiáš 42:18... Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se vylije rozhořčení...
Jeremiáš 44:6...města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly pusté trosky a jsou jimi ...
Jeremiáš 49:12...praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu?...
Jeremiáš 49:37...životě. Uvedu na neštěstí, svůj planoucí hněv, praví Hospodin. Pošlu za nimi meč, abych je vyhladil....
Jeremiáš 50:13...a suchopár! Nebude obývána kvůli Hospodinovu hněvu, všichni ji zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem...
Jeremiáš 50:25... Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl. Hospodin, Pán zástupů, totiž práci v zemi...
Pláč 2:1... srdce mi puká bolestí! Ach, jak Hospodin hněvem zahalil Dceru sionskou! Z nebe na zem zahodil...
Pláč 2:4...krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal jako nepřítel...
Pláč 2:6...Sionu; krále i kněze zavrhl ve svém rozhořčeném hněvu. Hospodin na svůj oltář zanevřel, zošklivil si svou...
Pláč 2:21...i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke...
Pláč 2:22...svolal odevšad ty, jichž se děsím. Nebyl v den hněvu Hospodinova, kdo by unikl a přežil. Ty, jež jsem...
Pláč 3:43...jsme se - a ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v...
Pláč 3:66... je stihne tvoje prokletí! Pronásleduj je svým hněvem, vyhlaď je, Hospodine, zpod nebe! Ach, jak zašlo...
Pláč 4:11...rozdrcen můj lid. Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž...
Ezechiel 5:13...s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hněv vybouří, rozhořčení proti nim se utiší a dojdu...
Ezechiel 5:15...očima všech kolemjdoucích. nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své rozsudky,...
Ezechiel 6:12...bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že jsem Hospodin - se jejich...
Ezechiel 7:3...se čtyřmi kouty země! s tebou konec je - svůj hněv sešlu na tebe. Budu soudit podle tvých cest,...
Ezechiel 7:8...je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne na tebe. Budu soudit podle...
Ezechiel 7:12...prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije, nezíská, co prodal,...
Ezechiel 7:14...však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině,...
Ezechiel 8:3... kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když...
Ezechiel 8:18...klacek do chřípí! Proto i projevím svůj hněv! Neslituji se, neušetřím je. I když mi budou hlasitě...
Ezechiel 9:8...pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká,...
Ezechiel 13:13...své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu spustím dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti...
Ezechiel 13:15...poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti zdi a proti těm, kdo ji omítali, řeknu vám:...
Ezechiel 14:19...Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do krve, takže bych z vyhladil lidi i dobytek,...
Ezechiel 16:38...a vražedkyně. Vydám krvavé pomstě vášnivého hněvu. Vydám do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a...
Ezechiel 16:42...- žádní zaplacení milenci! Tehdy se můj hněv proti tobě vybouří a žárlivost se utiší; tehdy se...
Ezechiel 20:8...modly. Řekl jsem si tedy, že na vyliji svůj hněv, že proti nim vybuchnu rozhořčením v Egyptě. Kvůli...
Ezechiel 20:13...jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv, že s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu jsem se ale...
Ezechiel 20:21...jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby ...
Ezechiel 20:33...Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvu, pevnou rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás...
Ezechiel 20:34...hněvu, pevnou rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukou a napřaženou paží vyvedu z národů a...
Ezechiel 21:22... sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:20...rozdmýchaným plamenem, tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás...
Ezechiel 22:21...vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvu a nechám vás roztavit v jeho středu. Jako se taví...
Ezechiel 22:22...poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:25...svých zvyklostí. na tebe dopadne můj žárlivý hněv, zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a uši a...
Ezechiel 24:8...hlíně, kde by ji přikryl prach. Aby se vzedmul hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby...
Ezechiel 24:13...zbavena své nečistoty, dokud se neutiší můj hněv proti tobě. To říkám Hospodin. to přichází, ...
Ezechiel 25:14...Izrael, svůj lid, který Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu, praví Panovník...
Ezechiel 30:15... Na Pelusium, egyptskou pevnost, vyliji svůj hněv a thébské hordy vyhladím. Zažehnu v Egyptě takový oheň...
Ezechiel 35:11...živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi...
Ezechiel 36:18...jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na svůj hněv, neboť v zemi prolévali krev a poskvrnili ji svými...
Ezechiel 38:18...zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření...
Ezechiel 43:8...poskvrnili svaté jméno, a tak jsem je ve svém hněvu zničil. Teď ale své smilstvo i náhrobky svých králů...
Daniel 3:13...jsi vztyčil, se neklanějí." Nabukadnezar soptil hněvem. Poručil, mu Šadracha, Mešacha a Abednega...
Daniel 8:19..."Hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten...
Daniel 9:16...jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť...
Daniel 11:30... takže se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu...
Daniel 11:36...bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude...
Ozeáš 8:5... Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní? To...
Ozeáš 11:9...nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a ne...
Ozeáš 14:5...jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete...
Amos 1:11...a všechen soucit potlačil, neustále jen soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření - za to sešlu na Teman...
Jonáš 3:9... slituje se a upustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak se...
Micheáš 5:14...kůly a vaše města vyhladím. Vykonám pomstuhněvem a zuřením nad neposlušnými národy!" Slyšte, co...
Micheáš 7:9... Proti Hospodinu hřešil jsem, a proto nesu jeho hněv, dokud se mého sporu neujme a neobhájí . Vyvede ...
Nahum 1:2...na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí...
Nahum 1:6...všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho...
Abakuk 2:15...pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby se díval na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou...
Abakuk 3:12...kopí. Ve svém rozhořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš národy. Vyšel jsi zachránit svůj lid, svého...
Sofoniáš 2:2...odvane; dříve než na vás dopadne žár Hospodinova hněvu; dříve než na vás dopadne den Hospodinova hněvu!...
Sofoniáš 2:3...pokoru - snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Gaza opuštěna bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude...
Zachariáš 7:12...Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů. Když jsem volal, neposlouchali;...
Zachariáš 10:3...ovce, zubožení, bez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin...
Matouš 3:7... kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání...
Marek 3:5...život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce...
Lukáš 3:7...Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než...
Lukáš 21:23... protože na zemi přijde veliké strádáníhněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou...
Jan 3:36...nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš...
Skutky 19:28...Asie a celý svět!" Když to uslyšeli, popadl je hněv a začali křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Město...
Skutky 26:11...a nutil je k rouhání. Ve svém nepříčetném hněvu jsem je začal pronásledovat dokonce i v jiných...
Římanům 1:18...pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří...
Římanům 2:5...tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého...
Římanům 2:8...a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který...
Římanům 3:5...řečeno) nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil...
Římanům 4:15...víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek. Zaslíbení tedy...
Římanům 5:9... čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem...
Římanům 9:22...smetí. A co když Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby...
Římanům 10:19...žárlivost, kvůli nevědomému národu vás popudímhněvu." Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít...
Římanům 12:19... Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu,...
Efeským 2:3...jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně...
Efeským 4:26...druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce...
Efeským 4:31...byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkosthněv, zuřivost, křik i urážky vás opustí spolu s...
Efeským 5:6...těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného...
Koloským 3:6...takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili...
Koloským 3:8...jste takto žili. Teď ale to všechno - zuřivosthněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst....
Koloským 3:21...to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. Služebníci, poslouchejte vždy své...
1. Tesalonickým 1:10...- Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně...
1. Tesalonickým 2:16...jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadá. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli,...
1. Tesalonickým 5:9...a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který...
1. Timoteus 2:8... chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování. Pokud jde o ženy, se zdobí upraveným...
Židům 11:27...opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil...
Jakub 1:19...k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalýhněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede...
Jakub 1:20... ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto...
Zjevení 6:16...skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo...
Zjevení 6:17...před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly,...
Zjevení 11:18...kralování! Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro...
Zjevení 12:12...a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť , že málo času." Když drak uviděl, že...
Zjevení 14:10...na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude...
Zjevení 14:19...víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla...
Zjevení 15:1...ran; neboť skrze být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a...
Zjevení 15:7...dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od...
Zjevení 16:1...andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na zem a na...
Zjevení 16:19...a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít...
Zjevení 19:15...holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |