Hněvá

Hledám varianty 'hněvá' [ hněváte (2) hněvat (6) hněváš (2) hněvám (1) hněvalo (1) hněvali (1) hněval (6) hněvá (6) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 16:20...zčervivělo a zasmrádlo. Mojžíš se proto na  hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k...
Numeri 16:22...tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 3:26...hory a Libanon!" Hospodin se ale na kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom...
Deuteronomium 9:20... Ale i tenkrát Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se...
Soudců 8:3...s vámi?" A po těch slovech se na něj přestali hněvat. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty...
2. Samuel 6:8...zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se...
2. Letopisů 28:9..." řekl jim. "Hospodin, Bůh vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou. Zuřivost, s...
Job 9:5...hory přenáší, než se kdo naděje, poráží je, když hněvá se. I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou...
Žalmy 74:1...nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal...
Žalmy 77:10...navěky? Copak Bůh zapomněl být laskavýHněvá se tak, že soucit potlačil? séla To je můj konec,...
Žalmy 78:21...svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel tohněval se, proti Jákobovi vzplanul plamenem, vykypěl hněvem...
Přísloví 19:11...vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba. Králova zlost - to je...
Přísloví 22:14...o život!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá Hospodina, do se propadne. Nerozumnost vězí v...
Kazatel 5:5...poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal? Množství snů...
Izaiáš 34:2...v , svět i vše, co na něm vyraší: Hospodin se hněvá na všechny národy, zlobí se na všechny jejich...
Izaiáš 57:16... Nebudu stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil,...
Jeremiáš 3:5...‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se nebudeš hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a...
Jeremiáš 32:31... dodnes mi toto město bylo jen k zlostiHněvali tak, že je musím vyhnat ze své přítomnosti....
Zachariáš 1:12...Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť se na  hněváš sedmdesát let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou...
Zachariáš 1:15...Jeruzalém a Sion velikou horlivostí a hrozně se hněvám na ty sebejisté národy. Když jsem se jen trochu...
Malachiáš 1:4..."Země zkaženosti" a "Lid, na nějž se Hospodin hněvá navěky". Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete:...
Matouš 5:22...vydán soudu. vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému...
Jan 7:23...a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na  hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte...
Skutky 12:20...do Cesareje, kde zůstal. Herodes se tehdy velmi hněval na Týrské a Sidonské. Proto se za ním svorně...
Efeským 4:26...druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce...

Slova obsahující hněvá: hněvá (6) hněvám (1) hněvání (1) hněváš (2) hněváte (2) nehněvá (2) nehněvám (1) nerozhněvám (1) rozhněvá (3) rozhněván (6) rozhněvání (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |