Hněv

Hledám varianty 'hněv' [ hněvu (91) hněvem (77) hněv (149) ]. Nalezeno 308 veršù.
Genesis 27:45...tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a...
Genesis 39:19..."Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo...
Genesis 49:6...nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich...
Genesis 49:7...zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je tak...
Exodus 11:8...potom odejdu." A tak odešel od faraona rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne....
Exodus 15:7...své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody...
Exodus 22:23...volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a...
Exodus 32:10...tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš...
Exodus 32:11... svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta...
Exodus 32:12...je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš!...
Exodus 32:19...táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je...
Numeri 1:53...svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví."...
Numeri 11:1...na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel, vzplanul hněvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj...
Numeri 11:10... jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč...
Numeri 11:33...nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak...
Numeri 12:9...služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam...
Numeri 17:11...za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici,...
Numeri 18:5...oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše...
Numeri 22:22...hodnostáři. Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil...
Numeri 22:27... lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici...
Numeri 24:10...ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys ...
Numeri 25:3...Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky...
Numeri 25:4...pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským...
Numeri 32:10...jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta,...
Numeri 32:13...' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to...
Numeri 32:14... abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá...
Deuteronomium 6:15...žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě vzplane hněv Hospodina, tvého Boha, a vyhladí z povrchu země....
Deuteronomium 7:4...cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by vyhladil. Proto s nimi naložte takto:...
Deuteronomium 9:19...a popudili jej. Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil tak, že by vás...
Deuteronomium 11:17...a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by...
Deuteronomium 13:18... Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství a ve svém smilování ...
Deuteronomium 29:19...- naopak, vzplane proti němu Hospodinův vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne každou kletbou zapsanou v této...
Deuteronomium 29:22...a Cebojim, které Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin ...
Deuteronomium 29:23...to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu...
Deuteronomium 29:26...neurčil. Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize....
Deuteronomium 29:27...zapsané v této knize. Hospodin je v zuřivém hněvu a hrozném rozlícení vyrval z jejich země a vyhnal je...
Deuteronomium 31:17...s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je...
Deuteronomium 32:22...národem je popudím. vzplanul oheň mého hněvu, šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její...
Jozue 7:1...klatbě, a Hospodin vzplanul proti synům Izraele hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného...
Jozue 7:26... Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes jmenuje Emek-achor,...
Jozue 9:20...Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali."...
Jozue 22:20... syn Zerachův, provinil porušením klatby, Boží hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden...
Jozue 23:16...a klanět se jim, vzplane proti vám Hospodinův hněv, takže z této krásné země, kterou vám dal, rychle...
Soudců 2:14...a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří je plenili....
Soudců 2:20...vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou...
Soudců 3:8...a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan Rišatajim z...
Soudců 9:30...Ebedova, dozvěděl správce města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslal k Abimelechovi posly se vzkazem:...
Soudců 10:7...mu. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům, kteří je...
Soudců 14:19...šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak...
1. Samuel 11:6...se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal...
1. Samuel 15:11...odvrátil a nevyplnil slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za...
1. Samuel 20:34...Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní nejedl. Trápil se...
1. Samuel 28:18...neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv proti Amalekovi, proto s tebou dnes Hospodin naloží...
2. Samuel 6:7...naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že...
2. Samuel 11:20...celý průběh bitvy, možná to krále popudíhněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k...
2. Samuel 22:8...se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující...
2. Samuel 24:1...bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil...
2. Královská 13:3...od nich. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou aramejského krále...
2. Královská 21:6...Hospodinových očích spoustu zla a popouzel hohněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o...
2. Královská 22:13...nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a...
2. Královská 22:17... vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat...
2. Královská 23:26...přesto neodvrátil od rozhorlení svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám,...
1. Letopisů 13:10...naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že...
1. Letopisů 27:24...je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále...
2. Letopisů 12:7... a tak je nezničím. Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalém, nechám je o vlásek uniknout. Stanou se...
2. Letopisů 12:12...komory. Protože se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je úplně. V Judsku se...
2. Letopisů 19:2...nepřáteli? Kvůli tomu na tebe přijde Hospodinův hněv. Našlo se ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v...
2. Letopisů 19:10... nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše bratry, ale i na vás. Tak jednejte...
2. Letopisů 24:18...proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili k...
2. Letopisů 25:15... Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k němu proroka, který mu řekl: "Proč uctíváš...
2. Letopisů 28:11...svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové - Azariáš,...
2. Letopisů 28:13...dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním...
2. Letopisů 29:8... Proto na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil je odstrašujícím příkladem pro výstrahu a...
2. Letopisů 29:10... smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin...
2. Letopisů 30:8... svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a synové...
2. Letopisů 32:25...proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. Potom se však z pýchy kál, stejně jako obyvatelé...
2. Letopisů 32:26...Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávu....
2. Letopisů 33:6...Hospodinových očích spoustu zla a popouzel hohněvu. Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím...
2. Letopisů 34:21...knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otcové...
2. Letopisů 34:25...rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat...
2. Letopisů 36:16...proroků si tropili žerty, Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl...
Ezdráš 7:23... aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků,...
Ezdráš 8:22...ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho sílahněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme se tedy...
Ezdráš 10:14...příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl...
Nehemiáš 13:18...Když poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!" Když se tedy v jeruzalémských branách...
Ester 1:12...Vašti přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů...
Ester 2:1... se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všemhněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na to, co...
Ester 7:7...králem a královnou jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman...
Ester 7:10...postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek...
Job 4:9... je sklízejí. Dechem Božím zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev umí řvát a šelma zavrčí, i lví...
Job 9:13...zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj hněv Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním se musí sklonit...
Job 10:17...prokážeš. Postavíš další svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska zas a znovu...
Job 14:13...v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk...
Job 15:13...ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk? Může...
Job 19:11... mou naději vyvrací jako strom z kořenů. Svým hněvem srší proti mně v domnění, že jsem jeho nepřítel. V...
Job 19:29...' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte." Sofar Naámský mu na to...
Job 20:23...on si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou...
Job 32:2...Buzského z rodu Ramova, vzplanul proti Jobovi hněvem. Hrozně se rozhněval, že se Job považuje za...
Job 32:5... že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem...
Job 35:15...pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec nestará! Job...
Job 36:13...vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani spoutáni řetězy....
Job 36:33...cíl. Vypovídá o něm jeho burácení - on bouří hněvem proti bezpráví! Při tom pomyšlení se srdce děsí,...
Job 40:11... obleč se do slavné nádhery! Svému hroznému hněvu průchod dej, pohleď na všechny pyšné a poniž je....
Job 42:7...Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně...
Žalmy 2:5... vysmívá se jim Hospodin. Jednou k nim alehněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem...
Žalmy 2:12...Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho...
Žalmy 6:2...hlasem. Žalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení netrestej! Smiluj se,...
Žalmy 7:7... v prachu vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se,...
Žalmy 7:12...upřímných! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj...
Žalmy 18:8...zem se chvěla, základy hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující...
Žalmy 21:10... přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí! Jejich...
Žalmy 27:9...přede mnou svou tvář! Svého služebníkahněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej ...
Žalmy 30:6... jeho věrní, chvalte památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život...
Žalmy 37:8... když někdo provádí, co si umane. Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci...
Žalmy 38:4...jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil ...
Žalmy 56:8...sápají. Copak uniknou se svou hanebností? Svým hněvem, Bože, smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý...
Žalmy 59:14...jejich kletby, za všechny lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen se dozví zemské končiny, že...
Žalmy 76:8...- ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země...
Žalmy 76:11...v zemi zachrání! séla Slavit musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš. Hospodinu, svému Bohu,...
Žalmy 78:21...svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel tohněval se, proti Jákobovi vzplanul plamenem, vykypěl hněvem...
Žalmy 78:31... ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti nim! Pobil mezi nimi ty nejvypasenější,...
Žalmy 78:38...je a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou zuřivost nechtěl...
Žalmy 78:49... na jejich dobytek palčivý žár. Planoucí hněv svůj poslal na , prchlivost, zlobu a soužení, anděly...
Žalmy 78:50...zkázy na dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny...
Žalmy 78:59...ho svými modlami! Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj...
Žalmy 79:6...Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří uznat nechtějí, vylij ho na...
Žalmy 80:5...zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého liduhněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz...
Žalmy 80:17...pěstoval, posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad...
Žalmy 85:4...hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší...
Žalmy 88:17...snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese valí, zdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád ...
Žalmy 90:9...tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejíhněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život...
Žalmy 90:11... náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč...
Žalmy 102:11...svého nápoje slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi , abys odmrštil!...
Žalmy 106:23...postavil před něj, a tak odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit...
Žalmy 106:40...smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivil! Napospas pohanům proto...
Žalmy 110:5..." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou sraženi! bude soudit národy, všude...
Přísloví 12:16... kdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky....
Přísloví 15:1...odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání, tupci z úst chrlí...
Přísloví 21:14... bude volat sám. Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i velkou zuřivost. Poctivému je...
Přísloví 24:18...nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co...
Přísloví 27:4...s tupcem je těžší než obojí. Zloba je krutáhněv prudký, kdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené...
Přísloví 29:8...dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se moudrý dohaduje, pohrůžky, posměch...
Přísloví 30:33...máslo, pod tlakem vytéká z nosu krev, pod tlakem hněvu vzniká svár. Slova Lemuele, krále z Massy, výroky,...
Kazatel 7:9...než ten, kdo se nadýmá. Nebuď snadno popudlivýhněvu, mrzutost odpočívá v klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou...
Kazatel 10:4...všem dává najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře se z místa nehýbej, vždyť krotkost napraví i...
Píseň 1:6... to slunce se do mne opřelo! Synové matky hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní...
Izaiáš 5:25...izraelského pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže...
Izaiáš 7:4...děsit těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým hněvem Aramejce Recina a syna Remaliášova. Ano, Aram s...
Izaiáš 9:11...plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Lid...
Izaiáš 9:16...a všechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Zlo...
Izaiáš 9:18...i lesní houštiny, se sloupy dýmu zvedajíHněvem Hospodina zástupů proto zčerná zem a tento lid bude...
Izaiáš 9:20...na Judu se pak vrhli společně. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda...
Izaiáš 10:4... než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda...
Izaiáš 10:5...se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich ruce je prchlivost! Vypravil jsem...
Izaiáš 10:25... prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich...
Izaiáš 12:1...- byls na rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi . Hle, Bůh zachránil - doufám a ...
Izaiáš 13:3...hrdiny, své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když táhne armáda!...
Izaiáš 13:5...světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu, aby zničili celou zem! Kvílejte, neboť je blízko...
Izaiáš 13:9... Hle, Hospodinův den neúprosně přicházíhněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a...
Izaiáš 13:13...Hospodina zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako stádo, jež nikdo nesvolá,...
Izaiáš 26:20... Schovej se na malou chviličku, než přejde jeho hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal...
Izaiáš 30:27... Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření,...
Izaiáš 30:30...hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s průtrží, lijákem a...
Izaiáš 33:11...senem, slámu rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň...
Izaiáš 42:25...jeho učení, a tak na vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal je. Obklopily je plameny, ale...
Izaiáš 48:9...od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě krotím, abych ...
Izaiáš 51:13...základy země. Denně žiješ v stálé hrůze před hněvem utiskovatele, který se chystá k záhubě. Ale hněv...
Izaiáš 51:17... který jsi z ruky Hospodinovy kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár závrati!...
Izaiáš 51:20...na každém rohu jak antilopa lapená, pod tíhou hněvu Hospodinova, pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš,...
Izaiáš 51:22...pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých...
Izaiáš 57:17...nad hříchem jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém odcházeli pryč. Viděl...
Izaiáš 59:18...se zahalil. Jak si zasluhují, tak jim odplatíhněv pro protivníky, odplatu pro soky; i ostrovům...
Izaiáš 60:10...zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji....
Izaiáš 63:3...káď a nikdo z národů se ke mně nepřidal. Ve svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal, mi...
Izaiáš 63:6... vlastní prchlivostí jsem se posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal národy, svou prchlivostí jsem je opojil,...
Izaiáš 66:15...vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vylije svůj hněv, své hrozby v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněm...
Jeremiáš 2:35... A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slova, prý:...
Jeremiáš 4:4... lide judský a obyvatelé jeruzalémští, můj hněv nevyšlehne plamenem, se nerozpálí vašimi zločiny,...
Jeremiáš 4:8... naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dne, praví Hospodin, se zhroutí král...
Jeremiáš 4:26...města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: "Z celé země zbudou sutiny, i...
Jeremiáš 6:11...je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho tedy na děti v...
Jeremiáš 7:20..."Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody...
Jeremiáš 7:29...zavrhl a opustil pokolení, které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin...
Jeremiáš 12:13... Tím, co sklidí, budou zahanbeni, je prudkým hněvem stihne Hospodin." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o...
Jeremiáš 15:14...vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine...
Jeremiáš 17:4...v neznámé zemi, neboť jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 18:20...přimlouval se za , abych od nich odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči...
Jeremiáš 18:23...Jen se před tebou skácejí; v čase svého hněvu zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdi a kup od...
Jeremiáš 21:5...proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí v tomto...
Jeremiáš 21:12...zachraňujte z rukou utlačitele. Jinak můj hněv vzplane plamenem, rozhoří se a nezhasne, protože vaše...
Jeremiáš 23:19...slova uslyšel?" Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý!...
Jeremiáš 23:20...darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém...
Jeremiáš 25:15...mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám. ...
Jeremiáš 25:37...Pokojné louky utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se...
Jeremiáš 25:38...pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho hněvu! Na počátku vlády judského krále Joakima, syna...
Jeremiáš 30:23...vaším Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý!...
Jeremiáš 30:24...snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém...
Jeremiáš 32:37...ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na...
Jeremiáš 33:5...se naplní mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji...
Jeremiáš 36:7...Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým hněvem!" Baruch, syn Neriášův, udělal všechno, co mu prorok...
Jeremiáš 42:18... Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se vylije rozhořčení...
Jeremiáš 44:6...města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly pusté trosky a jsou jimi ...
Jeremiáš 49:12...praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu?...
Jeremiáš 49:37...životě. Uvedu na neštěstí, svůj planoucí hněv, praví Hospodin. Pošlu za nimi meč, abych je vyhladil....
Jeremiáš 50:13...a suchopár! Nebude obývána kvůli Hospodinovu hněvu, všichni ji zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem...
Jeremiáš 50:25... Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl. Hospodin, Pán zástupů, totiž práci v zemi...
Pláč 2:1... srdce mi puká bolestí! Ach, jak Hospodin hněvem zahalil Dceru sionskou! Z nebe na zem zahodil...
Pláč 2:4...krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal jako nepřítel...
Pláč 2:6...Sionu; krále i kněze zavrhl ve svém rozhořčeném hněvu. Hospodin na svůj oltář zanevřel, zošklivil si svou...
Pláč 2:21...i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke...
Pláč 2:22...svolal odevšad ty, jichž se děsím. Nebyl v den hněvu Hospodinova, kdo by unikl a přežil. Ty, jež jsem...
Pláč 3:43...jsme se - a ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v...
Pláč 3:66... je stihne tvoje prokletí! Pronásleduj je svým hněvem, vyhlaď je, Hospodine, zpod nebe! Ach, jak zašlo...
Pláč 4:11...rozdrcen můj lid. Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž...
Ezechiel 5:13...s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hněv vybouří, rozhořčení proti nim se utiší a dojdu...
Ezechiel 5:15...očima všech kolemjdoucích. nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své rozsudky,...
Ezechiel 6:12...bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že jsem Hospodin - se jejich...
Ezechiel 7:3...se čtyřmi kouty země! s tebou konec je - svůj hněv sešlu na tebe. Budu soudit podle tvých cest,...
Ezechiel 7:8...je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne na tebe. Budu soudit podle...
Ezechiel 7:12...prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije, nezíská, co prodal,...
Ezechiel 7:14...však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině,...
Ezechiel 8:3... kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když...
Ezechiel 8:18...klacek do chřípí! Proto i projevím svůj hněv! Neslituji se, neušetřím je. I když mi budou hlasitě...
Ezechiel 9:8...pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká,...
Ezechiel 13:13...své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu spustím dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti...
Ezechiel 13:15...poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti zdi a proti těm, kdo ji omítali, řeknu vám:...
Ezechiel 14:19...Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do krve, takže bych z vyhladil lidi i dobytek,...
Ezechiel 16:38...a vražedkyně. Vydám krvavé pomstě vášnivého hněvu. Vydám do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a...
Ezechiel 16:42...- žádní zaplacení milenci! Tehdy se můj hněv proti tobě vybouří a žárlivost se utiší; tehdy se...
Ezechiel 20:8...modly. Řekl jsem si tedy, že na vyliji svůj hněv, že proti nim vybuchnu rozhořčením v Egyptě. Kvůli...
Ezechiel 20:13...jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv, že s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu jsem se ale...
Ezechiel 20:21...jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby ...
Ezechiel 20:33...Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvu, pevnou rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás...
Ezechiel 20:34...hněvu, pevnou rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukou a napřaženou paží vyvedu z národů a...
Ezechiel 21:22... sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:20...rozdmýchaným plamenem, tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás...
Ezechiel 22:21...vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvu a nechám vás roztavit v jeho středu. Jako se taví...
Ezechiel 22:22...poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:25...svých zvyklostí. na tebe dopadne můj žárlivý hněv, zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a uši a...
Ezechiel 24:8...hlíně, kde by ji přikryl prach. Aby se vzedmul hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby...
Ezechiel 24:13...zbavena své nečistoty, dokud se neutiší můj hněv proti tobě. To říkám Hospodin. to přichází, ...
Ezechiel 25:14...Izrael, svůj lid, který Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu, praví Panovník...
Ezechiel 30:15... Na Pelusium, egyptskou pevnost, vyliji svůj hněv a thébské hordy vyhladím. Zažehnu v Egyptě takový oheň...
Ezechiel 35:11...živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi...
Ezechiel 36:18...jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na svůj hněv, neboť v zemi prolévali krev a poskvrnili ji svými...
Ezechiel 38:18...zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření...
Ezechiel 43:8...poskvrnili svaté jméno, a tak jsem je ve svém hněvu zničil. Teď ale své smilstvo i náhrobky svých králů...
Daniel 3:13...jsi vztyčil, se neklanějí." Nabukadnezar soptil hněvem. Poručil, mu Šadracha, Mešacha a Abednega...
Daniel 8:19..."Hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten...
Daniel 9:16...jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť...
Daniel 11:30... takže se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu...
Daniel 11:36...bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude...
Ozeáš 8:5... Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní? To...
Ozeáš 11:9...nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a ne...
Ozeáš 14:5...jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete...
Amos 1:11...a všechen soucit potlačil, neustále jen soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření - za to sešlu na Teman...
Jonáš 3:9... slituje se a upustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak se...
Micheáš 5:14...kůly a vaše města vyhladím. Vykonám pomstuhněvem a zuřením nad neposlušnými národy!" Slyšte, co...
Micheáš 7:9... Proti Hospodinu hřešil jsem, a proto nesu jeho hněv, dokud se mého sporu neujme a neobhájí . Vyvede ...
Nahum 1:2...na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí...
Nahum 1:6...všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho...
Abakuk 2:15...pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby se díval na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou...
Abakuk 3:12...kopí. Ve svém rozhořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš národy. Vyšel jsi zachránit svůj lid, svého...
Sofoniáš 2:2...odvane; dříve než na vás dopadne žár Hospodinova hněvu; dříve než na vás dopadne den Hospodinova hněvu!...
Sofoniáš 2:3...pokoru - snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Gaza opuštěna bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude...
Zachariáš 7:12...Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů. Když jsem volal, neposlouchali;...
Zachariáš 10:3...ovce, zubožení, bez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin...
Matouš 3:7... kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání...
Marek 3:5...život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce...
Lukáš 3:7...Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než...
Lukáš 21:23... protože na zemi přijde veliké strádáníhněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou...
Jan 3:36...nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš...
Skutky 19:28...Asie a celý svět!" Když to uslyšeli, popadl je hněv a začali křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Město...
Skutky 26:11...a nutil je k rouhání. Ve svém nepříčetném hněvu jsem je začal pronásledovat dokonce i v jiných...
Římanům 1:18...pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří...
Římanům 2:5...tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého...
Římanům 2:8...a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který...
Římanům 3:5...řečeno) nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil...
Římanům 4:15...víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek. Zaslíbení tedy...
Římanům 5:9... čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem...
Římanům 9:22...smetí. A co když Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby...
Římanům 10:19...žárlivost, kvůli nevědomému národu vás popudímhněvu." Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít...
Římanům 12:19... Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu,...
Efeským 2:3...jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně...
Efeským 4:26...druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce...
Efeským 4:31...byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkosthněv, zuřivost, křik i urážky vás opustí spolu s...
Efeským 5:6...těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného...
Koloským 3:6...takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili...
Koloským 3:8...jste takto žili. Teď ale to všechno - zuřivosthněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst....
Koloským 3:21...to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. Služebníci, poslouchejte vždy své...
1. Tesalonickým 1:10...- Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně...
1. Tesalonickým 2:16...jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadá. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli,...
1. Tesalonickým 5:9...a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který...
1. Timoteus 2:8... chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování. Pokud jde o ženy, se zdobí upraveným...
Židům 11:27...opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil...
Jakub 1:19...k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalýhněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede...
Jakub 1:20... ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto...
Zjevení 6:16...skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo...
Zjevení 6:17...před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly,...
Zjevení 11:18...kralování! Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro...
Zjevení 12:12...a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť , že málo času." Když drak uviděl, že...
Zjevení 14:10...na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude...
Zjevení 14:19...víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla...
Zjevení 15:1...ran; neboť skrze být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a...
Zjevení 15:7...dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od...
Zjevení 16:1...andělům: "Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na zem a na...
Zjevení 16:19...a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít...
Zjevení 19:15...holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku ...

Slova obsahující hněv: hněv (149) hněvá (6) hněval (6) hněvali (1) hněvalo (1) hněvám (1) hněvání (1) hněváš (2) hněvat (6) hněváte (2) hněvem (77) hněvivý (1) hněvu (91) nehněvá (2) nehněvám (1) nehněvej (5) nehněvejte (1) nerozhněval (2) nerozhněvám (1) rozhněvá (3) rozhněval (33) rozhněvali (3) rozhněvalo (3) rozhněván (6) rozhněvání (4) rozhněvaný (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |