Hlupáka

Hledám varianty 'hlupáka' [ hlupáky (1) hlupáků (10) hlupáku (1) hlupákovi (1) hlupákem (2) hlupáka (11) hlupák (20) hlupáci (6) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 31:28...ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke...
1. Samuel 13:13...přinést tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal...
1. Samuel 25:25... Jak se jmenuje, takový i je - jmenuje se NábalHlupák, a hlouposti dost. , tvá služebnice, jsem...
1. Samuel 26:21...tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako hlupák - hrozně jsem se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je...
2. Samuel 24:10...svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí,...
1. Letopisů 21:8...svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Hospodin tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu...
2. Letopisů 16:9...celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit válkám." Asa se na...
Job 5:2...však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátitHlupáka zahubí rozhořčení, omezenec umře závistí. Viděl...
Job 5:3...rozhořčení, omezenec umře závistí. Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo...
Job 30:8...osli ve křoví, spolu se choulí pod kopřivyhlupáci, kteří ani jméno nemají, kteří jsou ze země bičem...
Žalmy 94:8...to, vy tupci největší, kdy rozum dostanetehlupáci? Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo...
Přísloví 1:7...je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. Poslouchej, synu můj, otcovo poučení, od...
Přísloví 10:8...zavání. Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude...
Přísloví 10:14...patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu. Majetek bohatého je jeho pevnou...
Přísloví 11:29... Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítrhlupák bude sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je...
Přísloví 12:15...sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátíHlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý,...
Přísloví 14:3...v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdáHlupákovi pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rty....
Přísloví 14:8... Moudrost rozvážného je vědět kudy kam, tupost hlupáků je pěstovat sebeklam. Hlupáci mají legraci z...
Přísloví 14:9...kudy kam, tupost hlupáků je pěstovat sebeklamHlupáci mají legraci z provinění, poctiví ale hledají...
Přísloví 14:24... Korunou moudrých je jejich bohatství, tupost hlupáků zůstane tupostí. Pravdomluvný svědek může zachránit...
Přísloví 15:5...života, je-li však pokřivený, ducha podlomíHlupák pohrdá poučením otce, chytrý je ten, kdo na...
Přísloví 16:22...ten, kdo rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků. Srdce moudrého dohlíží na jeho ústa, jeho rtům...
Přísloví 17:7...starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcovéHlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč...
Přísloví 17:12... Raději narazit na zuřivou medvědici nežli na hlupáka s jeho tupostí. Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho...
Přísloví 17:24... Rozumný moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti je otci tupý...
Přísloví 17:28...šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa...
Přísloví 24:7...dík dobrým radám, ve množství rádců je záchranaHlupák na moudrost nedosáhne, ve shromáždění obce musí...
Přísloví 24:9... jak by škodil, toho pojmenují Úskočný. Výmysly hlupáků jsou vlastně hřích, drzoun je každému odporný....
Přísloví 26:12... co si moudrý připadá? Více se čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá...
Přísloví 29:9...vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se moudrý dohaduje, pohrůžky, posměch, nic...
Přísloví 29:20...člověka, co v řeči pospíchá? Více se čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude mít z něho...
Přísloví 30:22...snést: když služebník začne kralovat, když se hlupák může jídlem cpát, když se nepříjemná žena vdá a když...
Kazatel 2:14...lepší než temnota. "Moudrý oči otevřenéhlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že...
Kazatel 2:15... že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik...
Kazatel 2:16...se v budoucnu zapomene - jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento život; nelíbí se...
Kazatel 4:5...bližnímu. I to je marnost a honba za větremHlupák do klína složí ruce a potom sžírá se. Lepší špetka...
Kazatel 4:17... Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají! Nespěchej...
Kazatel 5:2...práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky...
Kazatel 5:3... Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnithlupáky totiž nemá v oblibě. Cokoli slíbíš, splň! Bylo by...
Kazatel 6:8...zůstává hladová. Jakou výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi, že , jak se chovat před...
Kazatel 7:4... Srdce moudrých je v domě truchlení, srdce hlupáků v domě zábavy. Lepší je vyslechnout výtky mudrců...
Kazatel 7:5...výtky mudrců nežli poslouchat písničky hlupáků. Jako když pod hrncem zapraští roští, tak rychle...
Kazatel 7:9...popudlivý k hněvu, mrzutost odpočívá v klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové...
Kazatel 9:17...je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší než válečné zbraně - jediný...
Kazatel 10:2...moudrosti. Moudrý srdce na pravém místěhlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě poznáš po...
Kazatel 10:3...srdce na pravém místě, hlupák ale na nepravémHlupáka na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo...
Kazatel 10:15...dít - kdo jen mu prozradí, co bude dál? Pachtění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do města! Běda ti, země,...
Izaiáš 32:5... jazyk koktavých plynně a jasně promluvíHlupák nebude nazýván šlechetným a padouchovi přestanou...
Izaiáš 32:6...a padouchovi přestanou říkat ctihodnýHlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak...
Jeremiáš 5:21...Judsku to rozhlaste: Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší!...
Jeremiáš 17:11...je totiž v půlce života a na konci bude za hlupáka. Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší...
Efeským 5:15...dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |