Hlubokém

Hledám varianty 'hlubokém' [ hlubokým (5) hluboký (9) hlubokou (4) hlubokém (1) hlubokého (1) hluboké (10) hluboká (8) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 2:21...opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a...
Genesis 15:12...Když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma....
Genesis 50:10...ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef...
Genesis 50:11...slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo...
1. Samuel 1:10...právě seděl na stolci kněz Elí. Hana se tehdyhluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým pláčem...
1. Královská 7:35... Na vrcholu měl stojan kolem dokola půl lokte hlubokou obrubu. K vrcholu stojanu byla připevněna držadla...
1. Letopisů 15:21... Obed-edom, Jehiel i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry. Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro...
Job 9:4...soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu.  hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo...
Job 26:3...zachránil! Jakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu projevil! Komu chceš tyhle řeči...
Žalmy 6:1... Pro předního zpěváka, na strunné nástrojeHlubokým hlasem. Žalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v...
Žalmy 12:1...spatří jeho obličej! Pro předního zpěvákahlubokým hlasem. Žalm Davidův. Pomoz, Hospodine! Věrných...
Žalmy 92:6...Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší...
Žalmy 139:6... Takové poznání je nad chápání - je příliš hluboké, na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem...
Přísloví 1:2... k nabytí moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum,...
Přísloví 18:4... přijde i pohrdání, za ním pak hanba a potupaHluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok,...
Přísloví 20:5...žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní...
Izaiáš 30:33... dávno je připraveno tofetské ohniště, dost hluboké a široké i pro krále! Hranice narovnána, ohně i...
Izaiáš 51:1...Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž vykopáni jste. Pohleďte na svého otce...
Izaiáš 63:15...slávy své: Kde je tvá horlivost a síla tvá? Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec...
Pláč 2:13... potěšil, panenská Dcero sionská? Tvá rána je hluboká jako oceán, kdo by mohl uzdravit? Tvoji proroci...
Ezechiel 23:32...Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš píthluboký a široký. Je plný výsměchu a opovržení, plný k...
Ezechiel 31:4...oblakům. Vody mu daly jeho vzrůst, tyčil se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů dál k...
Ezechiel 40:6...po schodech a změřil její práh: byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč široké a na tyč hluboké;...
Ezechiel 40:7... Byly v výklenky na tyč široké a na tyč hluboké; výklenky byly 5 loktů od sebe. Také práh vedoucí...
Ezechiel 40:9...změřil síň brány: byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní...
Ezechiel 40:12...vysoká. Výklenky byly 6 loktů široké a 6 loktů hluboké. Skrze protilehlé vchody výklenků pak změřil strop:...
Ezechiel 40:30...vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla pilíře...
Ezechiel 43:13...lokty o dlaň delší): okolo něj je žlab na loket hluboký a na loket široký, lemovaný na dlaň vysokou obrubou...
Ezechiel 47:5... kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v muselo plavat a nešla přebrodit. "Vidíš...
Zachariáš 1:8...jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtamihluboké rokli a za ním koně rudí, zlataví a bílí. "Co to...
Jan 4:11...ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš...
Jan 11:38...se postarat, aby tenhle člověk nezemřel?" V hlubokém rozrušení přišel Ježíš k hrobu. Byla to jeskyně...
Skutky 20:9...okně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek. Nakonec ho spánek přemohl a on spadl z...
Římanům 9:2...v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být...
2. Korintským 8:2...zkouškou soužením, jejich překypující radosthluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost. Mohu...
Filipským 1:9...láska stále víc a více rostla spolu s poznánímhlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |