Hltají

Hledám varianty 'hltají' [ hltat (2) hltali (3) hltala (3) hltal (1) hltají (5) hltá (5) ]. Nalezeno 18 veršù.
Job 18:13...na jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu,...
Job 39:24... kopí a šavle se blýskají. Chvěje se vzrušenímhltá dálky, když zazní polnice, nic ho nezdrží. Při každém...
Job 39:30... očima hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde jsou mrtvoly, tam je hned!" Tehdy Hospodin...
Žalmy 14:4...ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale...
Žalmy 53:5...tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale přepadne...
Žalmy 73:10...lid se proto hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad...
Přísloví 19:28... Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců...
Izaiáš 9:11...Aramejci, zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se...
Izaiáš 9:19... Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso vlastních příbuzných. Krájel napravo, zůstal...
Izaiáš 24:6...nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její obyvatelé pykají; obyvatelé země...
Jeremiáš 2:3... byl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej hltali, bývali potrestáni a přišlo na neštěstí, praví...
Jeremiáš 3:24...Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanbahltala od mládí. Přišli jsme o jejich ovce i dobytek...
Jeremiáš 46:14...řekněte:‚Nastup a připrav se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát,...
Jeremiáš 50:7...jejich odpočinutí. Všichni, kdo je našli, je hltali; jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní! To oni...
Daniel 7:7...strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od...
Daniel 7:19...a děsivá, se železnými zuby a bronzovými drápyhltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Také jsem...
Joel 2:5...přes horské vrcholy. Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před...
Zachariáš 12:6...mezi dřívím a hořící pochodní mezi snopy. Budou hltat vpravo vlevo všechny národy v okolí, ale Jeruzalém...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |