Hledal

Hledám varianty 'hledal' [ hledejte (17) hledej (2) hledáte (12) hledat (66) hledáš (4) hledáme (1) hledám (7) hledaly (2) hledalo (1) hledali (35) hledala (4) hledal (28) hledají (28) hledá (22) ]. Nalezeno 216 veršù.
Genesis 19:11...po největší, ranili slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě...
Genesis 31:35... že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal...
Genesis 37:15... Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi...
Genesis 37:16...bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde...
Exodus 33:7... Nazval jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který...
Numeri 10:33...Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z...
Deuteronomium 1:33... svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestěhledal vám místo k odpočinku a ukazoval vám cestu, kterou...
Deuteronomium 4:29...ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým...
Deuteronomium 32:37...jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili...
Jozue 2:22...dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátiliHledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se...
Soudců 4:22...naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev...
Soudců 14:4...ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v době...
Soudců 17:8...rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a...
Soudců 17:9...se ho Míka. "Jsem levita z judského BetlémaHledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl...
Soudců 18:1... Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do doby...
1. Samuel 9:3...s sebou jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa,...
1. Samuel 10:2...dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o oslice, ale...
1. Samuel 10:14...ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme oslice. Když jsme viděli, že nejsou k nalezení...
1. Samuel 10:21...rod Matri. Nakonec byl označen Saul, syn KíšůvHledali ho, ale nenašli. Ptali se proto Hospodina dále:...
1. Samuel 20:36... Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běžhledej šípy, které budu střílet." Chlapec se rozběhl a on...
1. Samuel 23:14...na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v...
1. Samuel 24:3...z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou přišel k ovčím ohradám;...
1. Samuel 26:2...z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty na kopci Chakila před...
1. Samuel 26:20...Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách pronásledoval...
1. Samuel 27:1...země. Pak Saul nechá a přestane  hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto...
1. Samuel 27:4...oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat...
2. Samuel 5:17...za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti....
2. Samuel 12:16... a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi....
2. Samuel 15:6...se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u krále. Tak si získal srdce Izraelců. Po...
2. Samuel 17:20...a Jonatan?" " za potokem," odpověděla jimHledali je tedy, ale nenašli, a tak se vrátili do...
2. Samuel 21:1...dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho...
1. Královská 1:3...zahřál." A tak po všech izraelských končinách hledali nejkrásnější dívku, nalezli Šunemitku Abišag, a...
1. Královská 2:40... osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když odcházel z Gatu, vedl si otroky s...
1. Královská 18:10... není národ ani království, kde můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom království...
2. Královská 2:16...padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil...
2. Královská 2:17...je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do...
2. Královská 5:7...Posuďte sami - zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský...
2. Královská 6:19...Pojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte." A dovedl je do Samaří. Jakmile vešli do Samaří,...
1. Letopisů 4:39...domy se hojně rozrostly. Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy ke Gedorskému průsmyku...
1. Letopisů 14:8...nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když...
1. Letopisů 16:10...chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář...
1. Letopisů 16:11...se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co...
1. Letopisů 21:30...v Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) ...
1. Letopisů 22:19...a jeho lidu. Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby...
1. Letopisů 26:31... Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži v gileádském...
1. Letopisů 28:9...a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy odvrhne....
2. Letopisů 1:5...Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal Hospodina a na tom bronzovém oltáři u Stanu...
2. Letopisů 7:14...nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je...
2. Letopisů 11:16...kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a...
2. Letopisů 12:14... se jmenovala Naama. Jednal zle a nijak netoužil hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od...
2. Letopisů 14:3...a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i...
2. Letopisů 14:6...a závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého Boha. Hledali jsme ho a on nám...
2. Letopisů 15:2...bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás....
2. Letopisů 15:12...7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a celou...
2. Letopisů 15:15...přísahy radoval, protože přísahali celým srdcemHledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal...
2. Letopisů 17:4...otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho...
2. Letopisů 19:3...zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se...
2. Letopisů 20:3...(To je En-gedi.) Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a...
2. Letopisů 20:4...vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu...
2. Letopisů 22:9...byli v jeho službách, a pobil i je. Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajali,...
2. Letopisů 26:5...očích, přesně jako jeho otec AmaciášHledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a...
2. Letopisů 30:19...Hospodin očistí každého, kdo se v srdci rozhodl hledat Boha - Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou...
2. Letopisů 31:21... šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázáníhledal svého Boha a věnoval se tomu celým srdcem. Proto se...
2. Letopisů 34:3...V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal...
Ezdráš 4:15...krále a posíláme králi toto oznámení. Nechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš,...
Ezdráš 6:21...kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili...
Ezdráš 8:22...Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho...
Job 3:21...těm, kteří na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile...
Job 6:19... míří do pustin, kde zmírají. Karavany z Temy je hledají, výpravy ze Sáby v doufají, jejich důvěra je ale...
Job 7:21...nezbavíš? Brzy ulehnu do prachu; budeš  hledat, a tu nebudu!" Bildad Šuchský mu na to...
Job 8:5... vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o milost, budeš-li čistý...
Job 10:6... připomínají tvé roky lidský věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš se? Víš přece...
Job 21:27...přikryjí červi. Víte, znám ty vaše myšlenkyhledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty...
Job 24:5...na poušti, vycházejí za prací, jako by kořist hledali; potravu pro děti shánějí na pláních. Sklízejí na...
Job 32:11...pečlivě jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však...
Job 33:10... jsem nevinný a nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi...
Job 39:8...biřiců. Co najde v kopcích, to za pastvuhledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol ochoten...
Žalmy 9:11...jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo  hledají! Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho...
Žalmy 22:27...budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej hledají: vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny...
Žalmy 24:6...spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, brány,...
Žalmy 27:4...kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý...
Žalmy 27:8... vyslyš . O tobě přemítá srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine,...
Žalmy 34:5...Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšmeHledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav ...
Žalmy 37:32...se nezvrtnou. Ničema na spravedlivého číháhledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin ho však nenechá v...
Žalmy 37:36... Pominul ale - hle, není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď na poctivé, všímej si...
Žalmy 40:17...radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo  hledají. navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo...
Žalmy 59:16...městě běhají. Sem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. ale budu o...
Žalmy 63:2... když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo ...
Žalmy 69:7...mně nejsou zahanbeni ti, kteří , Bože Izraelehledají! Kvůli tobě přece snáším ponížení, to kvůli tobě mi...
Žalmy 69:21... je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečněhledal jsem utěšitele, ale nenašel. K jídlu mi dali okusit...
Žalmy 69:33...Ponížení se rozveselí, to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší...
Žalmy 70:5...radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo  hledají. navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují...
Žalmy 77:3...hlas můj k Bohu zněl, aby vyslyšel. Pána jsem hledal v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal...
Žalmy 78:34...zkrátil hrůzami. Když je však hubil, pilně ho hledali, vraceli se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli si,...
Žalmy 83:17...tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali. Na věčné časy se stydí a děsí, samou hanbou ...
Žalmy 105:3...chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář...
Žalmy 105:4...se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co...
Žalmy 119:2...svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho...
Žalmy 119:10...Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si...
Žalmy 119:176...tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudilhledej - jsem tvůj služebník, nezapomínám na tvé...
Žalmy 143:9...jsem. Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť...
Přísloví 1:19... na vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví. Moudrost...
Přísloví 8:17...zemi. miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo  hledají, jistě naleznou. Bohatství a sláva se nachází u...
Přísloví 11:27... požehnání se snáší na toho, kdo je prodává. Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká...
Přísloví 14:9... Hlupáci mají legraci z provinění, poctiví ale hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkost,...
Kazatel 3:6...sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat...
Kazatel 12:10... zkoumal a také upravil mnohá přísloví. Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výroky....
Píseň 3:1...toužila za nocí po tom, kterého z duše milujiHledala jsem ho, ale nenašla. A tak vstanu a město...
Píseň 3:2...i náměstích po tom, kterého z duše milujiHledala jsem ho, ale nenašla. Našli strážní, co město...
Píseň 5:6...zmizel, odešel - duše opustila spolu s nímHledala jsem ho, ale nenašla, volala jsem ho, a on se...
Píseň 6:1...Kam se obrátil tvůj miláček, abychom jej s tebou hledali? Můj milý sešel do své zahrady k záhonům koření,...
Izaiáš 9:12...k tomu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěli. Proto Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas,...
Izaiáš 16:5...stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o...
Izaiáš 26:9... duše v noci touží po tobě, můj duch  hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé...
Izaiáš 26:16... rozšířil jsi všechny naše hranice! Hospodinehledali ve svém soužení, když jsi je napomínal, šeptali...
Izaiáš 30:2... aniž se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlit....
Izaiáš 31:1...síry zapálí ji Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve...
Izaiáš 34:16...také supi se tam shromáždí, družka k druhoviHledejte v knize Hospodinově a čtěte! Ani jediný z nich...
Izaiáš 40:20...daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybíráhledá zručného řemeslníka, postaví modlu, co se nehýbá?...
Izaiáš 41:12...zahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je hledal, nenajdeš ty, kdo útočili na tebe. Budou jako nic a...
Izaiáš 41:17...bude chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým. Hospodin je vyslyším,...
Izaiáš 45:19...koutě země; neřekl jsem Jákobovým potomkům: "Hledejte v prázdnotě!" jsem Hospodin, mluvím...
Izaiáš 51:1... kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na...
Izaiáš 55:6...Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž oslavíHledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu,...
Izaiáš 58:2... domu Jákobovu jeho hřích. Den co den prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se...
Izaiáš 65:10...služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo  hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot...
Jeremiáš 6:13... Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží každý jen podvádí....
Jeremiáš 8:10... Vždyť od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží každý jen podvádí....
Jeremiáš 29:13...ke mně s modlitbami, vás vyslyším. Budete  hledat a najdete , když budete hledat celým srdcem....
Jeremiáš 50:4...se syny Judy; budou přicházet v pláči a budou hledat Hospodina, svého Boha. Budou se vyptávat na cestu k...
Jeremiáš 50:20...a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy,...
Pláč 1:6...nádhera. Její velmoži jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly prchají před svými pronásledovateli....
Pláč 3:25...k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé čekání na Hospodinovo spasení...
Ezechiel 7:25...svatyně budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za pohromou, zlá...
Ezechiel 22:30...a na přistěhovalcích páchají křivdu a bezprávíHledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a...
Ezechiel 26:21... odstrašujícím znamením a zanikneš. Budou  hledat, ale nikdo nikdy nenajde, praví Panovník...
Ezechiel 34:11... tak praví Panovník Hospodin: Hle - sám půjdu hledat své ovce a najdu je. Jako pastýř shledává své stádo,...
Daniel 2:13...to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovathledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili. Když...
Daniel 9:3... Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v pytlovině a...
Ozeáš 2:9...milenci se požene, ale nedožene je, bude je hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne: "Vrátím se zpátky za...
Ozeáš 3:5...efodu a bůžků. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v...
Ozeáš 5:6...a kravami se za Hospodinem vydají; budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko. Hospodinu...
Ozeáš 5:15... dokud jim jejich vina nedojde a nezačnou znovu hledat . Tehdy pak ve svých úzkostech budou hledat...
Ozeáš 10:12...a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas hledat Hospodina je přece zde, přijde a spravedlností...
Amos 5:4...jen deset. Toto praví Hospodin domu IzraeleHledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu...
Amos 5:6...totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbudeHledejte Hospodina, žijete! se na dům Josefův nevrhne...
Amos 5:14...bude v době mlčet - ty časy budou zléHledejte dobré, a ne zlé, žijete! Hospodin, Bůh zástupů,...
Amos 8:12...plahočit a od severu bloudit na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. V ten den budou...
Nahum 3:11...opilec, úplně bez sebe. I ty se budeš potácethledat skrýš před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti jsou...
Sofoniáš 2:3...dříve než na vás dopadne den Hospodinova hněvuHledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří se jeho...
Zachariáš 8:21...slovy: ‚Pojďme prosit Hospodina o přízeň, pojďme hledat Hospodina zástupů! I půjdu!' Tak budou přicházet...
Zachariáš 8:22...veliké kmeny a mocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a prosily Hospodina o přízeň. Tak...
Zachariáš 11:16... který se nebude starat o ztracené, nebude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit...
Matouš 2:13... dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i...
Matouš 6:33...váš nebeský Otec , že to všechno potřebujeteHledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a...
Matouš 7:7...se a roztrhají vás. Proste a bude vám dánohledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť...
Matouš 7:8...otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás...
Matouš 12:43...vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místechhledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy si řekne: ‚Vrátím se...
Matouš 18:12...nenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen, říkám...
Matouš 26:16...mu třicet stříbrných. Od chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal. Prvního dne Svátku...
Matouš 26:59... Vrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti....
Matouš 28:5...mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak...
Marek 1:37...za ním. Když ho našli, řekli mu: "Všichni  hledají!" On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních...
Marek 3:32...mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venkuhledají ." On jim však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo...
Marek 11:18...to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen...
Marek 14:1...nekvašených chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili ho....
Marek 14:11...se a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne svátku...
Marek 14:55... Vrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic...
Marek 16:6...se vylekaly. On jim však řekl: "Nelekejte seHledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu....
Lukáš 2:44... že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli,...
Lukáš 2:45...a známými. Když ho však nenašli, vrátili sehledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu,...
Lukáš 2:48...matka. "Pohleď, tvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste...
Lukáš 2:49...a jsme zoufale hledali!" "Proč jste  hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v domě...
Lukáš 4:42...Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od...
Lukáš 11:9... A tak vám říkám: Proste a bude vám dánohledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý,...
Lukáš 11:10...vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás...
Lukáš 11:24...vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místechhledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do...
Lukáš 12:31...světa, ale váš Otec , že je potřebujeteHledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno...
Lukáš 13:6...člověk vysadil na své vinici fíkovník. Přišelhledal na něm ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej...
Lukáš 13:7...vinaři: ‚Podívej se, tři roky přicházímhledám na tom fíkovníku ovoce, ale marně. Poraz ho. Proč tu...
Lukáš 15:8... nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, svolá...
Lukáš 19:10...je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým...
Lukáš 19:47...kněží, znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničit. Nevěděli ale, jak to provést...
Lukáš 22:2...také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy...
Lukáš 22:6...ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup....
Lukáš 24:5...sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte si,...
Jan 1:38... Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se jich. Řekli mu: "Rabbi" (což se...
Jan 4:23...Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají,...
Jan 6:24...i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. Když ho pak našli na druhém břehu jezera,...
Jan 7:11...potají. Židovští představení ho na slavnosti hledali. "Kde je?" vyptávali se. V lidu se o něm vedlo...
Jan 7:18...zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebehledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který...
Jan 7:34...potom odejdu k Tomu, který poslal. Budete  hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete." "Kam...
Jan 7:36...učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete  hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete'?" V...
Jan 8:21...k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete  hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy...
Jan 8:50...ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a...
Jan 11:56...vzhůru do Jeruzaléma, aby se očistiliHledali tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi...
Jan 13:33...drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Budete  hledat, ale říkám vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam...
Jan 18:4... co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem ,"...
Jan 18:7..."To jsem ," ucouvli a padli k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!"...
Jan 18:8...vám řekl, že to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil...
Jan 20:15... "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, odpověděla: "Pane,...
Skutky 10:19...zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tři muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi...
Skutky 10:21...dolů k těm mužům a řekl: " jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí?" Odpověděli: "Setník Kornelius,...
Skutky 12:19...nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit a odebral se z...
Skutky 13:11...padla temná mlha, takže tápal kolem sebehledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co...
Skutky 15:17...trosky obnovím a vztyčím jej, aby ostatní lidé hledali Hospodina - všichni pohané jméno nesoucí, praví...
Skutky 17:5... vzbouřili město a přitáhli k Jásonovu domuHledali tam Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový...
Skutky 17:27...jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho...
Římanům 2:7...jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobrohledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm,...
Římanům 11:7...milost. Co dodat? Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni....
1. Korintským 1:22...bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného - pro...
Galatským 2:17...Zákona přece nikoho neospravedlní!" Když tedy hledáme ospravedlnění v Kristu, poněvadž se ukazuje, že i...
2. Timoteus 1:17...řetězy. Naopak, když přišel do Říma, usilovně  hledal, dokud nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den...
Židům 11:6... musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v...
1. Petr 5:8...protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí levhledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte,...
Zjevení 9:6... když bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale...

Slova obsahující hledal: hledal (28) hledala (4) hledali (35) hledalo (1) hledaly (2) nehledal (2) nehledali (3) neshledal (1) pohledal (1) prohledal (1) prohledali (3) shledal (5) shledali (1) vyhledal (3) vyhledali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |