Hledět

Hledám varianty 'hledět' [ hleďte (13) hleďme (1) hledíte (3) hledíš (1) hledím (2) hledí (16) hledět (4) hleděli (5) hleděl (2) hleď (12) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 29:32...Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na trápení...
Genesis 43:33... od prvorozeného po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce...
Exodus 25:40...tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlataHleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na...
Numeri 24:17...oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teďhledím na něj, i když ne zblízka: Vyjde hvězda z Jákoba,...
Numeri 28:19...býčky, jednoho berana a sedm ročních beránkůhleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte...
Numeri 28:31...zápalné oběti a moučné oběti, která k náležíhleďte, jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim...
Numeri 29:8...býčka, jednoho berana a sedm ročních beránkůhleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte...
Deuteronomium 7:16...které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš na  hledět s účastí - tak by ses octl v pasti a nakonec sloužil...
Deuteronomium 15:9..."Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal...
1. Samuel 12:1... Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a...
1. Samuel 18:9...mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se Saula...
2. Samuel 22:28... Ty sám zachraňuješ ubožáky, povýšené však hledíš ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou svící, sám...
1. Královská 12:16...nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se Izrael rozešel do svých...
2. Letopisů 10:16...nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se celý Izrael rozešel do...
2. Letopisů 20:12...proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a...
2. Letopisů 28:9...se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "Hospodin, Bůh vašich otců, se hněval na...
Job 22:20...pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich jmění je to tam, jejich bohatství oheň...
Job 39:29...hradem je. Odtud se rozhlíží za pokrmem, očima hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde jsou...
Žalmy 9:14...mu není lhostejný! Smiluj se, Hospodinehleď na trápení, z ruky protivníků, z bran smrti ...
Žalmy 14:2... není, kdo dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?...
Žalmy 25:15...jim dává poznání. K Hospodinu stále oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! Smiluj se, prosím, na...
Žalmy 25:18...v srdci nosím si, vysvoboď z mých úzkostíHleď na mou bídu, na trápení, všechny hříchy odpusť...
Žalmy 33:18... Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají, aby je vysvobozoval...
Žalmy 34:16...o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání....
Žalmy 45:11...manželka ofirským zlatem oděná. Poslyš, dcerohleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť...
Žalmy 53:3...páchají, není, kdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?...
Žalmy 64:7...naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka! Bůh po nich...
Žalmy 66:5...zpívat o jménu tvém! séla Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jak k lidem chová se! V...
Žalmy 68:17... hory skalnaté, hory bášanské! Proč závistivě hledíte, hory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj...
Žalmy 97:6...vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny národy. Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm,...
Žalmy 119:117... abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony,...
Žalmy 119:120... Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! Právem a spravedlností řídím se,...
Žalmy 119:153...o tvých svědectvích, že jsi je potvrdil navěky.  Hleď na trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na...
Žalmy 119:159...tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodinehleď, ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova...
Přísloví 4:25...jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy...
Přísloví 22:29...dávné mezníky, které tví otcové vztyčiliHleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách...
Přísloví 30:13...však není omyté. Je pokolení - ó jak povýšeně hledí, jak vysoko zvedá svoje obočí! Je pokolení s meči...
Kazatel 11:4...na sever. Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí. Tak jako nerozumíš cestě...
Izaiáš 6:9...lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějtehleďte a dívejte se, ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu...
Izaiáš 53:2... Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm...
Jeremiáš 3:12... vrať se, praví Hospodin; nebudu na vás hledět s nevolí. Jsem přece milosrdný, praví Hospodin, a...
Jeremiáš 51:61...přijdeš do Babylonu," řekl Jeremiáš Serajášovi, "hleď, abys tam všechna tato slova nahlas přečetl. Předtím...
Zachariáš 9:1...a spočine v Damašku. (Vždyť k Hospodinu hledí všichni lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k...
Matouš 18:10...vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký...
Matouš 24:6... uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkáchhleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to...
Marek 4:12...vně, se to všechno děje v podobenstvích, abyhleděli a hleděli, ale nechápali, poslouchali a slyšeli,...
Lukáš 8:10... k ostatním ale mluvím v podobenstvích, abyhleděli, ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli.' Zrno v...
Skutky 1:11...v bílém rouchu a řekli jim: "Co tu stojítehledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl...
Skutky 2:7...svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci?...
Skutky 3:12..."Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností...
Filipským 2:21...o vás tak opravdovou starost. Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale...
Koloským 4:17...přečtěte ten laodikejský. Archipovi vyřiďte: "Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal." ,...
Židům 3:1...svatí bratři, společníci v nebeském povoláníhleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše,...
Židům 8:5...sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který jsi viděl na této...
Židům 12:25...ke skropení krví, která mluví lépe než ÁbelovaHleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže...
1. Petr 1:17...jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcemhleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné...
1. Petr 3:12...o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám,...
Zjevení 22:4...trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |