Hlavu

Hledám varianty 'hlavu' [ hlavy (72) hlavu (158) hlavou (46) hlavě (42) hlavami (14) hlavách (6) hlava (21) hlav (5) ]. Nalezen 341 verš.
Genesis 3:15...i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy...
Genesis 28:11...na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík...
Genesis 28:18...ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol...
Genesis 40:16...Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo...
Genesis 40:17...pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu:...
Genesis 40:19...jsou tři dny. za tři dny farao připravíhlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!"...
Genesis 47:31..."Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael sehlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi...
Genesis 48:14...však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici na hlavu...
Genesis 48:17... že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji...
Genesis 48:18...ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu,...
Genesis 49:26...mých rodičů k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť přijdou, na temeno vyvoleného z...
Exodus 12:9...nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána....
Exodus 28:32...celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako otvor...
Exodus 28:40...Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich...
Exodus 29:6...i náprsník a opášeš ho tkaným pásem efodu. Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu...
Exodus 29:7... Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim...
Exodus 29:9... Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne věčným ustanovením. Takto...
Exodus 29:10...býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu...
Exodus 29:15...berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář...
Exodus 29:17...a nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílůmhlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to...
Exodus 29:19...berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš ...
Exodus 38:26...1 775 šekelů, podle šekelu svatyně. Jeden bekahlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od...
Exodus 39:28... kmentový turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze soukaného kmentu a vyšívanou šerpu...
Leviticus 1:4...došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí...
Leviticus 1:8...na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou....
Leviticus 1:12...všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni...
Leviticus 1:15...přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta...
Leviticus 3:2...samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání;...
Leviticus 3:8...jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi...
Leviticus 3:13... přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak...
Leviticus 4:4...ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme...
Leviticus 4:11... Celý zbytek býčka - jeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor...
Leviticus 4:15...obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný kněz...
Leviticus 4:24...darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí...
Leviticus 4:29...svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné...
Leviticus 4:33... přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na...
Leviticus 5:8...k oběti za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích...
Leviticus 8:9...náprsník a do náprsníku vložil urim a tumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý...
Leviticus 8:12... Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom Mojžíš nechal...
Leviticus 8:13... přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčka k...
Leviticus 8:14...hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak...
Leviticus 8:18...oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze...
Leviticus 8:20... Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti a nohy...
Leviticus 8:22... a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a...
Leviticus 9:13... Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na dílyhlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a...
Leviticus 13:12...tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho...
Leviticus 13:29... Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled...
Leviticus 13:30...- je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne...
Leviticus 13:44...prohlásit za nečistého, neboť je postižen na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený...
Leviticus 14:18...odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem...
Leviticus 14:29...odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná...
Leviticus 16:4...ni plátěné spodky, přepáše se plátěnou šerpouhlavu si ovine plátěným turbanem. Jsou to svatá roucha; než...
Leviticus 16:21...toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny...
Leviticus 21:5...se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat...
Leviticus 21:10...je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit...
Leviticus 24:14... Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům...
Numeri 1:4...pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří...
Numeri 3:47...počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To...
Numeri 6:5... Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení...
Numeri 6:7... bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého...
Numeri 6:9...smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v...
Numeri 6:11...při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu....
Numeri 8:12...službu Hospodinu. Levité pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a...
Numeri 25:15...žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvil...
Deuteronomium 14:1... Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe...
Deuteronomium 21:12...ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata....
Deuteronomium 28:13... ale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole...
Deuteronomium 28:23...pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo. Hospodin...
Deuteronomium 28:35...nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy k patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si...
Deuteronomium 28:44... On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdou,...
Deuteronomium 32:10...kvílící. Obklopil jej a pečoval o něj, jak okohlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdem a...
Deuteronomium 32:42...se jejich masem nasytí, krví padlých i zajatýchhlavami nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako...
Deuteronomium 33:16...plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, na hlavě Josefově nechť spočine, na temeni vyvoleného z...
Deuteronomium 33:20...rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s ramenemhlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díl, jenž je...
Jozue 2:19...ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl...
Jozue 7:6...večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč...
Jozue 11:10...a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch království.) Všechno živé v něm pobili...
Soudců 5:26...po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránu, rozbila hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám klesl, svalil...
Soudců 7:25...skály a Zeeba u Vlčího lisu. Orebovu a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. ...
Soudců 8:28... Midián se ale před syny Izraele musel pokořithlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po...
Soudců 9:49... Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji nad hlavou, takže všichni lidé v Šechemské věži zahynuli - na...
Soudců 9:53...zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku. Abimelech k sobě rychle zavolal...
Soudců 9:57...zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova. ...
Soudců 12:1...vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s...
Soudců 13:5...nic nečistého. Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude od matčina...
Soudců 15:8...nepřestanu, dokud se vám nepomstím!" A bil je hlava nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešel a usadil se...
Soudců 16:13...Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych slabý...
Soudců 16:14..." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do osnovy a utáhla kolíkem. Vtom na něj...
Soudců 16:17...k smrti dost. Tehdy všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od matčina lůna...
Soudců 16:19...Samsona na klíně a zavolala někoho, muhlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla a podmanila;...
Soudců 16:22...mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby...
1. Samuel 1:11... pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před...
1. Samuel 4:12...a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u...
1. Samuel 5:4...k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom...
1. Samuel 9:2... že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se...
1. Samuel 10:1...vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin právě pomazal za...
1. Samuel 10:23...pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám...
1. Samuel 14:45...tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas muhlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid...
1. Samuel 17:5...Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového...
1. Samuel 17:38...Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David...
1. Samuel 17:46...Hospodin sevře do ruky, zabiju a useknu ti hlavu. Mrtvoly filištínského vojska dnes nechám ptákům a...
1. Samuel 17:51...meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali...
1. Samuel 17:54... vyplenili jejich tábořiště. David potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj...
1. Samuel 17:57...vrátil, Abner ho vzal a přivedl před SaulaHlavu Filištína ještě držel v ruce. "Čípak jsi syn,...
1. Samuel 19:13...sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm....
1. Samuel 19:16...přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč...
1. Samuel 23:5...do Keily, pustil se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich stáda a osvobodil...
1. Samuel 25:39...zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom David poslal pro Abigail a nabídl , že si...
1. Samuel 26:7...ležení a kopí měl zaražené do země hnedhlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal...
1. Samuel 26:11...Vezmi raději to kopí i džbán na vodu, co hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy...
1. Samuel 26:12... a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml,...
1. Samuel 26:16... kde je královo kopí a ten džbán vody, co mělhlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas,...
1. Samuel 29:4...nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém...
1. Samuel 31:9... našli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské...
2. Samuel 1:2...muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se....
2. Samuel 1:10...jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem muhlavy korunu a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem, můj...
2. Samuel 1:16... Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil...
2. Samuel 2:16...vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně...
2. Samuel 3:8...Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho...
2. Samuel 3:29...jde o krev Abnera, syna Nerova. padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě...
2. Samuel 4:7...ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli...
2. Samuel 4:8... ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítele, který ti...
2. Samuel 4:12...a pověsili je u rybníka v Hebronu. Iš-bošetovu hlavu pak vzali a pohřbili ji v Hebronu do Abnerova hrobu. ...
2. Samuel 12:30...na ni a dobyl ji. Potom sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlata. Měla na sobě drahokam,...
2. Samuel 13:19...královy panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě roztrhla....
2. Samuel 14:11..."Jakože je živ Hospodin, tvému synovi nespadnehlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi...
2. Samuel 14:25...nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy...
2. Samuel 15:30...stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakalhlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli s ním, si...
2. Samuel 15:32...mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi...
2. Samuel 16:9...pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho,...
2. Samuel 20:21..." odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na...
2. Samuel 20:22...na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a...
1. Královská 1:52...čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne muhlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého,...
1. Královská 2:32...prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže spravedlivější a lepší, než...
1. Královská 2:33... nevěděl. To krveprolití provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho...
1. Královská 2:37...Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl...
1. Královská 2:44...ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude...
1. Královská 14:9... jimiž jsi popouzel. Protožes zahodil za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím...
1. Královská 18:42...na vrchol Karmelu a schoulil se na zemihlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se...
1. Královská 19:6...mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a...
1. Královská 20:31...bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinouhlavy si ovážeme provazem a vzdáme se izraelskému králi....
1. Královská 20:32... ponechá naživu." A tak opásáni pytlovinou a s hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a...
2. Královská 4:19...za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec mládenci,...
2. Královská 6:25...veliký hlad. Obléhání pokračovalo, byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra a čtvrt dížky "holubího...
2. Královská 6:31...ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijdehlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se...
2. Královská 6:32...ten vrahoun někoho poslal, aby připravilhlavu. Dávejte pozor; ten posel přijde, zavřete za ním...
2. Královská 9:3... Tam vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za...
2. Královská 9:6...A tak vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
2. Královská 10:6...jste se mnou a chcete poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za...
2. Královská 10:7...syny a všech sedmdesát jich povraždili. Jejich hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do Jizreelu. K...
2. Královská 10:8... K Jehuovi přišel posel a oznamoval: "Přinesli hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady...
2. Královská 11:12...k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále...
1. Letopisů 10:9...Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu...
1. Letopisů 12:20...přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito...
1. Letopisů 20:2...a zbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlata. Měla na sobě...
1. Letopisů 29:11...i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatství a sláva...
2. Letopisů 23:11...synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále...
Ezdráš 9:6...tvář, Bože můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců ...
Nehemiáš 3:36... jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství....
Nehemiáš 9:26... tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k...
Ester 6:8... na kterém jezdí král, s královskou korunou na hlavě. To roucho i koně svěří některému z králových...
Ester 6:12...paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a...
Ester 9:25...Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili na kůlech. Proto se...
Job 1:20...Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z...
Job 2:7...S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a...
Job 2:12...pláče, roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, létal k obloze. Sedm dní a sedm nocí s ním...
Job 10:15... Pokud jsem vinen, běda mi, nezvednu ale hlavu, i když jsem nevinný; přesycen jsem hanbou, zpitý...
Job 11:12...zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, divoká oslice zplodí člověka!' Když ale...
Job 16:4...řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých...
Job 19:9... Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mihlavy sňal. Boří ze všech stran, dokud nezajdu, mou...
Job 20:6...chvilkové. I kdyby jeho hrdost k nebi dosáhlahlavou oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno zmizí napořád -...
Job 22:29... obstojí, tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh...
Job 29:3...bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém...
Job 40:31...jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavy? Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a...
Žalmy 3:4... Hospodine, jsi okolo štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze...
Žalmy 7:17...nastražil. Jeho proradnost se k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho násilí! Hospodina budu za jeho...
Žalmy 22:8...se posmívá při pohledu na , pošklebuje sehlavou potřásá: "Spolehl na Hospodina, tak mu pomůže,...
Žalmy 23:5... Před zraky protivníků stůl mi prostírášhlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska...
Žalmy 27:6...svého stanu a na skálu vyzdvihne. Tehdy  hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho...
Žalmy 38:5...připravil kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno! ...
Žalmy 40:13...přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine,...
Žalmy 44:15...pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba...
Žalmy 50:17...Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s...
Žalmy 66:12...jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke...
Žalmy 69:5...bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří chtějí zničit, obviňují ...
Žalmy 74:13...jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil...
Žalmy 74:14...obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi...
Žalmy 83:3...jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo nenávidíhlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí...
Žalmy 109:25...a sesychá. Lidem jsem jenom pro posměchhlavami potřásají, když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj...
Žalmy 110:6...soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazíhlavy velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto hlavu...
Žalmy 110:7...velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne. Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit...
Žalmy 132:18... Jeho nepřátele obléknu v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna." Davidova poutní píseň. Jak je...
Žalmy 133:2...bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově tekoucí, po...
Žalmy 140:8...modlitby! Hospodine, Pane, mocná záchranohlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby...
Žalmy 140:10... nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo obkličujíhlavy zvedají - zrádností vlastních rtů jsou smeteni! ...
Žalmy 141:5...bije, jen jsem napomínán přítelem, mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím...
Přísloví 1:9...pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém. Nenech se...
Přísloví 4:9...ji k sobě přivineš. Svým půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky...
Přísloví 7:2...na příkazy a najdeš život, učení jak okohlavě chraň. Připoutej si je k prstům, vyryj do srdce...
Přísloví 16:1...slávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk ...
Přísloví 25:22... dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí....
Kazatel 9:8... jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou...
Píseň 2:6... neboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery...
Píseň 5:2... drahá, lásko , holubičko , dokonaláHlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí!...
Píseň 5:11...září jako rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho hlava je zlato nejčistší, vlnité kadeře jak černí havrani....
Píseň 7:6...nos jak libanonská věž k Damašku hledící. Tvá hlava vysoko jak Karmel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak...
Píseň 8:3...z granátových jablek svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by objímal. Zapřísahám vás, dcery...
Izaiáš 1:5...biti ještě víc? Proč se musíte stále protivitHlava je celá pokrytá ranami a srdce puká bolestí. Od...
Izaiáš 7:8...však praví: To se nestane, tak to nebudeHlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Recin. Za...
Izaiáš 7:9...bude Efraim rozdrcen, takže nebude národemHlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří Remaliášův syn....
Izaiáš 7:20...za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá. V ten den...
Izaiáš 9:13...hledat nechtěli. Proto Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou...
Izaiáš 9:14...i ocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je stařec a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži...
Izaiáš 15:2...Nad osudem Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny brady ostříhány, v pytlovině chodí v...
Izaiáš 19:15...opilec ve zvratcích. Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten den...
Izaiáš 22:12... vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!" A hle - radost a veselí,...
Izaiáš 29:10... zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako...
Izaiáš 58:5...Den, kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu naklánět a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle...
Izaiáš 59:17... Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho...
Jeremiáš 2:37...v Asýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdešhlavou v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé opory, žádnou...
Jeremiáš 8:23...proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by  hlava byla studnicí a oči slzí prameny, abych oplakával...
Jeremiáš 13:18...trůnů na zem; vaše skvostné koruny vám spadnouhlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci...
Jeremiáš 14:3...s prázdnými vědry; zklamáni a zahanbeni skrývají hlavu v dlaních. Půda je rozpukaná, protože v zemi neprší;...
Jeremiáš 14:4...neprší; rolníci proto samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouští v kraji mláďata, protože...
Jeremiáš 16:6...kvůli nim nebude dělat smuteční jizvy ani holit hlavy. Nikdo neuspořádá smuteční hostinu k útěše těch, kdo...
Jeremiáš 18:16...syčet úžasem. Každý, kdo tudy půjde, se zhrozíhlavou potřese. Jakoby větrem východním je před protivníkem...
Jeremiáš 23:19... Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se...
Jeremiáš 30:23... Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův planoucí...
Jeremiáš 47:5...pozůstatky z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na...
Jeremiáš 48:37... vždyť bude zničeno vše, co vyzískal! Každá hlava oholena, všechen vous ostříhán, všechny ruce samá...
Pláč 2:10...Dcery sionské sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu pokryli, oblečeni do pytloviny. Jeruzalémské panny...
Pláč 2:15...okolo, sprásknou nad tebou ruce. Hvízdnouhlavou potřesou nad Dcerou jeruzalémskou: "To že je to...
Pláč 3:54...můj život ukončit, zaházeli kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem ztracený! V...
Pláč 5:16...se změnil v truchlení. Koruna spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá,...
Ezechiel 1:22...ta kola měla v sobě ducha života. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi jako třpytivá...
Ezechiel 1:25...křídly, když vtom se nad klenbou nad jejich hlavami ozval hluk. Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami...
Ezechiel 1:26...ozval hluk. Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi podobného safírovému trůnu a nahoře na...
Ezechiel 7:18...oděvem bude pytlovina a přikryje je hrůza; každá hlava bude oholena a na všech tvářích hanba. Své stříbro...
Ezechiel 9:10...a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po...
Ezechiel 10:1..." Podíval jsem se a hle - nad klenbou nad hlavami cherubů bylo cosi jako safírový trůn. "Vejdi do...
Ezechiel 10:11...strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola a cestou nezatáčela. Celá jejich těla...
Ezechiel 11:21...a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin." Vtom cherubové s koly po...
Ezechiel 13:18...pásky pro každé zápěstí a zhotovují čelenky na hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte,...
Ezechiel 17:19...Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvu!...
Ezechiel 22:31...svého zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:15... Byli přepásaní na bedrech, zdobné turbany na hlavě a každý z nich vypadal jako babylonský velitel,...
Ezechiel 23:35...Protože jsi na zapomněla a hodila jsi za hlavu, poneseš následky své zvrhlosti a svého smilnění."...
Ezechiel 24:17...tiché sténání - nekonej žádné smuteční obřadyHlavu si pokrývej jako obvykle, na nohou si nech střevíce,...
Ezechiel 24:23...žádný závoj přes obličej, žádný smuteční chlébhlavy pokryté jako obvykle a na nohou střevíce. Žádné...
Ezechiel 27:30...do křiku, hořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypou, svíjet se budou v popelu. Ve smutku nad...
Ezechiel 27:31...se budou v popelu. Ve smutku nad tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou, s hořkostí budou plakat nad...
Ezechiel 29:18...svému vojsku tak těžkou službu, měli všichni hlavy odřené a rozlámaná ramena. On ani jeho vojsko však za...
Ezechiel 32:27...sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich...
Ezechiel 33:4...meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho...
Ezechiel 44:18...v chrámu, nesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách budou mít lněné turbany a kolem beder lněné spodky....
Ezechiel 44:20...svými rouchy neposvětili lid. Nesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátko....
Daniel 1:10...vrstevníci? Král by kvůli vám připravilhlavu!" Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého...
Daniel 2:32...vzhledu. Tyčila se před tebou a budila hrůzuHlava sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra...
Daniel 2:38...učinil vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to...
Daniel 3:27...muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a...
Daniel 7:6...na zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo...
Daniel 7:9...se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho...
Daniel 7:20...chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu...
Ozeáš 7:9... Jeho sílu stravují cizinci a on to netušíHlavu mu pokrývají šediny a on to netuší. Ačkoli pýcha...
Amos 8:10... Všechny vás obleču do pytloviny a všechny hlavy budou oholeny. Nechám zem truchlit jako nad...
Amos 9:1...jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je jim všem na hlavy...
Abdiáš 1:15...dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít...
Jonáš 2:6...ze všech stran, kolem dokola je hlubina,  hlava tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora...
Jonáš 4:6...popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle....
Jonáš 4:8...přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, omdléval. Bylo mu na umření. Říkal: "Radši zemřu,...
Micheáš 1:16...půjdou maršem do adulamské jeskyně. Ohol si hlavu ve smutku nad svými hýčkanými syny. Pořiď si lysinu...
Micheáš 2:3...- teď se nevykroutíte! Přestanete chodithlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí...
Nahum 3:5...praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou nahotu a královstvím tvou ostudu....
Abakuk 3:13...zlého domu jsi rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy po paty. séla Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy,...
Abakuk 3:14...jej od hlavy po paty. séla Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali...
Zachariáš 2:4...Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy...
Zachariáš 3:5...ti slavnostní roucho." Řekl jsem: "Vsaďte mu na hlavu čistý turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turban...
Zachariáš 6:11...nich stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova, se slovy: ‚Tak...
Matouš 5:36...toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo...
Matouš 6:17...svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný...
Matouš 8:20...a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol...
Matouš 10:30...Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců...
Matouš 14:8...matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli...
Matouš 14:11...Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji dívce a ta ji odnesla matce. Později...
Matouš 26:7...nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci, rozhořčili se: "K čemu...
Matouš 27:29...plášť. Upletli trnovou korunu, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a...
Matouš 27:30...Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť a...
Matouš 27:37...tam seděli a hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ,...
Matouš 27:39...a druhý po levici. Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a...
Marek 6:24...svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla matka. A tak hned spěchala...
Marek 6:25...žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým...
Marek 6:27... Hned poslal kata s příkazem, přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu...
Marek 6:28... Ten odešel, sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji dívce a ta ji dala své matce. Když...
Marek 12:4...tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na hlavě a zohavili. A tak poslal ještě dalšího. Toho zabili a...
Marek 14:3... A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili: "K čemu taková...
Marek 15:19..." žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu....
Marek 15:29...a druhého po levici. Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a...
Lukáš 7:46...vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti...
Lukáš 9:58...a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl:...
Lukáš 12:7... Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců....
Lukáš 21:18...budou všichni nenávidět, ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte...
Lukáš 21:28...to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl...
Jan 13:9...Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i rucehlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen...
Jan 19:2...upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním: " žije...
Jan 19:30...Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Bylo to v den příprav na obzvlášť...
Jan 20:7...ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. Když...
Jan 20:12...sedět dva anděly v bílém rouchu, jednohohlavy a druhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se ...
Skutky 10:17...zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní...
Skutky 18:6...si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, jsem od čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům...
Skutky 21:24...a zaplať za , co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic...
Římanům 12:20... dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej...
1. Korintským 11:3...předal. Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a...
1. Korintským 11:4...muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu Tomu, který je mu hlavou. Stejně tak...
1. Korintským 11:5... která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je hlavou; je to úplně...
1. Korintským 11:7... pak se tedy zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou...
1. Korintským 11:10... ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není...
1. Korintským 12:21...nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně jako hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás." Naopak! Mnohem...
2. Korintským 12:7... Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který ...
Efeským 1:22... Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž...
Efeským 4:15...lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech...
Efeským 5:23... poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je...
Koloským 1:18...on je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých,...
Koloským 2:10...Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. V něm jste také obřezáni, a...
Koloským 2:19...se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a...
1. Petr 2:13...veškerému lidskému zřízení, císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a...
Zjevení 1:14...a přepásaného na prsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako...
Zjevení 4:4...starců oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskání a...
Zjevení 9:7...podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře...
Zjevení 9:17...jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síryHlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel...
Zjevení 9:19...tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadihlavami, a těmi šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří nezemřeli...
Zjevení 10:1... jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako...
Zjevení 12:1...žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela...
Zjevení 12:3...jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho...
Zjevení 13:1...spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na...
Zjevení 13:3...sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána...
Zjevení 14:14...a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel...
Zjevení 17:3...šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a...
Zjevení 17:7... ženy i šelmy, která ji nese, jež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a...
Zjevení 17:9...objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm...
Zjevení 18:19...tomuto velikému městu?" Sypali si prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli: "Běda, běda, město...
Zjevení 19:12...i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |