Hlav

Hledám varianty 'hlav' [ hlavy (72) hlavu (158) hlavou (46) hlavě (42) hlavami (14) hlavách (6) hlava (21) hlav (5) ]. Nalezen 341 verš.
Genesis 3:15...i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy...
Genesis 28:11...na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík...
Genesis 28:18...ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol...
Genesis 40:16...Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo...
Genesis 40:17...pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu:...
Genesis 40:19...jsou tři dny. za tři dny farao připravíhlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!"...
Genesis 47:31..."Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael sehlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi...
Genesis 48:14...však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici na hlavu...
Genesis 48:17... že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji...
Genesis 48:18...ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu,...
Genesis 49:26...mých rodičů k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť přijdou, na temeno vyvoleného z...
Exodus 12:9...nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána....
Exodus 28:32...celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako otvor...
Exodus 28:40...Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich...
Exodus 29:6...i náprsník a opášeš ho tkaným pásem efodu. Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu...
Exodus 29:7... Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim...
Exodus 29:9... Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne věčným ustanovením. Takto...
Exodus 29:10...býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu...
Exodus 29:15...berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář...
Exodus 29:17...a nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílůmhlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to...
Exodus 29:19...berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš ...
Exodus 38:26...1 775 šekelů, podle šekelu svatyně. Jeden bekahlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od...
Exodus 39:28... kmentový turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze soukaného kmentu a vyšívanou šerpu...
Leviticus 1:4...došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí...
Leviticus 1:8...na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou....
Leviticus 1:12...všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni...
Leviticus 1:15...přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta...
Leviticus 3:2...samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání;...
Leviticus 3:8...jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi...
Leviticus 3:13... přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak...
Leviticus 4:4...ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme...
Leviticus 4:11... Celý zbytek býčka - jeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor...
Leviticus 4:15...obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný kněz...
Leviticus 4:24...darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí...
Leviticus 4:29...svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné...
Leviticus 4:33... přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na...
Leviticus 5:8...k oběti za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích...
Leviticus 8:9...náprsník a do náprsníku vložil urim a tumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý...
Leviticus 8:12... Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom Mojžíš nechal...
Leviticus 8:13... přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčka k...
Leviticus 8:14...hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak...
Leviticus 8:18...oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze...
Leviticus 8:20... Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti a nohy...
Leviticus 8:22... a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a...
Leviticus 9:13... Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na dílyhlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a...
Leviticus 13:12...tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho...
Leviticus 13:29... Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled...
Leviticus 13:30...- je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne...
Leviticus 13:44...prohlásit za nečistého, neboť je postižen na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený...
Leviticus 14:18...odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem...
Leviticus 14:29...odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná...
Leviticus 16:4...ni plátěné spodky, přepáše se plátěnou šerpouhlavu si ovine plátěným turbanem. Jsou to svatá roucha; než...
Leviticus 16:21...toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny...
Leviticus 21:5...se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat...
Leviticus 21:10...je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit...
Leviticus 24:14... Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům...
Numeri 1:4...pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří...
Numeri 3:47...počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To...
Numeri 6:5... Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení...
Numeri 6:7... bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého...
Numeri 6:9...smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v...
Numeri 6:11...při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu....
Numeri 8:12...službu Hospodinu. Levité pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a...
Numeri 25:15...žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvil...
Deuteronomium 14:1... Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe...
Deuteronomium 21:12...ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata....
Deuteronomium 28:13... ale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole...
Deuteronomium 28:23...pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo. Hospodin...
Deuteronomium 28:35...nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy k patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si...
Deuteronomium 28:44... On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdou,...
Deuteronomium 32:10...kvílící. Obklopil jej a pečoval o něj, jak okohlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdem a...
Deuteronomium 32:42...se jejich masem nasytí, krví padlých i zajatýchhlavami nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako...
Deuteronomium 33:16...plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, na hlavě Josefově nechť spočine, na temeni vyvoleného z...
Deuteronomium 33:20...rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s ramenemhlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díl, jenž je...
Jozue 2:19...ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl...
Jozue 7:6...večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč...
Jozue 11:10...a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch království.) Všechno živé v něm pobili...
Soudců 5:26...po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránu, rozbila hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám klesl, svalil...
Soudců 7:25...skály a Zeeba u Vlčího lisu. Orebovu a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. ...
Soudců 8:28... Midián se ale před syny Izraele musel pokořithlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po...
Soudců 9:49... Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji nad hlavou, takže všichni lidé v Šechemské věži zahynuli - na...
Soudců 9:53...zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku. Abimelech k sobě rychle zavolal...
Soudců 9:57...zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova. ...
Soudců 12:1...vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s...
Soudců 13:5...nic nečistého. Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude od matčina...
Soudců 15:8...nepřestanu, dokud se vám nepomstím!" A bil je hlava nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešel a usadil se...
Soudců 16:13...Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych slabý...
Soudců 16:14..." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do osnovy a utáhla kolíkem. Vtom na něj...
Soudců 16:17...k smrti dost. Tehdy všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od matčina lůna...
Soudců 16:19...Samsona na klíně a zavolala někoho, muhlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla a podmanila;...
Soudců 16:22...mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby...
1. Samuel 1:11... pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před...
1. Samuel 4:12...a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u...
1. Samuel 5:4...k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom...
1. Samuel 9:2... že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se...
1. Samuel 10:1...vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin právě pomazal za...
1. Samuel 10:23...pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám...
1. Samuel 14:45...tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas muhlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid...
1. Samuel 17:5...Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového...
1. Samuel 17:38...Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David...
1. Samuel 17:46...Hospodin sevře do ruky, zabiju a useknu ti hlavu. Mrtvoly filištínského vojska dnes nechám ptákům a...
1. Samuel 17:51...meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali...
1. Samuel 17:54... vyplenili jejich tábořiště. David potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj...
1. Samuel 17:57...vrátil, Abner ho vzal a přivedl před SaulaHlavu Filištína ještě držel v ruce. "Čípak jsi syn,...
1. Samuel 19:13...sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm....
1. Samuel 19:16...přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč...
1. Samuel 23:5...do Keily, pustil se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil. Odehnal jejich stáda a osvobodil...
1. Samuel 25:39...zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom David poslal pro Abigail a nabídl , že si...
1. Samuel 26:7...ležení a kopí měl zaražené do země hnedhlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal...
1. Samuel 26:11...Vezmi raději to kopí i džbán na vodu, co hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy...
1. Samuel 26:12... a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč. Nikdo si jich nevšiml,...
1. Samuel 26:16... kde je královo kopí a ten džbán vody, co mělhlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas,...
1. Samuel 29:4...nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém...
1. Samuel 31:9... našli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské...
2. Samuel 1:2...muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se....
2. Samuel 1:10...jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem muhlavy korunu a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem, můj...
2. Samuel 1:16... Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil...
2. Samuel 2:16...vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně...
2. Samuel 3:8...Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho...
2. Samuel 3:29...jde o krev Abnera, syna Nerova. padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě...
2. Samuel 4:7...ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli...
2. Samuel 4:8... ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítele, který ti...
2. Samuel 4:12...a pověsili je u rybníka v Hebronu. Iš-bošetovu hlavu pak vzali a pohřbili ji v Hebronu do Abnerova hrobu. ...
2. Samuel 12:30...na ni a dobyl ji. Potom sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlata. Měla na sobě drahokam,...
2. Samuel 13:19...královy panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě roztrhla....
2. Samuel 14:11..."Jakože je živ Hospodin, tvému synovi nespadnehlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi...
2. Samuel 14:25...nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy...
2. Samuel 15:30...stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakalhlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli s ním, si...
2. Samuel 15:32...mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi...
2. Samuel 16:9...pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho,...
2. Samuel 20:21..." odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na...
2. Samuel 20:22...na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a...
1. Královská 1:52...čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne muhlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého,...
1. Královská 2:32...prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže spravedlivější a lepší, než...
1. Královská 2:33... nevěděl. To krveprolití provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho...
1. Královská 2:37...Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl...
1. Královská 2:44...ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude...
1. Královská 14:9... jimiž jsi popouzel. Protožes zahodil za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím...
1. Královská 18:42...na vrchol Karmelu a schoulil se na zemihlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se...
1. Královská 19:6...mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a...
1. Královská 20:31...bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinouhlavy si ovážeme provazem a vzdáme se izraelskému králi....
1. Královská 20:32... ponechá naživu." A tak opásáni pytlovinou a s hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a...
2. Královská 4:19...za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec mládenci,...
2. Královská 6:25...veliký hlad. Obléhání pokračovalo, byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra a čtvrt dížky "holubího...
2. Královská 6:31...ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijdehlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se...
2. Královská 6:32...ten vrahoun někoho poslal, aby připravilhlavu. Dávejte pozor; ten posel přijde, zavřete za ním...
2. Královská 9:3... Tam vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za...
2. Královská 9:6...A tak vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
2. Královská 10:6...jste se mnou a chcete poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za...
2. Královská 10:7...syny a všech sedmdesát jich povraždili. Jejich hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do Jizreelu. K...
2. Královská 10:8... K Jehuovi přišel posel a oznamoval: "Přinesli hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady...
2. Královská 11:12...k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále...
1. Letopisů 10:9...Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu...
1. Letopisů 12:20...přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito...
1. Letopisů 20:2...a zbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlata. Měla na sobě...
1. Letopisů 29:11...i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatství a sláva...
2. Letopisů 23:11...synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále...
Ezdráš 9:6...tvář, Bože můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců ...
Nehemiáš 3:36... jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí v zemi vyhnanství....
Nehemiáš 9:26... tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k...
Ester 6:8... na kterém jezdí král, s královskou korunou na hlavě. To roucho i koně svěří některému z králových...
Ester 6:12...paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a...
Ester 9:25...Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili na kůlech. Proto se...
Job 1:20...Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z...
Job 2:7...S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a...
Job 2:12...pláče, roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, létal k obloze. Sedm dní a sedm nocí s ním...
Job 10:15... Pokud jsem vinen, běda mi, nezvednu ale hlavu, i když jsem nevinný; přesycen jsem hanbou, zpitý...
Job 11:12...zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, divoká oslice zplodí člověka!' Když ale...
Job 16:4...řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých...
Job 19:9... Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mihlavy sňal. Boří ze všech stran, dokud nezajdu, mou...
Job 20:6...chvilkové. I kdyby jeho hrdost k nebi dosáhlahlavou oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno zmizí napořád -...
Job 22:29... obstojí, tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh...
Job 29:3...bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém...
Job 40:31...jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavy? Opovaž se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a...
Žalmy 3:4... Hospodine, jsi okolo štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze...
Žalmy 7:17...nastražil. Jeho proradnost se k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho násilí! Hospodina budu za jeho...
Žalmy 22:8...se posmívá při pohledu na , pošklebuje sehlavou potřásá: "Spolehl na Hospodina, tak mu pomůže,...
Žalmy 23:5... Před zraky protivníků stůl mi prostírášhlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska...
Žalmy 27:6...svého stanu a na skálu vyzdvihne. Tehdy  hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho...
Žalmy 38:5...připravil kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno! ...
Žalmy 40:13...přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine,...
Žalmy 44:15...pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba...
Žalmy 50:17...Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s...
Žalmy 66:12...jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke...
Žalmy 69:5...bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří chtějí zničit, obviňují ...
Žalmy 74:13...jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil...
Žalmy 74:14...obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi...
Žalmy 83:3...jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo nenávidíhlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí...
Žalmy 109:25...a sesychá. Lidem jsem jenom pro posměchhlavami potřásají, když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj...
Žalmy 110:6...soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazíhlavy velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto hlavu...
Žalmy 110:7...velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne. Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit...
Žalmy 132:18... Jeho nepřátele obléknu v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna." Davidova poutní píseň. Jak je...
Žalmy 133:2...bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově tekoucí, po...
Žalmy 140:8...modlitby! Hospodine, Pane, mocná záchranohlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby...
Žalmy 140:10... nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo obkličujíhlavy zvedají - zrádností vlastních rtů jsou smeteni! ...
Žalmy 141:5...bije, jen jsem napomínán přítelem, mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím...
Přísloví 1:9...pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém. Nenech se...
Přísloví 4:9...ji k sobě přivineš. Svým půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky...
Přísloví 7:2...na příkazy a najdeš život, učení jak okohlavě chraň. Připoutej si je k prstům, vyryj do srdce...
Přísloví 16:1...slávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk ...
Přísloví 25:22... dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí....
Kazatel 9:8... jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou...
Píseň 2:6... neboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery...
Píseň 5:2... drahá, lásko , holubičko , dokonaláHlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí!...
Píseň 5:11...září jako rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho hlava je zlato nejčistší, vlnité kadeře jak černí havrani....
Píseň 7:6...nos jak libanonská věž k Damašku hledící. Tvá hlava vysoko jak Karmel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak...
Píseň 8:3...z granátových jablek svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by objímal. Zapřísahám vás, dcery...
Izaiáš 1:5...biti ještě víc? Proč se musíte stále protivitHlava je celá pokrytá ranami a srdce puká bolestí. Od...
Izaiáš 7:8...však praví: To se nestane, tak to nebudeHlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Recin. Za...
Izaiáš 7:9...bude Efraim rozdrcen, takže nebude národemHlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří Remaliášův syn....
Izaiáš 7:20...za Eufratem, totiž asyrského krále, a oholí vám hlavu i chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá. V ten den...
Izaiáš 9:13...hledat nechtěli. Proto Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou...
Izaiáš 9:14...i ocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je stařec a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži...
Izaiáš 15:2...Nad osudem Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny brady ostříhány, v pytlovině chodí v...
Izaiáš 19:15...opilec ve zvratcích. Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten den...
Izaiáš 22:12... vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!" A hle - radost a veselí,...
Izaiáš 29:10... zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako...
Izaiáš 58:5...Den, kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu naklánět a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle...
Izaiáš 59:17... Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho...
Jeremiáš 2:37...v Asýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdešhlavou v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé opory, žádnou...
Jeremiáš 8:23...proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by  hlava byla studnicí a oči slzí prameny, abych oplakával...
Jeremiáš 13:18...trůnů na zem; vaše skvostné koruny vám spadnouhlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci...
Jeremiáš 14:3...s prázdnými vědry; zklamáni a zahanbeni skrývají hlavu v dlaních. Půda je rozpukaná, protože v zemi neprší;...
Jeremiáš 14:4...neprší; rolníci proto samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouští v kraji mláďata, protože...
Jeremiáš 16:6...kvůli nim nebude dělat smuteční jizvy ani holit hlavy. Nikdo neuspořádá smuteční hostinu k útěše těch, kdo...
Jeremiáš 18:16...syčet úžasem. Každý, kdo tudy půjde, se zhrozíhlavou potřese. Jakoby větrem východním je před protivníkem...
Jeremiáš 23:19... Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se...
Jeremiáš 30:23... Hospodinova vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův planoucí...
Jeremiáš 47:5...pozůstatky z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na...
Jeremiáš 48:37... vždyť bude zničeno vše, co vyzískal! Každá hlava oholena, všechen vous ostříhán, všechny ruce samá...
Pláč 2:10...Dcery sionské sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu pokryli, oblečeni do pytloviny. Jeruzalémské panny...
Pláč 2:15...okolo, sprásknou nad tebou ruce. Hvízdnouhlavou potřesou nad Dcerou jeruzalémskou: "To že je to...
Pláč 3:54...můj život ukončit, zaházeli kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem ztracený! V...
Pláč 5:16...se změnil v truchlení. Koruna spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá,...
Ezechiel 1:22...ta kola měla v sobě ducha života. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi jako třpytivá...
Ezechiel 1:25...křídly, když vtom se nad klenbou nad jejich hlavami ozval hluk. Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami...
Ezechiel 1:26...ozval hluk. Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi podobného safírovému trůnu a nahoře na...
Ezechiel 7:18...oděvem bude pytlovina a přikryje je hrůza; každá hlava bude oholena a na všech tvářích hanba. Své stříbro...
Ezechiel 9:10...a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po...
Ezechiel 10:1..." Podíval jsem se a hle - nad klenbou nad hlavami cherubů bylo cosi jako safírový trůn. "Vejdi do...
Ezechiel 10:11...strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola a cestou nezatáčela. Celá jejich těla...
Ezechiel 11:21...a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin." Vtom cherubové s koly po...
Ezechiel 13:18...pásky pro každé zápěstí a zhotovují čelenky na hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte,...
Ezechiel 17:19...Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvu!...
Ezechiel 22:31...svého zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:15... Byli přepásaní na bedrech, zdobné turbany na hlavě a každý z nich vypadal jako babylonský velitel,...
Ezechiel 23:35...Protože jsi na zapomněla a hodila jsi za hlavu, poneseš následky své zvrhlosti a svého smilnění."...
Ezechiel 24:17...tiché sténání - nekonej žádné smuteční obřadyHlavu si pokrývej jako obvykle, na nohou si nech střevíce,...
Ezechiel 24:23...žádný závoj přes obličej, žádný smuteční chlébhlavy pokryté jako obvykle a na nohou střevíce. Žádné...
Ezechiel 27:30...do křiku, hořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypou, svíjet se budou v popelu. Ve smutku nad...
Ezechiel 27:31...se budou v popelu. Ve smutku nad tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou, s hořkostí budou plakat nad...
Ezechiel 29:18...svému vojsku tak těžkou službu, měli všichni hlavy odřené a rozlámaná ramena. On ani jeho vojsko však za...
Ezechiel 32:27...sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich...
Ezechiel 33:4...meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho...
Ezechiel 44:18...v chrámu, nesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách budou mít lněné turbany a kolem beder lněné spodky....
Ezechiel 44:20...svými rouchy neposvětili lid. Nesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátko....
Daniel 1:10...vrstevníci? Král by kvůli vám připravilhlavu!" Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého...
Daniel 2:32...vzhledu. Tyčila se před tebou a budila hrůzuHlava sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra...
Daniel 2:38...učinil vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to...
Daniel 3:27...muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a...
Daniel 7:6...na zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo...
Daniel 7:9...se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho...
Daniel 7:20...chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu...
Ozeáš 7:9... Jeho sílu stravují cizinci a on to netušíHlavu mu pokrývají šediny a on to netuší. Ačkoli pýcha...
Amos 8:10... Všechny vás obleču do pytloviny a všechny hlavy budou oholeny. Nechám zem truchlit jako nad...
Amos 9:1...jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je jim všem na hlavy...
Abdiáš 1:15...dělal, se stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít...
Jonáš 2:6...ze všech stran, kolem dokola je hlubina,  hlava tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora...
Jonáš 4:6...popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle....
Jonáš 4:8...přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, omdléval. Bylo mu na umření. Říkal: "Radši zemřu,...
Micheáš 1:16...půjdou maršem do adulamské jeskyně. Ohol si hlavu ve smutku nad svými hýčkanými syny. Pořiď si lysinu...
Micheáš 2:3...- teď se nevykroutíte! Přestanete chodithlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí...
Nahum 3:5...praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou nahotu a královstvím tvou ostudu....
Abakuk 3:13...zlého domu jsi rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy po paty. séla Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy,...
Abakuk 3:14...jej od hlavy po paty. séla Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali...
Zachariáš 2:4...Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy...
Zachariáš 3:5...ti slavnostní roucho." Řekl jsem: "Vsaďte mu na hlavu čistý turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turban...
Zachariáš 6:11...nich stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova, se slovy: ‚Tak...
Matouš 5:36...toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo...
Matouš 6:17...svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný...
Matouš 8:20...a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol...
Matouš 10:30...Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců...
Matouš 14:8...matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli...
Matouš 14:11...Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji dívce a ta ji odnesla matce. Později...
Matouš 26:7...nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci, rozhořčili se: "K čemu...
Matouš 27:29...plášť. Upletli trnovou korunu, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a...
Matouš 27:30...Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť a...
Matouš 27:37...tam seděli a hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ,...
Matouš 27:39...a druhý po levici. Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a...
Marek 6:24...svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla matka. A tak hned spěchala...
Marek 6:25...žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým...
Marek 6:27... Hned poslal kata s příkazem, přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu...
Marek 6:28... Ten odešel, sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji dívce a ta ji dala své matce. Když...
Marek 12:4...tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na hlavě a zohavili. A tak poslal ještě dalšího. Toho zabili a...
Marek 14:3... A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili: "K čemu taková...
Marek 15:19..." žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu....
Marek 15:29...a druhého po levici. Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a...
Lukáš 7:46...vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti...
Lukáš 9:58...a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl:...
Lukáš 12:7... Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců....
Lukáš 21:18...budou všichni nenávidět, ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte...
Lukáš 21:28...to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl...
Jan 13:9...Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i rucehlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen...
Jan 19:2...upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním: " žije...
Jan 19:30...Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Bylo to v den příprav na obzvlášť...
Jan 20:7...ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. Když...
Jan 20:12...sedět dva anděly v bílém rouchu, jednohohlavy a druhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se ...
Skutky 10:17...zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní...
Skutky 18:6...si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, jsem od čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům...
Skutky 21:24...a zaplať za , co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic...
Římanům 12:20... dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej...
1. Korintským 11:3...předal. Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a...
1. Korintským 11:4...muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu Tomu, který je mu hlavou. Stejně tak...
1. Korintským 11:5... která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je hlavou; je to úplně...
1. Korintským 11:7... pak se tedy zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou...
1. Korintským 11:10... ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není...
1. Korintským 12:21...nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně jako hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás." Naopak! Mnohem...
2. Korintským 12:7... Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který ...
Efeským 1:22... Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž...
Efeským 4:15...lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech...
Efeským 5:23... poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je...
Koloským 1:18...on je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých,...
Koloským 2:10...Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. V něm jste také obřezáni, a...
Koloským 2:19...se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a...
1. Petr 2:13...veškerému lidskému zřízení, císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a...
Zjevení 1:14...a přepásaného na prsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako...
Zjevení 4:4...starců oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskání a...
Zjevení 9:7...podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře...
Zjevení 9:17...jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síryHlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel...
Zjevení 9:19...tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadihlavami, a těmi šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří nezemřeli...
Zjevení 10:1... jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako...
Zjevení 12:1...žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela...
Zjevení 12:3...jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho...
Zjevení 13:1...spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na...
Zjevení 13:3...sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána...
Zjevení 14:14...a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel...
Zjevení 17:3...šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a...
Zjevení 17:7... ženy i šelmy, která ji nese, jež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a...
Zjevení 17:9...objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm...
Zjevení 18:19...tomuto velikému městu?" Sypali si prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli: "Běda, běda, město...
Zjevení 19:12...i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná...

Slova obsahující hlav: bezhlavost (1) bezhlavosti (1) hlav (5) hlava (21) hlavách (6) hlavami (14) hlavě (42) hlavic (5) hlavice (14) hlavici (2) hlavicí (1) hlavicích (1) hlavně (8) hlavní (10) hlavních (2) hlavním (2) hlavními (1) hlavou (46) hlavu (158) hlavy (72) nehlava (1) pohlaví (21) pohlavně (2) střemhlav (2) svéhlavé (1) svéhlavého (1) svéhlavý (1) tisícihlavých (1) tvrdohlavý (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |