Hlasem

Hledám varianty 'hlasem' [ hlasy (10) hlasu (3) hlasem (42) hlase (2) hlas (166) ]. Nalezeno 207 veršù.
Genesis 3:8...listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního...
Genesis 3:10... Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se...
Genesis 21:17...naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti,...
Genesis 22:18...všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli...
Genesis 26:5...na zemi.' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ...
Genesis 27:22...ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože...
Genesis 30:6...Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce....
Exodus 19:5... Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem...
Exodus 19:19...více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin...
Exodus 24:3...a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak...
Numeri 7:89...do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad...
Deuteronomium 4:12...slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit,...
Deuteronomium 4:33...o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel...
Deuteronomium 4:36...něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň,...
Deuteronomium 5:22...vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a nic k nim...
Deuteronomium 5:23...desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm,...
Deuteronomium 5:24...svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh...
Deuteronomium 5:25...může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník...
Deuteronomium 5:26...našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal...
Deuteronomium 18:16...den shromáždění, když jsi říkal: " neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten veliký oheň -...
Deuteronomium 33:7...je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodinehlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou...
Jozue 10:14...předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak...
Soudců 5:11... vy, kdo se ubíráte cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvců, co mezi napajedly vyprávějí o Hospodinových...
Soudců 18:3... Když k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy dovnitř a ptali...
1. Samuel 1:13...srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto ...
1. Samuel 8:7...Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale...
1. Samuel 24:17...tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" a hlasitě se rozplakal. "Jsi...
1. Samuel 26:17... co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" zavolal na něj....
2. Samuel 19:36...vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč by tvůj služebník ještě měl...
2. Samuel 22:14...se blesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácelhlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým...
1. Královská 8:55...s rukama vztaženýma k nebi, postavil se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď...
1. Královská 19:12...v něm nebyl Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm,...
1. Královská 19:13...postavil se u vchodu do jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi...
2. Královská 19:22...to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova!...
1. Letopisů 15:20... Jechiel, Uni, Eliab, Maasejáš a Benajáš vysokým hlasem na citery, zatímco Matitiáš, Elifleáš, Mikneáš,...
1. Letopisů 15:21... Jehiel i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry. Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své...
2. Letopisů 5:13...na trubky. Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina....
Nehemiáš 12:42...Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly veliké...
Job 4:16...před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je smrtelník v právu před Bohem? Je člověk...
Job 29:10...své řeči přerušili, ruku si kladli na ústahlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na patra. Kdo...
Job 37:2...chtělo z hrudi vyskočit. Jen si poslechněte jeho hlas hromový, dunění, jež z úst mu vychází! Pod celým nebem...
Job 37:4...bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlas, nic ho nezdrží....
Job 37:5...jeho hlas, nic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše chápání. Sněhu poroučí:...
Job 40:9...viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se ozdobit velebnou vznešeností,...
Žalmy 5:4...- k tobě se modlím! Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím. Ty...
Žalmy 6:1...předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svém,...
Žalmy 6:9...nepřátel. Odstupte ode , všichni zločincihlas mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje...
Žalmy 12:1...jeho obličej! Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá,...
Žalmy 18:14...a blesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácelhlas Nejvyššího zněl: krupobití a blesky plamenné! Deštěm...
Žalmy 19:4...poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do...
Žalmy 29:3...mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatostiHlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem...
Žalmy 29:4...hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustamiHlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je...
Žalmy 29:5...přichází v moci, hlas Hospodinův je nádhernýHlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin...
Žalmy 29:7...skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolíHlas Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá -...
Žalmy 29:8...Hospodinův srší ohněmhlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese...
Žalmy 29:9...pouští otřásá - kádešskou pouští třese HospodinHlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě...
Žalmy 46:1...chválí národy! Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů Korachových. Bůh je naše útočiště i síla...
Žalmy 58:6...mají uši zacpané, slova zaklínačů aby neslyšelihlas kouzelníků aby k nim nedoleh. V ústech jim, Hospodine,...
Žalmy 64:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Slyš, Božehlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel ochraňuj. Před...
Žalmy 66:8...séla Našemu Bohu, národy, dobrořečtehlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při...
Žalmy 68:34...Jezdci na dávných nebesích - slyšte, burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem...
Žalmy 77:2...předního zpěváka Jedutuna. Žalm AsafůvHlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl...
Žalmy 81:6...Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a...
Žalmy 88:14...v zemi bez vzpomínek? však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen...
Žalmy 93:3...sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá! Nad hřmění proudů...
Žalmy 116:1... Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu...
Žalmy 141:1..., Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je modlitba před tebou kadidlem...
Přísloví 1:20...venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných nárožích hlasitě vykřikuje, v...
Přísloví 8:1... Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek postává...
Přísloví 8:4...stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte, prosťáčci,...
Přísloví 31:8...myslet na své trápení. Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústa, suď...
Píseň 2:12...se ukazuje po zemi, čas prozpěvování je tuhlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody...
Píseň 2:14...nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj hlas je tolik lahodný, tvůj...
Píseň 8:13...v zahradách, druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! Pospěš, můj milý! Srnci či...
Izaiáš 6:4...zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil...
Izaiáš 6:8...a tvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !"...
Izaiáš 14:10...z jejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni hlasem jediným takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil...
Izaiáš 24:18... kdo zemi obýváš! Kdo uteče, zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach; kdo z propasti se...
Izaiáš 28:23...o záhubě všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře,...
Izaiáš 29:4...na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z prachu bude znít tvé...
Izaiáš 30:30...Izraele. Hospodin bude burácet svým majestátním hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s...
Izaiáš 30:31... s průtrží, lijákem a kroupami. Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému...
Izaiáš 33:3...a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se...
Izaiáš 37:23...to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova!...
Izaiáš 40:3...Hospodin dvojnásob za všechen jeho hříchHlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu,...
Izaiáš 40:6...lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý...
Izaiáš 42:2...vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu nezlomí,...
Izaiáš 58:1... Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu...
Izaiáš 66:6...se však hanby dočkají. Z města je slyšet hlukHlas je slyšet z chrámu! Hlas Hospodinův, který svým...
Jeremiáš 4:19...chvěje - nemohu zůstat mlčet! Slyšíš, dušehlas polnice? Troubí na poplach, do boje! Pohromu stíhá...
Jeremiáš 7:34...na jeruzalémských ulicích tehdy nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty, neboť z této...
Jeremiáš 10:13...vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat...
Jeremiáš 16:9...a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty. tomuto...
Jeremiáš 18:19...vůbec nedbejme!" Všimni si , Hospodine, slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na ...
Jeremiáš 22:20...na Libanon, dcero, křič, z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť jsou...
Jeremiáš 22:21...Tak je to s tebou od mládí, že neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví milenci...
Jeremiáš 25:10...zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncujihlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s...
Jeremiáš 30:19... Rozezní se odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalo, oslavím je,...
Jeremiáš 33:11...obyvatel i dobytka, se jednou znovu bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas těch,...
Jeremiáš 51:16...vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat...
Ezechiel 1:24...zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas Všemohoucího. Když se pohybovaly, znělo to jako hřmění...
Ezechiel 1:28... padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na nohy. Chci s...
Ezechiel 26:13...naházejí do vody. Tvé zvučné písně umlčímhlas tvé citery nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou...
Ezechiel 43:2...- od východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se...
Daniel 3:4...před sochou, kterou Nabukadnezar vztyčil, zvolal hlasatel mocným hlasem: "Lidé všech národů a jazyků,...
Daniel 4:11...Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho...
Daniel 4:28...Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare: Ztratil jsi...
Daniel 5:10...byli zděšení. Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do hodovní síně. " žiješ,...
Daniel 6:21... Jakmile se k přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela: "Danieli, služebníku živého Boha!...
Daniel 8:16...postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu to vidění!" Vykročil...
Daniel 9:11...tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v...
Daniel 10:6... paže a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Daniel jsem byl jediný,...
Daniel 10:9...a nemohl jsem se vzchopit. Potom zaburácel jeho hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v...
Micheáš 6:9...milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokořeHlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré):...
Nahum 2:14...spolkne meč. Vezmu ti kořist z celé zeměhlas tvých poslů se neozve!" Běda tomu městu vraždění!...
Ageus 1:12... i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť...
Zachariáš 3:4...oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: "Svlékněte mu...
Matouš 3:3...ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu!...
Matouš 3:17...holubice a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." ...
Matouš 12:19...národům. Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet nebude. Nalomenou třtinu nedolomí a...
Matouš 17:5...je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil....
Marek 1:3...tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána!...
Marek 1:11...na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."...
Marek 9:7...se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte." Hned...
Lukáš 3:4...je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu!...
Lukáš 3:22...podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení...
Lukáš 9:35...v tom oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte."...
Lukáš 9:36...Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte." Když ten hlas dozněl, našli tam jen samotného Ježíše. Zůstali zticha...
Lukáš 23:23...křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, se Pilát rozhodl jejich žádosti...
Jan 1:23...Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti...
Jan 3:8...narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s...
Jan 3:29...ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato radost se tedy naplnila. On...
Jan 5:25...Přichází chvíle, a je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako ...
Jan 5:28... kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k...
Jan 5:37...svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává,...
Jan 10:3...ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny...
Jan 10:4...před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť...
Jan 10:5...nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni...
Jan 10:16...z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec ...
Jan 10:27... protože nejste z mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a následují . jim dávám věčný život...
Jan 11:43...jsi poslal." Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven....
Jan 12:28... Otče, oslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam...
Jan 12:30...k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud...
Skutky 4:24...starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i...
Skutky 7:31... aby se lépe podíval, zazněl k němu Hospodinův hlas: ‚ jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a...
Skutky 9:4...obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč pronásleduješ?" Zeptal se:...
Skutky 9:7...doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země,...
Skutky 10:13...i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne...
Skutky 10:15...nejedl nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za...
Skutky 11:7...i šelmy, plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne...
Skutky 11:9...do úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil,...
Skutky 12:14...otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se...
Skutky 12:22...na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl,...
Skutky 13:27...ho však nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli...
Skutky 14:10...a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočil a...
Skutky 22:7...veliké světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješ?' Zeptal jsem...
Skutky 22:9...pronásleduješ.' Moji společníci viděli světlohlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se:...
Skutky 22:14...jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Přede všemi lidmi mu budeš svědkem toho,...
Skutky 26:14... Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Saule, proč ...
Římanům 10:18...neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." Ptám...
1. Tesalonickým 4:16...ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povelhlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a...
1. Timoteus 3:13... totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v...
Židům 12:19... temnotě a vichřici, k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k...
Židům 12:26... odvracíme-li se od Toho, který je z nebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou...
2. Petr 1:17...Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."...
2. Petr 1:18..." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně...
2. Petr 2:16...ovšem napomenut: němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to...
Zjevení 1:10...ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do...
Zjevení 1:12..." Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil...
Zjevení 1:15...plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavený v pecihlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a...
Zjevení 3:20... Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a...
Zjevení 4:1...dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co...
Zjevení 4:5...měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskáníhlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní...
Zjevení 5:2...Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její...
Zjevení 5:11...trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali...
Zjevení 5:12... Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a...
Zjevení 6:1...jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil jsem bílého koně a ten,...
Zjevení 6:6...váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři...
Zjevení 6:7...nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně...
Zjevení 7:2...a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi...
Zjevení 8:5...ohněm z oltáře a shodil ji na zem. Tehdy nastaly hlasy, hromobití, blýskání a zemětřesení. Těch sedm andělů...
Zjevení 9:13...Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří,...
Zjevení 10:3...nohou na moře a levou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo...
Zjevení 10:4...sedem hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to...
Zjevení 10:7...v něm, že nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, bude troubit, bude dokonáno Boží...
Zjevení 10:8... jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu...
Zjevení 11:12... vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel...
Zjevení 11:15...zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala královstvím...
Zjevení 11:19...truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskáníhlasy a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití. Na nebi...
Zjevení 12:10...andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a...
Zjevení 14:2...jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu...
Zjevení 14:7...národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla...
Zjevení 14:9...nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a...
Zjevení 14:13...přikázání a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle...
Zjevení 14:15...srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žni,...
Zjevení 14:18...anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj ostrý...
Zjevení 16:1...sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm...
Zjevení 16:17...číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a...
Zjevení 16:18...zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení - tak...
Zjevení 18:2...byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se...
Zjevení 18:4...jejího hýření." Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste unikli jejím...
Zjevení 18:22...Babylon, město veliké, tak nenávratně zanikneHlas hráčů na loutnu, zpěváků, pištců a trubačů v tobě...
Zjevení 18:23... Světlo lampy se v tobě nikdy nerozsvítíhlas ženicha a nevěsty v tobě nikdo neuslyší, neboť tví...
Zjevení 19:1...zavražděných na zemi." Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i...
Zjevení 19:6...kdo jej ctíte, malí i velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako...
Zjevení 19:17...anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďte,...
Zjevení 21:3...okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi...

Slova obsahující hlasem: hlasem (42) věhlasem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |