Hlas

Hledám varianty 'hlas' [ hlasy (10) hlasu (3) hlásili (1) hlásí (2) hlasem (42) hlase (2) hlas (166) ]. Nalezeno 210 veršù.
Genesis 3:8...listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního...
Genesis 3:10... Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se...
Genesis 21:17...naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti,...
Genesis 22:18...všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli...
Genesis 26:5...na zemi.' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ...
Genesis 27:22...ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože...
Genesis 30:6...Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce....
Exodus 19:5... Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem...
Exodus 19:19...více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin...
Exodus 24:3...a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak...
Numeri 7:89...do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad...
Deuteronomium 4:12...slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit,...
Deuteronomium 4:33...o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel...
Deuteronomium 4:36...něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň,...
Deuteronomium 5:22...vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a nic k nim...
Deuteronomium 5:23...desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm,...
Deuteronomium 5:24...svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh...
Deuteronomium 5:25...může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník...
Deuteronomium 5:26...našeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal...
Deuteronomium 18:16...den shromáždění, když jsi říkal: " neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten veliký oheň -...
Deuteronomium 33:7...je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodinehlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou...
Jozue 10:14...předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak...
Soudců 5:11... vy, kdo se ubíráte cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvců, co mezi napajedly vyprávějí o Hospodinových...
Soudců 18:3... Když k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy dovnitř a ptali...
1. Samuel 1:13...srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto ...
1. Samuel 8:7...Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale...
1. Samuel 24:17...tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" a hlasitě se rozplakal. "Jsi...
1. Samuel 26:17... co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" zavolal na něj....
2. Samuel 19:36...vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč by tvůj služebník ještě měl...
2. Samuel 22:14...se blesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácelhlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým...
1. Královská 8:55...s rukama vztaženýma k nebi, postavil se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď...
1. Královská 19:12...v něm nebyl Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm,...
1. Královská 19:13...postavil se u vchodu do jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi...
2. Královská 19:22...to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova!...
1. Letopisů 15:20... Jechiel, Uni, Eliab, Maasejáš a Benajáš vysokým hlasem na citery, zatímco Matitiáš, Elifleáš, Mikneáš,...
1. Letopisů 15:21... Jehiel i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry. Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své...
2. Letopisů 5:13...na trubky. Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina....
Nehemiáš 12:42...Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly veliké...
Job 4:16...před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je smrtelník v právu před Bohem? Je člověk...
Job 29:10...své řeči přerušili, ruku si kladli na ústahlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na patra. Kdo...
Job 37:2...chtělo z hrudi vyskočit. Jen si poslechněte jeho hlas hromový, dunění, jež z úst mu vychází! Pod celým nebem...
Job 37:4...bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlas, nic ho nezdrží....
Job 37:5...jeho hlas, nic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše chápání. Sněhu poroučí:...
Job 40:9...viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se ozdobit velebnou vznešeností,...
Žalmy 5:4...- k tobě se modlím! Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím. Ty...
Žalmy 6:1...předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svém,...
Žalmy 6:9...nepřátel. Odstupte ode , všichni zločincihlas mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje...
Žalmy 12:1...jeho obličej! Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá,...
Žalmy 18:14...a blesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácelhlas Nejvyššího zněl: krupobití a blesky plamenné! Deštěm...
Žalmy 19:4...poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do...
Žalmy 29:3...mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatostiHlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem...
Žalmy 29:4...hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustamiHlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je...
Žalmy 29:5...přichází v moci, hlas Hospodinův je nádhernýHlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin...
Žalmy 29:7...skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolíHlas Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá -...
Žalmy 29:8...Hospodinův srší ohněmhlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese...
Žalmy 29:9...pouští otřásá - kádešskou pouští třese HospodinHlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě...
Žalmy 46:1...chválí národy! Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů Korachových. Bůh je naše útočiště i síla...
Žalmy 58:6...mají uši zacpané, slova zaklínačů aby neslyšelihlas kouzelníků aby k nim nedoleh. V ústech jim, Hospodine,...
Žalmy 64:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Slyš, Božehlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel ochraňuj. Před...
Žalmy 66:8...séla Našemu Bohu, národy, dobrořečtehlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při...
Žalmy 68:34...Jezdci na dávných nebesích - slyšte, burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem...
Žalmy 77:2...předního zpěváka Jedutuna. Žalm AsafůvHlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl...
Žalmy 81:6...Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a...
Žalmy 88:14...v zemi bez vzpomínek? však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen...
Žalmy 93:3...sám! Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá! Nad hřmění proudů...
Žalmy 116:1... Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu...
Žalmy 141:1..., Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je modlitba před tebou kadidlem...
Přísloví 1:20...venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, na rušných nárožích hlasitě vykřikuje, v...
Přísloví 8:1... Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek postává...
Přísloví 8:4...stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte, prosťáčci,...
Přísloví 31:8...myslet na své trápení. Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústa, suď...
Píseň 2:12...se ukazuje po zemi, čas prozpěvování je tuhlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody...
Píseň 2:14...nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj hlas je tolik lahodný, tvůj...
Píseň 8:13...v zahradách, druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! Pospěš, můj milý! Srnci či...
Izaiáš 6:4...zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil...
Izaiáš 6:8...a tvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !"...
Izaiáš 14:10...z jejich trůnů všechny krále národů. Ti všichni hlasem jediným takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil...
Izaiáš 24:18... kdo zemi obýváš! Kdo uteče, zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach; kdo z propasti se...
Izaiáš 28:23...o záhubě všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád oře,...
Izaiáš 29:4...na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z prachu bude znít tvé...
Izaiáš 30:30...Izraele. Hospodin bude burácet svým majestátním hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s...
Izaiáš 30:31... s průtrží, lijákem a kroupami. Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému...
Izaiáš 33:3...a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se...
Izaiáš 37:23...to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova!...
Izaiáš 40:3...Hospodin dvojnásob za všechen jeho hříchHlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu,...
Izaiáš 40:6...lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý...
Izaiáš 42:2...vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu nezlomí,...
Izaiáš 58:1... Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu...
Izaiáš 66:6...se však hanby dočkají. Z města je slyšet hlukHlas je slyšet z chrámu! Hlas Hospodinův, který svým...
Jeremiáš 4:19...chvěje - nemohu zůstat mlčet! Slyšíš, dušehlas polnice? Troubí na poplach, do boje! Pohromu stíhá...
Jeremiáš 7:34...na jeruzalémských ulicích tehdy nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty, neboť z této...
Jeremiáš 10:13...vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat...
Jeremiáš 16:9...a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty. tomuto...
Jeremiáš 18:19...vůbec nedbejme!" Všimni si , Hospodine, slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na ...
Jeremiáš 22:20...na Libanon, dcero, křič, z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť jsou...
Jeremiáš 22:21...Tak je to s tebou od mládí, že neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví milenci...
Jeremiáš 25:10...zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncujihlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s...
Jeremiáš 30:19... Rozezní se odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalo, oslavím je,...
Jeremiáš 33:11...obyvatel i dobytka, se jednou znovu bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas těch,...
Jeremiáš 51:16...vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat...
Ezechiel 1:24...zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas Všemohoucího. Když se pohybovaly, znělo to jako hřmění...
Ezechiel 1:28... padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na nohy. Chci s...
Ezechiel 26:13...naházejí do vody. Tvé zvučné písně umlčímhlas tvé citery nikdy nezazní. Nechám z tebe jen holou...
Ezechiel 43:2...- od východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se...
Daniel 3:4...před sochou, kterou Nabukadnezar vztyčil, zvolal hlasatel mocným hlasem: "Lidé všech národů a jazyků,...
Daniel 4:11...Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho...
Daniel 4:28...Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare: Ztratil jsi...
Daniel 5:10...byli zděšení. Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do hodovní síně. " žiješ,...
Daniel 6:21... Jakmile se k přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela: "Danieli, služebníku živého Boha!...
Daniel 8:16...postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu to vidění!" Vykročil...
Daniel 9:11...tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v...
Daniel 10:6... paže a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Daniel jsem byl jediný,...
Daniel 10:9...a nemohl jsem se vzchopit. Potom zaburácel jeho hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v...
Micheáš 6:9...milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokořeHlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré):...
Nahum 2:14...spolkne meč. Vezmu ti kořist z celé zeměhlas tvých poslů se neozve!" Běda tomu městu vraždění!...
Ageus 1:12... i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť...
Zachariáš 1:11... Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hle - celá zem žije v klidu a...
Zachariáš 3:4...oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: "Svlékněte mu...
Matouš 3:3...ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu!...
Matouš 3:17...holubice a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." ...
Matouš 12:19...národům. Nebude se hádat ani křičet, jeho hlas na ulicích slyšet nebude. Nalomenou třtinu nedolomí a...
Matouš 17:5...je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil....
Marek 1:3...tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána!...
Marek 1:11...na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."...
Marek 9:7...se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte." Hned...
Lukáš 3:4...je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu!...
Lukáš 3:22...podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení...
Lukáš 9:35...v tom oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte."...
Lukáš 9:36...Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte." Když ten hlas dozněl, našli tam jen samotného Ježíše. Zůstali zticha...
Lukáš 23:23...křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, se Pilát rozhodl jejich žádosti...
Jan 1:23...Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti...
Jan 3:8...narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s...
Jan 3:29...ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato radost se tedy naplnila. On...
Jan 5:25...Přichází chvíle, a je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako ...
Jan 5:28... kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k...
Jan 5:37...svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává,...
Jan 10:3...ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny...
Jan 10:4...před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť...
Jan 10:5...nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni...
Jan 10:16...z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec ...
Jan 10:27... protože nejste z mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a následují . jim dávám věčný život...
Jan 11:43...jsi poslal." Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven....
Jan 12:28... Otče, oslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam...
Jan 12:30...k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud...
Skutky 4:24...starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i...
Skutky 7:31... aby se lépe podíval, zazněl k němu Hospodinův hlas: ‚ jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a...
Skutky 9:4...obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč pronásleduješ?" Zeptal se:...
Skutky 9:7...doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země,...
Skutky 10:13...i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne...
Skutky 10:15...nejedl nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za...
Skutky 11:7...i šelmy, plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne...
Skutky 11:9...do úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil,...
Skutky 12:14...otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se...
Skutky 12:22...na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl,...
Skutky 13:27...ho však nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli...
Skutky 14:10...a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočil a...
Skutky 17:7...všichni porušují císařské nařízení, protože se hlásí k jinému králi - Ježíšovi!" Ta slova dav i městské...
Skutky 22:7...veliké světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješ?' Zeptal jsem...
Skutky 22:9...pronásleduješ.' Moji společníci viděli světlohlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se:...
Skutky 22:14...jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Přede všemi lidmi mu budeš svědkem toho,...
Skutky 26:14... Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Saule, proč ...
Římanům 10:18...neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." Ptám...
1. Tesalonickým 4:16...ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povelhlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a...
1. Timoteus 2:10...dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Žena přijímá vyučování tiše a s...
1. Timoteus 3:13... totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v...
Židům 12:19... temnotě a vichřici, k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k...
Židům 12:26... odvracíme-li se od Toho, který je z nebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou...
2. Petr 1:17...Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."...
2. Petr 1:18..." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně...
2. Petr 2:16...ovšem napomenut: němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to...
Zjevení 1:10...ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do...
Zjevení 1:12..." Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil...
Zjevení 1:15...plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavený v pecihlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a...
Zjevení 3:20... Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a...
Zjevení 4:1...dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co...
Zjevení 4:5...měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskáníhlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní...
Zjevení 5:2...Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její...
Zjevení 5:11...trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali...
Zjevení 5:12... Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a...
Zjevení 6:1...jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil jsem bílého koně a ten,...
Zjevení 6:6...váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři...
Zjevení 6:7...nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně...
Zjevení 7:2...a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi...
Zjevení 8:5...ohněm z oltáře a shodil ji na zem. Tehdy nastaly hlasy, hromobití, blýskání a zemětřesení. Těch sedm andělů...
Zjevení 9:13...Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří,...
Zjevení 10:3...nohou na moře a levou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo...
Zjevení 10:4...sedem hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to...
Zjevení 10:7...v něm, že nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, bude troubit, bude dokonáno Boží...
Zjevení 10:8... jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu...
Zjevení 11:12... vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel...
Zjevení 11:15...zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala královstvím...
Zjevení 11:19...truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskáníhlasy a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití. Na nebi...
Zjevení 12:10...andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a...
Zjevení 14:2...jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu...
Zjevení 14:7...národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla...
Zjevení 14:9...nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a...
Zjevení 14:13...přikázání a Ježíšovy víry. Potom jsem uslyšel hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle...
Zjevení 14:15...srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žni,...
Zjevení 14:18...anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj ostrý...
Zjevení 16:1...sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte těch sedm...
Zjevení 16:17...číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a...
Zjevení 16:18...zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení - tak...
Zjevení 18:2...byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se...
Zjevení 18:4...jejího hýření." Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste unikli jejím...
Zjevení 18:22...Babylon, město veliké, tak nenávratně zanikneHlas hráčů na loutnu, zpěváků, pištců a trubačů v tobě...
Zjevení 18:23... Světlo lampy se v tobě nikdy nerozsvítíhlas ženicha a nevěsty v tobě nikdo neuslyší, neboť tví...
Zjevení 19:1...zavražděných na zemi." Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i...
Zjevení 19:6...kdo jej ctíte, malí i velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako...
Zjevení 19:17...anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďte,...
Zjevení 21:3...okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi...

Slova obsahující hlas: hlas (166) hlasatel (2) hlase (2) hlasem (42) hlasitě (57) hlasitého (5) hlasitěji (1) hlasitou (2) hlasitý (1) hlasitým (6) hlasitými (2) hlasoval (1) hlasu (3) hlasy (10) jednohlasně (1) nahlas (1) nesouhlasí (1) nesouhlasil (1) ohlas (1) ohlaste (3) rozhlaste (3) souhlasí (1) souhlasil (5) souhlasili (7) souhlasilo (2) souhlasím (3) souhlasíte (1) věhlas (5) věhlasem (1) věhlasné (2) věhlasní (2) věhlasný (1) věhlasu (1) vyhlaste (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |