Hlady

Hledám varianty 'hlady' [ hlady (7) hladu (20) hladové (4) hladem (36) hlad (68) ]. Nalezeny 123 verše.
Genesis 12:10...a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam...
Genesis 26:1...Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů...
Genesis 41:27...klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá...
Genesis 41:30...veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost...
Genesis 41:31...hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi...
Genesis 41:36...pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem."...
Genesis 41:50... neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je...
Genesis 41:54...sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale...
Genesis 41:56..."Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny...
Genesis 41:57...zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým...
Genesis 42:5...s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to...
Genesis 42:19...jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak...
Genesis 42:33...vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího...
Genesis 43:1...zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl...
Genesis 45:6...zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani...
Genesis 47:4...jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme,...
Genesis 47:13... po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země byla...
Genesis 47:20...totiž prodávali svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho...
Exodus 16:3...poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás...
Deuteronomium 8:3... nebo ne. Pokořoval a dopouštěl na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové,...
Deuteronomium 28:48...nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a tohladu a žízni, v nahotě a naprostém nedostatku. Vloží na...
Deuteronomium 32:24...je samým neštěstím, své šípy na vystřílímHladem budou vysíleni, horečkou stráveni i morem...
Růt 1:1... Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se...
2. Samuel 21:1... Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl:...
2. Samuel 24:13...a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat...
1. Královská 8:37...dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo...
1. Královská 18:2...tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce....
2. Královská 4:38...a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl...
2. Královská 6:25...proti Samaří a oblehl je. V Samaří nastal veliký hlad. Obléhání pokračovalo, byla oslí hlava za osmdesát...
2. Královská 7:4...smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme...
2. Královská 8:1... kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž...
2. Královská 25:3...dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba...
1. Letopisů 21:12...mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy bude stíhat meč tvých...
2. Letopisů 6:28...dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo...
2. Letopisů 20:9...na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého -...
2. Letopisů 32:11...' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož...
Nehemiáš 5:3... vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat...
Job 5:22... nebudeš se bát, když zhouba přichází. Zhouběhladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach....
Job 24:10...do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o...
Job 30:3...být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzíhladem vyzáblí vyprahlou zemí se toulají, nocí zkázy a...
Job 31:31...stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře...
Job 38:39...ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých peleších, když v...
Žalmy 59:16...běhají. Sem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle...
Žalmy 105:16...nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem hlad a odřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa...
Žalmy 146:7...právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči otvírá,...
Přísloví 6:30...haněn, když krade, aby nasytil svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je chycen, všechno své...
Přísloví 13:25...se nají do sytosti, břicho ničemů zůstanehladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří...
Přísloví 16:26... Člověk nádeničí, protože musí, jeho vlastní hlad ho pohání. Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech...
Přísloví 19:15...člověka k spánku; kdo je váhavý, zůstanehladu. Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je...
Izaiáš 5:13...mu chybí poznání; jeho urození budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí proto...
Izaiáš 8:21...světlo. Lid potom bude bloudit zemí zbědovanýhladový. Zoufalý hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit...
Izaiáš 14:30...ubozí konečně v bezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bráno, město...
Izaiáš 32:6... jak by o Hospodinu scestně promluvil, jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým....
Izaiáš 51:19...na tebe - a kdo lituje? Zkáza a zhoubahlad a meč - kdopak těší ? Tvoji synové leží v mrákotách...
Izaiáš 58:3...se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní...
Jeremiáš 11:22...padnou mečem, jejich synové a dcery pomřou hladem. V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže z...
Jeremiáš 14:12...a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečemhladem a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine, Pane...
Jeremiáš 14:13... "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte mečhlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím...
Jeremiáš 14:15... a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde mečhlad: Sami ti proroci zajdou mečem a hladem! Lid, kterému...
Jeremiáš 14:16... pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí - je ani jejich ženy,...
Jeremiáš 14:18...mečem pobití, vejdu-li do města, hle - vyčerpaní hlady! Proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic...
Jeremiáš 15:2...na smrt, zemře, kdo pod meč, ten pod meč, kdo do hladu, bude hladovět a kdo do zajetí, bude odvlečen. Sešlu...
Jeremiáš 16:4... takže zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Mečhlad s nimi skoncuje a na jejich mrtvolách se budou pást...
Jeremiáš 18:21...odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči napospas! jejich ženy ovdoví a...
Jeremiáš 21:7...(totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mor, mečhlad) do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou...
Jeremiáš 21:9...smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečemhladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům,...
Jeremiáš 24:10...nadávkou všude, kam je zaženu. Pošlu na mečhlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země,...
Jeremiáš 27:8...krále, takový národ budu trestat mečemhladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně...
Jeremiáš 27:13...Proč bys měl i se svým lidem umírat mečemhladem a morem, jak to Hospodin prohlásil o národu, který...
Jeremiáš 29:17...praví Hospodin zástupů - Hle, sesílám na mečhlad a mor! Naložím s nimi jako se shnilými fíky, jež jsou...
Jeremiáš 29:18...špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečemhladem a morem. Učiním je odstrašujícím příkladem pro...
Jeremiáš 32:24...k městu, aby ho dobyli! Město padne mečemhladem a morem do rukou Babyloňanů, kteří na něj útočí....
Jeremiáš 32:36...Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečemhladem a morem do rukou babylonského krále.' Toto však...
Jeremiáš 34:17...vám, praví Hospodin - svobodu pro meč, morhlad! Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna...
Jeremiáš 38:2...- Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečemhladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten...
Jeremiáš 38:9... Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!" Král na to...
Jeremiáš 42:16...stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se obáváte, takže tam v Egyptě zemřete. Všichni...
Jeremiáš 42:17...jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečemhladem a morem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne...
Jeremiáš 42:22... Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečemhladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit...
Jeremiáš 44:12...v Egyptě zahynou: padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po největší zemřou mečem nebo...
Jeremiáš 44:13... jako jsem zúčtoval s Jeruzalémem - mečemhladem a morem. Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usadit v...
Jeremiáš 44:18...úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečemhladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo...
Jeremiáš 44:27...Židé v Egyptě do posledního zemřou mečemhladem. Do judské země se pak z Egypta vrátí jen hrstka...
Jeremiáš 51:39...smečka lvů, lačně vrčí jak mladí lvi. se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu, opiji je, že se...
Jeremiáš 52:6...dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba...
Pláč 1:20...vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší sténání, nikdo ale netěší. Všichni...
Pláč 2:19...tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu dlaně! Pohleď,...
Pláč 4:9... Kdo padli mečem, jsou na tom líp než ti, kdo hladem padají; ti, kdo vykrváceli na svá zranění, než ti,...
Ezechiel 5:12...neušetřím ! Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím...
Ezechiel 5:16...Hospodin. Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě. Naložím vám hladu víc a...
Ezechiel 6:11...ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečemhladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude...
Ezechiel 6:12...padne mečem, a kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že ...
Ezechiel 7:15...celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve městě,...
Ezechiel 12:16...je po zemích. Hrstku z nich ušetřím před mečemhladem i morem, aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o...
Ezechiel 14:13...ni ruku a odřízl ji od chleba, poslal bych na ni hlad a vyhladil z lidi i dobytek, pak i kdyby v byli...
Ezechiel 14:21...na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - mečhlad, dravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil lidi i...
Ezechiel 34:29...setba slavně poroste. Nebudou v zemi trpět hladem a nebudou snášet posměch pohanů. Tehdy poznají,...
Ezechiel 36:29...také obilí a rozmnožím je. Nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste ...
Ezechiel 36:30... abyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné...
Joel 1:18...tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny...
Amos 8:11...dny, praví Panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení...
Matouš 12:1...Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli...
Matouš 12:3... co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby...
Matouš 15:32...tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle...
Matouš 21:18... Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale...
Marek 2:25... co udělal David, když měl se svými muži nouzihlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl...
Marek 8:3... tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli...
Marek 11:12...druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu,...
Lukáš 1:53...svrhl z trůnů a ponížené povýšilHladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou...
Lukáš 4:25...tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k...
Lukáš 6:3...nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné chleby...
Lukáš 15:14... Když všechno utratil, nastal v zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho...
Lukáš 15:17... u mého otce jídla nazbyt, a tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem...
Lukáš 21:11...veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. Před...
Skutky 7:11...přišel na celou egyptskou i kananejskou zem hlad a veliké soužení, takže naši otcové neměli co jíst....
Skutky 10:10...domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do...
Skutky 11:28...Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.) Učedníci...
Římanům 8:35...lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledováníhlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Pro tebe...
1. Korintským 4:11...slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme...
1. Korintským 11:34...scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé. Kdo  hlad, se nají doma, abyste se nescházeli k odsouzení....
2. Korintským 11:27...a vyčerpání, tolik bezesných nocí! Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je chlad a nahota. Kromě...
Zjevení 6:8...dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečemhladem, morem a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť,...
Zjevení 18:8...den proto přijdou její rány: smrt, nářekhlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |