Hladovět

Hledám varianty 'hladovět' [ hladovíte (1) hladovíme (1) hladoví (10) hladovět (8) hladověli (2) hladověl (3) hladovějí (2) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 41:55... ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o...
1. Samuel 2:5... Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví, lačnět přestali. Neplodné sedm narodí se, matka...
2. Samuel 17:29...k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví. David pak sečetl své vojsko a...
2. Královská 7:12...povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak opustili tábor a skryli se v poli. Říkají...
Nehemiáš 9:15...a zákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl...
Job 18:12...ho děsí hrůzy, lepí se mu na patyHladoví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. Jeho...
Žalmy 34:11...nic neschází. I draví lvi někdy strádajíhladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí....
Žalmy 50:12...jsou mým vlastnictvím. Nepožádám , i kdybych hladověl - mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím...
Žalmy 107:5...opuštěných, nemohli najít město k bydleníHladoví byli a trpěli žízní, umdlévali slabostí. Volali...
Žalmy 107:9...uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí...
Žalmy 107:36...zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení. Oseli pole, vinice...
Přísloví 25:21...do rány - totéž je truchlivému zpívat písničkyHladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej...
Izaiáš 44:12...modlu kladivy, dře se s ze všech sil. Přitom hladoví k umdlení ani se nenapije, se vysílí. Řezbář...
Izaiáš 49:10...pastvu na všech pustých návrších; nebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim, neboť...
Izaiáš 58:5...je půst, který se líbí mně? Den, kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu naklánět a stlát si pytlem...
Izaiáš 65:13...Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle, moji služebníci budou pít, vy však budete...
Jeremiáš 15:2... kdo pod meč, ten pod meč, kdo do hladu, bude hladovět a kdo do zajetí, bude odvlečen. Sešlu na čtvero...
Jeremiáš 42:14...boje, neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte...
Matouš 5:6... neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni....
Matouš 25:35...pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste...
Matouš 25:42...je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali...
Lukáš 6:21...vám patří Boží království. Blaze vám, kteří teď hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď...
Lukáš 6:25... Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete...
Jan 6:35...chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve , nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem...
Římanům 12:20...zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej...
1. Korintským 11:21... k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To...
Zjevení 7:16...trůnu, bude přebývat mezi nimi. Nebudou nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |