Hladovému

Hledám varianty 'hladovému' [ hladovým (3) hladových (3) hladový (5) hladoví (10) hladovému (3) hladového (2) hladové (4) hladová (1) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 45:11... Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic,...
1. Samuel 2:5... Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví, lačnět přestali. Neplodné sedm narodí se, matka...
2. Samuel 17:29...k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví. David pak sečetl své vojsko a...
Job 5:5...budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i zprostřed trní ji uchvátí, jeho bohatství...
Job 18:12...ho děsí hrůzy, lepí se mu na patyHladoví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. Jeho...
Job 22:7...jejich plášť, žíznivému jsi vodu nedávalhladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět,...
Žalmy 33:19...je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách hladových. Naše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc...
Žalmy 37:19...navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí. Ničemové však budou zahubeni,...
Žalmy 107:5...opuštěných, nemohli najít město k bydleníHladoví byli a trpěli žízní, umdlévali slabostí. Volali...
Žalmy 107:9...uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví! Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí...
Přísloví 25:21...do rány - totéž je truchlivému zpívat písničkyHladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej...
Přísloví 27:7...polibky od soka. Sytý i pláství medu pohrdáhladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený...
Kazatel 6:7... nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová. Jakou výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je...
Izaiáš 8:21...světlo. Lid potom bude bloudit zemí zbědovanýhladový. Zoufalý hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit...
Izaiáš 9:19...vlastních příbuzných. Krájel napravo, zůstal hladový, hltal nalevo, a chce víc. Manases Efraima, Efraim...
Izaiáš 29:8...když lačný sní o tom, jak , ale probudí se hladový a jako když žíznivý sní o pití, ale probudí se...
Izaiáš 32:6... jak by o Hospodinu scestně promluvil, jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým....
Izaiáš 44:12...modlu kladivy, dře se s ze všech sil. Přitom hladoví k umdlení ani se nenapije, se vysílí. Řezbář...
Izaiáš 58:7... takže každé jho zlomíte? Nemáš se radějihladovým o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům...
Izaiáš 58:10...útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zléhladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše ztrápené,...
Izaiáš 65:13...Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle, moji služebníci budou pít, vy však budete...
Ezechiel 18:7...si, co mu nepatří, dělí se o chlébhladovým a dává šaty nahým, nepůjčuje jako lichváři a...
Ezechiel 18:16...si, co mu nepatří, dělí se o chlébhladovým a dává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým...
Matouš 15:32...tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle...
Matouš 25:37...ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít?...
Matouš 25:44....' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo...
Marek 8:3... tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli...
Lukáš 1:53...svrhl z trůnů a ponížené povýšilHladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou...
Římanům 12:20...zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej...
1. Korintským 11:21... k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To...
Filipským 4:12...všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytýhladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |