Hlad

Hledám varianty 'hlad' [ hlady (7) hladu (20) hladové (4) hladem (36) hlad (68) ]. Nalezeny 123 verše.
Genesis 12:10...a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam...
Genesis 26:1...Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů...
Genesis 41:27...klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá...
Genesis 41:30...veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost...
Genesis 41:31...hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi...
Genesis 41:36...pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem."...
Genesis 41:50... neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je...
Genesis 41:54...sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale...
Genesis 41:56..."Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny...
Genesis 41:57...zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým...
Genesis 42:5...s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to...
Genesis 42:19...jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak...
Genesis 42:33...vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího...
Genesis 43:1...zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl...
Genesis 45:6...zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani...
Genesis 47:4...jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme,...
Genesis 47:13... po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země byla...
Genesis 47:20...totiž prodávali svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho...
Exodus 16:3...poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás...
Deuteronomium 8:3... nebo ne. Pokořoval a dopouštěl na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové,...
Deuteronomium 28:48...nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a tohladu a žízni, v nahotě a naprostém nedostatku. Vloží na...
Deuteronomium 32:24...je samým neštěstím, své šípy na vystřílímHladem budou vysíleni, horečkou stráveni i morem...
Růt 1:1... Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se...
2. Samuel 21:1... Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl:...
2. Samuel 24:13...a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat...
1. Královská 8:37...dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo...
1. Královská 18:2...tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce....
2. Královská 4:38...a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl...
2. Královská 6:25...proti Samaří a oblehl je. V Samaří nastal veliký hlad. Obléhání pokračovalo, byla oslí hlava za osmdesát...
2. Královská 7:4...smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme...
2. Královská 8:1... kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž...
2. Královská 25:3...dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba...
1. Letopisů 21:12...mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy bude stíhat meč tvých...
2. Letopisů 6:28...dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo...
2. Letopisů 20:9...na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého -...
2. Letopisů 32:11...' myslíte, že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož...
Nehemiáš 5:3... vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat...
Job 5:22... nebudeš se bát, když zhouba přichází. Zhouběhladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach....
Job 24:10...do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o...
Job 30:3...být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzíhladem vyzáblí vyprahlou zemí se toulají, nocí zkázy a...
Job 31:31...stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své dveře...
Job 38:39...ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých peleších, když v...
Žalmy 59:16...běhají. Sem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle...
Žalmy 105:16...nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem hlad a odřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa...
Žalmy 146:7...právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči otvírá,...
Přísloví 6:30...haněn, když krade, aby nasytil svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je chycen, všechno své...
Přísloví 13:25...se nají do sytosti, břicho ničemů zůstanehladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří...
Přísloví 16:26... Člověk nádeničí, protože musí, jeho vlastní hlad ho pohání. Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech...
Přísloví 19:15...člověka k spánku; kdo je váhavý, zůstanehladu. Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je...
Izaiáš 5:13...mu chybí poznání; jeho urození budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí proto...
Izaiáš 8:21...světlo. Lid potom bude bloudit zemí zbědovanýhladový. Zoufalý hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit...
Izaiáš 14:30...ubozí konečně v bezpečí spočinou, tvůj kořen ale hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bráno, město...
Izaiáš 32:6... jak by o Hospodinu scestně promluvil, jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým....
Izaiáš 51:19...na tebe - a kdo lituje? Zkáza a zhoubahlad a meč - kdopak těší ? Tvoji synové leží v mrákotách...
Izaiáš 58:3...se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní...
Jeremiáš 11:22...padnou mečem, jejich synové a dcery pomřou hladem. V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže z...
Jeremiáš 14:12...a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečemhladem a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine, Pane...
Jeremiáš 14:13... "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte mečhlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím...
Jeremiáš 14:15... a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde mečhlad: Sami ti proroci zajdou mečem a hladem! Lid, kterému...
Jeremiáš 14:16... pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí - je ani jejich ženy,...
Jeremiáš 14:18...mečem pobití, vejdu-li do města, hle - vyčerpaní hlady! Proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic...
Jeremiáš 15:2...na smrt, zemře, kdo pod meč, ten pod meč, kdo do hladu, bude hladovět a kdo do zajetí, bude odvlečen. Sešlu...
Jeremiáš 16:4... takže zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Mečhlad s nimi skoncuje a na jejich mrtvolách se budou pást...
Jeremiáš 18:21...odvracel tvůj hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči napospas! jejich ženy ovdoví a...
Jeremiáš 21:7...(totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mor, mečhlad) do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou...
Jeremiáš 21:9...smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečemhladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům,...
Jeremiáš 24:10...nadávkou všude, kam je zaženu. Pošlu na mečhlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země,...
Jeremiáš 27:8...krále, takový národ budu trestat mečemhladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně...
Jeremiáš 27:13...Proč bys měl i se svým lidem umírat mečemhladem a morem, jak to Hospodin prohlásil o národu, který...
Jeremiáš 29:17...praví Hospodin zástupů - Hle, sesílám na mečhlad a mor! Naložím s nimi jako se shnilými fíky, jež jsou...
Jeremiáš 29:18...špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečemhladem a morem. Učiním je odstrašujícím příkladem pro...
Jeremiáš 32:24...k městu, aby ho dobyli! Město padne mečemhladem a morem do rukou Babyloňanů, kteří na něj útočí....
Jeremiáš 32:36...Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečemhladem a morem do rukou babylonského krále.' Toto však...
Jeremiáš 34:17...vám, praví Hospodin - svobodu pro meč, morhlad! Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna...
Jeremiáš 38:2...- Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečemhladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten...
Jeremiáš 38:9... Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!" Král na to...
Jeremiáš 42:16...stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se obáváte, takže tam v Egyptě zemřete. Všichni...
Jeremiáš 42:17...jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečemhladem a morem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne...
Jeremiáš 42:22... Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečemhladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit...
Jeremiáš 44:12...v Egyptě zahynou: padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po největší zemřou mečem nebo...
Jeremiáš 44:13... jako jsem zúčtoval s Jeruzalémem - mečemhladem a morem. Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usadit v...
Jeremiáš 44:18...úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečemhladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo...
Jeremiáš 44:27...Židé v Egyptě do posledního zemřou mečemhladem. Do judské země se pak z Egypta vrátí jen hrstka...
Jeremiáš 51:39...smečka lvů, lačně vrčí jak mladí lvi. se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu, opiji je, že se...
Jeremiáš 52:6...dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba...
Pláč 1:20...vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší sténání, nikdo ale netěší. Všichni...
Pláč 2:19...tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu dlaně! Pohleď,...
Pláč 4:9... Kdo padli mečem, jsou na tom líp než ti, kdo hladem padají; ti, kdo vykrváceli na svá zranění, než ti,...
Ezechiel 5:12...neušetřím ! Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím...
Ezechiel 5:16...Hospodin. Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě. Naložím vám hladu víc a...
Ezechiel 6:11...ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečemhladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude...
Ezechiel 6:12...padne mečem, a kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že ...
Ezechiel 7:15...celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve městě,...
Ezechiel 12:16...je po zemích. Hrstku z nich ušetřím před mečemhladem i morem, aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o...
Ezechiel 14:13...ni ruku a odřízl ji od chleba, poslal bych na ni hlad a vyhladil z lidi i dobytek, pak i kdyby v byli...
Ezechiel 14:21...na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - mečhlad, dravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil lidi i...
Ezechiel 34:29...setba slavně poroste. Nebudou v zemi trpět hladem a nebudou snášet posměch pohanů. Tehdy poznají,...
Ezechiel 36:29...také obilí a rozmnožím je. Nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste ...
Ezechiel 36:30... abyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné...
Joel 1:18...tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny...
Amos 8:11...dny, praví Panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení...
Matouš 12:1...Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli...
Matouš 12:3... co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby...
Matouš 15:32...tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle...
Matouš 21:18... Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale...
Marek 2:25... co udělal David, když měl se svými muži nouzihlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl...
Marek 8:3... tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli...
Marek 11:12...druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu,...
Lukáš 1:53...svrhl z trůnů a ponížené povýšilHladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou...
Lukáš 4:25...tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k...
Lukáš 6:3...nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné chleby...
Lukáš 15:14... Když všechno utratil, nastal v zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho...
Lukáš 15:17... u mého otce jídla nazbyt, a tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem...
Lukáš 21:11...veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. Před...
Skutky 7:11...přišel na celou egyptskou i kananejskou zem hlad a veliké soužení, takže naši otcové neměli co jíst....
Skutky 10:10...domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do...
Skutky 11:28...Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.) Učedníci...
Římanům 8:35...lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledováníhlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Pro tebe...
1. Korintským 4:11...slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme...
1. Korintským 11:34...scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé. Kdo  hlad, se nají doma, abyste se nescházeli k odsouzení....
2. Korintským 11:27...a vyčerpání, tolik bezesných nocí! Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je chlad a nahota. Kromě...
Zjevení 6:8...dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečemhladem, morem a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť,...
Zjevení 18:8...den proto přijdou její rány: smrt, nářekhlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí,...

Slova obsahující hlad: hlad (68) hladce (1) hladem (36) hladily (1) hladina (2) hladině (4) hladinou (3) hladinu (1) hladiny (1) hladké (1) hladkou (1) hladomor (2) hladomoru (1) hladomory (2) hladová (1) hladové (4) hladového (2) hladovějí (2) hladověl (3) hladověli (2) hladovému (3) hladovění (1) hladověních (1) hladovět (8) hladoví (10) hladovíme (1) hladovíte (1) hladovost (1) hladový (5) hladových (3) hladovým (3) hladu (20) hlady (7) nevyhladí (2) nevyhladil (3) nevyhladili (2) nevyhladím (1) nevyhladíš (1) nezahladil (1) shladíš (1) vyhladí (16) vyhladil (41) vyhladila (2) vyhladili (16) vyhladím (22) vyhladíme (1) vyhladíš (4) vyhladit (17) vyhladověl (2) zahladí (1) zahladím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |