Hlíny

Hledám varianty 'hlíny' [ hlíny (5) hlínu (9) hlínou (4) hlíně (1) hlína (10) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 26:15...otce Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi...
Leviticus 14:41...domu pak nechá na všech stranách oškrábatHlínu, kterou seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za...
Leviticus 14:42...Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a...
Leviticus 14:45... Dům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem...
1. Samuel 4:12...dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u cesty a...
2. Samuel 1:2...ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud...
2. Samuel 15:32...jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi...
1. Královská 18:38...oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kamenyhlínu, dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid...
Nehemiáš 9:1...k postu, zahaleni pytlovinou a posypáni hlínou. Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili...
Job 10:9...a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mnehlíny vytvořil - to chceš znovu na prach obrátit? Což...
Job 13:12...moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi jsou hlína splácaná! Mlčte, teď promluvit chci , pak se...
Job 33:6...Hle, jsem ti rovný před Bohem, i jsem přecehlíny uhněten. Nelekej se tedy a neměj strach, nebudu na...
Job 38:38...vylévat, když se prach speče jako slitina, když hlína pevně drží ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvici,...
Izaiáš 28:18... se přižene zhoubná záplava, budete jako hlína zdupaná. Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhne - ráno...
Izaiáš 41:25...Po vládcích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř hlínu rozšlape. Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli,...
Izaiáš 45:9...tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, je střephlíny, pouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: "Co to...
Izaiáš 64:7...napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny uhnětla....
Jeremiáš 18:4...pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterouhlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal...
Jeremiáš 18:6...praví Hospodin. Hle, jste v ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. Kdykoli mohu prohlásit...
Ezechiel 24:7...Nechávalo krev na holé skále, neprolévalo ji na hlíně, kde by ji přikryl prach. Aby se vzedmul hněv, aby...
Daniel 2:35...nohou a rozdrtil je. Vtom se všechno to železohlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo na kousky - jako...
Daniel 2:41...ze síly železa, neboť jsi viděl do obyčejné hlíny přimíšené železo. Prsty nohou zčásti železné a...
Daniel 2:43... A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale...
Daniel 2:45...ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronzhlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude...
Nahum 3:14...pro čas obležení, své pevnosti si opevni! Šlapej hlínu, mačkej jíl, chop se formy na cihly! Stejně tam...
Sofoniáš 1:17...Hospodinu hřešili. Krev se z nich vyřine jako hlína a vnitřnosti jak lejna!" Jejich stříbro a zlato je...
Římanům 9:21..."Proč jsi udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |