Hlídán

Hledám varianty 'hlídán' [ hlídejte (1) hlídej (1) hlídat (12) hlídány (1) hlídán (2) hlídaly (1) hlídali (4) hlídala (2) hlídal (5) hlídají (1) hlídá (5) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 41:35...faraonovu pravomoc, uloží potraviny do městhlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch...
Leviticus 24:12... dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže....
1. Samuel 19:11... Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho...
1. Samuel 25:21... David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se mu...
2. Samuel 20:3...předtím nechal, aby se staraly o dům, a dal je hlídat v ústraní. Postaral se o , ale sám s nimi nic...
1. Královská 14:27...štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval...
1. Královská 20:39... Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratí, zaplatíš za něj svým životem...
2. Královská 11:5...vás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude hlídat u královského paláce, další třetina u brány Sur a...
1. Letopisů 9:27...zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli na...
2. Letopisů 12:10...štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval...
2. Letopisů 23:4...a levitů, kteří v sobotu nastoupíte službu, bude hlídat u dveří, další třetina u královského paláce a další...
Nehemiáš 4:16...se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." ani bratři a mládenci a...
Nehemiáš 7:3...Jeruzaléma pak drží hlídky; každý  hlídá naproti svému domu." Město bylo prostorné a veliké,...
Nehemiáš 13:22... Levitům jsem nařídil, aby se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na ...
Job 10:14...jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys  hlídal, zda nezhřeším, abys mi neodpustil žádné přestupky....
Žalmy 59:1...Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel,...
Přísloví 13:3...hojně nají a duši proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty...
Přísloví 16:17...rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha předchází pád a...
Přísloví 21:23...zbořil pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením. Nadutý...
Píseň 1:6...Synové matky v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní vinici však nehlídala jsem....
Matouš 27:36... losovali o jeho šaty. Pak tam sedělihlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO...
Matouš 27:54...a ukázali se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co...
Matouš 27:64...‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob hlídán do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci,...
Matouš 27:65..."Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jdětehlídejte, jak umíte." A tak šli, zapečetili kámen a...
Lukáš 11:21...přišlo Boží království. Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu. Když ho ale...
Lukáš 22:63...ven a hořce se rozplakal. Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu posmívali a tloukli ho. Zavázali mu oči a...
Skutky 9:24...se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a tak ho...
Skutky 12:4...) Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězeníhlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích ho totiž...
Skutky 12:5...předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k...
Skutky 12:6... spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v...
Skutky 16:23...do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a...
Skutky 22:20...svědka Štěpána, stál jsem tam, schvaloval tohlídal pláště těch, kdo ho zabíjeli.' Na to mi Pán řekl:...
Skutky 23:35...se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci. Po pěti dnech do Cesareje...
Skutky 28:16...povolení bydlet v soukromí s vojákem, který ho hlídal. Po třech dnech Pavel svolal místní židovské...
2. Korintským 11:32...Damašku, místodržitel pověřený králem Aretou dal hlídat město, aby zajal. Oknem v hradbě ale spustili...

Slova obsahující hlídán: hlídán (2) hlídány (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |