Hlásejte

Hledám varianty 'hlásejte' [ hlásejte (2) hlásej (1) hlásat (2) hlásáš (1) hlásali (4) hlásal (4) hlásají (6) ]. Nalezeno 20 veršù.
Nehemiáš 6:7...jsi ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko krále!' Král se o tom všem určitě dozví...
Job 15:2...Temanský mu na to řekl: " mudrc hlásat jalové názory, v nitru se nadouvat větrem východním?...
Job 15:18... to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, to, co hlásají mudrci, když netají, co od svých předků přijali...
Žalmy 66:2...jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásejte! Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří...
Žalmy 145:7...moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím.  hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti ...
Izaiáš 43:21...lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi ale nevzýval, Jákobe, byl jsem ti,...
Izaiáš 60:6...zlatem a vonným kořením, aby Hospodinovy chvály hlásali. Všechny ovce z Kedaru se k tobě shromáždí,...
Jeremiáš 28:16...země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok...
Jeremiáš 29:32...i s jeho potomky! Protože o Hospodinu hlásal bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v...
Micheáš 3:5...svádějí můj lid: "Když dostanou dobře najísthlásají: ‚Blahobyt!' Kdo je však nenakrmí, proti tomu jdou...
Matouš 10:27... mluvte na světle; co slyšíte šeptat do uchahlásejte ze střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale...
Lukáš 12:3...jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se...
Skutky 4:2...snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení z mrtvých. Zatkli je, a protože byl...
Skutky 16:21...řekli: "Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné a...
Skutky 17:19...slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co...
Efeským 3:8...svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství a abych všem...
Efeským 6:20...vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám. Chci, abyste věděli, jak se mi...
Filipským 1:16...soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v domnění, že mi k...
2. Timoteus 4:2...živé i mrtvé, přijde nastolit své královstvíHlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj,...
1. Petr 2:9... svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |