Hebrejsky

Hledám varianty 'hebrejsky' [ hebrejsky ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 31:47... Mohyla svědectví, a Jákob dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla je ode...
2. Královská 18:26...aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim...
Izaiáš 36:11...aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim...
Jan 5:2...Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. [4]...
Jan 19:13...ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažbahebrejsky Gabata. Bylo to v den příprav před svátkem...
Jan 19:17... Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebkahebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné...
Jan 19:20... leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. Židovští vrchní kněží Pilátovi...
Jan 20:16..." "Marie!" řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená "Učiteli"). "Nedrž ,"...
Skutky 21:40...lidu. Když se rozhostilo ticho, promluvil k nim hebrejsky: "Bratři a otcové, vyslechněte prosím mou...
Skutky 22:2...před vámi!" Když uslyšeli, že k nim mluví hebrejsky, ztišili se ještě více. Pavel pokračoval: "Jsem...
Skutky 26:14...padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješ? Marně...
Zjevení 9:11... Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině jméno Apollyon,...
Zjevení 16:16...jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon. Sedmý pak vylil svou číši na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |