Havětí

Hledám varianty 'havětí' [ havětí (4) havěti (12) havěť (13) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 1:24...druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy...
Genesis 1:25...polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl:...
Genesis 1:26... nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému...
Genesis 6:7... smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil."...
Genesis 6:20...druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je...
Genesis 7:14...do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytkahavěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a...
Genesis 7:21... zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v...
Genesis 7:23...země. Vše od člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen...
Genesis 8:17...máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytkahavěti lezoucí po zemi. se hemží na zemi a se na zemi...
Genesis 8:19...žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z...
Leviticus 5:2...zvěře, nečistého dobytka nebo nečisté drobné havěti, neúmyslně se znečistil, a tak se provinil. Také...
Leviticus 11:10...tvorové bez ploutví a šupin ( drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou...
Leviticus 11:29... do večera. Jsou pro vás nečistí. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice...
Leviticus 11:31...ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude...
Leviticus 11:41...svůj oděv a bude nečistý do večera. Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji...
Leviticus 11:42...bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, se plazí po břiše nebo leze...
Leviticus 11:43...ohavnost. Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými....
Leviticus 11:44... neboť jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť jsem Hospodin, který...
Leviticus 22:5...nebo výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověka, který by ho...
Deuteronomium 14:19...ani dudka a netopýra. Také všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté...
Žalmy 69:35...i země jej oslavují, též moře i všechna havěť v nich! Bůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy...
Žalmy 104:25...tvých stvoření! Hle, je tu moře širé a velikéhavěť bezpočtu se hemží v něm - maličcí i velcí tvorové!...
Žalmy 148:10...cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy,...
Izaiáš 23:13...byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti , její paláce...
Izaiáš 66:17...nich, ti, kdo jedí maso prasat, krys a jiné havěti, zahynou spolu s ním, praví Hospodin. však znám...
Ezechiel 8:10...byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před...
Ezechiel 38:20...ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se...
Ozeáš 2:20...kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi; luk, meč a válku ze země vymýtím,...
Abakuk 1:14...Učinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce? Nepřátelé ale všechny loví udicí, tahají...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |