Hanbě

Hledám varianty 'hanbě' [ hanby (6) hanbu (15) hanbou (16) hanbit (2) hanbí (3) hanbi (1) hanbě (16) hanba (24) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 30:23... a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil  hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla:...
Genesis 34:14...sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z...
Numeri 12:14..."Kdyby otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z tábora;...
1. Samuel 20:30...ses s tím Jišajovým synem spřáhnul?! Že ti není hanba! Jsi hanba a ostuda své matky! Dokud bude Jišajův syn...
2. Samuel 13:13...Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v Izraeli jako nějaký hanebník....
2. Samuel 19:4...kradli do města, jako se krade vojsko, kteréhanbou prchlo z boje. Král si zakryl tvář a hlasitě...
Ezdráš 9:6...ruce k Hospodinu, svému Bohu, se slovy: "Je mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můj!...
Job 10:15...ale hlavu, i když jsem nevinný; přesycen jsem hanbou, zpitý trápením. Kdybych se narovnal, budeš honit...
Job 12:21...zbavuje soudnosti. I přední muže vystavuje hanbě, odzbrojuje i statečné. Odkrývá hlubiny temnoty, na...
Žalmy 22:7...však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstvahanba národa. Každý se posmívá při pohledu na ,...
Žalmy 25:3...moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž mi...
Žalmy 34:6... kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudouhanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze...
Žalmy 35:4...o život připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit! jsou jak větrem...
Žalmy 35:26...všichni, kdo se radují z mého neštěstí! Studemhanbou jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají! Ti,...
Žalmy 40:15...chtějí připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zděšeni svou...
Žalmy 44:16... Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážky a nadávky, když se mi...
Žalmy 69:8...tobě přece snáším ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro...
Žalmy 69:21... nepřátele máš přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečně...
Žalmy 70:3...mi usilují o život! jsou zpět zahnáni, se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zahnáni...
Žalmy 71:13... zmizí ti, kdo proti mně chrlí žalobyHanbou a potupou jsou přikryti ti, kdo usilují o ...
Žalmy 83:18...hledali. Na věčné časy se stydí a děsí, samou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že ty jediný, který máš...
Žalmy 97:7... na jeho slávu hledí všechny národyHanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými...
Žalmy 107:40...bídou a trápením. I přední muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale...
Žalmy 109:29...tvůj služebník! se žalobci oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm ostudy! Hospodina svými...
Žalmy 129:5...- přesekal provazy lidí zlých! musíhanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist! ...
Žalmy 132:18...pomazaného se postarám. Jeho nepřátele obléknuhanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna." Davidova poutní...
Přísloví 13:18...neštěstí, spolehlivý posel je jako lék. Bídahanba tomu, kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy ,...
Přísloví 18:3...přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou slova úst některých,...
Přísloví 25:8...sis mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližníhanbě přivedl? Spor se svým bližním když vyřizuješ,...
Izaiáš 1:29...a hříšné, zahyne každý, kdo Hospodina opouštíHanba vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily;...
Izaiáš 30:3...budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do...
Izaiáš 30:5...nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a pohanu. Ortel o zvířatech v Negevu: Zemí nebezpečí...
Izaiáš 33:9...si nikdo neváží. Zem chřadne, uvadá, Libanonhanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel...
Izaiáš 42:17... kdo svými bohy nazývali odlitky, takoví budouhanbou zahnáni. Hluší, poslouchejte, slepí, prohlédněte, ...
Izaiáš 45:16...model odejdou s ostudou, všichni společně, s hanbou a potupou. Izraele však Hospodin zachrání věčným...
Izaiáš 47:3... broď se řekami! se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkryta! Pustím se do pomsty a nikoho neušetřím...
Izaiáš 54:4... nestyď se, nedojdeš potupy. Zapomeneš na hanbu svého mládí, na potupu svého vdovství nevzpomeneš víc...
Izaiáš 61:7...sytit, oblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy budete...
Izaiáš 66:5... vidíme to vaše veselí!" - Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet hluk! Hlas je slyšet z...
Jeremiáš 2:26...řeči! Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako  hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se...
Jeremiáš 3:24...záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala od mládí. Přišli jsme o jejich ovce i...
Jeremiáš 3:25...jako o syny a o dcery. Proto teď uléhámehanbě a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu,...
Jeremiáš 11:13...ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste postavili Hanbě, oltářů k pálení kadidla Baalovi. Nemodli se za tento...
Jeremiáš 13:26...zvednu sukně přes obličej, se ukáže tvá hanba, tvé cizoložství, tvůj chtíč i tvé zvrhlé smilnění....
Jeremiáš 15:9...konce s dechem, za bílého dne zajde slunce, v hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí, pak vydám meči před...
Jeremiáš 17:13... Hospodine, všichni, kdo opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se od tebe odvracejí, budou zapsáni v prachu...
Jeremiáš 17:18...jsou zahanbeni, kdo pronásledují, a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a neděsím se ....
Jeremiáš 20:8...Násilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky. Říkám si: " se o něm ani nezmíním, jeho...
Jeremiáš 20:11...a nic nezmohou. Pro jejich neúspěch je stihne hanba, věčná nezapomenutelná potupa. Hospodine zástupů,...
Jeremiáš 20:18...Abych zakoušel jen trápení a žal? Aby mi živothanbě vyprchal? Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina,...
Jeremiáš 22:22...milenci půjdou do zajetí; tehdy se konečně budeš hanbit a stydět za všechny své špatnosti. Uvelebila ses v...
Jeremiáš 48:39...Hospodin. Tolik střepů! Tolik kvílení! Moáb sehanbě zády obrací. Moáb budí jenom posměšky k výstraze...
Jeremiáš 49:23...bolestech. O Damašku: "Chamát i Arpád ležíhanbě, neboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako...
Jeremiáš 50:12... Vaše matka se ale zastydí, vaše rodička se bude hanbou červenat. Hle, bude poslední mezi národy - pustina,...
Pláč 1:8... když vidí její nahotu, a ona zatím sténáhanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních špína ulpěla,...
Pláč 5:1... jak jsme dopadli, dobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří...
Ezechiel 7:18...každá hlava bude oholena a na všech tvářích hanba. Své stříbro vyházejí do ulic, zlato budou mít za...
Ezechiel 16:52...takže teď vypadají vedle tebe nevinně. Styď sehanbi se, neboť tvé sestry díky tobě vypadají nevinně!...
Ezechiel 16:54...ale změním i tvůj úděl, aby ses musela styděthanbit za všechno, co jsi spáchala - vždyť je to pro tvé...
Ezechiel 16:63...Hospodin. Tehdy se rozpomeneš a zastydíš a samou hanbou ani neotevřeš ústa, očistím od všeho, co jsi...
Ezechiel 32:24... Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Ustlali mu lůžko mezi...
Ezechiel 32:25...šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Jsou uloženi mezi padlými...
Ezechiel 32:30... již budili svou udatností, sestoupili i onihanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem padlými a...
Ezechiel 36:30...i polní úrodu, abyste mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a...
Ezechiel 39:26...své svaté jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když...
Ezechiel 44:13...mých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které páchali. Nechám je, aby drželi...
Daniel 9:7...Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba - nám všem z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v...
Daniel 9:8...tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěliHanba nám, Hospodine - nám, našim králům a vůdcům, jakož i...
Daniel 12:2...prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiníhanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem...
Micheáš 1:11...svíjejte. Rozšafní obyvatelé Šafíru, táhnětehanbě a nahotě! Obyvatelé Ceananu nevyjdou více, útulný...
Micheáš 2:6...proroci. "Takhle se přece neprorokuje; taková hanba na nás nepřijde!" To se říkat, dome Jákobův:...
Micheáš 7:10...jeho spravedlnost. to uvidí můj nepřítelhanba ho přikryje - toho, který mi říkával: "Kdepak je...
Abakuk 2:10...z dosahu všech neštěstí! Vlastnímu domu jsi hanbu připravil, když jsi kosil mnohé národy - vlastním...
Abakuk 2:16... aby se díval na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou budeš opilý. Teď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezaný!...
1. Korintským 6:5... kteří v církvi nic neznamenají! Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by své...
1. Korintským 15:34...totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v...
Efeským 5:12... Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však...
Židům 12:2... který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu....
2. Petr 2:13...denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnouhanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima...
Zjevení 3:18...a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. ...
Zjevení 16:15...roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |