Hadi

Hledám varianty 'hadi' [ hady (5) hadů (2) hadu (1) hadovi (2) hadi (5) hadem (3) hadech (1) hada (18) had (15) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 3:2...stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl:...
Genesis 3:14...jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším...
Genesis 49:17...soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů IzraeleHadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně...
Exodus 4:3...na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila sehada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho...
Exodus 7:9...svou hůl, hoď ji před faraona a promění sehada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co...
Exodus 7:10...hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila sehada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito...
Exodus 7:12...totéž. Hodili své hole na zem a proměnily sehady. Áronova hůl však jejich hole spolykala. Farao byl ale...
Exodus 7:15... Vezmi s sebou tu hůl, která se proměnilahada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal...
Numeri 21:6... hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid...
Numeri 21:7...tobě. Modli se k Hospodinu, nás zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl...
Numeri 21:8... Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá,...
Numeri 21:9...podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho uštkl had a on se...
Deuteronomium 8:15...velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To on ti vyvedl vodu...
2. Královská 18:4...a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztloukl i bronzového hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš; do doby mu totiž...
Job 26:13...moudrostí. Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje...
Žalmy 58:5... od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané,...
Přísloví 30:19...jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannou. Taková...
Izaiáš 27:1...mečem hrozným, mocným a mohutným slizkého hada, Leviatana, svinutého hada, Leviatana. Zabije toho...
Izaiáš 30:6... kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů...
Izaiáš 65:25...pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. žádná zloba, žádná záhuba nikde na...
Jeremiáš 8:17...i s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hady, zmije, na které zaříkání neplatí, a uštknou vás,...
Amos 5:19...by se doma opřel rukou o zeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu...
Amos 9:3... Kdyby se mi schovali na mořském dně, přikážu hadu, je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé do zajetí...
Matouš 7:10...o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem...
Matouš 10:16...vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Dejte si pozor na lidi,...
Matouš 23:33...tedy dílo svých otcůHadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému...
Marek 16:18... budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to...
Lukáš 10:19...nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic...
Lukáš 11:11... bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš...
Jan 3:14...z nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby...
Skutky 28:5...Spravedlnost ho nenechala naživu." Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci...
1. Korintským 10:9... jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli...
Zjevení 9:19...jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří...
Zjevení 12:14...však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a...
Zjevení 20:2...veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let....

Slova obsahující hadi: hadi (5) mahadiáš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |