Had

Hledám varianty 'had' [ hady (5) hadů (2) hadu (1) hadovi (2) hadi (5) hadem (3) hadech (1) hada (18) had (15) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 3:2...stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl:...
Genesis 3:14...jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším...
Genesis 49:17...soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů IzraeleHadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně...
Exodus 4:3...na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila sehada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho...
Exodus 7:9...svou hůl, hoď ji před faraona a promění sehada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co...
Exodus 7:10...hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila sehada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito...
Exodus 7:12...totéž. Hodili své hole na zem a proměnily sehady. Áronova hůl však jejich hole spolykala. Farao byl ale...
Exodus 7:15... Vezmi s sebou tu hůl, která se proměnilahada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal...
Numeri 21:6... hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid...
Numeri 21:7...tobě. Modli se k Hospodinu, nás zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl...
Numeri 21:8... Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá,...
Numeri 21:9...podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho uštkl had a on se...
Deuteronomium 8:15...velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To on ti vyvedl vodu...
2. Královská 18:4...a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztloukl i bronzového hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš; do doby mu totiž...
Job 26:13...moudrostí. Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje...
Žalmy 58:5... od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané,...
Přísloví 30:19...jsou nad chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannou. Taková...
Izaiáš 27:1...mečem hrozným, mocným a mohutným slizkého hada, Leviatana, svinutého hada, Leviatana. Zabije toho...
Izaiáš 30:6... kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů...
Izaiáš 65:25...pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. žádná zloba, žádná záhuba nikde na...
Jeremiáš 8:17...i s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hady, zmije, na které zaříkání neplatí, a uštknou vás,...
Amos 5:19...by se doma opřel rukou o zeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu...
Amos 9:3... Kdyby se mi schovali na mořském dně, přikážu hadu, je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé do zajetí...
Matouš 7:10...o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem...
Matouš 10:16...vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Dejte si pozor na lidi,...
Matouš 23:33...tedy dílo svých otcůHadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému...
Marek 16:18... budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to...
Lukáš 10:19...nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic...
Lukáš 11:11... bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš...
Jan 3:14...z nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby...
Skutky 28:5...Spravedlnost ho nenechala naživu." Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci...
1. Korintským 10:9... jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli...
Zjevení 9:19...jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří...
Zjevení 12:14...však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a...
Zjevení 20:2...veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let....

Slova obsahující had: dohadovali (4) dohadování (4) dohadovat (7) dohaduje (1) dohadujete (4) dohadují (1) had (15) hada (18) hadač (1) hadad (52) hadada (2) hadadovi (4) hadadovy (2) hadadovým (1) hadasu (1) hadech (1) hadem (3) hadi (5) hadí (5) hadího (2) hadoram (1) hadorama (3) hadovi (2) hadovou (1) hadrech (2) hadrů (1) hadry (4) hadu (1) hadů (2) hady (5) lahada (1) mahadiáš (1) ohad (2) sahaduta (1) záhad (1) záhadné (1) záhady (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |