Hřebenů

Hledám varianty 'hřebenů' [ hřebenům (2) hřebenů (1) hřebenu (2) hřebeni (2) hřebene (1) hřeben (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 14:40...ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: "Ano, zhřešili jsme, ale teď jsme...
Numeri 14:44...nebude." Přesto se opovážili vyrazit k horskému hřebenu, ačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš...
Jozue 15:8...se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory,...
Jozue 18:16...Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom ke skalnímu hřebeni Jebusejců na jihu a dolů k En-rogelu. Stáčí se na...
Soudců 9:36... Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To...
2. Královská 19:23...vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsemhřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy...
Izaiáš 37:24...vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsemhřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy...
Lukáš 19:37...prostírali své pláště na cestu. Když se blížilhřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé...
Lukáš 19:41...zmlkli, křičelo by kamení!" Když dorazil na hřeben a uviděl město, rozplakal se nad ním: "Ó kdybys...

Slova obsahující hřebenů: hřebenů (1) hřebenům (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |