Hřeší

Hledám varianty 'hřeší' [ hřešte (1) hřešíte (1) hřešit (8) hřešíš (1) hřešili (23) hřešila (3) hřešil (12) hřeší (18) ]. Nalezeno 65 veršù.
Genesis 13:13... k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil,...
Numeri 15:30...zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo...
Deuteronomium 20:18... jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce...
1. Samuel 2:25...nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lidHřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li...
1. Samuel 12:23...učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám...
1. Samuel 14:33...i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu. maso s krví." "To je zrada!"...
1. Královská 8:33...mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých...
1. Královská 8:35...do země, kterou jsi dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl...
2. Královská 17:7...městech. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z...
2. Letopisů 6:24...mu za jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých...
2. Letopisů 6:26...země, kterou jsi dal jim a jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl...
2. Letopisů 33:23...však před Hospodinem jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti němu spikli...
Job 15:16...jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co...
Job 24:19...rozpuštěný sníh, tak hrob pohltí ty, kdo hřešili. na zapomene matčin klín, jsou pochoutkou...
Job 31:30...se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si ...
Job 33:27...jeho blahobyt. A tehdy vyjde k lidem se slovy: ‚Hřešil jsem a právo převrátil, nedostal jsem však, co jsem...
Job 35:6...mraky - jsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu...
Žalmy 78:17... jež v řeky rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího dráždili! Pokoušeli Boha v...
Žalmy 78:32...nejvypasenější, výkvět Izraele porazil! Oni však hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto své...
Přísloví 14:21...ale všichni milují. Kdo pohrdá svým bližnímhřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáhá. Jistěže bloudí ten,...
Přísloví 17:19...bližního složí záruku. Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o potíž. Kdo falešné...
Přísloví 29:22...člověk vzbuzuje různice, kdo je vznětlivýhřeší velice. Vlastní povýšenost člověka poníží, kdo je...
Izaiáš 42:24...Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli, neposlouchali...
Izaiáš 64:4...myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili. Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako někdo...
Jeremiáš 3:25...jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do dnešního...
Jeremiáš 14:7...Mnohokrát jsme se odvrátili, proti tobě jsme hřešili. Ach, naděje Izraele, náš Spasiteli v čase soužení!...
Jeremiáš 14:20...naši otcové se provinili a i my jsme proti tobě hřešili. Kvůli svému jménu nás nezavrhuj, nepotupuj svůj...
Jeremiáš 40:3...hrozbu naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a neposlouchali jste ho. Teď ale...
Jeremiáš 44:23... To proto, že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti Hospodinu a že jste Hospodina neposlouchali a...
Jeremiáš 50:14...luk! Střílejte na něj! Nešetřete šípy, vždyť hřešil proti Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran: ...
Pláč 1:8...se nad tou záhubou. Dcera jeruzalémská hrozně hřešila, stala se nečistou. Každý ctitel teď pohrdá,...
Pláč 5:7...s Egyptem i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši otcové hřešili; jsou pryč a my neseme jejich trest. Panují nad...
Pláč 5:16... Koruna spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím usedá, potemněly nám nad tím oči...
Ezechiel 3:21...Pokud jsi však toho spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on hřešit přestane - pak zůstane živ, protože...
Ezechiel 16:52...se - vždyť jsi tím svým sestrám poskytla omluvuHřešila jsi mnohem ohavněji než ony, takže teď vypadají...
Ezechiel 18:4...rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Někdo je třeba spravedlivý a jedná poctivě a...
Ezechiel 18:20... takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy...
Ezechiel 33:12...ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li...
Ezechiel 37:23...hříchy. Zachráním je odevšad, kde žilihřešili, a očistím je. Budou mým lidem a budu jejich...
Ozeáš 4:7... Jak se rozmáhali víc a víc, tím více proti mně hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostí. Živí se oběťmi mého...
Ozeáš 10:9..."Skryjte nás," a pahorkům: "Padněte na nás!" Hřešíš, Izraeli, od gibejských dní, tam jsi se tehdy...
Ozeáš 13:2...se ale ctěním Baala, a tak se zahubil. A nyní hřeší dál a dál; odlévají si sochy ze stříbra, modly, které...
Amos 1:3...i vrchol Karmelu. Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že...
Amos 1:6...Kíru, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Gaza hřešila trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že...
Amos 1:9...Panovník Hospodin. Toto praví Hospodin: Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že...
Amos 1:11...pohltil jeho paláce. Toto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že...
Amos 1:13...paláce v Bosře. Toto praví Hospodin: Amonci hřešili trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že...
Amos 2:1...ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Moáb hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že...
Amos 2:4...s ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Juda hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že...
Amos 2:6...jeruzalémské paláce. Toto praví Hospodin: Izrael hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Nevinné...
Amos 4:4...poženou, praví Hospodin. Jděte si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě víc! Ráno co ráno přinášejte...
Micheáš 7:9...tmy, mým světlem je Hospodin. Proti Hospodinu hřešil jsem, a proto nesu jeho hněv, dokud se mého sporu...
Sofoniáš 1:17... aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešili. Krev se z nich vyřine jako hlína a vnitřnosti jak...
Jan 8:34...odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy,...
Římanům 2:12...totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo...
Římanům 6:15...pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném...
1. Korintským 6:18...lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilníhřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je...
2. Korintským 11:29...je někdo slabý, neslábnu snad s ním? Když někdo hřeší, nesžírám se snad? Když se musím chlubit,...
1. Timoteus 5:20...s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň....
Titus 3:11...vyobcuj. Věz, že takový člověk je zkaženýhřeší, odsouzen sám sebou. k tobě pošlu Artema nebo...
Jakub 2:9...sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatíhřešíte a Zákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž...
1. Jan 3:6...něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Nenechte...
1. Jan 3:8...páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla....
1. Jan 3:9...hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají...
1. Jan 5:16...prosili, dostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, se modlí a...

Slova obsahující hřeší: hřeší (18) hřešíš (1) hřešíte (1) nehřeší (5) nehřešíte (1) nezhřeším (1) prohřeší (8) prohřešíte (1) zhřeší (3) zhřeším (1) zhřešíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |