Hříchu

Hledám varianty 'hříchu' [ hříších (9) hříchy (104) hříchům (13) hříchů (43) hříchu (96) hříchem (12) hřích (306) ]. Nalezeny 534 verše.
Genesis 4:7...ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain...
Genesis 18:20...řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali...
Genesis 20:9...jsi na a na království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!" Abimelech se Abrahama...
Genesis 50:17..., odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli.' Prosíme tedy,...
Exodus 9:34...i hromy přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný....
Exodus 10:17...vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen...
Exodus 23:33...smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedlihříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses...
Exodus 29:14...spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu...
Exodus 29:36... Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od...
Exodus 30:10...vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a to jednou za rok, v Den...
Exodus 32:21...tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš,...
Exodus 32:30...dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu - snad ho ohledně...
Exodus 32:31... "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní...
Exodus 32:32...hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy...
Exodus 32:34...přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to...
Exodus 34:7...pokolení, odpouštějící nepravost, proviněníhřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá...
Exodus 34:9...je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravosthřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl:...
Leviticus 4:3...kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka...
Leviticus 4:8...do Stanu setkávání. Potom z býčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk přikrývající vnitřnosti i...
Leviticus 4:14... co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění mladého...
Leviticus 4:20...přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz vykoná obřad smíření a bude jim...
Leviticus 4:21... jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když...
Leviticus 4:23... co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez...
Leviticus 4:24...místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích...
Leviticus 4:25... Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve...
Leviticus 4:26...tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno....
Leviticus 4:28... co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích...
Leviticus 4:29...bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak...
Leviticus 4:32...a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady. Vloží...
Leviticus 4:33...bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se...
Leviticus 4:34... Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu...
Leviticus 4:35... Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Člověk se...
Leviticus 5:6... vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil, Hospodinu přinese samici z...
Leviticus 5:7...hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten...
Leviticus 5:8...obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji...
Leviticus 5:9...hlavu, ale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknut...
Leviticus 5:10... Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li...
Leviticus 5:11...přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a...
Leviticus 5:12...jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu,...
Leviticus 5:13... Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v kterémkoli z těchto případů dopustil, a...
Leviticus 5:18...za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu...
Leviticus 6:10...obětí. Je to svatosvaté, tak jako oběť za hřích a oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí...
Leviticus 6:18...k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před...
Leviticus 6:23...svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání...
Leviticus 7:7...na svatém místě a bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi,...
Leviticus 7:37...je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích, oběti odškodnění, oběti pověření a pokojné oběti....
Leviticus 8:2...a jejich roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi...
Leviticus 8:14...přikázal Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka...
Leviticus 8:15...rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tak jej posvětil...
Leviticus 9:2...a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je...
Leviticus 9:3...Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránka k zápalné oběti (oba roční, bez vady)...
Leviticus 9:7...Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid...
Leviticus 9:8...k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v ...
Leviticus 9:10...oltáře. Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal...
Leviticus 9:15... Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za hřích tak jako...
Leviticus 9:22...ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a sestoupil z oltáře....
Leviticus 10:16...pak zjišťoval, co se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na...
Leviticus 10:17...zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla...
Leviticus 10:19... dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a postihly takové věci!...
Leviticus 12:6...zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni...
Leviticus 12:8... jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna...
Leviticus 14:13... Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na svatém místě. Jak oběť za hřích,...
Leviticus 14:19...vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od jeho...
Leviticus 14:22...hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování...
Leviticus 14:31... Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětí....
Leviticus 14:49...za čistý. Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou...
Leviticus 14:52...dřevem, yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům...
Leviticus 15:15...je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před...
Leviticus 15:30...setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem...
Leviticus 16:3...vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k zápalné oběti. Oblékne si svatou...
Leviticus 16:5...izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti. Přivede také svého...
Leviticus 16:6...oběti. Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům....
Leviticus 16:9... Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však...
Leviticus 16:11...poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům,...
Leviticus 16:15...prstem trochu krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s...
Leviticus 16:16...synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem setkávání, který s nimi...
Leviticus 16:21...viny synů Izraele, všechna jejich proviněníhříchy; tak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho nechá...
Leviticus 16:25...obřad smíření za sebe i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k...
Leviticus 16:27...teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do...
Leviticus 16:30...před Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete...
Leviticus 16:34...budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. ...
Leviticus 18:25...se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy však zachovávejte ...
Leviticus 19:22...vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl hřích, jehož se dopustil, odpuštěn. ...
Leviticus 20:20...tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého...
Leviticus 22:9... co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu nezemřeli, když by to znesvětili. ...
Leviticus 23:19... Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz je pak...
Leviticus 24:15...Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá...
Leviticus 26:18...ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou...
Leviticus 26:21...ochotni poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež...
Leviticus 26:24...se i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby...
Leviticus 26:28...i zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a...
Numeri 5:6...Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinu, takový...
Numeri 5:7... takový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá...
Numeri 6:11...dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná obřad...
Numeri 6:14...oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť, dále...
Numeri 6:16...přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. Berana pak připraví jako...
Numeri 7:16...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:22...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:28...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:34...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:40...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:46...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:52...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:58...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:64...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:70...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:76...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:82...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:87...býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků,...
Numeri 8:8...ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam...
Numeri 8:12...na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení...
Numeri 8:21...synové Izraele naložili. Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar...
Numeri 9:13...nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit...
Numeri 12:11..."Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Prosím, ...
Numeri 15:24...podle pravidel a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad...
Numeri 15:25...darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. Celé izraelské obci bude odpuštěno,...
Numeri 15:27...zhřeší jednotlivec, přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho,...
Numeri 15:29...u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo hřeší opovážlivě, je to rodilý...
Numeri 16:26...jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy." Vyklidili tedy prostor kolem dokola Korachova,...
Numeri 17:3...do daleka. Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení...
Numeri 18:9...svatosvatý - každá jejich moučná oběť, oběť za hřích i oběť odškodnění - to připadne tobě a tvým synům....
Numeri 18:22...ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání konají jen...
Numeri 18:32...z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete." ...
Numeri 19:9...uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo sbíral popel jalovice, si vypere...
Numeri 19:17...trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo...
Numeri 27:3... k tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho...
Numeri 28:15... je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach -...
Numeri 28:22...desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše...
Numeri 29:5...sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě...
Numeri 29:11... Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za hřích při obřadu smíření, kromě stálé...
Numeri 29:16...po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její...
Numeri 29:19...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 29:22...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její...
Numeri 29:25...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její...
Numeri 29:28...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její...
Numeri 29:31...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 29:34...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její...
Numeri 29:38...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její...
Deuteronomium 9:18...nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste spáchali, když jste v Hospodinových očích...
Deuteronomium 9:27...zatvrzelost tohoto lidu, na jejich zkaženosthřích. Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou:...
Deuteronomium 15:9... volal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu!...
Deuteronomium 19:15...se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí...
Deuteronomium 23:22...Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích...
Deuteronomium 23:23...bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy...
Deuteronomium 24:4...manželku, neboť byla poskvrněna. Nesvádějhříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Deuteronomium 24:15...bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti...
Deuteronomium 24:16...rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích. Nepřekrucuj právo přistěhovalce ani sirotka a...
Jozue 22:17...vzbouřili proti Hospodinu! To nám nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána...
Jozue 22:20...- i když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou kmene...
Jozue 24:19...Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše proviněníhříchy. Jestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím...
1. Samuel 2:17...ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchu, protože znevažovali Hospodinovy oběti. Tehdy před...
1. Samuel 12:19..." řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali...
1. Samuel 14:38...vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce...
1. Samuel 15:23... věnovat mu pozornost je nad tuk beraníHříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je...
1. Samuel 15:25...je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu."...
2. Samuel 12:13..." odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Protože jsi ale tímto činem znevážil...
2. Samuel 22:24... zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za...
2. Samuel 24:10...začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k Hospodinu. "Prosím , Hospodine,...
1. Královská 8:34... v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou...
1. Královská 8:35...a po svém potrestání by se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům,...
1. Královská 8:36...svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť...
1. Královská 8:50...a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě a daruj jim...
1. Královská 12:30...v Bet-elu a druhé v Danu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do...
1. Královská 13:34... aby se na těch výšinách stal knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho...
1. Královská 14:16... Proto se Hospodin Izraele vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboám a ke kterým svedl Izrael."...
1. Královská 14:22...páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy a vším, co páchali, ho popouzeli k žárlivosti víc...
1. Královská 15:3...Maaka, dcera Abšalomova. Pokračoval ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce...
1. Královská 15:26...očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z...
1. Královská 15:30...svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli hříchům, které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý...
1. Královská 15:34...očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Jehu, syn Chananiho,...
1. Královská 16:2...svedl jsi můj lid Izrael, aby popouzeli svými hříchy. Proto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne jako...
1. Královská 16:13...uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša i jeho syn Ela a ke kterým...
1. Královská 16:19...a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je v...
1. Královská 16:26...se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi...
1. Královská 16:31...všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel,...
1. Královská 17:18...Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl ....
1. Královská 21:22... protože jsi popouzel a svedl jsi Izraelhříchu.' A ohledně Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou...
1. Královská 22:53...Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izraelhříchu. Sloužil Baalovi, klaněl se mu a popouzel Hospodina...
2. Královská 3:3... který nechal vztyčit jeho otec. Zůstával alehříších Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k...
2. Královská 10:29...Baala z Izraele. Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael,...
2. Královská 10:31...Izraele, celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, který svedl celý Izrael. Hospodin v ...
2. Královská 12:17... Stříbro z obětí odškodnění a z obětí za hřích se ovšem na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to...
2. Královská 13:2... co je v Hospodinových očích zlé. Následoval hříchy Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, a...
2. Královská 13:6...vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a...
2. Královská 13:11...očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael,...
2. Královská 14:6...rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné...
2. Královská 14:24...očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael....
2. Královská 15:9...zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael....
2. Královská 15:18...zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádnéhohříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael....
2. Královská 15:24...je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael....
2. Královská 15:28...je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael....
2. Královská 17:21...odvrátil od Hospodina a svedl je k velikému hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších,...
2. Královská 17:22...hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal Jeroboám, a neodvrátili se od nich....
2. Královská 21:11...Emorejci, a svými hnusnými modlami svedl Juduhříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle,...
2. Královská 21:16...- jako by nebylo dost na tom, že svedl Juduhříchu, aby páchali, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 21:17...Menašemovy skutky - co všechno vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 23:15...Jeroboám, syn Nebatův, když svedl Izraelhříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a...
2. Královská 24:3... Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše napáchal, a kvůli krvi nevinných,...
1. Letopisů 21:8... a tak udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu...
2. Letopisů 6:25... v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou...
2. Letopisů 6:26...jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť svým služebníkům,...
2. Letopisů 6:27...svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť...
2. Letopisů 7:14...cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, oči budou otevřené a...
2. Letopisů 25:4...rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích." Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je podle...
2. Letopisů 28:10...sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky...
2. Letopisů 28:13...se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? jsme se přece provinili...
2. Letopisů 29:21... za svatyni a za Judu přivedli k oběti za hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů....
2. Letopisů 29:23...oltář jejich krví. Pak přivedli kozly k oběti za hřích před krále a před celé shromáždění, aby na vložili...
2. Letopisů 29:24...potom porazili a jejich krví očistili oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za Izrael; král totiž za...
2. Letopisů 33:19... která pohnula Hospodina, a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím, než se...
Ezdráš 6:17...100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu...
Ezdráš 8:35... 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu....
Ezdráš 9:6...Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi....
Ezdráš 9:7...dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli vydáváni do rukou...
Ezdráš 9:13...náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom...
Ezdráš 10:1...Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen...
Nehemiáš 1:6...i nocí za tvé služebníky, syny Izraele! Vyznávám hříchy synů Izraele, jimiž jsme proti tobě zhřešili; i a...
Nehemiáš 3:37... Nepřikrývej jejich hanebnosti, jejich hříchy nejsou před tebou smazány, neboť brojili proti...
Nehemiáš 9:2...ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z...
Nehemiáš 9:37...úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem dělají, co se...
Nehemiáš 10:34...a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky...
Nehemiáš 13:26...celého Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli...
Job 7:21...terč? Jsem ti snad břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč viny nezbavíš? Brzy ulehnu do prachu;...
Job 10:6...věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že z tvé...
Job 13:23... anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč...
Job 13:26...chceš se hnát, že na sepisuješ hořké žalobyhříchy mládí že mi přičítáš? Nohy mi svíráš do klády, na...
Job 14:16... Ačkoli teď kroky počítáš, pak bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys přestupky a moje...
Job 31:11...by to přece zvrhlý zločin, byl by to trestuhodný hřích, byl by to oheň k záhubě spalující, vykořenil by vše,...
Job 31:28...poslal polibek? I to by byl přece trestuhodný hřích, zrazoval bych tím Boha na nebi! Copak těšilo...
Job 33:9...ryzí, nijak jsem nechybil, jsem nevinný a nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem...
Job 34:37...odpovídá jako hanebník! Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví proti Bohu...
Job 35:3... co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou i tvým...
Žalmy 18:24... zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za...
Žalmy 19:13...Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů očisti! Zbav svého služebníka i těch úmyslných,...
Žalmy 25:7...a na svou lásku, která je od věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na pamatuj,...
Žalmy 25:18...Hleď na mou bídu, na trápení, všechny  hříchy odpusť mi. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak...
Žalmy 32:1... Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin...
Žalmy 32:5... z mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem...
Žalmy 38:4...! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu...
Žalmy 38:19... vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj hřích! Mých bezdůvodných soků je stále více, množí se počet...
Žalmy 40:7... ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly! Tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím, jako je...
Žalmy 51:4... Důkladně omyj od mého provinění, od mého hříchu očisti! Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích...
Žalmy 51:5... očisti! Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem...
Žalmy 51:11... údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž...
Žalmy 59:13...a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha...
Žalmy 65:4...vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které...
Žalmy 68:22...rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z...
Žalmy 79:9...pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro jméno své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh?...
Žalmy 85:3... Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil...
Žalmy 103:10...zlobu navěky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe...
Žalmy 109:7...souzen, je za zločince, i jeho modlitba  hříchem je! jeho život trvá jen krátce, jeho pověření ...
Žalmy 109:14... na vinu jeho předků Hospodin pamatujehřích jeho matky není zahlazen! je Hospodin před...
Žalmy 119:133...kroky ve svých výrocích, neovládne žádný hřích! Vysvoboď z lidského bezpráví, abych se řídil...
Přísloví 5:22...lapí jeho nepravosti, v provazech vlastního hříchu uvázne. Nedal se poučit, a tak zemře, v množství své...
Přísloví 10:16...prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale,...
Přísloví 10:19... kdo šíří pomluvy, je hňup. Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě. Jazyk...
Přísloví 14:34... též vyjde najevo. Spravedlnost povznáší národhřích je národům k ostudě. Rozumného služebníka zahrne král...
Přísloví 20:9...rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil? Dvojí metr a dvojí závaží -...
Přísloví 21:4...oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích. Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší...
Přísloví 24:9...pojmenují Úskočný. Výmysly hlupáků jsou vlastně hřích, drzoun je každému odporný. Pokud se budeš v těžký...
Přísloví 28:24... který jen lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník! Chamtivý...
Přísloví 29:6...před jeho nohy síť. Zlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu. Spravedlivý...
Přísloví 29:16...dítě je pro matku ostuda. Když přibývá darebákůhříchu přibývá, spravedliví však spatří jejich pád....
Kazatel 5:5...nesplnil. Nedovol svým ústům, aby přivedlahříchu, neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš...
Izaiáš 1:18...spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak...
Izaiáš 3:9...očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na...
Izaiáš 5:18...vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálí...
Izaiáš 6:7...dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův hlas: "Koho pošlu?...
Izaiáš 13:11...svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost...
Izaiáš 22:14...zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán,...
Izaiáš 27:9...budou očištěny Jákobovy viny a odstranění jeho hříchu přinese ovoce: všechny kamenné oltáře budou...
Izaiáš 30:1...do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na...
Izaiáš 30:13... na které jste se spolehli, proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se náhle...
Izaiáš 31:7...jste si vlastnoručně vyrobili - vždyť je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský...
Izaiáš 38:17...zdraví! Vytrhl jsi z jámy nicoty, všechny  hříchy zahodil jsi pryč. Není to hrob, kdo velebí, ani...
Izaiáš 40:2...ztrestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu...
Izaiáš 43:24...svých obětí jsi nesvlažil. Zatos svými hříchy unavil, obtížil jsi svými vinami! , sám...
Izaiáš 43:25...sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys...
Izaiáš 44:22...Izraeli, na tebe. Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět - vždyť...
Izaiáš 50:1... že bych mu vás musel odprodat? To svými hříchy jste byli zaprodáni, vaše matka zahnána je vašimi...
Izaiáš 53:12...a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil. Jásej, neplodná,...
Izaiáš 57:17...duše, již jsem učinil! Rozlítil jsem se nad hříchem jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni...
Izaiáš 58:1...mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích. Den co den prý hledají, cesty by rádi poznali!...
Izaiáš 59:2...jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně...
Izaiáš 59:12...tebou našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají nám naše provinění, uznáváme své zločiny:...
Izaiáš 59:20...je vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude smlouva s nimi, praví...
Izaiáš 64:8...Hospodine, přespříliš, nevzpomínej navěky na náš hřích. Prosíme , na nás pohlédni - my všichni jsme...
Jeremiáš 5:25...pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci...
Jeremiáš 11:10...Jeruzaléma se proti mně spikli. Vrátili sehříchům svých dávných předků, kteří odmítali poslouchat ...
Jeremiáš 14:10...nyní si připomene jejich viny a ztrestá jejich hřích." Hospodin mi řekl: "Nemodli se za tento lid, za jeho...
Jeremiáš 15:13...nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po celém vašem území. Nechám vás...
Jeremiáš 16:10...proti Hospodinu, svému Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustili, praví...
Jeremiáš 16:17...se neschovají, před mýma očima neskryjí svůj hřích. Nejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu...
Jeremiáš 16:18...dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za jejich hřích, protože mou zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných...
Jeremiáš 17:1... aby poznali, že mám jméno Hospodin." "Hřích Judy je vepsán železným rydlem, diamantovým hrotem je...
Jeremiáš 17:3...padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami kvůli hříchu páchanému po celém vašem území. Svou vlastní vinou...
Jeremiáš 18:23... Neodpouštěj jim jejich viny, nepřehlížej jejich hřích! Jen se před tebou skácejí; v čase svého hněvu...
Jeremiáš 30:14... jako surovec, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým zraněním?...
Jeremiáš 30:15...ti to způsobil, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo požírají, však...
Jeremiáš 31:34...jim jejich viny a nikdy nevzpomenu na jejich hřích." Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat...
Jeremiáš 32:35...budou provádět takovou ohavnost a svádět Juduhříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou...
Jeremiáš 36:3...od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny." Jeremiáš tedy zavolal Barucha, syna...
Jeremiáš 50:20...hledat vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy, ale nebudou nalezeny. Těm, které zachovám,...
Jeremiáš 51:5...jako vdovu, ačkoli se jejich zem tolik naplnila hříchem proti Svatému Izraelovu. Utečte z Babylonu!...
Pláč 1:14... zničení, celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily...
Pláč 3:39...Proč by si tedy člověk stěžoval, když je za svůj hřích potrestán? Zpytujme své cesty, zkoumejme je, k...
Pláč 4:13...zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží - těch, kdo...
Pláč 4:22... Ty, Dcero edomská, však budeš ztrestána, tvůj hřích se brzy odhalí! Vzpomeň si, Hospodine, jak jsme...
Ezechiel 3:20...a zemře. Protožes ho nevaroval, zemře ve svém hříchu a jeho spravedlivé skutky nebudou ani vzpomenuty -...
Ezechiel 7:19... nenaplní si jím útroby - způsobilo jim jenom hřích. Ze vší nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili...
Ezechiel 14:11... pryč a nebudou se poskvrňovat všemi svými hříchy. Budou mým lidem a budu jejich Bohem, praví...
Ezechiel 18:14...něm. Třeba však zplodí syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat...
Ezechiel 18:21...ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude dodržovat všechna ...
Ezechiel 18:22...- takový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože...
Ezechiel 18:24...vzpomenuty. Zemře za to, jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustil. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve...
Ezechiel 18:28...se a bude žít. Prohlédl a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se dopustil - takový nezemře, takový jistě...
Ezechiel 18:30...Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, vás ta vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy,...
Ezechiel 18:31...hříchy, vás ta vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového...
Ezechiel 21:29...jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami sebe jste usvědčili, a tak budete mocí zajati....
Ezechiel 33:10...domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše přestupkyhříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom...
Ezechiel 33:14...ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže...
Ezechiel 33:16...- takový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Jednal...
Ezechiel 37:23... svými nechutnými obrazy a všemi ostatními hříchy. Zachráním je odevšad, kde žili a hřešili, a očistím...
Ezechiel 39:24...jsem s nimi, jak si za svou nečistotu a za své hříchy zasloužili - skryl jsem svoji tvář před nimi. Nuže,...
Ezechiel 40:39... na kterých se porážely zápalné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění. Také zvenku po stranách severní...
Ezechiel 42:13...jídají svatosvaté věci - moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění - a také tam svatosvaté věci...
Ezechiel 43:10...Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy. si uvědomí dokonalost jeho rozměrů a zastydí se...
Ezechiel 43:19...Panovník Hospodin, mladého býčka k oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři rohy...
Ezechiel 43:20...stupně i obrubu kolem dokola. Tak jej očistíš od hříchu a vykonáš za něj smírčí obřady. Pak vezmeš býka...
Ezechiel 43:21...za něj smírčí obřady. Pak vezmeš býka oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku...
Ezechiel 43:22...mimo svatyni. Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej...
Ezechiel 43:25... Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také se obětuje býk a beran, oba bez vady. Po...
Ezechiel 44:12...u jejich hnusných model a svedli dům Izraelehříchu, proto jim přísahám, praví Panovník Hospodin, že...
Ezechiel 44:27... aby sloužil ve svatyni, přinese svou oběť za hřích, praví Panovník Hospodin. A toto bude jejich...
Ezechiel 44:29...jsem . Budou jíst moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění a připadne jim všechno, co bude v...
Ezechiel 45:17...slavnostech domu Izraele. Postará se o oběti za hřích stejně jako o moučné, zápalné i pokojné oběti ke...
Ezechiel 45:18...mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře ...
Ezechiel 45:19...od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně...
Ezechiel 45:22...za sebe i za všechen lid země býčka jako oběť za hřích. Po sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm...
Ezechiel 45:23...Hospodinu a jednoho kozla denně jako oběť za hřích. Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu...
Ezechiel 45:25...patnáctého dne sedmého měsíce: jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné oběti a olej." Tak praví...
Ezechiel 46:20...budou kněží vařit oběti odškodnění a oběti za hřích a kde budou péci moučné oběti, aby je nevynášeli do...
Daniel 4:24...Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž...
Daniel 9:13...svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu. Hospodin proto neopomněl...
Daniel 9:16...Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem našich otců se Jeruzalém i tvůj...
Daniel 9:20...Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a prosil jsem Hospodina,...
Daniel 9:24...městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla...
Ozeáš 4:8...nahradili mrzkostí. Živí se oběťmi mého lidu za hřích, dychtivě baží po jejich špatnosti. Kněz proto...
Ozeáš 5:5...Izraele svědčí proti nim; Izrael, Efraim, sehříchu potácí a Juda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemi...
Ozeáš 7:1...Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hřích a zločiny Samaří: Zabývají se podvody, do domů lezou...
Ozeáš 8:11...nad velmoži. Efraim tolik oltářů k oběti za hřích - z těch se mu ale staly oltáře k hřešení! Ve svém...
Ozeáš 8:13...Teď si připomene jejich provinění a jejich hříchy potrestá: Půjdou zpátky do Egypta! Izrael zapomněl...
Ozeáš 9:9...si však vzpomene na jejich viny a ztrestá jejich hřích. Když jsem nalezl Izrael, byli jako hrozny v pustině....
Ozeáš 10:8... Zničena budou avenská návrší - ten izraelský hřích - a na jejich oltářích vzroste trní a bodláčí. Tehdy...
Ozeáš 10:10...spojí proti nim, aby je spoutaly za jejich dvojí hřích. Efraim býval povolná jalovička, která obilí ráda...
Ozeáš 12:9... že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!" jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egypta;...
Ozeáš 13:12...ho odnímám! Efraimův trest je zpečetěn, jeho hřích dobře uložen. Porodní křeče sevřou jej, on je však...
Ozeáš 14:2...k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova...
Amos 1:5...závoru Damašku; odstraním trůnícího v Údolí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude...
Amos 3:2...na zemi, a proto s vámi zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve...
Amos 5:12... vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné sužujete, berete úplatek, ubohé v bráně...
Amos 8:14...panny i statní mladíci - ti, kteří přísahají na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože...
Micheáš 1:5...úbočím. A to vše kvůli Jákobově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jákobova vzpoura? Kdo jiný než...
Micheáš 1:13...zapřahejte rychle, obyvatelé Lachiše! Zde začal hřích Dcery sionské, zde je zdroj vzpoury Izraele. S...
Micheáš 3:8...Jákobovi jeho vzpouru oznámil a Izraeli jeho hřích. Slyšte to, vy přední v domě Jákobově, vůdcové domu...
Micheáš 6:7...za svůj přestupek, vlastního potomka za hřích duše své? Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od...
Micheáš 6:13...jsem ranil trápením, abych zničil za tvůj hřích. Budeš jíst, ale nenasytíš se, bude ti kručet v břiše...
Micheáš 7:18...bázeň! Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští vinyhřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš...
Micheáš 7:19...slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře! Projevíš svou věrnost...
Zachariáš 3:4...šaty!"Pak řekl Jošuovi: "Hle, snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní roucho." Řekl jsem: "Vsaďte...
Zachariáš 3:9... sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této země odstraním v jediném dni. Toho dne, praví...
Zachariáš 13:1...Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupů,...
Matouš 1:21...Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl...
Matouš 3:6...kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Když ale uviděl, že se...
Matouš 9:2...víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny." Někteří znalci Písma si řekli: "Ten...
Matouš 9:5...je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn...
Matouš 9:6...věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si...
Matouš 12:31...se mnou, rozptyluje. Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti...
Matouš 26:28...smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle neokusím plod vinné...
Marek 1:4...na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu celá judská země i všichni...
Marek 1:5...země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Jan byl oblečen...
Marek 2:5...uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců Písma...
Marek 2:7..."Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si...
Marek 2:9...Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a...
Marek 2:10...věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň,...
Marek 3:28...vyloupí jeho dům. Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by...
Marek 3:29...nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem." (Říkali totiž o něm, že nečistého ducha...
Lukáš 1:77... dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás...
Lukáš 3:3...kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše:...
Lukáš 5:20...Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci Písma a farizeové se ale...
Lukáš 5:21...je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a...
Lukáš 5:23..."Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale...
Lukáš 5:24...věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň,...
Lukáš 7:47...mastí. Proto ti říkám: Je odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje...
Lukáš 7:48...odpouští málo, miluje málo." Tehdy řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali...
Lukáš 7:49...mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, žehříchy odpouští?" On ale ženě řekl: "Tvá víra ...
Lukáš 11:4...nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje...
Lukáš 24:47...v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové...
Jan 1:29...k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází...
Jan 8:7...ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, po první hodí kamenem." A opět se sklonil a...
Jan 8:21... Budete hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To...
Jan 8:24...světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve svých...
Jan 8:34...amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn...
Jan 8:46...pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás usvědčíhříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z...
Jan 9:34...by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se...
Jan 9:41...i my slepí?" "Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a...
Jan 15:22... Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo nenávidí...
Jan 15:24...skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli - jak , tak mého Otce...
Jan 16:8...ho k vám. přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve...
Jan 16:9...světu, v čem je hřích, spravedlnost a soudHřích, že nevěří ve mne; spravedlnost, že jdu k Otci a ...
Jan 19:11...shůry. Ten, kdo tobě vydal, proto větší hřích." Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé...
Jan 20:23...jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte, tomu jsou...
Skutky 2:38...ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení...
Skutky 3:19...trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí,...
Skutky 5:31...a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch...
Skutky 7:60...na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt...
Skutky 10:43...proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořekl,...
Skutky 13:38...vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od...
Skutky 22:16... Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do...
Skutky 26:18...moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.' A tak jsem, králi Agrippo...
Římanům 3:9...usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani...
Římanům 3:20...nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost,...
Římanům 3:25... Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo...
Římanům 4:7..."Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá...
Římanům 4:8... Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!" Platí toto blahoslavení jen pro obřezané, nebo i...
Římanům 5:12...Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířilHřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem...
Římanům 5:13...na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešiliHřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není...
Římanům 5:16...Krista! Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a...
Římanům 5:20... provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost! Proto tak jako...
Římanům 5:21...se ještě více rozmnožila milost! Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne...
Římanům 6:1...Krista. Co na to řekneme? Budeme pokračovathříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak...
Římanům 6:2...V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žíthříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme...
Římanům 6:6...tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu...
Římanům 6:7...nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také...
Římanům 6:10... nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se...
Římanům 6:11...Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých...
Římanům 6:12...proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy nevydávejte...
Římanům 6:13...jeho žádostem. Své údy nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí...
Římanům 6:14...sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnostiHřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem,...
Římanům 6:16...se služebníky toho, koho posloucháte,  hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ano,...
Římanům 6:17...ke spravedlnosti. Ano, byli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste celým srdcem uposlechli to...
Římanům 6:18...jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky spravedlnosti. S ohledem na...
Římanům 6:20...spravedlnosti k posvěcení. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z...
Římanům 6:22...smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný...
Římanům 6:23...vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v...
Římanům 7:7...cesty litery. Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych...
Římanům 7:8...bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: "Nedychti!" Hřích se chopil příležitosti, kterou mu to přikázání...
Římanům 7:9...žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázáníhřích ožil a jsem zemřel. Přikázání, které mělo být k...
Římanům 7:11...mělo být k životu, je mi tedy nakonec ke smrtiHřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to přikázání...
Římanům 7:13...mi tedy to dobré smrt? V žádném případěHřích se však projevil jako hřích: tím, co bylo dobré, mi...
Římanům 7:14...je duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co...
Římanům 7:17...Zákon je dobrý. Nedělám to tedy , ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v ...
Římanům 7:20...tedy dělám to, co nechci, nedělám to , ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci...
Římanům 7:23...proti zákonu mysli a činí zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk! Kdo...
Římanům 7:25...myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou...
Římanům 8:2...v Kristu Ježíši totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla...
Římanům 8:3...Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádalhříchem v těle, jaké hříšný člověk. Na tomto těle...
Římanům 8:10... Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li...
Římanům 11:27...bude smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích." Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli,...
Římanům 14:23...nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní...
1. Korintským 6:18...duch. Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu...
1. Korintským 7:28...oženíš anebo když se dívka vdá, není to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných potíží. Říkám vám,...
1. Korintským 7:36... po čem touží - jen se vezmou, to přece není hřích. Kdo je však vnitřně přesvědčen a nic ho nenutí, ale...
1. Korintským 8:13...proti Kristu! Pokud mého bratra svádí jídlohříchu, nedotknu se masa nikdy v životě, abych snad...
1. Korintským 15:3... co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen...
1. Korintským 15:17... vaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli...
1. Korintským 15:34...kazí mravy." Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší...
1. Korintským 15:56...teď, peklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám...
2. Korintským 5:21...Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali...
2. Korintským 13:2...vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstalihříchu, ani na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně...
Galatským 1:4...Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle...
Galatským 2:17...my jsme hříšní, znamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem...
Galatským 3:22...ze Zákona. Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře...
Galatským 6:1...nezáviďme si. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem...
Efeským 1:7...jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře...
Efeským 2:1...všech. I vy jste byli mrtví ve svých vináchhříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto...
Koloským 1:14...v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho...
Koloským 2:13... jste spolu s ním vzkříšeni. Ano, i vás, mrtvéhříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil:...
1. Tesalonickým 2:16...o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadá. Bratři, bez...
1. Timoteus 2:14...svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana - její i všech...
1. Timoteus 5:22...nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu. Nepij samotnou vodu, ale...
1. Timoteus 5:24...žaludek a své časté nemoci užívej trochu vínaHříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud;...
2. Timoteus 3:6...si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami, které se pořád...
Židům 1:3...nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech....
Židům 2:17...věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď...
Židům 3:13...ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníky -...
Židům 4:15...každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou,...
Židům 5:1...zástupce přinášel Bohu dary a oběti za jejich hříchy. Dovede být shovívavý k nevědomým a zbloudilým -...
Židům 5:3...podléhá slabosti, a proto musí obětovat nejen za hříchy lidu, ale i za vlastní. Tuto čest si nikdo nemůže...
Židům 7:27...velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou...
Židům 8:12... Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc." Když tedy Bůh mluví o "nové...
Židům 9:7... a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za hříchy lidu, spáchané v nevědomosti. Tím Duch svatý ukazuje...
Židům 9:15...službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal...
Židům 9:26...konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud...
Židům 9:28... Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne kvůli hříchu, ale...
Židům 10:3...od hříšného svědomí.) Těmito oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínají; krev býků a kozlů přece...
Židům 10:4...připomínají; krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus, když přichází na...
Židům 10:6...toho jsi mi tělo připravil; zápaly a oběti za hřích neoblíbil sis. Tehdy jsem řekl: Zde jsem, Bože, jako...
Židům 10:8...řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a...
Židům 10:11...stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a...
Židům 10:12...odstranit hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od ...
Židům 10:17..." a potom dodává: " nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny." Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou...
Židům 10:18...na jejich hříchy a zločiny." Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou za potřeba oběti. Bratři,...
Židům 10:26... co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujemehříchu, nezbývá nám žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné...
Židům 12:1...zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěžhřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme...
Židům 12:4...a neklesali na duchu. Ještě jste se v soubojihříchem nevzepřeli do krve. Copak jste zapomněli na...
Židům 13:11...velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl...
Jakub 1:15...jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se,...
Jakub 4:17...je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. A teď vy, boháči - plačte a naříkejte nad bídami,...
Jakub 5:15... Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své...
Jakub 5:16... bude mu odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni....
Jakub 5:20...jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů. Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům...
1. Petr 2:22...šli v jeho šlépějích: "On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když ho uráželi,...
1. Petr 2:24...soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili...
1. Petr 3:18...i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle...
1. Petr 4:1...vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncovalhříchem, takže zbytek svého života v těle nevěnuje...
1. Petr 4:8...vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů." Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou...
2. Petr 1:9...zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů. Bratři, snažte se stále více potvrzovat své...
2. Petr 2:14... S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se srdcem vycvičeným v chamtivosti lákají nestálé...
1. Jan 1:7...krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe...
1. Jan 1:8...očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když...
1. Jan 1:9...sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám...
1. Jan 2:2... toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme...
1. Jan 2:12...vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od...
1. Jan 3:4...být čistý, jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin! Víte, že on se...
1. Jan 3:5...hřích je zločin! Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává,...
1. Jan 3:8...spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se...
1. Jan 3:9...skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit,...
1. Jan 4:10...a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i...
1. Jan 5:16... Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, se modlí a Bůh mu život....
1. Jan 5:17... aby se modlil za takový. Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti. Víme, že žádný,...
Zjevení 1:5...si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími...
Zjevení 18:4..."Vyjděte z , můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy...
Zjevení 18:5... abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly k nebi a Bůh si připomenul její zločiny....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |