Hříšnými

Hledám varianty 'hříšnými' [ hříšnými (1) hříšným (1) hříšných (2) hříšný (4) hříšní (3) hříšném (2) hříšného (1) hříšné (9) ]. Nalezeny 23 verše.
Deuteronomium 9:21...proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v ohni,...
1. Samuel 15:18... vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s nimi, dokud s nimi...
Žalmy 1:1... který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon...
Žalmy 1:5...unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná...
Žalmy 51:7...jsi odsoudit! Vždyť nesu vinu od narozeníhříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od počátku toužil...
Přísloví 12:13... kořeny spravedlivých však plody přinášíHříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde...
Izaiáš 1:28...spravedlností. Zkáza však přijde na vzpurnéhříšné, zahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude...
Izaiáš 55:7... dokud blízko je. Ničema svou cestu opustíhříšný člověk své smýšlení. se vrátí k Hospodinu -...
Ezechiel 23:49...zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné modlářství. Tehdy poznáte, že jsem Panovník...
Amos 9:8...Hle, oči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném království! Vyhladím dům Jákobův ze země,...
Marek 8:38...za svůj život? Kdo by se v tomto cizoložnémhříšném pokolení styděl za a za slova, za toho se...
Lukáš 5:8...kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem...
Lukáš 5:32... Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a...
Lukáš 24:7...říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z...
Římanům 5:19...se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou...
Římanům 6:6... že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili...
Římanům 7:5... Dokud jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel hříšné vášně, které působily v našich údech tak, že jsme...
Římanům 8:3...Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké  hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby...
Galatským 2:15...k židovství? I když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky...
Galatským 2:17...v Kristu, poněvadž se ukazuje, že i my jsme hříšní, znamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V žádném...
1. Timoteus 1:9... Vztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožnéhříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na...
Židům 10:2... protože by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí.) Těmito oběťmi se ale hříchy jen...
Židům 11:25... Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |