Hříšník

Hledám varianty 'hříšník' [ hříšníky (13) hříšníkům (3) hříšníků (9) hříšníku (1) hříšníkovi (1) hříšníkem (4) hříšníka (3) hříšník (7) hříšníci (16) ]. Nalezeno 55 veršù.
Numeri 32:14...jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí...
Žalmy 25:8... pro svoji dobrotu! Dobrý a přímý je Hospodinhříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené,...
Žalmy 26:9...kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce...
Žalmy 51:15... Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože...
Žalmy 104:35...- Hospodin je přece mojí radostí! Kéž by  hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci více nebyli!...
Přísloví 1:10...na hrdle tvém. Nenech se zlákat, synu, když hříšníci mámí: "Pojď s námi, budem ze zálohy vraždit,...
Přísloví 11:31...na zemi odplaty, čím spíše ničemovéhříšníci! Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek...
Přísloví 13:6...šíří puch. Spravedlnost chrání poctivéhohříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic, a chová se bohatě,...
Přísloví 13:21... bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotáHříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou....
Přísloví 23:17... budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závisthříšníkům v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý...
Kazatel 2:26...oblíbence Bůh obdaří moudrostí, umem a radostíhříšníku ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom musí...
Kazatel 7:26...paže jsou pouta. Boží oblíbenec unikne před hříšníka ale polapí. Pohleď, k čemu jsem došel, praví...
Kazatel 8:12...rychle, proto lidské srdce chuť páchat zloHříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a...
Kazatel 9:2... i ty, kdo nikoli. Dobrý je na tom tak jako hříšník; kdo skládá přísahu i ten, kdo se bojí. To je to...
Kazatel 9:18... Moudrost je lepší než válečné zbraně - jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Vonná mast zasmrádne...
Izaiáš 1:4...ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinami, plemeno zločinců, synové...
Izaiáš 13:9... aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z  hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci...
Izaiáš 33:14...jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou sílu mámHříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z...
Amos 9:10... Stejně tak zahynou mečem v mém lidu všichni hříšníci, kteří říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás...
Matouš 9:10...domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to...
Matouš 9:11..."Jak to, že váš mistr s výběrčími daníhříšníky?" Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře...
Matouš 9:13... ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak...
Matouš 11:19... žrout a pijan vína, přítel výběrčích daníhříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky." Městům,...
Matouš 26:45...chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko...
Marek 2:15...tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci...
Marek 2:16...a farizeové uviděli, že s výběrčími daníhříšníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že s výběrčími...
Marek 2:17...nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se...
Marek 14:41...chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko...
Lukáš 5:30..."Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daníhříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví,...
Lukáš 6:32...ty, kdo milují vás, jaká je to zásluha? I hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se...
Lukáš 6:33...k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělajíhříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to...
Lukáš 6:34... že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však...
Lukáš 7:34... žrout a pijan vína, přítel výběrčích daníhříšníků!' Moudrost je ale potvrzena všemi svými dětmi...
Lukáš 13:2...si, že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci? Říkám vám, že...
Lukáš 15:1... uši k slyšení, slyš." Všichni výběrčí daníhříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeové a znalci Písma...
Lukáš 15:2...a znalci Písma si ale stěžovali: "On přijímá hříšníky a s nimi!" Vyprávěl jim tedy toto...
Lukáš 15:7...že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti...
Lukáš 15:10...tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden...
Lukáš 18:13...nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám vám, že tento muž, nikoli...
Lukáš 19:7...si ale stěžovali: "To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi?!" Zacheus potom vstal a řekl Pánu: "Podívej se!...
Jan 9:16...zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho...
Jan 9:24...před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím," odpověděl jim....
Jan 9:25...Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím," odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý...
Jan 9:31...zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho...
Římanům 3:7...Někdo namítne: "Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží pravdomluvnost...
Římanům 5:8...nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše...
2. Korintským 12:21... kdybych musel truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří nečinili pokání z nečistoty, smilstva a...
1. Timoteus 1:15...přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou...
Židům 3:17...po celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl,...
Židům 7:26...Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti...
Židům 12:3...Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na...
Jakub 4:8...se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své rucehříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl....
Jakub 5:20...ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před...
1. Petr 4:18...spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožnýmhříšníkem?" proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují...
Juda 1:15... a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili." To jsou ti reptáci a...

Slova obsahující hříšník: hříšník (7) hříšníka (3) hříšníkem (4) hříšníkovi (1) hříšníkovo (1) hříšníku (1) hříšníků (9) hříšníkům (3) hříšníky (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |