Hájí

Hledám varianty 'hájí' [ hájit (10) hájíme (1) hájil (3) hájí (5) háje (8) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 13:18..." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil seháje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář...
Genesis 14:13...to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadilháje Emorejce Mamreho, příbuzného Eškola a Anera, což byli...
Genesis 18:1...s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázalháje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu....
Numeri 24:6... Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou zahrady, jako aloe, jež...
Deuteronomium 11:30...bydlících na pláni proti Gilgalu poblíž háje More.) Chystáte se překročit Jordán a obsadit zem,...
Deuteronomium 32:36...pro připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, uvidí, že je...
Soudců 6:31...odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho...
Soudců 6:32...tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí. Říkali totiž: " se Baal proti němu hájí, když mu...
2. Královská 5:26..."Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šatyháje a vinice, brav a skot, sluhy a služky? Námanovo...
2. Královská 9:14...král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatím v čele...
2. Královská 19:34...města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida...
Žalmy 140:13... dožene a srazí neštěstí! Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých. Jistěže...
Kazatel 2:6...Zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich háje se stromky. Pořídil jsem si otrokyně a otroky, měl...
Izaiáš 1:29...Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty zahrady se budete...
Izaiáš 37:35...města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida...
Izaiáš 50:8...nebudu zahanben, to vím. Blízko je Ten, který  hájí. Kdo chce obvinit? Pojďme se vedle sebe postavit!...
Jeremiáš 22:16...poctivě a spravedlivě, a tak se mu vedlo dobřeHájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To...
Lukáš 12:11...a vlády, nestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat. Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte...
Lukáš 21:14...k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž...
Skutky 24:10...náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě,...
Skutky 25:8...obvinění, která však nemohli dokázat. Pavel se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti chrámu ani...
Skutky 25:16...svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se proti jejich obvinění. Jakmile se tu sešli, beze...
Skutky 26:2..."Jsem šťasten, králi Agrippo, že se dnes mám hájit proti všem židovským obviněním právě před tebou,...
2. Korintským 12:19...šlépějích? Myslíte, že se před vámi celou dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu, a to...

Slova obsahující hájí: hájí (5) hájích (1) hájíme (1) nehájí (1) neobhájí (1) neobhájím (1) obhájí (4) obhájím (2) zahájí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |