Gardistů

Hledám varianty 'gardistů' [ gardistů (24) ]. Nalezeny 24 verše.
2. Královská 25:8...Jeruzaléma zmocněnec babylonského krále, velitel gardistů Nebuzaradan. Vypálil Hospodinův chrám i královský...
2. Královská 25:10...babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek...
2. Královská 25:11...lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty, kteří přeběhli k...
2. Královská 25:12... Jen ty nejchudší z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o vinice a oral pole....
2. Královská 25:15...a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral pánvice, mísy a vše, co bylo z ryzího zlata...
2. Královská 25:18...byl i druhý sloup, včetně mřížování. Velitel gardistů zajal nejvyššího kněze Serajáše, zástupce...
2. Královská 25:20...lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel gardistů Nebuzaradan je zajal a odvedl do Ribly k...
Jeremiáš 39:9...vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo...
Jeremiáš 39:10...z lidu, kteří nic neměli, nechal velitel gardistů Nebuzardan v judské zemi a svěřil jim toho dne...
Jeremiáš 39:11...však babylonský král Nabukadnezar veliteli gardistů Nebuzardanovi nařídil: "Vezmi ho k sobě a postarej...
Jeremiáš 39:13... Udělej pro něj, o cokoli požádá." Velitel gardistů Nebuzardan, rab-saris Nebušazban, rab-mág...
Jeremiáš 40:1...Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho velitel gardistů Nebuzardan propustil z Rámy, kde ho našel...
Jeremiáš 40:2...měli být odvlečeni do Babylonu. Když velitel gardistů Jeremiáše našel, řekl mu: "Hospodin, tvůj Bůh,...
Jeremiáš 40:5... Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej...
Jeremiáš 41:10...ostatní, kteří tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan svěřil Gedaliášovi, synu Achikamovu. Ty...
Jeremiáš 43:6...v judské zemi, i všechny ty, které velitel gardistů Nebuzardan ponechal s Gedaliášem, synem Achikama,...
Jeremiáš 52:12...osobní zmocněnec babylonského krále, velitel gardistů Nebuzardan. Vypálil Hospodinův chrám i královský...
Jeremiáš 52:14...babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo celého Jeruzaléma....
Jeremiáš 52:15...hradby okolo celého Jeruzaléma. Velitel gardistů Nebuzaradan odvlekl část chudiny, zbytek těch, kdo...
Jeremiáš 52:16...zbytek řemeslníků. Zbytek chudiny tam velitel gardistů Nebuzardan zanechal, aby obdělávali vinice a pole....
Jeremiáš 52:19...a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotle, svícny,...
Jeremiáš 52:24...na mřížoví vždy sto granátových jablek. Velitel gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho zástupce kněze...
Jeremiáš 52:26...lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel gardistů Nebuzardan je zajal a odvedl do Ribly k...
Jeremiáš 52:30...roce Nabukadnezarovy vlády pak velitel gardistů Nebuzardan odvlekl 745 Židů. Celkem to bylo 4 600...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |