Galilejského

Hledám varianty 'galilejského' [ galilejských (1) galilejský (2) galilejskému (2) galilejském (2) galilejského (12) galilejské (6) ]. Nalezeno 25 veršù.
Numeri 34:11...bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského jezera. Odtud hranice sestoupí k Jordánu a...
Deuteronomium 3:17...hranici tvoří jordánské údolí Arava, a to od Galilejského jezera po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím...
Jozue 11:2...další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na...
Jozue 12:3...Amonců; dále pláň Arava k východnímu okraji Galilejského jezera a také k východnímu okraji Aravského...
Jozue 13:27...krále Sichona (východní břeh Jordánu k okraji Galilejského jezera). To je dědictví Gádových synů pro...
1. Královská 9:11...Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet městgalilejském kraji za to, že mu Chíram dodával cedrové i...
1. Letopisů 6:61...s jejich pastvinami. Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim s jejich pastvinami....
Matouš 2:22...potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném...
Matouš 4:18...království je blízko!" Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do...
Matouš 15:29...její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam....
Matouš 21:11...je?" "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten prorokgalilejského Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal...
Marek 1:9...Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíšgalilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu....
Marek 1:16...a věřte evangeliu!" Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje,...
Marek 1:28...ho!" A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s...
Marek 7:31... prošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru. Tam k němu přivedli hluchoněmého...
Lukáš 1:26...v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži...
Lukáš 4:31...prošel jejich středem a mířil dál. Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil, lidé...
Lukáš 5:17...a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z Jeruzaléma, a...
Jan 2:1...na Syna člověka." Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na...
Jan 2:11...víno do konce." Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou...
Jan 4:46...všechno, co tam dělal. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden...
Jan 6:1... jak uvěříte mým slovům?" Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezero a šel za ním veliký...
Jan 12:21... byli Řekové. Přišli za Filipem, který bylgalilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom...
Jan 21:2...Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli...
Skutky 5:37...a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |