Filištínskými

Hledám varianty 'filištínskými' [ filištínští (13) filištínskými (1) filištínským (2) filištínských (10) filištínský (8) filištínskou (6) filištínskému (1) filištínském (5) filištínského (7) filištínské (19) filištínská (2) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 21:32...a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a...
Genesis 21:34...Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama...
Genesis 26:1...Abrahamových), a tak se Izák vydal do Gerarufilištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž...
Genesis 26:8... Jednou, když tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák...
Exodus 13:17...konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl:...
Exodus 15:14...své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyšífilištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny...
Jozue 13:3...u Ekronu (který se přičítá Kananejcům) - pětice filištínských států: Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron....
Soudců 3:3...s bojem, naučil bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských států a všechny Kananejce, Sidonce a Hivejce...
Soudců 10:6...a sidonským, bohům moábským, amonským i bohům filištínským. Hospodina opustili a nesloužili mu. Proto...
Soudců 14:1...Hospodinův. Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil,...
Soudců 14:2...otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka mu...
Soudců 15:20...je v Lechi dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal...
Soudců 16:5...v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila. Přišli za  filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je...
Soudců 16:8...nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi novými...
Soudců 16:18... že všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi...
Soudců 16:23...na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růstFilištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť...
Soudců 16:27..." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a...
1. Samuel 5:8...i našeho boha Dágona!" Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k sobě a pravili: "Co...
1. Samuel 5:11...zahubit?" Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč,"...
1. Samuel 6:1... k nebi. Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze...
1. Samuel 6:4...zlatých nádorů a pět zlatých krys podle počtu filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma...
1. Samuel 6:12... Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevoFilištínští vládci kráčeli za nimi k hranici u...
1. Samuel 6:16...připravili obětní hody Hospodinu. Když to pětice filištínských vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do...
1. Samuel 6:18...Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od...
1. Samuel 7:7... že se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští vládci proti Izraeli. Jakmile to Izraelci...
1. Samuel 10:5... Přijdeš na Gibeat-elohim, Boží vrch, kde je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš průvod...
1. Samuel 13:3... Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a...
1. Samuel 13:4...Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny na Izrael,...
1. Samuel 13:17... zatímco Filištíni tábořili v Michmasu. Z filištínského tábora vyrazily tři oddíly nájezdníků. Jeden...
1. Samuel 13:23...i kopí. Jen Saul a jeho syn Jonatan je měliFilištínská hlídka se zatím přesunula k průsmyku Michmas. ...
1. Samuel 14:1...svému zbrojnošovi: "Pojď, pronikneme k  filištínské hlídce tamhle naproti." Svému otci to ale...
1. Samuel 14:4...průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknoutfilištínské hlídce, byly skalní útesy. Jeden se jmenoval...
1. Samuel 14:11...je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy ukázali filištínské hlídce a Filištíni si řekli: "Podívejme,...
1. Samuel 14:19...) Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi:...
1. Samuel 17:4... Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí. Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem...
1. Samuel 17:23... jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtomfilištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z...
1. Samuel 17:26...zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži...
1. Samuel 17:36... Tvůj služebník zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky...
1. Samuel 17:46...do ruky, zabiju a useknu ti hlavu. Mrtvoly filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři,...
1. Samuel 17:52... ke vchodu do Gatu a k samým branám EkronuFilištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimu a také ke...
1. Samuel 18:25...toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad královskými...
1. Samuel 18:30...více a stal se navždy Davidovým nepřítelemFilištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli...
1. Samuel 23:3... To máme ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a...
1. Samuel 27:1...zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a přestane hledat po...
1. Samuel 27:7...patří dodnes judským králům. David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se...
1. Samuel 27:11..." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si:...
1. Samuel 28:5...a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl...
1. Samuel 29:2...Izrael tábořil u pramene v Jizreelu. Když filištínští vládci pochodovali se svými stovkami a tisíci,...
1. Samuel 29:3... David a jeho muži pochodovali vzadu s AchišemFilištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?"...
1. Samuel 29:4...od něj odpadl, dodnes mu nemám co vytknout." Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho...
1. Samuel 29:7...se ale nelíbíš. Vrať se tedy v pokoji, abys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem provedl?" odpověděl...
1. Samuel 29:9...řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto...
1. Samuel 29:11...i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni táhli na Jizreel. ...
1. Samuel 30:16...se všude po zemi, jedli, pili a slavili, že ve filištínské a judské zemi pobrali takovou spoustu kořisti....
1. Samuel 31:9...mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich...
2. Samuel 1:20...v aškelonských ulicích, se neradují filištínské dcery, nejásají dcery neobřezaných! Svahy...
2. Samuel 3:14...ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku filištínských předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést...
2. Samuel 23:16...u brány." A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u...
1. Královská 5:1...vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Ti všichni...
1. Královská 15:27...proti němu zosnoval spiknutí a porazil hofilištínského Gibetonu. Když Nádab s celým izraelským...
1. Královská 16:15...Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy obléhalo filištínský Gibeton. Jakmile se v táboře doslechli: "Zimri...
2. Královská 8:2...se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se...
1. Letopisů 10:9... odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu...
1. Letopisů 11:18...studny u brány." A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u...
1. Letopisů 14:16...učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu po Gezer. Davidova pověst...
2. Letopisů 9:26...Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici s Egyptem. Za jeho vlády bylo...
2. Letopisů 26:6...i Ašdodu a vystavěl v okolí Ašdodu i jinde na filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i...
Izaiáš 2:6... dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východufilištínského věštění - tleskají výplodům cizinců! Jejich...
Izaiáš 11:14...přestane Efraima napadat. Vrhnou se na západ, na filištínské svahy, národy na východě spolu vyplení....
Jeremiáš 25:20...cizinci; všechny krále země Úc; všechny krále filištínské země, Aškelon, Gazu, Ekron i ty, kdo zbyli v...
Ezechiel 16:27...území. Vydal jsem libovůli tvých nepřátelfilištínských dcer, které jsi zahanbila svou zvrhlostí....
Amos 6:2...podívat a odtud na Veliký Chamát a pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad...
Abdiáš 1:19...získají Ezauovu horu, obyvatelé podhůří pak filištínský kraj; získají také kraj Efraim a Samaří,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |