Farizeové

Hledám pøesnì 'farizeové'. Nalezeny 54 verše. Další varianty: farizeus (10) farizeům (7) farizeů (18) farizeové (54) farizea (2)
Matouš 9:11...stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr ...
Matouš 9:14...přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že myfarizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?"...
Matouš 9:34...a říkaly: "Něco takového je v Izraeli nevídáno!" Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů."...
Matouš 12:2...a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu: "Podívej se, tvoji učedníci dělají, co...
Matouš 12:14...když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druháFarizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. Ježíš se...
Matouš 12:24...snad tohle ten Syn Davidův?" Když to uslyšeli farizeové, řekli: "Tenhle nevymítá démony jinak než...
Matouš 15:1...uzdraven. Tehdy k Ježíši přišli znalci Písmafarizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují...
Matouš 15:12...přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?" "Každá sazenice...
Matouš 16:1...do magadanského kraje. Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké...
Matouš 19:3...a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: "Smí člověk z jakéhokoli důvodu...
Matouš 21:45...kámen padne, toho rozdrtí." Když vrchní kněžífarizeové slyšeli ta jeho podobenství, pochopili, že mluví...
Matouš 22:15...mnoho povolaných, ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo....
Matouš 22:34...zástupy uslyšely, žasly nad jeho učením. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam...
Matouš 22:41...spočívá celý Zákon i Proroci." A když se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíte o...
Matouš 23:2..."Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písmafarizeové. Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám...
Matouš 23:13...povýšen." [14] "Ale běda vám, znalci Písmafarizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před...
Matouš 23:15...chtějí vejít, bráníte! Běda vám, znalci Písmafarizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho...
Matouš 23:23...Toho, kdo na něm sedí! Běda vám, znalci Písmafarizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu,...
Matouš 23:25...ale velblouda polykáte! Běda vám, znalci Písmafarizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř...
Matouš 23:27...bude čistý i navenek! Běda vám, znalci Písmafarizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek...
Matouš 23:29...a nemravnosti! Běda vám, znalci Písmafarizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte...
Matouš 27:62... Nazítří, po dni příprav, se vrchní kněžífarizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme...
Marek 2:16...takoví ho totiž následovali. Když znalci Písmafarizeové uviděli, že s výběrčími daní a hříšníky,...
Marek 2:18...spravedlivé, ale hříšníky." Janovi učednícifarizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali...
Marek 2:24...a jeho učedníci začali cestou trhat klasyFarizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to, že dělají, co se v...
Marek 3:6...ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdraváFarizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak by ho...
Marek 7:1...roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven.  Farizeové a někteří znalci Písma, kteří dorazili z...
Marek 7:3...chlebynečistýma' (to jest neumytýma) rukamaFarizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně...
Marek 7:5...pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátekFarizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji...
Marek 8:11...a přijel do dalmanutského kraje. Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet ho. Chtěli od...
Marek 10:2...podle svého zvyku opět učil. Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit...
Lukáš 5:17...se. Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech...
Lukáš 5:21... tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci Písmafarizeové se ale začali dohadovat: "Co je zač, že se tak...
Lukáš 5:30...byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostůFarizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho...
Lukáš 6:7...člověk s ochrnutou pravou rukou. Znalci Písmafarizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu uzdravovat,...
Lukáš 7:30... když se dali pokřtít Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a...
Lukáš 11:39...obědem nejdříve neumyl. Pán mu na to řekl: "Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je...
Lukáš 11:53..." Když pak odešel, začali ho znalci Písmafarizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho...
Lukáš 13:31...poslední." V tu chvíli za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč, Herodes ...
Lukáš 15:2...výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchatFarizeové a znalci Písma si ale stěžovali: "On přijímá...
Lukáš 16:14...Bohu i penězům." Ale to všechno slyšelifarizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívali. Ježíš...
Lukáš 17:20...a jdi. Tvá víra uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl...
Lukáš 19:39...a sláva na výsostech!" V davu byli i někteří farizeové. Řekli mu: "Mistře, napomeň své učedníky!"...
Jan 4:1...na něm Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí více učedníků než...
Jan 7:32... "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči,...
Jan 7:47...se také nenechali obloudit?" osopili se na  farizeové. "Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z...
Jan 8:3...lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci Písmafarizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství....
Jan 8:13...chodit v temnotě, ale bude mít světlo života." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví...
Jan 9:15...bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobotaFarizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. "Položil mi na...
Jan 11:47...a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněžífarizeové shromáždili Veleradu. "Co budeme dělat?" říkali....
Jan 11:57...Že by nepřišel na svátek?" Vrchní kněžífarizeové však vydali nařízení, že pokud se někdo dozví,...
Jan 12:19... vyšli mu lidé naproti v celých zástupechFarizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic...
Skutky 23:7...kvůli naději zmrtvýchvstání!" Jakmile to řeklfarizeové se začali se saduceji hádat, a tak se shromáždění...
Skutky 23:8...že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |