Faraonovýma

Hledám varianty 'faraonovýma' [ faraonův (3) faraonovými (5) faraonovýma (1) faraonovým (3) faraonových (4) faraonovy (6) faraonovu (12) faraonovou (1) faraonovo (5) faraonovi (63) faraonově (6) faraonova (17) ]. Nalezeny 113 verše.
Genesis 12:15... jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že...
Genesis 37:36... Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. Někdy v ...
Genesis 39:1...do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťanfaraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl...
Genesis 40:7...pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho...
Genesis 40:11...květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je...
Genesis 40:13... farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi...
Genesis 40:14...Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze...
Genesis 40:21...vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim...
Genesis 41:8...Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil...
Genesis 41:9... Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdyfaraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout...
Genesis 41:14... a když se oholil a převlékl si šaty, přišelfaraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho...
Genesis 41:16...tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou...
Genesis 41:25... ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh...
Genesis 41:28... Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou...
Genesis 41:32...nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha...
Genesis 41:35...všechny potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je....
Genesis 41:37...v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao...
Genesis 41:55...hladovět i celá egyptská zem a lid volalfaraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za...
Genesis 45:2... že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům...
Genesis 45:8...vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad...
Genesis 45:16...bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!"...
Genesis 45:21...A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal...
Genesis 46:31...bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a...
Genesis 47:1...pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým...
Genesis 47:2...Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao....
Genesis 47:4...odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako...
Genesis 47:7...Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti...
Genesis 47:10...se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova...
Genesis 47:11...faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích,...
Genesis 47:14...za kupovali zrní. Ty peníze Josef odváděl do faraonova domu. A když v Egyptě a Kanaánu došly peníze,...
Genesis 47:19...očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými otroky! Dej nám osivo, zůstaneme naživu a...
Genesis 47:24...a osejte půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na...
Genesis 47:25... pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o egyptské půdě...
Genesis 47:26...půdě ustanovení platné dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se...
Genesis 50:4...uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Joseffaraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a předneste...
Genesis 50:7...vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho přední dvořané i všichni...
Exodus 1:19... "Necháváte chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy -...
Exodus 2:5...se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky....
Exodus 2:7..."To musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdyfaraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti...
Exodus 2:8...děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla  faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte....
Exodus 2:9...dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěteFaraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je...
Exodus 2:10...kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla hofaraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno...
Exodus 3:10...je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!"...
Exodus 3:11...Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šelfaraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s...
Exodus 4:22...jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn,...
Exodus 5:1...kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šlifaraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Exodus 5:14...když byla sláma!" Izraelští předáci, ustanovení faraonovými biřici, byli biti a vyslýcháni: "Proč jste...
Exodus 5:15...dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpělifaraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji...
Exodus 5:21...Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč,...
Exodus 5:23... kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvilfaraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec...
Exodus 6:11...promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš...
Exodus 6:27...houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten...
Exodus 6:29...řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu...
Exodus 7:2... co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvitfaraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však...
Exodus 7:3...syny Izraele ze své země. však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení...
Exodus 7:7...to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvilifaraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát...
Exodus 7:10...promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronemfaraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil...
Exodus 7:26...udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdifaraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj...
Exodus 8:15...lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal...
Exodus 8:20...se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské...
Exodus 9:1... Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdifaraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů:...
Exodus 9:8...hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očima k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje...
Exodus 9:12...tak jako všichni Egypťané. Hospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl,...
Exodus 9:20...nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'" Kdofaraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně,...
Exodus 10:1... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdifaraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych...
Exodus 10:3... jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronemfaraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů:...
Exodus 10:8...konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpětfaraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému...
Exodus 10:20...nezůstala ani kobylka! Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy...
Exodus 10:27...službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao...
Exodus 11:1..." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud...
Exodus 11:3...byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi...
Exodus 11:4...faraonových dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu...
Exodus 11:5...v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného...
Exodus 11:10...vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil. ...
Exodus 12:29...pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného...
Exodus 14:4...v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se...
Exodus 14:9...odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko - a dostihli...
Exodus 14:17...vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho...
Exodus 14:18...poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl,...
Exodus 14:23...i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli...
Exodus 14:28...se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal...
Exodus 15:4...je udatný bojovník, jeho jméno zní: HospodinFaraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je...
Exodus 18:4...mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho...
Exodus 18:8...o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly...
Deuteronomium 6:21... váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta...
Deuteronomium 11:3...a skutky, které uprostřed Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s...
Deuteronomium 34:11...divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak...
1. Samuel 2:27...rodu tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech...
1. Královská 3:1...s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do Města Davidova. Tam...
1. Královská 7:8...jako Síň postavil Šalomoun také palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze...
1. Královská 9:24...na starosti veškerou pracovní sílu. Jakmile se faraonova dcera přestěhovala z Města Davidova do paláce,...
1. Královská 11:1...a aramejské krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen - Moábky,...
1. Královská 11:18...muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i pozemky....
1. Královská 11:20...syna Genubata a Tachpenes ho odchovala ve faraonově paláci. Genubat tedy žil ve faraonově paláci mezi...
2. Královská 23:35...do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli...
1. Letopisů 4:18... a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal. Synové...
2. Letopisů 8:11... kteří dohlíželi na lid. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni...
Píseň 1:9...pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisněfaraonových spřežení , moje lásko, přirovnám. Náušnice...
Izaiáš 19:11...zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí pomatencifaraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat...
Izaiáš 30:3...bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlitFaraonovou silou však budete zklamáni, egyptský stín vás...
Jeremiáš 37:5...totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když se o nich dozvěděli Babyloňané...
Jeremiáš 37:7...za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto - Hlefaraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí...
Jeremiáš 37:11...Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruzaléma, chtěl se Jeremiáš vydat z...
Jeremiáš 43:9...je zapusť do jílu v cihelně poblíž vchodu do faraonova paláce v Dafné. Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin...
Ezechiel 29:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němu i celém...
Ezechiel 30:22... tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i...
Ezechiel 30:24...a svůj vlastní meč mu vložím do ruky, ale faraonovy paže zpřerážím, takže před ním bude sténat, jako...
Ezechiel 30:25...ranění. Paže babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou svěšeny. Tak poznají, že jsem...
Ezechiel 31:2...dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni faraonovi, králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může...
Skutky 7:21...domě, a když ho museli odložit, vzala si ho faraonova dcera a vychovala ho jako vlastního syna. Mojžíš...
Římanům 9:17... kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilováváFaraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihl, abych...
Židům 11:24...Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |