Faraona

Hledám varianty 'faraona' [ faraonu (1) faraonovi (63) faraonem (13) faraone (2) faraona (44) farao (90) ]. Nalezen 191 verš.
Genesis 12:15... jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že...
Genesis 12:17... Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama...
Genesis 12:18...Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranamiFarao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu....
Genesis 12:20...ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s...
Genesis 40:2...krále prohřešili proti svému pánu, králi EgyptaFarao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka...
Genesis 40:11...květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je...
Genesis 40:13...Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny  farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi...
Genesis 40:14...Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze...
Genesis 40:17...navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef...
Genesis 40:19...snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny  farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe...
Genesis 40:20...z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu....
Genesis 40:21...vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim...
Genesis 41:1...na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 41:4...sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom...
Genesis 41:7...pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi...
Genesis 41:8...farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a...
Genesis 41:9... Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdyfaraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout...
Genesis 41:10...číšník: "Musím dnes připomenout své prohřeškyFarao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do...
Genesis 41:14...mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy,...
Genesis 41:16...tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou...
Genesis 41:17..."Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu...
Genesis 41:25... ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh...
Genesis 41:28... Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou...
Genesis 41:32...nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha...
Genesis 41:33...je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad...
Genesis 41:34...muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a během...
Genesis 41:37...v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao...
Genesis 41:38...i všem jeho služebníkům se ten návrh líbilFarao to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme...
Genesis 41:39...někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto...
Genesis 41:41... Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou...
Genesis 41:42... správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku...
Genesis 41:44...ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemíFarao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení...
Genesis 41:45...celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat,...
Genesis 41:46...dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef...
Genesis 41:55...hladovět i celá egyptská zem a lid volalfaraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za...
Genesis 42:15...Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš...
Genesis 42:16... zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít...
Genesis 44:18...prosím na svého služebníka - jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce...
Genesis 45:16...bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!"...
Genesis 45:17...Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto -...
Genesis 46:5...otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj...
Genesis 46:31...bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a...
Genesis 46:33...svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte:...
Genesis 47:1...pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým...
Genesis 47:2...Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao....
Genesis 47:3... "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu....
Genesis 47:4...odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako...
Genesis 47:5... nech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a...
Genesis 47:7...přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal:...
Genesis 47:8...postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnalFarao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá...
Genesis 47:10...se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova...
Genesis 47:20...a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané...
Genesis 47:22... Pouze kněžskou půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od faraona...
Genesis 47:23...dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! bude úroda,...
Genesis 47:24...a osejte půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na...
Genesis 47:26...půdě ustanovení platné dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se...
Genesis 50:6... Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy,...
Exodus 1:11... aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více...
Exodus 1:19... "Necháváte chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy -...
Exodus 1:22...že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodinyFarao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna,...
Exodus 2:15..."Určitě se o tom !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl...
Exodus 3:10...je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!"...
Exodus 3:11...Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šelfaraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s...
Exodus 4:21...se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem zmocnil. však...
Exodus 4:22...jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn,...
Exodus 5:1...kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šlifaraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Exodus 5:2...můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl...
Exodus 5:5...odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v...
Exodus 5:6...vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte jim k...
Exodus 5:10...a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde...
Exodus 5:15...dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpělifaraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji...
Exodus 5:17...jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte:...
Exodus 5:20...denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli...
Exodus 5:21...Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč,...
Exodus 5:23... kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvilfaraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec...
Exodus 6:1...ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, cofaraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je...
Exodus 6:11...promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš...
Exodus 6:12...Izraele neposlechli - jak by tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k...
Exodus 6:13...ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto...
Exodus 6:27...houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten...
Exodus 6:29...řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu...
Exodus 6:30...namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak  farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď,...
Exodus 7:1...řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem....
Exodus 7:2... co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvitfaraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však...
Exodus 7:4...budu v egyptské zemi množit svá znamení a divyFarao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své...
Exodus 7:7...to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvilifaraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát...
Exodus 7:9...Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi:...
Exodus 7:10...promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronemfaraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil...
Exodus 7:11...faraona a jeho dvořany a proměnila se v hadaFarao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští...
Exodus 7:13...v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykalaFarao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl,...
Exodus 7:14... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním....
Exodus 7:15... odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu...
Exodus 7:20...přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se...
Exodus 7:22...věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl,...
Exodus 7:23... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeFarao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci....
Exodus 7:26...udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdifaraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj...
Exodus 8:4...totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zemFarao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se...
Exodus 8:6...odejme. Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako...
Exodus 8:8... Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými...
Exodus 8:11...hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin...
Exodus 8:15...lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal...
Exodus 8:16...tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a  farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto...
Exodus 8:21...much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte...
Exodus 8:24...Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali...
Exodus 8:25...hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid zítra. se nás ale...
Exodus 8:26... aby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu...
Exodus 8:27... Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much;...
Exodus 8:28...much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi...
Exodus 9:1... Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdifaraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů:...
Exodus 9:7... ale z izraelských stád nepošel jediný kusFarao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád...
Exodus 9:10..." A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na...
Exodus 9:13...řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů:...
Exodus 9:27...bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebyloFarao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát...
Exodus 9:33... protože raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i...
Exodus 9:34...skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy přestaly,...
Exodus 9:35...zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořanéFarao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše...
Exodus 10:1... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdifaraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych...
Exodus 10:3... jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronemfaraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů:...
Exodus 10:6... dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho...
Exodus 10:7...odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti?...
Exodus 10:8...konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpětfaraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému...
Exodus 10:10...i skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi,...
Exodus 10:11...Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na...
Exodus 10:16...nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní bylinyFarao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se...
Exodus 10:18...jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin...
Exodus 10:24...Izraele, bydleli kdekoli, však měli světloFarao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!"...
Exodus 10:28...hrdost, a tak je nebyl ochoten propustitFarao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit...
Exodus 11:1..." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud...
Exodus 11:4...faraonových dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu...
Exodus 11:8...Teprve potom odejdu." A tak odešel od faraona rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao...
Exodus 11:9...rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi...
Exodus 11:10...egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil...
Exodus 12:30...i všechno prvorozené z dobytka. noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni...
Exodus 13:15... z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v...
Exodus 13:17...Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes...
Exodus 14:3...a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonuFarao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi,...
Exodus 14:4...v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se...
Exodus 14:5...egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to...
Exodus 14:6...jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolaliFarao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid:...
Exodus 14:8... Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili...
Exodus 14:10...u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli...
Exodus 14:17...vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho...
Exodus 14:18...poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl,...
Exodus 14:23...i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je...
Exodus 18:8...o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly...
Exodus 18:10... jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni...
Deuteronomium 6:22... Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divy....
Deuteronomium 7:8... z domu otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to...
Deuteronomium 7:18...si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložilfaraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky,...
Deuteronomium 11:3...a skutky, které uprostřed Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s...
Deuteronomium 29:1...vše, co Hospodin před vašima očima udělalfaraonem, se všemi jeho služebníky a s celou jeho zemí. Na...
Deuteronomium 34:11...divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak...
1. Samuel 6:6...zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťanéfarao? Když se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je...
1. Královská 3:1...vládu pevně do rukou. Šalomoun se spříznilfaraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a...
1. Královská 9:16... města Chacor, Megido a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho...
1. Královská 11:18...muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i pozemky....
1. Královská 11:19...Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i pozemkyFarao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku...
1. Královská 11:21... "Propusť zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?"...
1. Královská 11:22... schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto propusť...
2. Královská 17:7...je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili se zvyklostmi národů,...
2. Královská 18:21... tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete:...
2. Královská 23:29...králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládcefarao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král...
2. Královská 23:33...očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcovéFarao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl...
2. Královská 23:34...a talent zlata. Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého...
2. Královská 23:35...do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli...
Nehemiáš 9:10...slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany i na všechen jeho lid, neboť jsi...
Žalmy 135:9...a zázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebefaraone, na všechny služebníky tvé! On porazil četné národy...
Žalmy 136:15...středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěkyFaraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky!...
Izaiáš 19:11...zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí pomatencifaraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat...
Izaiáš 30:2...se vydali, aniž se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlit....
Izaiáš 36:6... tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete:...
Jeremiáš 25:19...děs, posměch a nadávky (jak je tomu dnes); faraona, vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším...
Jeremiáš 44:30...- k vašemu neštěstí. Tak praví Hospodin: Hlefaraona Chofru, vládce Egypta, vydám do rukou jeho nepřátel...
Jeremiáš 46:2... Slovo o Egyptu - o vojsku egyptského vládcefaraona Nekó, když leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde...
Jeremiáš 46:17... do rodné země před krutým mečem!' Tam nazvou faraona, vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj čas.'...
Jeremiáš 46:25... praví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s celým Egyptem, s jeho bohy i s jeho vladaři;...
Jeremiáš 47:1...prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu...
Ezechiel 17:17...a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušilFarao mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve...
Ezechiel 29:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němu i celém...
Ezechiel 29:3...praví Panovník Hospodin - jsem proti toběfaraone, králi egyptský, obludný krokodýle rozvalený u...
Ezechiel 30:21...Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil jsem paži faraona, krále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani léčena,...
Ezechiel 30:22... tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i...
Ezechiel 31:2...dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni faraonovi, králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může...
Ezechiel 31:18...pod zemí, ulehneš k mečem pobitým. Tak je tomufaraonem a se všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 32:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva...
Ezechiel 32:31...snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. je farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi...
Ezechiel 32:32... Pustím totiž svou hrůzu do země živýchfarao se všemi svými hordami bude položen mezi neobřezance...
Skutky 7:10...ho ze všech jeho soužení a dal mu před faraonem, egyptským králem, milost a moudrost, takže ho...
Skutky 7:13... Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou. Josef pak k sobě pozval...
Římanům 9:17... kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilováváFaraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihl, abych...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |