Farao

Hledám varianty 'farao' [ faraonu (1) faraonovi (63) faraonem (13) faraone (2) faraona (44) farao (90) ]. Nalezen 191 verš.
Genesis 12:15... jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že...
Genesis 12:17... Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama...
Genesis 12:18...Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranamiFarao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu....
Genesis 12:20...ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s...
Genesis 40:2...krále prohřešili proti svému pánu, králi EgyptaFarao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka...
Genesis 40:11...květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je...
Genesis 40:13...Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny  farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi...
Genesis 40:14...Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze...
Genesis 40:17...navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef...
Genesis 40:19...snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny  farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe...
Genesis 40:20...z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu....
Genesis 40:21...vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim...
Genesis 41:1...na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 41:4...sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom...
Genesis 41:7...pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi...
Genesis 41:8...farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a...
Genesis 41:9... Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdyfaraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout...
Genesis 41:10...číšník: "Musím dnes připomenout své prohřeškyFarao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do...
Genesis 41:14...mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy,...
Genesis 41:16...tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou...
Genesis 41:17..."Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu...
Genesis 41:25... ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh...
Genesis 41:28... Je to sedm let hladu. Jak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou...
Genesis 41:32...nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha...
Genesis 41:33...je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad...
Genesis 41:34...muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a během...
Genesis 41:37...v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao...
Genesis 41:38...i všem jeho služebníkům se ten návrh líbilFarao to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme...
Genesis 41:39...někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto...
Genesis 41:41... Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou...
Genesis 41:42... správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku...
Genesis 41:44...ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemíFarao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení...
Genesis 41:45...celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat,...
Genesis 41:46...dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef...
Genesis 41:55...hladovět i celá egyptská zem a lid volalfaraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za...
Genesis 42:15...Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš...
Genesis 42:16... zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít...
Genesis 44:18...prosím na svého služebníka - jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce...
Genesis 45:16...bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!"...
Genesis 45:17...Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto -...
Genesis 46:5...otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj...
Genesis 46:31...bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a...
Genesis 46:33...svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte:...
Genesis 47:1...pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým...
Genesis 47:2...Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao....
Genesis 47:3... "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu....
Genesis 47:4...odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako...
Genesis 47:5... nech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a...
Genesis 47:7...přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal:...
Genesis 47:8...postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnalFarao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá...
Genesis 47:10...se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova...
Genesis 47:20...a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané...
Genesis 47:22... Pouze kněžskou půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od faraona...
Genesis 47:23...dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! bude úroda,...
Genesis 47:24...a osejte půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na...
Genesis 47:26...půdě ustanovení platné dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se...
Genesis 50:6... Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy,...
Exodus 1:11... aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více...
Exodus 1:19... "Necháváte chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy -...
Exodus 1:22...že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodinyFarao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna,...
Exodus 2:15..."Určitě se o tom !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl...
Exodus 3:10...je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!"...
Exodus 3:11...Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šelfaraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s...
Exodus 4:21...se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem zmocnil. však...
Exodus 4:22...jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn,...
Exodus 5:1...kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šlifaraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Exodus 5:2...můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl...
Exodus 5:5...odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v...
Exodus 5:6...vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte jim k...
Exodus 5:10...a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde...
Exodus 5:15...dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpělifaraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky? Tvoji...
Exodus 5:17...jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte:...
Exodus 5:20...denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli...
Exodus 5:21...Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč,...
Exodus 5:23... kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvilfaraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec...
Exodus 6:1...ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, cofaraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je...
Exodus 6:11...promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš...
Exodus 6:12...Izraele neposlechli - jak by tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k...
Exodus 6:13...ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto...
Exodus 6:27...houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten...
Exodus 6:29...řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu...
Exodus 6:30...namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak  farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď,...
Exodus 7:1...řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem....
Exodus 7:2... co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvitfaraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však...
Exodus 7:4...budu v egyptské zemi množit svá znamení a divyFarao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své...
Exodus 7:7...to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvilifaraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát...
Exodus 7:9...Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi:...
Exodus 7:10...promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronemfaraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil...
Exodus 7:11...faraona a jeho dvořany a proměnila se v hadaFarao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští...
Exodus 7:13...v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykalaFarao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl,...
Exodus 7:14... neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním....
Exodus 7:15... odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu...
Exodus 7:20...přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se...
Exodus 7:22...věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl,...
Exodus 7:23... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeFarao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci....
Exodus 7:26...udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdifaraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj...
Exodus 8:4...totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zemFarao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se...
Exodus 8:6...odejme. Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako...
Exodus 8:8... Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými...
Exodus 8:11...hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin...
Exodus 8:15...lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal...
Exodus 8:16...tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a  farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto...
Exodus 8:21...much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte...
Exodus 8:24...Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali...
Exodus 8:25...hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid zítra. se nás ale...
Exodus 8:26... aby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu...
Exodus 8:27... Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much;...
Exodus 8:28...much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi...
Exodus 9:1... Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdifaraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů:...
Exodus 9:7... ale z izraelských stád nepošel jediný kusFarao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád...
Exodus 9:10..." A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na...
Exodus 9:13...řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů:...
Exodus 9:27...bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebyloFarao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát...
Exodus 9:33... protože raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i...
Exodus 9:34...skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy přestaly,...
Exodus 9:35...zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořanéFarao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše...
Exodus 10:1... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdifaraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych...
Exodus 10:3... jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronemfaraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů:...
Exodus 10:6... dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho...
Exodus 10:7...odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti?...
Exodus 10:8...konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpětfaraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému...
Exodus 10:10...i skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi,...
Exodus 10:11...Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na...
Exodus 10:16...nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní bylinyFarao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se...
Exodus 10:18...jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin...
Exodus 10:24...Izraele, bydleli kdekoli, však měli světloFarao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!"...
Exodus 10:28...hrdost, a tak je nebyl ochoten propustitFarao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit...
Exodus 11:1..." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud...
Exodus 11:4...faraonových dvořanů i v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu...
Exodus 11:8...Teprve potom odejdu." A tak odešel od faraona rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao...
Exodus 11:9...rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi...
Exodus 11:10...egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil...
Exodus 12:30...i všechno prvorozené z dobytka. noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni...
Exodus 13:15... z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v...
Exodus 13:17...Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes...
Exodus 14:3...a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonuFarao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi,...
Exodus 14:4...v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se...
Exodus 14:5...egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to...
Exodus 14:6...jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolaliFarao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid:...
Exodus 14:8... Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili...
Exodus 14:10...u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli...
Exodus 14:17...vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho...
Exodus 14:18...poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se Boží anděl,...
Exodus 14:23...i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je...
Exodus 18:8...o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly...
Exodus 18:10... jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni...
Deuteronomium 6:22... Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divy....
Deuteronomium 7:8... z domu otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to...
Deuteronomium 7:18...si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložilfaraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky,...
Deuteronomium 11:3...a skutky, které uprostřed Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s...
Deuteronomium 29:1...vše, co Hospodin před vašima očima udělalfaraonem, se všemi jeho služebníky a s celou jeho zemí. Na...
Deuteronomium 34:11...divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak...
1. Samuel 6:6...zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťanéfarao? Když se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je...
1. Královská 3:1...vládu pevně do rukou. Šalomoun se spříznilfaraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a...
1. Královská 9:16... města Chacor, Megido a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho...
1. Královská 11:18...muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i pozemky....
1. Královská 11:19...Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i pozemkyFarao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku...
1. Královská 11:21... "Propusť zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?"...
1. Královská 11:22... schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto propusť...
2. Královská 17:7...je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili se zvyklostmi národů,...
2. Královská 18:21... tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete:...
2. Královská 23:29...králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládcefarao Nekó, proti asyrskému králi k řece Eufrat. Král...
2. Královská 23:33...očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcovéFarao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl...
2. Královská 23:34...a talent zlata. Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého...
2. Královská 23:35...do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli...
Nehemiáš 9:10...slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany i na všechen jeho lid, neboť jsi...
Žalmy 135:9...a zázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebefaraone, na všechny služebníky tvé! On porazil četné národy...
Žalmy 136:15...středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěkyFaraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky!...
Izaiáš 19:11...zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí pomatencifaraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat...
Izaiáš 30:2...se vydali, aniž se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlit....
Izaiáš 36:6... tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete:...
Jeremiáš 25:19...děs, posměch a nadávky (jak je tomu dnes); faraona, vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším...
Jeremiáš 44:30...- k vašemu neštěstí. Tak praví Hospodin: Hlefaraona Chofru, vládce Egypta, vydám do rukou jeho nepřátel...
Jeremiáš 46:2... Slovo o Egyptu - o vojsku egyptského vládcefaraona Nekó, když leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde...
Jeremiáš 46:17... do rodné země před krutým mečem!' Tam nazvou faraona, vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj čas.'...
Jeremiáš 46:25... praví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s celým Egyptem, s jeho bohy i s jeho vladaři;...
Jeremiáš 47:1...prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu...
Ezechiel 17:17...a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušilFarao mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve...
Ezechiel 29:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němu i celém...
Ezechiel 29:3...praví Panovník Hospodin - jsem proti toběfaraone, králi egyptský, obludný krokodýle rozvalený u...
Ezechiel 30:21...Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil jsem paži faraona, krále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani léčena,...
Ezechiel 30:22... tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i...
Ezechiel 31:2...dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni faraonovi, králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může...
Ezechiel 31:18...pod zemí, ulehneš k mečem pobitým. Tak je tomufaraonem a se všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 32:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva...
Ezechiel 32:31...snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. je farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi...
Ezechiel 32:32... Pustím totiž svou hrůzu do země živýchfarao se všemi svými hordami bude položen mezi neobřezance...
Skutky 7:10...ho ze všech jeho soužení a dal mu před faraonem, egyptským králem, milost a moudrost, takže ho...
Skutky 7:13... Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou. Josef pak k sobě pozval...
Římanům 9:17... kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilováváFaraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihl, abych...

Slova obsahující farao: farao (90) faraona (44) faraone (2) faraonem (13) faraonova (17) faraonově (6) faraonovi (63) faraonovo (5) faraonovou (1) faraonovu (12) faraonovy (6) faraonových (4) faraonovým (3) faraonovýma (1) faraonovými (5) faraonu (1) faraonův (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |