Falešnou

Hledám varianty 'falešnou' [ falešnými (2) falešným (2) falešných (4) falešný (3) falešnou (5) falešní (8) falešném (1) falešného (2) falešné (10) falešná (9) ]. Nalezeny 43 verše.
Job 27:4...ze rtů žádnou podlost, nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za pravdu, své...
Žalmy 12:3...jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné! Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rty a...
Přísloví 6:14... mele nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá....
Přísloví 11:1...co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost.  Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší....
Přísloví 17:20... kdo si otvírá ústa, říká si o potíž. Kdo  falešné srdce, nenajde štěstí, kdo křivý jazyk, špatně...
Přísloví 20:23...ten ti pomůže. Dvojí závaží se Hospodinu hnusífalešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky;...
Přísloví 21:28...ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslůFalešný svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí...
Izaiáš 16:6...pýše, zpupnosti a zlobě - jeho chlubení je však falešné! Proto Moáb kvílí nad Moábem, všichni...
Jeremiáš 23:16...proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli...
Jeremiáš 28:15... neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám ...
Jeremiáš 29:31...prorokoval, ale jsem ho neposlal; sváděl vás falešnou nadějí. A proto tak praví Hospodin: Hle, zúčtuji s...
Jeremiáš 48:30...Hospodin, jeho vztek; jeho chlubení je však falešné - na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro...
Ezechiel 12:24...vidění naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění i lichotivá věštění, neboť jsem Hospodin....
Ezechiel 13:6... přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale...
Ezechiel 13:7... že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak praví...
Ezechiel 13:8...praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti vám, praví...
Ezechiel 13:9...Hospodin! ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro...
Ezechiel 13:23...své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a nebudete pokračovat ve věštění. Vysvobodím...
Ezechiel 21:34...je k záhubě, lesk jako blesk! Měli o tobě falešná vidění a věštili ti lži. Onen meč dopadne sprostým...
Ezechiel 22:28...zisk. Proroci se to pak snaží zabílit omítkou falešných vidění a lživým věštěním. Říkají: ‚Tak praví...
Ozeáš 12:8...a svému Bohu stále důvěřuj. Kramář v ruce falešná závaží, miluje podvody. Efraim říká: "Ach, jak jsem...
Amos 8:5...z míry ubrali a k ceně přidali, abychom šidili falešnými váhami, abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé...
Micheáš 6:11...a mizerné? To mám uznávat nepoctivé váhyfalešná závaží v mošně? Vaši boháči jsou násilníci a vaši...
Matouš 7:15...životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale...
Matouš 24:11...vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří...
Matouš 24:24...tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké...
Matouš 26:59...kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Nic ale...
Matouš 26:60... Nic ale nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho falešných svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří řekli:...
Marek 13:22...‚Pohleďte, tam je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a...
Lukáš 6:26...dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcovéfalešným prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však říkám:...
Skutky 6:13...zatkli a odvedli před Veleradu. Tam postavili falešné svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví...
Skutky 13:6... kde narazili na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar-Jesus, který se vetřel do...
1. Korintským 15:15...celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že...
2. Korintským 11:26...na poušti, ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných...
Galatským 2:4...společníku Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu,...
Koloským 2:18...o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se...
Koloským 2:23...je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnostfalešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním...
2. Timoteus 3:8...k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslífalešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes...
2. Petr 2:1...Duchem svatým. V Božím lidu však bývalifalešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní...
1. Jan 4:1...ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha:...
Zjevení 16:13...jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám....
Zjevení 19:20...jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ten falešný prorok, který před dělal divy, jimiž svedl ty,...
Zjevení 20:10...uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelmafalešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |