Fíku

Hledám varianty 'fíku' [ fíky (21) fíků (11) fíku (1) fíkové (2) fík (2) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 3:7...oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas...
Numeri 13:23...sochoru dva muži. Vzali také granátová jablkafíky. Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se...
Numeri 20:5...na toto bídné místo? Tohle není místo pro obilífíky, víno ani granátová jablka! Není tu ani voda k pití!"...
Deuteronomium 8:8...horách; do země pšenice a ječmene, vinné révyfíků a granátových jablek, do země olivového oleje a medu,...
Soudců 9:10... a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své...
1. Samuel 25:18...zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíků a naložila to na osly. Potom řekla svým mládencům:...
1. Samuel 30:12... Dali mu něco k jídlu, vodu k pití, hroudu fíků a dva trsy rozinek. Když se najedl, pookřál, protože...
1. Královská 10:27...stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a...
2. Královská 18:31...mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu...
2. Královská 20:7...Davida." Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků." Přinesli je, přiložili na vřed a Ezechiáš byl...
1. Letopisů 12:41... mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotu....
1. Letopisů 27:28...a vinné sklepy Zabdi Šifmiský; za olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje...
2. Letopisů 1:15...stříbra i zlata jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážet z Egypta a...
2. Letopisů 9:27...stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i...
Nehemiáš 13:15...na osly a převážejí do Jeruzaléma víno, hroznyfíky a všemožné náklady. Ještě téhož sobotního dne, kdy ty...
Přísloví 27:18... tak přítel brousí svého přítele. Kdo pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečuje o pána, vyslouží si...
Izaiáš 28:4...ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidí, zhltne je, jak mu...
Izaiáš 36:16...mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu...
Izaiáš 38:21...(Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků, přiložte ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se...
Jeremiáš 8:13...nezbude ani hrozen na vinici, na stromech ani fík, jen zvadlé listí. Čímkoli jsem je obdařil, to ztratí."...
Jeremiáš 24:1...Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 24:2...je do Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V druhém koši byly velmi...
Jeremiáš 24:3... "Co vidíš, Jeremiáši?" zeptal se Hospodin. "Fíky," odpověděl jsem. "Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty...
Jeremiáš 24:5...odsud poslal do Babylonie, jsou jako tyto dobré fíky - považuji je za dobré. Spočinu na nich svým...
Jeremiáš 24:8...usadili v Egyptě, ty všechny pokládám za špatné fíky, praví Hospodin - tak špatné, že nejdou jíst. Učiním...
Jeremiáš 29:17...meč, hlad a mor! Naložím s nimi jako se shnilými fíky, jež jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat...
Ozeáš 2:14...všechny její slavnosti. Zpustoším její vinicefíkové sady, o kterých říká: "Tím mi zaplatili moji milenci...
Amos 4:9...jsem bil znovu a znovu plísní a snětí; vaše fíky a olivy žraly housenky. A přesto jste se ke mně...
Amos 7:14...učedník - choval jsem dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi,...
Micheáš 7:1...hrozen k ochutnání, ani jeden vytoužený zralý fík! Zbožní ze země vyhynuli, jediný člověk není poctivý....
Nahum 3:12...před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti jsou jako fíkoví - stačí se do nich opřít, a zralé fíky padají do úst...
Matouš 7:16...jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trnífíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce...
Marek 11:13...z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm...
Lukáš 6:44...pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší...
Jakub 3:12...sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři mojifíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak...
Zjevení 6:13...krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |