Fíkovníkem

Hledám varianty 'fíkovníkem' [ fíkovníky (2) fíkovníku (7) fíkovníkem (2) fíkovník (17) ]. Nalezeno 27 veršù.
Soudců 9:11...tedy stromy fíku: Pojď ty, kraluj námFíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež...
Žalmy 78:47...kobylkám. Kroupami jejich révu pobil, jejich fíkovníky zničil mráz. Na jejich stáda dopustil krupobití,...
Přísloví 27:18... tak přítel brousí svého přítele. Kdo pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečuje o pána, vyslouží si...
Píseň 2:13...prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní po krajiFíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni...
Izaiáš 9:9...zbořeny, my však budeme stavět z kamení! Plané fíkovníky byly skáceny, my je však vyměníme za cedry!"...
Izaiáš 34:4...zástup popadá, jako když listí révy opadá jakofíkovníku padavka. Můj meč na nebi je zbrocený, na Edom...
Ozeáš 9:10...pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a...
Joel 2:22...zas budou zelené, stromy ponesou své ovocefíkovník s révou vydají užitek. Synové Sionu, jásejte, v...
Micheáš 4:4...usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj fíkovník a nikdo je nezděsí - tak promluvila ústa...
Abakuk 3:17...lid, který na nás útočí. I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala...
Ageus 2:19...chrám. Všímejte si: Je v obilnici zrní? Révafíkovník, granátovník ani oliva ještě nerodí? Ode dneška...
Matouš 21:19...zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí....
Matouš 21:20...to viděli učedníci, podivili se: "Jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amen,...
Matouš 21:21...pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a...
Matouš 24:32... od jednoho konce nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně...
Marek 11:13...z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm...
Marek 11:20...z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy...
Marek 11:21...rozpomněl a zvolal: "Mistře, podívej se, ten fíkovník, který jsi proklel, uschl!" Ježíš jim na to řekl:...
Marek 13:28...konce země po nejzazší konec nebe. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně...
Lukáš 13:6...podobenství: "Jeden člověk vysadil na své vinici fíkovník. Přišel a hledal na něm ovoce, ale marně. Řekl...
Lukáš 13:7...se, tři roky přicházím a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale marně. Poraz ho. Proč tu zabírat...
Lukáš 19:4...postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, tudy půjde. Když tam Ježíš...
Lukáš 21:29...Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte...
Jan 1:48... znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal."...
Jan 1:50..."Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen,...
Jakub 3:12...sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři mojifíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak...
Zjevení 6:13...krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |